[ultimate_heading main_heading=”Daşqın Şahbaz oğlu Qənbərov. Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be”][/ultimate_heading]

Qənbərov Daşqın Şahbaz oğlu 1994-cü ildə Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinə daxil olmuş, 1997-ci ildə Biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  1997-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Genetika və Selleksiya ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuş və 1999 – cu ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Botanika” kafedrasında baş laborant, 2001-ci ildə laboratoriya müdüri, 2002 – ci ildən isə müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2008-ci ildə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2017-ci ildə isə biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır, 85-dən artıq elmi metodiki məqalə, dərslik, proqram, metodiki vəsait və dərs vəsaiti nəşr etdirmişdir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yabanı yeməli tərəvəz bitkiləri. Kimya-Biologiya elmləri və təhsilinin aktual problemləri ADPU-80, 2001, s. 83-85
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik zonasında üzümçülüklərin alaq bitkilərinin öyrənilməsinə dair. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasının tədqiqi ( Elmi konfransın materialları), Naxçıvan, “Qeyrət”, 2002, s.17-19
 3. Naxçıvan MR-in yabanı tərəvəz bitkiləri. Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri, BDU, 2002, s.112-113
 4. Naxçıvan MR-in yeni şibyə növləri. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (Elmi konfrans), AMEA-nın Naxçı-van bölməsi, Bakı, 2004, s.189-193
 5. Arazboyudüzənlik zonasının epigey şibyələrinin indikatorluq xüsusiyyətləri. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər (Elmi konfrans), AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Bakı, 2005, s.429-432
 6. Naxçıvan MR-in epi-gey şibyə florası. Biologiyada elmi naliy-yətlər, Bakı, 2006, s. 79-80
 7. Naxçıvan MR-in epigey şibyələrinin botaniki-coğrafi təh-lili. AMEA-nın Botanika İns-titunun elmi əsərləri, XXVI c., Bakı, 2006, s. 65-69
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası bozqırlarının şibyə florası. AMEA-nın Gəncə Regional Elm mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi, 2006, №22, с.6-8
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən Azərbaycan florası üçün yeni şibyələr. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Bakı, 2006, №4, s.194-198
 10. Naxçıvan MR-in epigey şibyələrinin torpaq tiplərinə görə yayılması qanunauyğunluqları. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. Naxçıvan, Tusi 2008, №2,s.185-189
 11. Şibyələr mövzusu-nun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İns-titunun xəbərləri. Naxçıvan, 2008, №4, s.82-84
 12. Naxçıvan MR-in su mənbələrinin çirklən-məsinin indikator yosunlara görə təyini. Bakı Dövlət Universiteti Bakı, 2009, s.458
 13. Epigey şibyələrin praktiki əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan, 2009 №1, s. 37-40
 14. Naxçıvan MR-in epigey şibyələrinin indikatorluq xüsusiyyətləri. AMEA-nın Botanika İnstitunun elmi əsərləri, A XXIX c., Bakı, 2009, s. 199-202
 15. Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Naxçı-van, 2009, №1, s.109-111
 16. İbtidai bitkilərin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Naxçıvan, 2009, №3, s. 117-119
 17. Bioindikator ibtidai bitkilərin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Naxçıvan, 2010, №3, s.135-138
 18. Naxçıvan MR-in qış otlaqaltı torpaqlarının alqoflorası. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan, 2010 №2, s. 59-62
 19. Naxçıvan MR-in florası (torpaq şibyələri). Naxçıvan, 2010
 20. Naxçıvan MR-in nadir və məhvolma təhlükəsi altında olan epigey şibyələrinin mühafizəsi. AMEA-in Botanika İnstitunun  elmi əsərləri, Bakı, 2010, s. 148-151
 21. Culfa rayonu ərazisinin epigey şibyə florası. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan 2011
 22. Geograpical areal types of Astracantha and Astragalus species spread in Nakhchivan Autonomus Republic. Kafkas Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011, s.58-64
