Cəfərova Mehriban Vaqif qızı

1968-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987–ci ildə Naxçıvan şəhər Orta ixtisas Musiqi texnikomunu bitirib. 1992- ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını Skripka ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbində  müəllim kimi işə başlamışdır. 2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim  işləyir. 2017-ci ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

              Dərc olunmuş elmi əsərlər

 • Milli muğamlarımızın öyrədilməsi zamanı yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması. Konfrans materialı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları Naxçıvan 2013
 • Muğamlar məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasının vasitəsi kimi . Milli pedaqogika məktəbi. “Adiloğlu” nəşriyyat 2013 N12(məqal)
 • Muğamların tədrisinin modernləşdirilməsi məktəblərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılması amili kimi. Elmi eserler Naxçıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyat 2013 (Məqalə)
 • Azərbaycan muğamları məktəblilərin bədii zövqlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi N.M.İ 2013 (konfrans materialı)
 • Azərbaycan muğam mədəniyyəti və onun tədrisinin zəruri edən cəhətlər Naxçıvan 2013 (konfrans materialı)
 • Muğamların tədrisi prosesində məktəblilərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması yolları N.M.İ “Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2014 (Məqalə)
 • Muğam mədəniyyətinin təşəkkülündə Heydər Əliyev fondunun rolu Konfrans materialları Bakı 2014 (Konfrans materialı)
 • Пути формирования моральных качеств подростков при обучении мугамам Казахстан 2014 (Məqalə)
 • “Şur” muğamı məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi N.M.İ Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2014
 • Rast” muğamı məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaçdırılması vasitəsi kimi Milli pedaqogika məktəbi Elmi-nəzəri metodik jurnal N12014 (Məqalə)
 • Мугамы как средство Формирования художественного вкуса и моральных качеств у учащихся. Ролтава 2014 (Məqalə)
 • “Seygah” muğamının öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması. N.M.İ Xəbərləri cild 11N1 2015 “Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2015 (Məqalə)
 • “Çahargah” muğamının öyrədilməsi zamanı yeniyetmələrin mənəvi keyf formalaşdırılması yolları. NDU, Elmi əsərlər N1(66) Naxçıvan “Qeyrət” 2015
 • Musiqi məşğələlərində muğamların öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyf.-in aşılanması işinin pedaqoji əsasları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2015 Naxçıvan (Məqalə)
 • Musiqi məşğələlərində muğamların öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyf.-in aşılanması işinin psixoloji əsasları.
 • NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2018 Naxçıvan  ( Məqalə)
 • Heydər Əliyev irsində milli mədəniyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti. NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2018 Naxçıvan (Məqalə)
 • Muğam tədrisinin problemləri. Naxçıvan 2019 (Konfrans amterialı).
 • Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Azərbaycan muğamları milli-mənəvi dəyərlərin və estetik tərbiyənin örnək nümunələri. Pedaqogika N3 2019. Məqalə
 • The role of mugam in discovering the spiritual attitudes of students- Закарпатські філологічні стуи. Ukranya 2020 Məqalə
 • Role of mugams in the formation of artistic attitudes of schoolchildren-Beynəlxalq konfrans-Таврійські філологічні наукові читання 2020 http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/13/part_3/36.pdf
 • Musiqi məşğələlərində bəddi zövqlərin aşılanması -Dərs vəsaiti _ 2021
 • Simli alətlər ixtisası üzrə fənn proqramı – Proqram -2021