Cavanşir İbrahim oğlu Zeynalov

26.02.1965  –  ci il Ordubad  rayon  Biləv kəndində anadan olmuşdur. 1982-  ci ildə  Azərbaycan Neft və Kimya institunun  “İstehsal proseslərinin  avtomatlaşdırılması” fakültəsinə  daxil olmuş,  1983-85 –ci illərdə hərbi  xidmətdə  olmuş,  1989 – cu ildə institutu bitirmişdir. Həmin ildən  Naxçıvan  Dövlət universitetində işləyir. 1992 – 1995 ci illərdə  Kosmik  tədqiqatlar  institunda  aspiranturada  oxumuşdur.  1996 –  cı ildə   Texnika  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiya işini  müdafiə etmişdir. 2000 –  ci ildən  “Rabitə və informasiya texnologiyaları” kafedrasında  dosent, 2013 – cü ildə  Kompyuter  elmlərindən  Riyaziyyat  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiya işini   müdafiə  etmişdir.   Hal – hazırda Naxçıvan  Dövlət  Universitetində  “Memarlıq və mühəndislik”  fakültəsində  dekan  vəzifəsində  işləyir. 65  elmi  məqalənin,  2  dərs  vəsaitinin,  4  metodik  vəsaitin və 1 monoqrafiyanın   müəllifidir. Elmi işləri əsasən  məsafədən  ölçmələr  və  qeyri  müəyyənliklərlə  bağlı  məsələlərin optimal  idarə  edilməsi və  onların  həllinə  neyron  şəbəkələrin tətbiqi ilə  bağlıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimidi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür. Ailəlidir.  İki övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Спектральные характеристики некоторых природных оброзований Нах.АР. НРО КИ,1992, s.23-24
 2. Спектральные отражательные способности почва-растение в условиях Батабатского полигона. Материалы конференции посвяшенной 50-летию Института Почвоведения и Агрохимиии, 1995,65-69.
 3. Системы оченки производительности почвы в новых экономических условиях. Региональные проблемы развития экономики в современных условиях. Научно-практическая конференция ,1996, 21.
 4. Спектрофотометрически свойства почв. Аграрная наука Азербауджана, 1996. 65-66.
 5. Çoxfunksiyalı kommutasiya qurğusu. Azərbaycan Texniki Universitetinin.  Elmi əsərləri VII- cild N4, 1998, s. 100-104.
 6. Ayrılmaz qütblü informasiya paylayıcı və gondərici qurğular. Azərbaycan Texniki Universi-tetinin Elmi əsərləri VII- cild N2 1 s.72-75.
 7. Çoxfünksiyalı kommutasiya qurğusu. Azərbaycan Texniki Universitetinin  Elmi əsərləri VII- cild N4, 1998.100-104.
 8. Tələblər matrisinin alınması üçün qurğunun qurulması haqqında. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri VIII cild N3 1999. s. 103-106
 9. Deşifrator əsasında qurulmuş ölçü kommutatoru. Azərbaycan Texniki Universi-tetinin Elmi əsərləri VIII- cild 2-ci hissə 1999, s.147-150.
 10. 2×2 kommutatoru. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri VIII cild N2 1999, s.202-205
 11. Elektron kommutatoru. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri VIII cild N2 1999, s.206-208
 12. Dördkaskadlı sistemlərdə kommutasiya prosesləri haqqında. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri VIII cild N3 1999, s.99-103.
 13. Kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasında erkoloji monitorinqin təşkili. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri N3, 1999, s. 66-67.
 14. Алгоритмы установ-лния соединений. Azərbaycan respublikası “Təhsil” cəmiyyəti Texnika 2000 N1, s. 96-98.
 15. Коммутатор мощных сигналов для распре-деления информации в энергетических устройствах. Национальная Академия Наук Азербайджана . Проблемы энергетики №1 2005. s.126-129.
 16. Elektron qurğuları –laboratoriya işləri. Bakı 2006, s.242-246.
 17. Təbii obyektlərin spektrometrlə ölçülməsi və alınan nəticələrin analizi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi xəbərlər, 2007,  №2, s.
 18. Одна задача оптималь-ного управления, связан-ная с изменением области по времени. Док. НАН Азерб., 2008, т. 64, №5,16-24.
