Loğman Əhəd Oglu Bayramov

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bayramov Loğman Əhədoğlu 1990-cı ildə Naxçıvan Dövlət Unversitetinə daxil olmuş, 1994-cü ildə Meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük ixtisasını bitirmişdir. 2001-ci ildən 2003-cü ilə kimi Həsən Əliyev adına “Araz elm İstehsalat”birliyində böyük elmi işçi kimi çalışmışdır. 2004-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Meyvə, tərəvəz və üzüm laboratoriyasında kişil elmi işçi, 2009-cu ildə elmi işçi, 2012-ci ildə böyük elmi işçi, 2021-ci ildə aparıcı elmi işçi kimi çalışmışdır. 01 yanvar 2023-cü il tarixdən Azərbaycan respublikası prezidentinin 28 iyul 2022-ci il tarixli 1769 nömrəli fərmanı ilə Bioresurslar İnstitutu Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verildiyindən həmin müəssisənin meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasında aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2021-2022 tədris illərində Naxçıvan Dövlət Unversitetinin Biologiya kafedrasında saat hesabı müəllim, 2023-2024-cü tədris ilində 0,5 ştat müəllim kimi çalışır. 2011-ci ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi ərəcəsi, 2014-cü ildə dossent elmi adı almışdır. 90-a yaxın elmi məqalə, konfrans materialı, monoqrafiya və kitab və dərslik nəşr etdirmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

     Naxçıvan MR ərazisində yayılmış bəzi yerli alma sortlarının biomorfoloji xüsuciyyətləri / Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər, Bakı: Nurlan, 2005, s. 368-371

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən tez yetişən alma sortları // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2006, № 3, s. 134-137
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sortlarının öyrənilməsi və genofondunun tədqiqi // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2006, № 3-4, s. 155-156
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilən almanin əsas zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2006, № 5, s. 164-167
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aşkar edilən alma formalarının məhsuldarlıq göstəriciləri // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2006, № 3-4, s. 57-59
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində alma bitkisinə vurulan calaq müddətinin təyini // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2007, № 1-3, s. 268-269
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən yay alma sortlarının tədqiqi // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2007, № 4-5, s. 47-49
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən gec yetişən alma sortlarının tədqiqi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, № 2, s. 93-97
 8. Əkin sxemi və calaqaltının alma meyvələrinin məhsuldarlığına təsiri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, № 4, s. 120-125
 9. Sadıqov Ə.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının fenologiyası // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2008, № 4-5, s. 61-62
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının birillik zoğlarının inkişaf dinamikası // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, № 2, s. 179-184
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formaları meyvələrinin inkişaf dinamikası // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, № 4, s. 98-103
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar edilən bəzi alma formalarının qısa pomoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 127-132
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində alma sort və formalarının tədqiqi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 4, s. 133-138
 14. Продуктивность местных сартов яблони в условиях Нахчыванской Автономной Республики //Садаводство и виноградарство. 2009, №3, с. 34-37
 15. Исследование биология развития некоторых аборигенных сортов яблони /Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Международная научно-практическая конференция. Москва, 2009, т.1, с. 38-42
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma meyvələrinin saxlanılma müddətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 146-150
 17. Naxçıvan MR ərazisində aşkar edilmiş bəzi zəif boylu alma sortlarının tədqiqi // AMEA Aspirantlarının elmi konfransı: Bakı, “Elm”, 2010, s. 522-525
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Alma bitkisinin genetik ehtiyatları // AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri, II Cilid, Bakı, 2010, s. 232-237
 19. Alma genofond bağının salınması, sort və formaların aqro-bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // Gəncə regional elmi mərkəzi, Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə, “Elm” nəşriyyatı, 2011, № 43, s. 3-5
 20. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının meyvəvermə habitusu // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, cilid 7, № 2, s. 149-153
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formaları meyvələrinin keyfiyyət göstəriciləri // AMEA Mərkəzi Nəbatat bağı, 2011, cilid IX, s. 116-122
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının bəzi biokimyəvi xüsusiyyətləri // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2011, № 1, s. 136-138
 23. Şərur və Sədərək rayonları ərazisində becərilən armud sort və formalarının tədqiqi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, cilid 7, № 4, s. 137-142
 24. Naxçıvan muxtar Respublikası ərazisində alma ağaclarının budanması və çətirinin aşağı salınması üsulları // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, cilid 8, № 2, s. 144-149
 25. Naxçıvan Muxtar respublikasında alma bitkisinin genofondu // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2012, № 2, s. 20-22
 26. Babək və Kəngərli rayonlarında armud bitkisinin genetik ehtiyyatı // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, cilid 8, № 4, s. 148-153
