Cabbarov Əli Xeybər oğlu, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

01 aprel 1970-ci ildə Şahbuz rayonunun Kükü kəndində   müəllim ailəsində anadan olub. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. 2000-2014-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışıb. 2014-cü ildən “Naxçıvan”  Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətini  davam etdirir. 2020-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. 2008-ci ildə “Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.Sankt-Peterburq Beynəlxalq Turizm Akademiyasının,  ABŞ-in SciTech Central nəşriyyatının “International Journal of Tourism and Hotel

Business Management” jurnalının redaksiya heyəti üzvüdür. (https://www.scitcentral. com/editorboard Details.php?id=1697&journal=46)2013-2014-cü illərdə

Avropa İttifaqının “TEMPUS” proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “SuToMa” layihəsinin Naxçıvan Dövlət Universiteti üzrə koordinatı olub.

 

Elmi əsərləri

 1. XXI əsrin başlanğıcında  Naxçıvanda turizm perspektivləri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan” elmi seminarının materialları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №3, Bakı: ADPU, 2003, s. 284-287. Məqalə
 2. Turizm biznesi və qlobal terrorizm. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, 1, Bakı: ADPU, 2004, s. 441-443.   Məqalə
 3. Beynəlxalq turizmin təşkilində təhlükəsizliyin təmin olunmasının əhəmiyyəti. Bazar islahatları və milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri, məqalələr toplusu, I hissə, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı: Elm, 2004, s. 442-446.
 4. Turist yerləşdirilməsində kiçik biznesin rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən konfransın materialları. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı, 2004, s. 97-99 Məqalə
 5. Beynəlxalq turizm və qloballaşma proseslərində onun rolu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə və 28 May Respublika gününə həsr olunmuş “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində Türk Dünyası, Azərbaycan və Türkiyə” beynəlxalq elmi-praktiki simpoziumunun (tezis-məruzələr) materialları. Bakı: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Türk Dünyası Araşdırma Vaqfı, Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsi, 2004, s. 105 Tezis
 6. Yeni həyat tərzinin formalaşmasında turizmin rolu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №2, Bakı: ADPU, 2005, s. 564-576 Məqalə
 7. Turzmin inkişafında infrastrukturun təşkilinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən konfransın materialları. Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2005, s. 76-80 Məqalə
 8. Beynəlxalq turizmin inkişafında sosial-mədəni mühitin təsiri.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika elmi-konfransının materialları. Bakı: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı, 2005, s. 256 Tezis
 9. Kənd turizmi: inkişaf istiqamətləri və perspektivləri.  “İqtisadiyyat və Audit”, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının aylıq elmi-praktik jurnalı, № 11(65), Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005, s. 14-17  Məqalə
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi həyatında turizmin rolu. Milli iqtisadiyyatın inkişafı problemləri, məqalələr toplusu, II buraxılış, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı: Elm, 2005, s. 678-686  Məqalə
 11. Turizm fəaliyyəti və onun dövlət tənzimlənməsi. “Kooperasiya” (elmi-nəzəri jurnal) № 2(10), Bakı: “Kooperasiya” nəşriyyatı, 2005, 70-75. Məqalə
 12. Mədəni-tanışlıq turizmi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun inkişafı istiqamətləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №5, Bakı: ADPU, 2005, s. 254-261  Məqalə
 13. Azəri qonaqpərvərliyi milli sərvətimizdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №2, Bakı: ADPU, 2006, s. 512-518  Məqalə
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasında beynəlxalq turizmin inkişafında müasir informasiya texnologiyalarının rolu. “İqtisadiyyat və həyat”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aylıq iqtisadi jurnalı, №6 (512), Bakı: “Qərənfil” nəşriyyatı, 2006, s. 31-36 Məqalə