 19. New approach to the solution of someshapeoptimization and domainevolution problems. Journées Problèmes Inverses et Optimisation de Forme. Nantes (France), December.2008,1-18.
 20. One optimal control problem relatively domain evolution. COİA-2008, Baku, June, 2, s.23.
 21. The model of optimal use of the bounded resources. Modern problems of applied mathematics and information texnologies. Al Khorezmiy 2009, vol.2, s.88-91.
 22. Elektrik enerjisinin səmərəli istehlakı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri N3 2009, 140-143.
 23. Təbii obyektlərin vəziyyətinin öyrənilməsi üçün ekspert sisteminin yaradılması. Azərbaycan Milli Elmler Akademiyasının Naxçıvan bölməsi xəbərlər, 2009, №4, s.218-221.
 24. Investigation Shape optimization problem  using neural networks. 41st Annual İranian Mathematics  conference, 12-15 september, 2010, Urmia, iran, p. 397.
 25. Optimal using of a bounded area problem and its investigation by neural networks. Известия НАН Азерб.

2010, № 6, s. 75-82.

 1. Fuzzy optimal control prosecution problem. Reports of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2010, № 4, s.18-28
 2. An optimal prosecution problem with respect to domain. Journal of Qafqaz State University, 2010, №30, s.95-103.
 3. Optimal control problem relatively to domain evolution. International Journal of Applied Mathematics (IJAM). 2010, v.23, №3,527-538
 4. Optimal synthesis problem for the fuzzy systems. Optimal control, applications and methods. 2010. DOI: 10.1002/oca.964.
 5. Задача оптимального управления относительно эволюции области. ИзвестияНАНАзерб.2010, №3, с.68-74
 6. Fuzzy optimal control problem with non-linear functional. News Baku State University, 2010, №3, s.29-34.
 7. Mathematical modeling for the optimal use of a bounded area. Actual problems of economics. 2011,   №2(116), s.261-270.
 8. Optimal synthesis problem for the fuzzy systems in semi-infinite interval. Appl. and Mathematics,     2011, v.10, №1(Special Issue), s. 97-105.
 9. Временной метод син-теза линейных нечет-ких систем с обратной связью. Доклад НАН Азерб. 2011, № 2, s.29-38.
 10. Variable structure of optimal control International Journal of Applied Mathematics (IJAM), 2011 vol. 24, No 3, s.371-382.
 11. Fuzzy optimal control problem with non-linear functional. International journal Fazzy information and engineering,  2011, №3. s.311-320.
 12. Задачи нечеткого линейного програм-мирования и примене-ния нейронных сетей к ее решению. Sumqayıt Dövlət Universitetinin xəbərləri. cild N 11, 2011,  №3, s.83-89.
 13. Fazzi sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələ-sinin normanın minimal-laşdırılmasına gətirilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçpvan bölməsn xəbərlər, 2011, Cild 7 №2, s.296-302.
 14. Метод решения задачи нечеткого линейного программирования. Доклад НАН Азерб. 2011, т.67, № 5,32-38.
 15. Optimal control problem relating to the change of the shape and applicationg of neuron nets to its solution. Reports of Azerbaijan National Academy of Sciences 2011, v.67, № 4, s.28-36.
 16. Optimal control problem relating to the change of the shape and applicationg of neuron nets to its solution. Reports of Azerbaijan National Academy of Sciences 2011, v.67, № 4, s.28-36.
 17. Reduction of problems of extremum of integral functionals with respect to boundary to linearprog-ramming problem. Journal of Qafqaz State University, 2011. №2, s.80-85.
 18. Reducing Optimal Control Problem to Norm Minimization for the Fuzzy Systems World conference of soft Computing. San Francisco, 2011, 23-26 May.12.
 19. Optimal synthesis problem relative to domain COİA-2011, Ankara, 2011, 22-24 Augest, s.24.
 20. An optimal prosecution problem with respect to domain. COİA-2011. COİA-2011, Ankara, 2011, 22-24 Augest, s.25.
 21. Elliptic Equation Relative to Domain Evolution. IVCongress of the Turkic World Mathematical Sosiety, Baku, 2011, 1-3 s.42.