 27. Talıbov T.H., Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu, Bakı, 2013, “Afpoliqrafiya”, 156 s.
 28. Muxtar respublika ərazisində yayilmiş alma sortlari arasinda yüksək məhsuldarliğa və keyfiyyət göstəricilərinə görə fərqlənən sort və formalarin bioloji səciyyəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013,cilid 9, № 2, s. 125-130
 29. Naxçıvan MR ərazisində becərilən alma sort və formalarının iqtisadi səmərəliliyi //Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2013, № 2, s. 46-48
 30. Naxçıvan MR ərazisində becərilən bəzi tez yrtişən aborigen alma sort və formalarının pomoloji xüsusiyyətləri // Naxçıvan dövlət Universiteti xəbərləri, 2013, № 1(49) s. 68-71
 31. Şahbuz rayonu ərazisində yayilmiş armud sort və formalarinin aşkar edilməsi və onlarin pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, cilid 10 № 2, s. 123-129
 32. Влияние промежуточных подвоев на развитие и продуктивность сортов яблони /Материалы за Х международный научна практична конференция, София: «Бял Град-БГ» ООД, 2014, том 27, с. 24-29
 33. Naxçivan MR ərazisində yayilmiş aborigen alma sortlari arasinda yüksək məhsuldarliğa görə fərqlənən sort və formalarin bioloji səciyyəsi// Azərbaycan Aqrar elmi, 2014, № 2, s.60-63
 34. Naxçivan Muxtar Respublikasi ərazisində becərilən armud bitkisinin əsas zərərvericilərindən olan armud ballicasinin vurduğu zərərlər və ona qarşi mübarizə tədbirləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, cilid 10 № 4 s.148-152
 35. Azərbaycanda alma bitkisinin becərmə tarixi, müasir vəziyyəti və gələcək inkişafı// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, cilid 11 № 2, s.127-134
 36. Naxçivan muxtar respublikasinda alma sort vəformalarının genofondunun toplanılması və qiymətləndirilməsi/ Naxçıvan Dövlət Universiteti, Kənd təsərrüfatının inkişafı, reallıqlar və perspektivlər, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 2015, s. 261-264
 37. Оценка высокоурожайных аборигенных сортов и форм яблони, возделываемых в территории Нахчыванслой Автономной Республики Азербайджана// Вестник Алтайского Государственного Аграрного Универиситета, №11 (133), ноябрь, 2015, с. 10-14
 38. Naxçıvan muxtar respublikası ərazisində becərilən yuksək məhsuldar aborigen armud sort və formalarinin oyrənilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, cilid 11, № 4, s. 139-147
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən armud sort və formalarının məhsuldarlığı // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, Cilid 12, №2, s. 131-139
 40. Naxçıvan Muxtar Respublikasında armud bitkisinin genofondu // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, Cilid 12, №4, s. 151-157
 41. Armud genofond kolleksiya baginin salinması, perspektivli sort və formaların pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2016, № 7 (80), s. 50-54
 42. Химический состав плодов перспективных аборигенных сортов и форм груши выращиваемых на территории Нахичеванской Автономной Республики //Международный научный журнал «Символ науки» г.Уфа, №11-2/2016, с. 9-13
 43. Naxçıvan Muxtar Respublikasinda armud bitkisinin genofondu və bioloji xüsusiyyətləri. “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC”, Bakı 2017, 191 səh.