 15. Turizm infrastrukturu və Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun müasir vəziyyəti. “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika”, rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal, №1-2 (2005-ci il), İqtisad Universiteti nəşriyyatı, Bakı: 2006, s. 167-17  Məqalə
 16. Gəlmə turizmi sahibkarlığının inkişaf etdirilməsində turizm maarifçiliyinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən konfrans materialları. Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2006, s. 50-56  Məqalə
 17. Перспективы развития международного туризма в регионе в условиях трансформации экономики республики. Национальный туристский журнал “Туристские Фирмы”. Выпуск 42(10). СПб.: Невский Фонд, 2007, с. 104-110 Məqalə
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm-ekskursiya fəaliyyətinin təşkili məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər. Tarix elmləri, ictimai elmlər, iqtisadiyyat və hüquq seriyası, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşriyyatı, №2 (22). 2007, s. 187-191 Məqalə
 19. Перспективы развития международного туризма в регионе в ненефтяном секторе экономики республики. “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər. II beynəlxalq konqresinin materialları. 2-ci kitab. Bakı: Qafqaz Universiteti, 02-05 may 2007, s. 532-537. Məqalə
 20. Turizm sahibkarlığı və Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun inkişaf istiqamətləri. Milli iqtisadiyyatın problemləri, məqalələr toplusu, I buraxılış, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı: Elm, 2007, s. 211-215. Məqalə
 21. Etnik turizm umut veriyor, (Этнический туризм – наша надежда). “Dialoq Avrasiya”.   Üç aylıq uluslararası düşüncə və kültür dergisi.    jurnalı. № 26. İstanbul, Dialoq Avrasiya Platformu, 2007, s. 90-95. Məqalə
 22. Regionun sosial-mədəni həyatında turizmin rolu. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü münasibətilə keçirilmiş “Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi” mövzusunda magistr, aspirant, dissertantların Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2007, s. 27-28. Məqalə
 23. Азербайджан в диалоге восточно-западной культуры нашей эпохи. Национальный туристский журнал “Туристские Фирмы”. Выпуск 43(10), СПб.: Невский Фонд, 2007, с.61-66. Məqalə
 24. О роли туризма в развитии личности женщин. Тезисы докладов научно-практической конференции “Туризм – новые возможности и перспективы для женщин”, посвященной Всемирному Дню Туризма 2007 г. Санкт-Петербург: Издательство “Невский Фонд” 25 сентябрь 2007 г., с.75-76. Məqalə
 25. Устойчивый туризм как перспективное региональное развитие Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Устойчивый туризм как перспективное региональное развитие Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Международный Научный Журнал Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, департамент научно-технологической политики и образования. № 4 (4), М: ООО “Спектр”, 2007, с. 74-78. Məqalə
 26. Дары природы: лечебный туризм в Азербайджане. Опыт  и  перспективы. Национальный туристский журнал “Туристские Фирмы”. Выпуск 45(13), СПб.: Невский Фонд, 2008, с.139-145. Məqalə
 27. Туристы нового времени — взгляд в будущее Азербайджанской молодежи. Международная межрегиональная научно-практическая конференция   под девизом ЮНВТО Туризм. Ответ на вызовы современности (Санкт-Петербург18-19 сентябрь 2008 г. с. 46-52). Məqalə
 28. Туристический бизнес на пути решения глобальных проблем. Международная межрегиональная научно-практическая конференция   под девизом ЮНВТО Туризм. Ответ на вызовы современности (Санкт-Петербург18-19сентябрь 2008 г. стр.  213-215. Məqalə
 29. Oil sector impact to a tourism as a priority of the Azerbaijan non oil Sector. Research Centre on Emerging ancl Transition Countries – University of Turin, Italy,  http://www.oc.unito.it/en/aze.html  Məqalə
