Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kənd orta məktəbini bitirmiş, 1966-1968-ci ildə Bakı Plon-Uçot texnikumunu təhsil alaraq başa vurmuş və iqtisadçı diplomu almışdır. 1968-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) oxumuş, tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimliyi diplomunu almışdır. 1973-1974-cü illərdə Ordubad rayon Komsomol komitəsində şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1975-ci ildən indiyədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi tarix” kafedrasında çalışır. 2015-ci il 18 fevral tarixdə “H.Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri” adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Xalqların sülh arzusu yenilməzdir. Təşviqatçı jurnalı. Bakı, 1985. № 11. səh.69-71. Məqalə
 2. IKP XXVI qurultayı materiallarında sülh problemi məsələləri.Azərbaycan ali məktəb aspirant və dissertantlarının VIII konfransının materialları, Bakı,1985. səh.119-120. Məqalə
 3. Ən yeni tarix kursunda SSRI-nin xarici siyasət fəaliyyətinin öyrədilməsi təcrübəsindən. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı.Bakı,1985, № 6. Səh.15-17. Məqalə
 4. Proletar beynəlmiləlçiliyi sülh və ictimai tərəqqi uğrunda mübarizədə möhkəm silahdır. (Yenidən-qurma və Pedaqoji Institutda ümumi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri). Elmi-metodiki konfransın materialları. Dekabr, 1987.Naxçıvan-1988.Səh.60-61. Məqalə.
 5. Ümumtəhsil məktəblərində proqram və dərsliklər (nəşri başa çatmış tarix dərsliklərinə bir baxış). Naxçıvan MR-nin yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər Institutu. Naxçıvan–2004. Səh.70-72. Məqalə
 6. Heydər Əliyev və Müstəqillik dövrü tarixinin problemləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı-ADPU-2004, № 2.       Səh.135-136. Məqalə.
 7. Heydər Əliyev və Milli Təhsil Strategiyası. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı ADPU 2004, № 4. Səh.549-551 3 səhifə. Xəbərlər
 8. Əliyev və Azərbaycan tarixşünaslığına dövlət qayğısı.Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, Naxçıvan 2005, № 1.Səh.57-60.
 9. Əliyev və Azərbaycan tarixinin bəzi məsələləri. Tarix və onun problemləri jurnalı, Bakı 2005, № 3. Səh.265-267 3 səhifə. Məqalə
 10. Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan tarixşünaslığına yeni baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i jurnalı. “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan-2005. № 3. Səh.41-43. Məqalə
 11. Heydər Əliyev və Naxçıvan (1990-1993). Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, Naxçıvan 2006, № 3. Səh.69-72 . 4 səhifə. Məqalə
 12. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir. Naxçıvan MR-nin yaranması tarixi və müasirlik. Elmi-praktik konfrans Naxçıvan 2007. Səh.79-81. Məqalə
 13. Əliyev və milli dəyərlərimiz. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı 2008. Səh.71-75. Məqalə
 14. Əliyev və Naxçıvanda elmin və təhsilin inkişafı. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı 2009. № 3. Səh.145-148 4 səhifə. Məqalə
 15. Əliyev: Naxçıvanda elm və təhsilin inkişafı. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı 2010, №1. Səh.117-121. Xəbərlər
 16. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı 2010, № 2. Səh.96-104 9 səhifə. Xəbərlər
 17. Naxçıvanda mədəniyyətin inkişa-fında H.Əliyevin rolu. Kültür Evreni Uluslararası Sosial Bilimlər dərgisi. Ankara 2010, № 2.Səh.404-409 6 səhifə. Məqalə
 18. “Azərbaycan tarixi” fənninin proqramı. Azərbaycan Respublikası Nazirliyinin 8 iyul 2010-ju il 1053 №-li qərarı ilə. Naxçıvan 2010.Səh.80-84. Məqalə