 44. Şərur və Sədərək rayonları ərazisində becərilən (Cydonia L.) heyva sort və formalarının tədqiqi və aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, Cilid 13, №2, s. 141-146
 45. Байрамов, А.М. Ибрагимов и.др. Научно-исследовательская работа ботанического сада Инстутута Биоресурсов Нахчыванского Отделеня НАН Азербайджана / Материалы ХII Международной научной конференции «Аграрная наука-сельском хозяйству» 7-8 февраля 2017 года, Барнаул 2017, с. 233-234
 46. Изменчивость химического состава плодов аборигенных сортов яблони нахчыванской автономной республики в процессе хранения / Бюллетень науки и практики Электрон.журн. 2017,№ 5 (18), Москва, стран. 58-63
 47. Naxçivan Muxtar Respublikasi ərazisində becərilən bəzi perspektivli armud sort və formalarinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017 № 3, səh.82-84
 48. SAJSOLA ENDROIDES PALL. Bitki xammalından istifadə edilməklə kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmiş üsulu// Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017 № 2, səh.85-88
 49. Naxçivan muxtar respublikasi ərazisində becərilən bəzi perspektivli aborigen yay armud sort və formalarinin kimyəvi tərkibi / Müasir Təbiət Elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı, 04-05 may, III hissə, Gence2017, səh. 39-42
 50. Şərur və sədərək rayonlari ərazisində becərilən (cydoniya l.) heyva sort və formalarinin pomoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, Cilid 13, №4, s. 133-140
 51. Naxçıvan Muxtar respublikasında armud sort və formalarının genofondunun toplanılması və qiymətləndirilməsi// Azərbaycan Dövlət Aqrqr Universitetinin Elmi əsərləri, Gəncə, 2017, № 3, s. 50-53
 52. Naxçivan muxtar respublikasi ərazisində becərilən armud sort və formalarinda meyvələrin inkişaf dinamikasi// Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2018, № 2, s.35-38
 53. Babək və Kəngərli rayonlari ərazisində becərilən armud bitkisinin bəzi xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri// Azərbaycan Aqrar Elmi, 2018, №3, s. 40-42
 54. Babək və Kəngərli rayonları ərazisində becərilən heyva bitkisinin genetik ehtiyatlarının öyrənilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, Cild 14, №2, s. 145-151
 55. Naxçivan Muxtar Respublikasinda armud bitkisinin genefondu/ Ümummilli lider heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Müasir Təbiət Və İqtisad Elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,Gəncə 04-05 may 2018, II hissə, s. 172-175
 56. Сорта и формы абрикоса народной селекции в нахичеванской автономной республике// Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2018, Т.4 №4 с. 137-143
 57. Изменчивость химического состава плодов аборигенных сортов груши Нахчыванской автономной республики в процессе хранения// Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2018, T.4, №5, c. 172-178
 58. Naxçivan muxtar respublikasinda armud bitkisinin genefondunun öyrənilməsi/ Heydər Əliyev 95- Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi movzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfrans, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 08 may 2018, s. 135-138
 59. Naxçivan muxtar respublikasinda becərilən armud bitkisinin genetik ehtiyatlarinin tədqiqi// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №4, s. 141-146
 60. Şəfalı meyvə bitkiləri. Bakı-Gənclik 2019, 217 s.
 61. Naxçivan Muxtar Respublikasi ərazisində becərilən bəzi perspektivli payizliq armud sort və formalarinin kimyəvi tərkibi// Azərbaycan Aqrar Elmi 2019, №2, s. 48-50
 62. Şahbuz rayonu ərazisində becərilən heyva bitkisinin yayilma zonalari və aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi// Azərbaycan Aqrar Elmi 2019, №3, s. 15-18
 63. Naxıvan Muxtar Respublikasi ərazisində becərilən armud bitkisinin bəzi zərərvericiləri və onlara qarşi mübarizə tədbirləri// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 15, №2, s. 155-160
 64. Перспективные раннеспелые сорта груши нахчыванской автономной республики азербайджанской республики// Вестник Алтайского Государственного Аграрного Универиситета, №4 (174), апрель, 2019, с. 57-61
 65. Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilən heyva bitkisinin ekoloji xüsusiyyətləri/ Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il donümünə həsr olunmuş, Müasir Təbiət və İqtisadi Elmlərinin Aktual Problemləri beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 03-04 may 2019, III hissə, s. 255-258
 66. Naxçivan Muxtar Respublikasi ərazisində becərilən heyva bitkisinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri//Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2019, №1 (55), s. 203-207
 67. Перспективные позднеспелые нахичеванские сорта груши // Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2019, T.5, №6, c. 167-172
 68. Şahbuz rayonu ərazisində becərilən (Cydoniya L.) heyva sort və formalarının biometrik goztəriciləri// Naxçıvan dövlət Universiteti Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və Tibb seriyası, 2019, № 3(100) s. 31-34
 69. Naxçıvan Muxtar Respublikasının armud bağlarında cərgə arası tortağın saxlanmasının ağacların inkişafına təsiri// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2020 cild 16, №2, s. 129-133
 70. Изучение зон распространения и агробиологических особенностей айвы, возделываемой в шахбузском районе нахчыванской автономной республики// Бюллетень науки и практики, Электрон журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2020, T.6, №2, c.      137-142
 71. Culfa rayonu ərazisində becərilən heyva (Cydoniya l.) sort və formalarinin tədqiqi və onlarin pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2020, cild 16, №4, s.132-137
 72. Naxçivan Muxtar Respublikasinin armud bağlarinda cərgə arasi torpağin saxlanmasinin armudun məhsuldarliğina təsiri// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2019, №4 (58), s. 200-204