 30. Turizm rentası və onun rekreasiya ehtiyatlarıın istifadəsində rolu. Azərbaycan Turizm İnstitutu, “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” ikinci respublika elmi-praktiki konfransının materialları. “Mütərcim” Bakı-2008,  75-76. Tezis
 31. Новые грани устойчивого туризма и его влияния на региональное развитие. Приоритеты и перспективы научных тсследований международного туризма в ХХI веке. Труды Международной туристской академии. Выпуск 5. Москва 2010. стр. 239-241. Tezis
 32. Любовь к природе-лучший путь  консервации  биоразнобразия.  Научно – пркатическая конференция “Туризм и биоразнобразия” по случаю Всемирного Дня Туризма 21-22 сентября 2010 г. Санкт –Петербург, Россия. 92-93. Tezis
 33. Путешествия по мотивам религии: познание мира и необычность—путь к совершенству. Научно- пркатическая конференция “Туризм и биоразнобразия” по случаю Всемирного Дня Туризма 21-22 сентября 2010 г. Санкт –Петербург, Россия стр. 125-131. Tezis
 34. İlkin turizm tələbinin formalaşdırılmasında elektron resursların rolu. Elektron-Naxçıvan -5. Nəticələr və vəzifələr (25-26 iyun 2010-cu il). Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçivan 2011. s. 84-88 Məqalə
 35. Некоторые вопросы регулирования туристской отрасли в условиях экономического кризиса Научные исследования в сфере туризма. Труды Международной Туристской Академии. Выпуск 6. Москва-2012. стр. 128-132 Məqalə
 36. Azerbaijan and Russia: The role of ethnic tourism in modern cultural-economic relations. “Tourism and regional development” Journal of Smolensk University for Humanities. Issue 6. Smolensk-Russia. 2011. стр. 239-245. Tezis
 37. “Туризм и современность. – Нахчыванская Автономная Республика, Азербайджан”. Новосибирск-2011. Типография  ООО  “Тираж”. Kitab
 38. Regional problems of the integration of science and the role of Nakhchivan State University in their solution. Materials of International scientific – practical seminar “Improvement of activity of universities in creation of innovative environment in national economy “. 10 May 2012.  Fergane, Uzbekistan. стр. 45-49.
 39. The unique nature and biodiversity in the Nakhchivan Autonomous Republic: watching  tourism in Azerbaijan. Eurasian Silk Road Universities Consortium (ESRUC) 1st Winter summit at the Anatolian Summit (WISAS). Collaborative Projects on Tourism, Sports, Biodiversity and Global Changes 23-26 February 2012, Erzurum, Turkey p.171 esruc.atauni.edu.tr/ingilizce.pdf. Məqalə
 40. İnnovativ nəticələrin transfoımasiyasında yeni mexanizmlərdən istifadə məsələləri. İnnovasiyaların tətbiqi. İnkişaf və müasirləşmə. Beynəlxalq simpozium materialları 3-6 noyabr 2011, Naxçıvan -2012. s/ 77-79
 41. Social responsibility, ecoclear projects and ecological behavours. Материалы международной научно-практической конференции 27-29 сентября 2012 г., посвященной Всемирному Дню Туризма 2012 под девизом ЮНВТО.“Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики: инновационные возможности” (научно-технический, культурологический и экологический аспекты) Цикловые мероприятия 27-30 сентября 2012 г. Научно-практическая конференция 27-28-29 сентября 2012 года Заключительное заседание 29 сентября 2012 г. Часть II. Санкт-Петербург 2012 стр. 55-57. Tezis
 42. Следи и сохрани: ункальный ландшафт и биоразнобразие Нахчыванской Автономной Республики. Материалы международной научно-практической конференции 27-29 сентября 2012 г., посвященной Всемирному Дню Туризма 2012 под девизом ЮНВТО.“Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики: инновационные возможности” (научно-технический, культурологический и экологический аспекты) Цикловые мероприятия 27-30 сентября 2012 г. Научно-практическая конференция 27-28-29 сентября 2012 года Заключительное заседание 29 сентября 2012 г. Часть I. Санкт-Петербург 2012. стр. 51-53. Məqalə Nakhchivan Autonomous Republic Within the Republic of Azerbaijan: the Ways of Tourism Promotion in the Land of Mysteries. Туризм в современном мире: направления и тенденции развития. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 10-летю кафедры “Социально-культурный сервис и туризм”. 28-29 марта 2013 г. Под редакцией В. А. Чернова. Хабаровск Издательства ДВГУИС 2013. стр. 351-357. Məqalə
