BEHBUDOVA AYPARA NOVRUZ QIZI

BEHBUDOVA AYPARA NOVRUZ QIZI

“Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedrasında dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

aypara.behbudova@mail.ru

  Behbudova Aypara Novruz qızı 1971-ci il dekabr ayının 14-də Şahbuz rayonunun Yuxarı Remeşin (indikiGüney Qışlaq)kəndində anadan olub. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” ixtisasını bitirmişdir. Aypara Behbudova 1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında baş biblioqraf, 2007-2014-cü illərdə həmin kitabxananın direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2008-ci ildə NDU “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında, 2010-cuildən “Kitabxanaçılıq” kafedrasında 0.5 ştat müəllim və 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2016-cı ildən NDU “Kitabxanaçılıq” kafedrasının dosentidir.2015-ci ildən “Naxçıvan” Universiteti Elmi Kitabxanasının direktoru, 2016-cı ildən NU “Azərbaycan dili və ədəbiyat “kafedrasında0.5 ştat müəllim işləyir.

“M.S.Ordubadi: mühiti və müasirləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. İşlədiyi müddətdə dəfələrlə Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirliyinin və universitetrektorluğunun Fəxri Fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 50-ə yaxın elmi məqalənin, 9 kitabın tərtibçisi və 5 kitabın müəllifidir. Elmi əsərləri Türkiyə, Rusiya , İran və s. xarici ölkələrdə çıxan jurnallarda çap olunmuşdur.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası-40.(3 dildə) Naxçıvan- Qeyrət-2009

2.Adil Babayev: ömür yolu və sənət dünyası (monoqrafiya) Bakı, “Mütərcim”, 2012

3.Naxçıvan Muxtar Respub­likasında elmi kitab­xanaların tarixi və inkişafı (Dərs və­sa­iti­). Naxçıvan, Əcəmi, 2015

4. Məktəb kitabxanalarında işin təşkili ( Metodik vəsait). Naxçıvan.- Əcəmi. 2015

5. Vətənə bağlı şair ömrü. (Vaqif Məmmədov-70)(monoqrafiya), Bakı, “Elm və təhsil”, 2017

Tərtib etdiyi kitablar:

1.Ömrün illəri və əsərləri.II cilddə. I cild(İsa Həbibbəyli-60). -Bakı.- Elm və təhsil.- 2010

2.Ömrün illəri və əsərləri.II cilddə. II cild (İsa Həbibbəyli-60). -Bakı.- Elm və təhsil-2011

3.Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun şəxsi kitab­xana­sından Naxçıvan Dövlət Uni­v­ersitetinin Elmi Kitab­xana­sına hədiyyə olunmuş kitab­ların əlifba kataloqu.Bakı.- Elm və təhsil.- 2010.

4.Vaqif Məmmədov: ömür yolu. Bakı- Şirvannəşr- 2009

5.Akademik İsa Həbibbəylinin şəxsi kitabxanasından NDU ElmiKitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların əlifba kata­loqu. Bakı.-Elm və təhsil.- 2010.

6.Yavuz Axundlu: Elmin və təhsilin işığında-Bakı.-Elm və təhsil.-2010

7.Yavuz Axundlu: Biblio­qra­fiya.-NDU.-Qeyrət.- 2012.

8.Vaqif Məmmədov xatirələrdə.-Bakı,Elm və təhsil, 2017

9. Bir ömrün işığı.“X.Kərimli-65” – Bakı, Qanun nəşriyyatı.2016.

Məqalələri:

1. Hüseyn Cavidinəsərlərinin nəşr tarixi. Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.- Elmi əsərlər.-2010.- №2(27).

2.Təhsil sahəsinin canlı xəzinəsi. Ömrün illəri və əsərləri. (İsa Həbibbəyi-60)I kitab.-Ba­kı.­-Elm və təhsil.- 2010.

3. Bədii tərcümənin kamil ustası.Yol. Bilim Kültür Araştırma Dergisi-Ankara.- Sayı 30.- Eylül-Ekim 2010.

4.Naxçıvan ədəbi mühiti və Qanlı Yanvar. Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.- Elmi əsərlər.- №1(32).-2010.

