Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kənd orta məktəbini bitirmiş, 1966-1968-ci ildə Bakı Plon-Uçot texnikumunu təhsil alaraq başa vurmuş və iqtisadçı diplomu almışdır. 1968-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) oxumuş, tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimliyi diplomunu almışdır. 1973-1974-cü illərdə Ordubad rayon Komsomol komitəsində şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1975-ci ildən indiyədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi tarix” kafedrasında çalışır. 2015-ci il 18 fevral tarixdə “H.Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri” adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. İyun 2018-ci ildən kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Xalqların sülh arzusu yenilməzdir. Təşviqatçı jurnalı. Bakı, 1985. № 11. səh.69-71. Məqalə
 2. IKP XXVI qurultayı materiallarında sülh problemi məsələləri.Azərbaycan ali məktəb aspirant və dissertantlarının VIII konfransının materialları, Bakı,1985. səh.119-120. Məqalə
 3. Ən yeni tarix kursunda SSRI-nin xarici siyasət fəaliyyətinin öyrədilməsi təcrübəsindən. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı.Bakı,1985, № 6. Səh.15-17. Məqalə
 4. Proletar beynəlmiləlçiliyi sülh və ictimai tərəqqi uğrunda mübarizədə möhkəm silahdır. (Yenidən-qurma və Pedaqoji Institutda ümumi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri). Elmi-metodiki konfransın materialları. Dekabr, 1987.Naxçıvan-1988.Səh.60-61. Məqalə.
 5. Ümumtəhsil məktəblərində proqram və dərsliklər (nəşri başa çatmış tarix dərsliklərinə bir baxış). Naxçıvan MR-nin yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər Institutu. Naxçıvan–2004. Səh.70-72. Məqalə
 6. Heydər Əliyev və Müstəqillik dövrü tarixinin problemləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı-ADPU-2004, № 2. Səh.135-136. Məqalə.
 7. Heydər Əliyev və Milli Təhsil Strategiyası. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı ADPU 2004, № 4. Səh.549-551 3 səhifə. Xəbərlər
 8. Əliyev və Azərbaycan tarixşünaslığına dövlət qayğısı.Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, Naxçıvan 2005, № 1.Səh.57-60.
 9. Əliyev və Azərbaycan tarixinin bəzi məsələləri. Tarix və onun problemləri jurnalı, Bakı 2005, № 3. Səh.265-267 3 səhifə. Məqalə
 10. Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan tarixşünaslığına yeni baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i jurnalı. “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan-2005. № 3. Səh.41-43. Məqalə
 11. Heydər Əliyev və Naxçıvan (1990-1993). Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, Naxçıvan 2006, № 3. Səh.69-72 . 4 səhifə. Məqalə
 12. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir. Naxçıvan MR-nin yaranması tarixi və müasirlik. Elmi-praktik konfrans Naxçıvan 2007. Səh.79-81. Məqalə
 13. Əliyev və milli dəyərlərimiz. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı 2008. Səh.71-75. Məqalə
 14. Əliyev və Naxçıvanda elmin və təhsilin inkişafı. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı 2009. № 3. Səh.145-148 4 səhifə. Məqalə
 15. Əliyev: Naxçıvanda elm və təhsilin inkişafı. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı 2010, №1. Səh.117-121. Xəbərlər
 16. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı 2010, № 2. Səh.96-104 9 səhifə. Xəbərlər
 17. Naxçıvanda mədəniyyətin inkişa-fında H.Əliyevin rolu. Kültür Evreni Uluslararası Sosial Bilimlər dərgisi. Ankara 2010, № 2.Səh.404-409 6 səhifə. Məqalə
 18. “Azərbaycan tarixi” fənninin proqramı. Azərbaycan Respublikası Nazirliyinin 8 iyul 2010-ju il 1053 №-li qərarı ilə. Naxçıvan 2010.Səh.80-84. Məqalə
 19. Heydər Əliyev və Naxçıvanda ordu qurujuluğu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı 2011, № 2. Səh.148-153 6 səhifə. Xəbərlər
 20. Heydər Əliyevin Naxçıvanda dövlətçiliyin mphkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti (1990-1993). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı 2011, № 3. Səh.129-133 5 səhifə. Xəbərlər
 21. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdiril-məsi məsələləri. Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda elmi-praktik konfran-sın materialları. Naxçıvan Müəllimlər Institutu, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, may-2011, səh.74-77. Məqalə
 22. Naxçıvanda ordu qurujuluğu H.Əliyev siyasətinin tərkib hissəsidir. Avrasiya Kurumu Simpozyum Bildirileri. Ankara–2011.      Səh.187-193 7 səhifə. Tezis
 23. Əliyev Naxçıvanın abidələri haqqında. “Axtarışlar” jurnalı, № 2, Naxçıvan-2011. Səh.149-154 6 səhifə. Məqalə
 24. “Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993)” mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdirilməsi məsələləri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan, may-2011. Səh.74-77 4 səhifə. Tezis
 25. Əliyev və gprkəmli tarixi şəxsiyyətlər. Axtarışlar elm toplu II (4), Naxçıvan-2012. Səh.105-110 6 səhifə. Məqalə
 26. Azərbaycan tarixinin tədrisində H.Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütpvlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan – 2012. Səh.73-79. Məqalə
 27. Azərbaycan tarixinin tədrisində “Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i jurnalı. “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan-2012. Səh.73-79 7 səhifə. Məqalə
 28. Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan-2013. № 1. Səh.95-97 3 səhifə. Məqalə
 29. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi məsələləri. Heydər Əliyev dövlətçilik təliminin işıqları.Elmi əsərlərin ictimai təlimlər seriyasının xüsusi buraxılışı. NDU-nun nəşriyyatı. 2013. səh.145-150. Məqalə