 43. Silk Way and modern tourism opportunities of Azerbaijan in the historical route. Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы международной научно-практической конференции (26 декабря 2012 г.) в 2х частях – 4.1 / Отв. ред. Зарайский А.А. – Саратов: Издательство ЦПМ “Академия Бизнеса”, 2012. – стр. 306. Məqalə
 44. Туристские ресурсы Нахчыванскои Автономной Республики Азербайджанской Республики и вопросы их оценивания. Социально – экономическое развитие современного общества в условиях реформ. Материалы международной научно-практической конференции. (28 ноября 2012 г.). Часть 1. Саратов 2012. стр. 76-78. Məqalə
 45. Naxçıvan Duzdağının müalicə və tanışlıq turizm imkanları. Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2013. s. 264-267. Məqalə
 46. Milli park və qoruqların turizm məqsədilə istifadəsinin bəzi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası. 2012, №2 (47) s. 263-266. Məqalə
 47. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii-turizm ehtiyatlarının qorunmasında elmi-müşahidə turizminin “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. 16-17 noyabr, 2012 elmi məqalələr toplusu “Aypara 3“ Bakı, 2013. s. 43-47. Məqalə
 48. “Turizmin iqtisadiyyatı və idarəolunması” fənnində “Turizmdə qiymətəmələgəlmə” mövzusunun tədrisi üsulları. Naxçıvan Müəllimlər Institutunun Xəbərləri. cild: 8 №4 2013. “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2013. s 102-106. Metodiki məqalə
 49. “Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması” fənnində “Turizmdə kiçik sahibkarlıq və onun inkişafı mövzusunun tədrisi üsulları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər bölməsi. Bakı-№4 -2013 s. 370-374. Metodiki məqalə
 50. Social Tourism in Duzdag, Nakhchivan Autonomous Republic within the Republic of Azerbaijan: Resources, Planning and Development. American Journal of Tourism Management 2015, 4(1): 1-6. DOI: 0.5923/j.tourism.20150401.01 Məqalə
 51. “Turizmin əsaslari” fənnində “Turizmdə siğorta və turizmin təhlükəsizliyi” mövzusunun tədrisi metodikasi. Naxçıvan Müəllimlər Institutunun Xəbərləri. cild:
 52. №1 2015. “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2015. s. 81-85. Metodiki məqalə
 53. İnsan resurslarının idarə olunması. ADPU-nun nəşriyyatı. Bakı-2014. Fənn proqramı
 54. Beynəlxalq turizmin iqtisadiyyatı. ADPU-nun nəşriyyatı. Bakı-2014. Fənn proqramı
 55. Understanding Entrepreneurship. Innovative Small and Medium-sized Enterprises in Sustainable Tourism. Development of new modules for international bachelor and master programs in sustainable tourism management.   SuToMa. Module 10.   P. 16-24. Dərs vəsaiti fəsli
 56. Tourism in XXI Century: The Powerful Peacemaker Against “Great Nation”Threat. American Journal of Tourism & Hospitality 4: 169 doi:10.4172/21670269.1000169. Məqalə.
 57. Naxçivan-Əlincə turizm marşrutu üzrə destinasiya menecmenti: resurslar və perspektiv planlaşdirma. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin  10-illiyinə  həsr olunmuş “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları 18-19 dekabr 2015-ci il. Bakı-2015. s. 43-49. Məqalə
 58. Naxçıvan-İğdır: Arazboyu turizm destinasiyası üzrə planlaşdırma məsələləri. “Naxçıvan” Universiteti. “Elmi əsərlər”. Beynəlxalq münasıbətlər, iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika, psixologiya, riyaziyyat. 2015, № 1 (1). Naxçıvan, NU- “NUH”, 2015. s. 245-252. Məqalə
 59. Turizmin iqtisadiyyatı. “Naxçıvan” Universiteti Dizayn və poliqrafiya mərkəzi, 2015. Fənn proqramı
 60. Turizmin əsasları. “Naxçıvan” Universiteti Dizayn və poliqrafiya mərkəzi, 2015. Fənn proqramı
 61. Turizmin iqtisadi əsasları. Bakı-2015.ADPU-nəşriyyatı. Dərs vəsaiti
 62. Turizmdə informasiya texnologiyaları. “Naxçıvan” Universiteti “NUH” nəşriyyatı, 2016 Fənn proqramı
 63. İqtisadiyyat “Naxçıvan” Universiteti “NUH” nəşriyyatı, 2016. Fənn proqramı