5. Şəxsi kitabxanadan ali məktəb kitabxanasına ərməğan (ön söz). Akademik İsa Həbibbəylinin şəxsi kitabxanasından NDU Elmi Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların əlifba kataloqu.- Bakı.-Elm və təhsil.- 2010.

6. M.S.Ordubadivəədəbi mühit.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransmaterialları. -Bakı.-2010.

7. Poeziya və poetik təfəkkürün imkanları. Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.- Elmi əsərlər.- №1 (40).-20­11.

8.NDU Elmi Kitabxanası.Bakı.- Elm və həyat.- №4 (449).- 2011.

9. Müdrik ağsaqqal, ustad ədəbiyyatşünas.(ön söz). Y.Axundlu. Biblioqrafiya.NDU.-Qeyrət.-2012.

10. Heydər Əliyev və Azərbyacan ədəbiyyatı. Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.- Elmi əsərlər.- №1 .-20­12.

11. Məmməd Səid Ordubadinin dünyagörüşünün formalaşmasında ailə və təhsil mühitinin rolu. M.S.Ordubadi. Taleyi və sənəti.-Naxçıvan.- Əcəmi.- 2012.

12. Türkiye Azerbaycan Edebi İlişkilerindeNahçivan.Türkiye, Kardeş kalemler, №7.- 2012.

13. Milli-mənəvi sərvətimiz olan kitabxanalara Heydər Əliyev qayğısı. Heydər Əliyev zir­vəsi­.(m­ə­­­qa­lələr və xati­rələr)­.-Nax­çıvan.-Qeyrət.-2013.

14. Poeziyanın folklor bəzəyi. V. Məmmədov. Bir ömür yaşadım.-Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.-2013.

15. Xəzərə bağlı şair.(İslam Səfərli-90). Naxçıvan.-“Naxçıvan” jurnalı.-Əcəmi.- 2014.- №26.

16. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. Heydər Əliyev dövlətçilik təli­mi­nin ışıqları. HeydərƏliyev-90.-ND­U.­-Elmi əsərlər.-№1­(50).-2014.

17. Türk Dünyasının Şairi. Degerlerimize Avrupadan Bakış.-Sayı:7.-Haziran 2015.

18. NaxçıvanMuxtar Respu­blikasında elektron kitabxana quruculuğu(Nax­çıvan Mux­tar Respublikası-90). Naxçıvan.-NDU.-Qeyrət.- Elmi əsərlər(Xüsusi bura­xı­lış).- № 6(62).- 2015.

19. Vətəndaşlıq lirikasınınyara­dıcısı. Axtarışlar.-AMEA-nın Nax­çıvan Bölməsi.-çild 5.- №3- 2015.

20. Adil Babayevin sonetlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Naxçıvan.-NDU.- Qeyrət.- №5(70).-2015.

21. Naxçıvanda kitabxanaların tarixi. “Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans materialları. Naxçıvan.-“Naxçıvan” Uni­versiteti nəşriyyatı.- 2015.

22. “Şairin payız duyğuları”.“X.Kərimli-65”, Bakı, Qanun nəşriyyatı. səh 56-63. 2016.

23. “Mən sözdən qorxuram, tanrıdan qorxduğum kimi”. “X.Kərimli-65”, Bakı, Qanun nəşriyyatı. səh76-84. 2016.

24. “Ömrün son payızı”. Məqalə. V.Məmmədov –Xatirələr, Bakı, Şirvan nəşriyyatı. 8 səh. 2016.

25. “Muxtarrespublikada fəaliyyət göstərən elmi kitabxanalar” NU, Elmi əsərlər, № 3. 2016

26.Adil Babayevyaradıcılığında və Avropa poetik ənənələri- “Naxçıvan” Universiteti , Elmi əsərlər, 2017

27. Şeir gərək haqdan gələ.- AMEA Naxçıvan Bölməsi“Axtarışlar”jurnalı, N 3 , 2018

28. Vaqif MəmmədovTürkiyə mətbuatında.“Naxçıvan ədəbi mühiti” elmi konfrans materialları. 2019

29.Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Elmi kitabxanaların tarixi və inkişafı-“Naxçıvan MR-95” elmi konfrans materialları, 2020və s.