 19. Heydər Əliyev və Naxçıvanda ordu qurujuluğu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı 2011, № 2.   Səh.148-153 6 səhifə. Xəbərlər
 20. Heydər Əliyevin Naxçıvanda dövlətçiliyin mphkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti (1990-1993). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı 2011, № 3. Səh.129-133 5 səhifə. Xəbərlər
 21. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdiril-məsi məsələləri. Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda elmi-praktik konfran-sın materialları. Naxçıvan Müəllimlər Institutu, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, may-2011, səh.74-77. Məqalə
 22. Naxçıvanda ordu qurujuluğu H.Əliyev siyasətinin tərkib hissəsidir.    Avrasiya Kurumu Simpozyum Bildirileri. Ankara–2011.  Səh.187-193 7 səhifə. Tezis
 23. Əliyev Naxçıvanın abidələri haqqında. “Axtarışlar” jurnalı, № 2, Naxçıvan-2011. Səh.149-154 6 səhifə. Məqalə
 24. “Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993)” mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdirilməsi məsələləri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan, may-2011. Səh.74-77 4 səhifə. Tezis
 25. Əliyev və gprkəmli tarixi şəxsiyyətlər. Axtarışlar elm toplu II (4), Naxçıvan-2012. Səh.105-110 6 səhifə. Məqalə
 26. Azərbaycan tarixinin tədrisində H.Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütpvlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər Institutu. “Xəbərlər” jurnalı, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan – 2012. Səh.73-79. Məqalə
 27. Azərbaycan tarixinin tədrisində “Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i jurnalı. “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan-2012. Səh.73-79    7 səhifə. Məqalə
 28. Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan-2013. № 1. Səh.95-97 3 səhifə. Məqalə
 29. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi məsələləri. Heydər Əliyev dövlətçilik təliminin işıqları.Elmi əsərlərin ictimai təlimlər seriyasının xüsusi buraxılışı. NDU-nun nəşriyyatı. 2013. səh.145-150. Məqalə
 30. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixinə müasir baxış. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı-2013. Səh.107-109. Məqalə
 31. Heydər Əliyev və milli mədəniyyətin hakimi kimi. Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-27 aprel 2013. Səh.186-191. Məqalə
 32. Heydər Əliyev və Naxçıvanda elmin inkişafı. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan-“Məktəb” nəşriyyatı-2013. Səh.22-27. Məqalə
 33. Гейдар Алиев и вопросы изучения истории Нахичевании. Этносочиум и межнациональная культура. № 4 (58). Москва-2013.         Səh.172-176. Məqalə
 34. Heydər Əliyev və abidələrimiz. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət; mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan-2013. Səh.123-124. Məqalə
 35. Гейдар Алиев и исторические личности Нахичевани научные ведомости Белгородского госидарственного иниверситета. 2014 года. Серия история политология Экономика. Информатика № 8 (179), выпуск 30,   Səh.57-60. Məqalə
 36. Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizə tarixində Naxçıvanın yeri və rolu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. V beynəlxalq elmi konfransın materialları, 05-07 may 2014. BSU-2014. Səh.139-142 Məqalə
 37. Naxçıvan milli müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizədə. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı. № 1. 2014. Səh.128-131.Məqalə
 38. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev Naxçıvan və Naxçıvan tarixi məsələləri”nin tədrisi.

