Cavanşir  Həmzə oğlu  Rəhimov.

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dosenti.

1969-cu ildə  Babək rayonunun Qara-qala kəndində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu  bitirmişdir. Həmin il  Naxçıvan şəhər Uşaq Gənclər Güləş məktəbində  məşqçi-müəllim  kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1997-ci  ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində  müəllim  kimi işə başlamışdır. 2007-ci ildən  Bədən tərbiyəsi və  idman kafedrasının baş müəllimi, 2019 cu ildən isə kafedranın dosentidir.  İşlədiyi müddət ərzində 27 elmi əsərin, o cümlədən  17 elmi məqalənin, 6 tədris proqramın, 2 metodik vəsaitin, 1 dərslik və 1dərs vəsaitinin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri.

1.Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi.  “Məktəb”  nəşriyyatı. Naxçıvan 2019. 205 səh.( Dərs vəsaiti)

 1. Karate-Əlbəyaxa döyüş. “Polyqraphic produkcion” mətbəəsi. Bakı 2017. 271səh. (Dərslik)

3.Şahmat oyunu və onun texniki təhlili. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan 2018.50səh.(Metodik vəsait).

4.Fiziki tərbiyə prosesində verilən fiziki yükün dozaları. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı 2017. 65 Səh (Metodik vəsait).

5.Cüdo və onun tədrisi metodikası. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan 2019. 75səh. (Tədris proqramı).

6.İdmanın nəzəriyyəsi və metodikası. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı.Naxçıvan 2017.11 səh.(Tədris proqramı).

7.Fiziki tərbiyənin təşkili. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı.Naxçıvan 2017. 11 səh. (Tədris proqramı).

 1. İdman metrologiyası. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı.Naxçıvan 2017. 7səh. (Tədris proqramı).

9.İdmanın texniki vasitələri. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan 2017. 8 səh. (Tədris proqramı).

10.Şahmat.  NDU “Qeyrət” nəşriyyatı.Naxçıvan 2017. 13 səh. (Tədris proqramı).

 1. Naxçıvan Dövlət Universitetində fiziki tərbiyə və idman 50 ildə.” NDU 50 ildə “ elmi konfransın materialları. “Qeyrət” nəş. Navçıvan 2017. Səh. 167-170.

12 . Voleybolda blokqoymanın texnikasının təkmilləşdirilməsi. NDU Elmi əsərlər. “Qeyrət” nəş. Naxçıvan  2017 . № 7. Səh  250-252.

 1. Voleybolda birləşdirici oyunçunun fəaliyyəti. NDU Elmi əsərlər. Naxçıvan 2017. № 1. Səh 219-221.
 2. Güləşçinin fiziki keyfiyyətlərinin tərbiyəsi və təkmilləşdirilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər №4. 2016. Səh.85-89.

15.Fiziki tərbiyə prosesində gigiyenanın əhəmiyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər № 4. 2016. Səh.81-84.

 1. Voleybolçuların psixoloji hazırlığı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitu. Xəbətlər № 3. 2016. Səh.139-141.
 2. Uşaqların mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin inkişafında fiziki tərbiyənin rolu. Elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.”Məktəb” nəşr. Naxçıvan 2016. Səh.103-106.
 3. Uşaqların fiziki, mənəvi və psixoloji inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi. NDU Elmi əsərlər. “Qeyrət” nəşr. 2014.№ 4. Səh.159-162.

19.Normadan artıq çəkisi olan uşaqların fiziki tərbiyəsində üzğüçülüyün rolu. NDU Elmi əsərlər.”Qeyrət” nəşr. 2014.№ 4.Səh157-159.

20.Uşaq idmanı və onun aktual problemləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər. 2005 № 1. Səh.213-215.

 1. Fiziki mədəniyyət prosesində uşaq idmanının yeri və inkişaf yolları. EFM . Elmi məqalələr məcmusu. Bakı 2005 № 40. Səh.123-124.
 2. Təbiət-cəmiyyət sistemindəki ziddiyyətlərin həll olunmasında ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının əhəmiyyəti. Qloballaşma və Azərbaycan mədəniyyəti. II Respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı “Araz” nəşr.2004. Səh 316-318.
 3. İtisadi tələblərin ekoloji problemlərə təsiri. NDU Elmi əsərlər “Qeyrət” nəşr 2004. Səh 144-145.

24.Qlaballaşma cəmiyyətin tarıxı inkişafının məhsuludur. EFM Elmiməqalələr məcmusu. Bakı 2003. №35. Səh 371-372.

25.Müasir dövrdə ekoloji problemlərin dərinləşməsi və onların həllində bəzi məqamlar. EFM elmi məqalələr məcmusu. Bakı 2003 № 34. Səh 113-114.

26.Fiziki mədəniyyət sistemi və onun yarım sistemləri. EFM elmi məqalələr məcmusu. Bakı 2003 № 35. Səh 372.

27.Səxsiyyətin hərtərəfli formalaşması və fiziki tərbiyə. EFM elmi məqalələr məcmusu. Baku 2002 №33 Səh 371.