 22. Оптимального синтеза относительно эволюции  области. XVIII Международнаяконференция по автоматическому   управлению (Львов, 2011, 28-30 сентября), s.19.
 23. Telefon şəbəkələrinin qurulmasında yeni nəsil texnologiyaların tətbiqi. Elektron Naxçivan-5 Beynəlxalq simpoziumu, Naxçivan 2011, s.33
 24. Нейронные сети и применение их к рещению нечеткого линейного програмирования. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri N1,2012, s. 52-58
 25. Система нечетких диференциальных урав-нений и существование его решения. Naxçıvan Müəllimlər institutu Xəbərlər N3, 2011 N2, s. 63-71.
 26. Методы решения задач нечеткого оптмального управления. ELM – 2013.
 27. Problem of optimal control conceninq paris of sets. Fundamental və tətbiqi elmlərin aktual problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmanın rolu. Bakı- 2014.
 28. Задача оптимального синтеза на конечном интервала времени. XXI международная заочнoйнаучно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы технических наук». Mocква
 29. Задача оптимального синтеза относительно множества. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2014 №3,77-83.
 30. Численное решение задачи оптимального управления с перемен-ной структурой. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 2015.
 31. Применение нейронных сетей к решению Задача оптимального управления относительно множества. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2015, №5.
 32. Qeyri-səlis çoxluğa nəzərən optimal idarəetmə məsələləri. “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər”i. 2016, №1(2),
 33. Qeyri səlis məsələlərin neyron şəbəkələrin köməyi ilə həlli. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2016, №8(81).
 34. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления относительно пар множеств Технические науки: Провлемы и решения. Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции. Москва‚ 2017, №6(5)‚ s.21-28.
 35. Нармирования АDSL физический уровень. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2017, №8(89).
 36. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления для нечетких множеств и применение нейронных сетей к решению задачи. European Journal of Texnical and Natural Sciences, 2017, N 4.
 37. İnformasiya ölçmə sistemləri. Bakı 1997.
 38. Elektrik dövrələrində keçid prosesləri. Bakı 1998.
 39. İnformasiya kom-munikasiya texno-logiyalarının təhsil sistemində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər institutu Xəbərlər N4, 2009 səh 77-79.
 40. Məsafəli tədrisin prinsiplərinin ali məktəbdə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər institutu Xəbərlər N3, 2009,  28-31.
 41. İnformatika və informasiya texnologiyaları fənniə dair test tapşırıqları. Bakı-2009.
 42. İnformatika və informasiya texnologiyaları. Bakı-2011.
 43. Qeyri səlis məsələlərin neyron şəbəkələrin koməyi ilə həlli. Naxçıvan Müəllimlər institutu Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi H.Əliyev 89. Elmi-metodik konfrans 2012, s.182-184.
 44. Microsoft WORD-2003. Bakı-2013
 45. Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil: nailiyyətlər, perspektivlər. Naxçıvan Dövlət universiteti 50 ildə elmi konfrans materialları, 2017.
 46. Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil  prosesinin təşkilində  informasiya kommunıkasiya  texnologiyalarının rolu. Naxçıvan Dövlət universiteti 50 ildə  elmi konfrans materialları, 2017.
 47. İnformatika. Bakı 2016
 48. Kompyuterlərin arxitekturası dərslik. Bakı 2017
 49. Kompyuterlərin arxitekturası Bakı 2017
 50. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления относительно пар множеств и применение нейронных сетей к решению задачи Российско-китайский научный журнал «Содружество» Ежемесячный научный журнал.Məqalə. № 24/2018 1 часть. C.30-37.
 51. Применение нейронных сетей к матричному дифференциальному уравнению риккати. Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал № 3 (72) / 2020.
 52. Texniki informatika. Fənn proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2020. 24 s.
 53. Tədris robotları“Təhsildə rəqəmsallaşdırma: Elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti”Respublika elmi konfransı.2021
 54. Dərs vəsaiti 2021. 336.s
 55. Задачи нечеткого линейного программирования и применения нейронныхсетей к ее решению. Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал № 7 (88) / 2021. s 3-9

E- mail: c.zeynalov@mail.ru