 30. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixinə müasir baxış. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı-2013. Səh.107-109. Məqalə
 31. Heydər Əliyev və milli mədəniyyətin hakimi kimi. Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-27 aprel 2013. Səh.186-191. Məqalə
 32. Heydər Əliyev və Naxçıvanda elmin inkişafı. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan-“Məktəb” nəşriyyatı-2013. Səh.22-27. Məqalə
 33. Гейдар Алиев и вопросы изучения истории Нахичевании. Этносочиум и межнациональная культура. № 4 (58). Москва-2013. Səh.172-176. Məqalə
 34. Heydər Əliyev və abidələrimiz. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət; mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan-2013. Səh.123-124. Məqalə
 35. Гейдар Алиев и исторические личности Нахичевани научные ведомости Белгородского госидарственного иниверситета. 2014 года. Серия история политология Экономика. Информатика № 8 (179), выпуск 30, Səh.57-60. Məqalə
 36. Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizə tarixində Naxçıvanın yeri və rolu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. V beynəlxalq elmi konfransın materialları, 05-07 may 2014. BSU-2014. Səh.139-142 Məqalə
 37. Naxçıvan milli müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizədə. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı. № 1. 2014. Səh.128-131.Məqalə
 38. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev Naxçıvan və Naxçıvan tarixi məsələləri”nin tədrisi.

Humanitar elmlərinin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi). Mütərcim nəşriyyatı.    № 3. 2014. Səh.122-125. Məqalə

 1. Muxtariyyətə gedən yol: tarix və müasirlik. Tarix və onun problemləri. № 2. Bakı-2014. Səh.125-130. Məqalə
 2. Heydər Əliyev və Naxçıvanda müasir təhsil, müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014). Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2014. Səh.24-29. Məqalə
 3. II Dünya müharibəsində azərbaycanlıların arxa cəbhədə fəaliyyəti.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məsələlər məcmuəsi). Mürtəcim nəşriyyatı. Bakı-2015. Səh.271-275. Məqalə
 4. Naxçıvan Heydər Əliyev ideyalarının işığında Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may-2015. Bakı. Slavyan Universiteti. Səh.191-193Məqalə
 5. Heydər Əliyev və hərbi təhsil. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları (05 may-2015). Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2015. Səh.9-14.Məqalə
 6. Cənubi Qafqazda-Naxçıvanda ermənilərin əsassız ərazi iddialarının dəf edilməsi. 15-16 oktyabr 2015-ci il. Gəncə Dovlət Universiteti. Gəncə-2015. Səh.102-108. Məqalə
 7. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. Monoqrafiya. Naxçıvan-“Əcəmi” nəşriyyatı-2015. Səh.232. Məqalə
 8. Oğuz yurdu və Naxçıvan. Tarix, insan və cəmiyyət jurnalı. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanması. İnstitut nəşriyyatı. № 1. 2015-ci il.Səh.36-40. Məqalə
 9. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev və Naxçıvanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası” mövzusunun tədrisi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. №1. Bakı-2016. Səh.220-225. Məqalə
 10. Naxçıvan tarixinə dair qiymətli tədqiqat əsəri (F.Cəfərovun “Naxçıvan II dünya müharibəsi illərində)”. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) elmi toplu. № 1. Bakı-2016. Səh.183-185. Məqalə
 11. Китаби Деде Горгид глазами русских исследователей. Литература и контекси культури. Вып.27. Киев-2016. Səh.86-90. Məqalə
 12. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi. NDU-“Qeyrət nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.238. Dərs vəsaiti
 13. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi. Seçmə fənn üzrə proqram. NDU-“Qeyrət nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.24. Fənn proqramı
 14. Naxçıvanın erməni təcavüzündən xilas edilməsində Heydər Əliyevin rolu.“Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (04 may 2016). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Məktəb nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.22-28. Məqalə.
 15. Müstəqillik illərində Naxçıvanda təhsil Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı-“Mütərcim nəşriyyatı”-2016. № 2. Səh.233-238. Məqalə
 16. MDB ölkələri və Türkiyənin sürət qatarlarının inkişafı baxımından müqayisəli təhlili və beynəlxalq təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 1/2019, Bakı, Səh.390-392.Məqalə
 17. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət və Muxtariyyətin əldə edilməsi Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, X beynəlxalq elmi konfransın materialları, 7 may 2019-cu il, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2019.Səh. 83-87. Məqalə
 18. Naxçıvana erməni təcavüzü və muxtariyyət statusunun qazanılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2019. Səh. 95-98. Məqalə
 19. Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri soyqırımlar, Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 2/2019, Bakı, Səh. 341-342. Məqalə
 20. Heydər Əliyev və Naxçıvanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası (1990-1993-cü illər)
 21. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 3/2019, Bakı, Məqalə.
 22. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti: Naxçıvanın muxtariyyət statusu, “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” respublika konfransının materialları, 22 noyabr 2019-cu il, Naxçıvan, “Tusi”, 2020, Səh. 105-110. Məqalə.