 73. Naxçıvan Muxtar Respublikasının heyva genofondu. Bakı, 2021, Şirvannəşr, 208 s.
 74. Ordubad rayonu ərazisində aşkar edilmiş heyva formalarının aqrobioloji və pomoliji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2021, cild 17, №2, s. 13-17
 75. Биология цветения, плодоношения и жизнеспособности пыльцы сортов и форм айвы, возделываемых на территории нахчыванской автономной республики // Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2021, T. 7. №3. C. 64-69
 76. Culfa rayonu ərazisində becərilən (cydonia l.) heyva sort və formalarinin biometrik gostəriciləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2021, №1 (63), s.169-173
 77. Помологические особенности форм айвы, обнаруженных на территории нахчыванской автономной республики// Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2021, т. №7, c. 55-61
 78. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində askar edilən heyva formalarının məhsuldarlığı // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2021,cild 17, №4, s. 116-120
 79. Фенология и размножение черенками некоторых сортов и форм айвы на территории нахчыванской автономной республики / Материалы ХIV Международной научной конференции «Аграрная наука-сельском хозяйству» 7-8 февраля 2022 года, Барнаул 2022, с. 177-180
 80. Ordubad rayonu ərazisində aşkar edilmiş heyva formalarinin tədqiqi və onlarin pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2022, №2 (68), s.171-175
 81. Ordubad rayonu ərazisində becərilən badam sort və formalarının tədqiqi və aqroekoliji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsi Elmi əsərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2022, №2, cild 18, s. 145-151
 82. Сбор и оценка генфофона сортов и форм миндаля, растящих на территории ордубадского района / Наука и Просвещение: Актуальны вопросы, достижения и инновации, Сборник статей VII международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 февраля 2022, с. 99-101, г. В.Г. Пенза
 83. Помологические особенности некоторых сортов айвы, возделываемых в ордубадском районе нахчыванской автономной республики//Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2022, T. 8. №4. c. 201-206
 84. Naxçıvanda meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük. Bakı-Müəllim 2023, 495 s. (Dərslik)
 85. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən bəzi heyva sort və formalarının fenologiyası və çubuqla artırılması/ AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvanın: tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri və müasir inkişafı, Beynəlxalq konfransın materialı 2023, s. 338-340
 86. Naxçivan Muxtar Respublikasinin aran və dağ ekosistemlərində becərilən alma bitkisinin ekoloji xüsusiyyətləri/ Gəncə 2023, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş, Müasir Təbiət və İqtisadi Elmlərinin Aktual Problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 05-06 may 2023, IV hissə, s. 265-268
 87. Изучение и агробиологическая характеристика сортов и форм миндаля, выращиваемых в джульфинском районе Нахчыванского АР Азербайджана//Бюллетень науки и практики, Электрон. журн, Нижневартовский, ул. Ханты – Мансийская 17, 2023, T. 9. №4, c. 139-143
 88. Loğman Ordubad rayonu ərazisində yayılmış heyva sortlarının aşkar edilməsi və onların pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi //Bioresurslar İnstitutunun (Naxçıvan)Elmi əsərləri, №1,Bakı, 2023, s. 205-217

Culfa rayonu ərazisində becərilən badam sort və formalarinin aşkar edilməsi və pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi/ Kazaxstan, 2023