Humanitar elmlərinin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi). Mütərcim nəşriyyatı.    № 3. 2014.  Səh.122-125. Məqalə

 1. Muxtariyyətə gedən yol: tarix və müasirlik. Tarix və onun problemləri. № 2. Bakı-2014. Səh.125-130. Məqalə
 2. Heydər Əliyev və Naxçıvanda müasir təhsil, müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014). Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2014. Səh.24-29. Məqalə
 3. II Dünya müharibəsində azərbaycanlıların arxa cəbhədə fəaliyyəti.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məsələlər məcmuəsi). Mürtəcim nəşriyyatı. Bakı-2015. Səh.271-275. Məqalə
 4. Naxçıvan Heydər Əliyev ideyalarının işığında Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may-2015. Bakı. Slavyan Universiteti.      Səh.191-193Məqalə
 5. Heydər Əliyev və hərbi təhsil. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları (05 may-2015). Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2015.     Səh.9-14.Məqalə
 6. Cənubi Qafqazda-Naxçıvanda ermənilərin əsassız ərazi iddialarının dəf edilməsi. 15-16 oktyabr 2015-ci il. Gəncə Dovlət Universiteti. Gəncə-2015. Səh.102-108. Məqalə
 7. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. Monoqrafiya. Naxçıvan-“Əcəmi” nəşriyyatı-2015. Səh.232. Məqalə
 8. Oğuz yurdu və Naxçıvan. Tarix, insan və cəmiyyət jurnalı. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanması. İnstitut nəşriyyatı. № 1. 2015-ci il.Səh.36-40. Məqalə
 9. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev və Naxçıvanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası” mövzusunun tədrisi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. №1. Bakı-2016. Səh.220-225. Məqalə
 10. Naxçıvan tarixinə dair qiymətli tədqiqat əsəri (F.Cəfərovun “Naxçıvan II dünya müharibəsi illərində)”. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) elmi toplu. № 1. Bakı-2016. Səh.183-185. Məqalə
 11. Китаби Деде Горгид глазами русских исследователей. Литература и контекси культури. Вып.27. Киев-2016. Səh.86-90. Məqalə
 12. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi. NDU-“Qeyrət nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.238. Dərs vəsaiti
 13. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi. Seçmə fənn üzrə proqram. NDU-“Qeyrət nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.24. Fənn proqramı
 14. Naxçıvanın erməni təcavüzündən xilas edilməsində Heydər Əliyevin rolu.“Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (04 may 2016). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Məktəb nəşriyyatı”. Naxçıvan-2016. Səh.22-28. Məqalə.
 15. Müstəqillik illərində Naxçıvanda təhsil Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı-“Mütərcim nəşriyyatı”-2016. № 2. Səh.233-238. Məqalə
 16. MDB ölkələri və Türkiyənin sürət qatarlarının inkişafı baxımından müqayisəli təhlili və beynəlxalq təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 1/2019, Bakı, Səh.390-392.Məqalə
 17. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət və Muxtariyyətin əldə edilməsi Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, X beynəlxalq elmi konfransın materialları, 7 may 2019-cu il, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2019.Səh. 83-87. Məqalə
 18. Naxçıvana erməni təcavüzü və muxtariyyət statusunun qazanılması    Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2019. Səh. 95-98. Məqalə
 19. Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri soyqırımlar, Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 2/2019, Bakı, Səh. 341-342. Məqalə
 20. Heydər Əliyev və Naxçıvanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası (1990-1993-cü illər)
 21. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 3/2019, Bakı, Məqalə.
 22. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti: Naxçıvanın muxtariyyət statusu, “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” respublika konfransının materialları, 22 noyabr 2019-cu il, Naxçıvan, “Tusi”, 2020, Səh. 105-110. Məqalə.
 23. ” Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürü və onun formalaşması”NDU, «Elmi əsərlər» jurnalı 2021 № 1 səh.114-118.
 24. “Qars müqaviləsi və Naxçıvanın muxtariyyət statusu” «Humanitar elmlərin öyrənilməsində aktual problemlər» №1.2021 səh.261-267
 25. “Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında və muxtariyyət statusunun qazanılmasında Qars müqaviləsinin rolu” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu «Elmi Əsərlər.»2021 №2 səh.140-145
 26. “ Tarix dərslərində yeni texnologiyalardan istifadə: Təcrübə,təhlil və təkliflər”2021.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 27. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: Nəticələr və perspektivlər”.2021
 28. Elmi-publisistik jurnal №38 Nax.səh.203-207. 1991-1993-cü illərdə “Naxçıvanda dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər. İctimai, siyasi, ədəbi, bədii” 2021 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 29. Qars müqaviləsi və Naxçıvanın taleyi Qars müqaviləsinin imzalanmasından 100 il ötür. Humanitar və ictimai elmlər üzrə III beynəlxalq konfransın materialları Bakı 2021. Səh.6-9.