 64. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili. “Naxçıvan” Universiteti “NUH” nəşriyyatı, 2016. Fənn proqramı
 65. “Səyahət agentlikləri və turoperatorluq” fənnində “turoperator xidmətlərinin nəzəri əsaslari” mövzusunun tədrisi metodikasi. Naxçıvan Müəllimlər Institutunun Xəbərləri. cild: 12. №3 2016 “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2016.  116-120. Metodiki məqalə
 66. Ekskursiyaların tərbiyəvi funksiyalarından istifadə. “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan-2016. s 87-88. Tezis
 67. Naxçıvan-Şahbuz-Batabat turizm marşrutu: mövcud vəziyyət və perspektiv planlaşdırma. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Beynəlxalq jurnal. İl5, say 2, 2016 s. 46-52. Məqalə
 68. Araz çayı hövzəsi ölkələri üzrə müalicə turizmi:mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər(Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti timsalında). “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” Mövzusunda üçüncü Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları ATMU. Bakı şəhəri 7 – 8 aprel 2017-ci il. 173-189. Məqalə
 69. Turizm marşrutları və  ekskursiya işinin təşkili. Bakı-2017.ADPU-nəşriyyatı. Dərs vəsaiti Turizm marşrutlarında ekskursiyalarının hazırlanma və aparımasına müasir yanaşmalar. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”. 2017. № 1 (4) s. 48-54.  Məqalə
 70. “Naxçıvan-Nehrəm” turizm marşrutu üzrə test turunun SWOT təhlili. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”. 2017. № 2 (5) s. 32-41. Məqalə
 71. Naxçıvan Muxtar Respublikasında  kurort turizmi ehtiyatlarından istifadə məsələləri. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”. 2017. № 4 (7) s. 18-25. Məqalə
 72. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kurort turizmi ehtiyatlarından istifadə məsələləri. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”. 2017. № 4 (7) s. 18-25. Məqalə
 73. Вопросы устойчивого использования курортные ресурсами Нахичеванской Автономной Республики, Азербайджанской Республики. Индустрия туризма и гостеприимства в контексте межкультурной ком­муникации : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. с междун ар. участием, посвященной 80-летию ДВГУПС и 15-летию кафедры «Между­народные коммуникации, сервис и туризм» (2—4 марта 2018 г.) / под ред. В.А. Чернова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2018. – 184 с.  Məqalə
 74. Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi üzrə rekreasyia qiymətləndirməsi. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”. 2018. № 4 (11) s. 18-25. Məqalə
 75. The castle of Alinja: Machu Picchu of Azerbaijan. Roof tourism in Nakhchivan. International Journal of Tourism & Hotel Business Management
  (IJTHBM) (ISSN: 2641-6948) SciTech Central Inc., USA. 153-162 Vol. 1 (3) 2019. Məqalə
 76. Əcnəbi turistlərin Duzdağ səyahəti üzrə cazibə elementləri. Naxçıvan Duzdağı. Naxçıvan. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poligrafiya Birliyi. 2019. 141-148. Məqalə
 77. Изучение мотивов туристов, путешествующих по маршруту Нахчыван- крепость Алинджа. Интеграция туризма в экономическую систему региона:перспективыи барьеры: материалы I международной научно-практической конференции, (25-26 апреля 2019 года, г. Орёл): в 2 ч. Ч. 1. – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019. – 575 с 218-221. Tezis
 78. Azərbaycanın Machu Picchusu adlandırılan Əlincəqalaya səyahət edən əcnəbi turistlər üçün cazibə elementləri. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” Mövzusunda IV Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans 3-4 may 2019 Bakı.  Tezis
 79. Qlobal pandemiya şəraitində daixili turizmin inkişaf məsələləri Naxçıvan MR-da innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmlərida resppublika elmi- praktik konfransın materialları 194-198 2021
 80. İşğal sonrası Qarabağ iqtisaddiyyatı: Naxçıvan -Zəngəzur –Şüşa turizm marşürütunun SWOT təhlili (2-ci istiqamət) 2021
 81. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri-monoqrafiya, Naxçıvan 2021, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 144 səh.