 30. Müasir Türkiyə qurucusu M.K.Atatürkün 140 illik yübileyinə həsr olunmuş XIV Beynəlxalq elmi konfransın materialları 26 may 2021. Səh.190-194
 31. Müqavilələrlə (Moskva və Qars) Naxçıvanın statusunun müəyyən edilməsi 2021
 32. Naxçıvan mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan səh.28-33. 2021
 33. Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri soyqırımlar. Nuh Yurdu. 31 mart 2021
 34. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürünün formalaşması. Naxçıvan xəbərləri. 10 may 2021
 35. Qayıdış tarixin doğurduğu zərurətdir. 15 iyun 2021 Naxçıvan xəbərləri
 36. Moskva və Qars müqavilələrindən Şuşa bəyannaməsinədək. 13 oktyabr 2021. Nuh Yurdu
 37. Kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar(Televiziya, radio, qazet, jurnal və s.)
 38. Azərbaycan musiqisinin beşiyi Naxxeb.com 3 yanvar https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/73165
 39. 20 yanvar tarixin qəhrəmanlıq səhifəsi . Nax Xeb. com 20 yanvar 2022. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/74121
 40. Qisas qiyamətə qalmaz. xocalı . Nax xeb. com 26 fevral. 2022
 41. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/76132
 42. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımdan 104 il ötür. 31 mart 2022
 43. Naxcıvandan başlanan yol. 10 may
 44. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/78529
 45. Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi. 28 may, 2022. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/82558
 46. Azərbaycanın taleyini dəyişən zəfər tarixi-Milli Qurtuluş Günü. 15 iyun
 47. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/83681
 48. 27 sentyabr- Zəfərə gedən yol. 27 sentyabr, 2022
 49. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/89594
 50. Heydər əliyev irsi milli sərvətimizdir. 2 0ktyabr, 2022
 51. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/90014
 52. Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası 29. 10.2022.
 53. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/92119
 54. Naxçıvan-Türkiyə münasibətləri. 29.10 2022
 55. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/92156
 56. Şanlı zəfər tariximiz. 8.11.2022. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/92804

65.  Heydər Əliyev ideyalarının işığında https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/95203-heydr-lyev-deyalarnn-sgnda.html

 1. QÜRUR MƏNBƏYİMİZ -BAYRAĞIMIZ. 9.11.2022. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/92832
 2. 12 noyabr – Konstitusiya Günüdür. 12. 2022. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/93076
 3. Xalqın tarix yazdığı gün – Milli Dirçəliş Günü. 17 noyabr,2022 https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/93467
 4. Elmi Məqalələr.Naxçıvan tarixinə bir nəzər. Elmi iş. Beynılxalq elmi jurnal. Bakı, 2022. Cild 16. sayı:1. s. 7-14
 5. NAXÇIVAN PARLAMENTİNİN FORMALAŞMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU. The XXIII İnternational Scientific Sympisium.”İntegration of cultures and Multiculturalizm”, dedicated to the anniversary of Molla Panah Vagif.  27 fevral, 2022.
 6. Heydər Əliyev və Naxçıvanın xilası. The XXXVII International Scientific Symposium “Haydar Aliyev and Development Strategy of Azerbaijan: New Trends in Modernization”. 2023
 7. 20 Yanvar xalqımızın hüzn və şərəf günü. The XXXVIII International Symposium “Turkish Peoples: Common Heritage and Values”.
 8. Türkün özü haqqında öz dilində yazılmış əsər The XXXIV International Symposium “From the 20 th of January to Karabakh Victory. 2023
 9. Heydər Əliyev və türk dünyası. The XXXVIII International Symposium “Turkish Peoples: Common Heritage and Values”. 2023
 10. THE GREAT SILK ROAD IS OUR HISTORY. 1st INTERNATIONAL SILK ROAD CONFERENCE. 2023 səh.120-128