 23. Naxçıvan MR-də ya-yılmış Cladoniceae fəsiləsinin epigey şibyələri. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. Naxçıvan, Tusi 2011, №2, s.154-159
 24. Şibyənin təsərrüfat əhəmiyyətinin şagirdlərə öyrədilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Naxçıvan, 2011, №1(25) s. 77-81
 25. Paxlalılar fəsiləsinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Naxçıvan, 2012, №3, с.135-138
 26. Naxçıvan MR-də yayılmış Gülçiçəklikimilər fəsiləsinin ağac və kollari. Bakı, 2012
 27. Bitki embriologiyası. Bakı, 2012
 28. Naxçıvan MR-də yayılan Astragalus L. cinsinə mənsub olan növlərin öyrənilməsi tarixi. AMEA-nın  Botanika İnstitu-nun  elmi əsərləri, XXXII cild,  Bakı, 2012 s. 50-53
 29. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış Astracantha cinsinin nadir gəvən növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, №1, Naxçıvan 2012 s. 49-52
 30. Culfa rayonunun Aracıq dağında yayılmış Astracantha növləri və onların bioekoloji xüsusiyyətləri. AMEA-nın Naxçıvan böl-məsinin xəbərləri. Naxçıvan, Tusi 2012, №4
 31. Floristic analysis of the species of astracantha and astragalus spreadin the area of the nakhchivan autonomous republic. European Academic Resears , 2013, İmpact Factor 0,485: p. 2586-2593
 32. Naxçıvan MR əra-zisində yayılmış Astracantha cinsinin nadir növləri. AMEA-nın Gəncə Regional Elm mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi,  2013, №52, S. 131-135
 33. Naxçıvan MR florasında yayılan Astracantha Astragalus növlərinin morfoloji xüsusiyyətləri və həyat formaları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Mərkəzi Nəbatət Bağının Əsərləri XI cild. Bakı-2013. s.327-333
 34. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aşağı dağlıq qurşağı üzrə Astragalus L. növlərinin yayılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan 2013, №1,  56-60
 35. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək dağlıq qurşağı üzrə Astragalus l. növlərinin yayılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan 2013, №1,  56-60
 36. Qurd otunun yüksək kolorili yem və dərman bitkisi kimi sə-ciyyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi nəzəri jurnal, 2013, 98-101
 37. Naxçıvan Muxtar respublikasında Astracantha Podlech növlərinin hündürlük qurşaqları üzrə yayılması. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.  Naxçıvan, Tusi 2013, №2, s.154-159
 38. “Bitki embriologiya-sı”. Naxçıvan: Əcəmi, 2013,
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Matricaria recutita L.-aptek ço-banyastığının intro-duksiyası. Gəncə Regional Elm Mərkəzi, 2013, s. 3-8
 40. Spreading of Astracantha and Astragalus species on the highland zones of the Nakhchivan autonomous republic. European Academic Research , 2014, İmpact Factor 3,1: p.-4153-4159
 41. Rear Astragalus species that spread in the Nakhchivan Autonomous Republic territory. International Multidisciplinary Research Journal. Indian Streams Research Journal. 2014. P.1-4
 42. Astragalus Species and their Bioecological Features Spread in the Arajig Mountain of Julfa Region. European Academic Research , 2014, İmpact Factor 3,1: p. 3258-3265
 43. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Astracantha və Astragalus növlərinin biomorfoloji təhlili. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2014, s. 32-36
 44. Floristik anlaysis of Astracantha and As-tragalus species spreading in the area of the Nakhchivan Autonomus Republic. European Academic Research , 2014, İmpact Factor 0,485: p.-4153-4159
 45. Systematic analysis of Astracantha species spread in the flora of Nakhchivan Autonomus Republic. International Journal of Scientific and Research Publications, 2014. p.1-2
 46. Spreading of Astracantha and Astraga-lus species in the mountainous-cserophit plant zones of the Nakhchivan Autonomus Republic. e- Library Science Research Journal İmpact Factor 0,109: 2014. p.1-3
 47. Ecological groups of Astracantha and As-tragalus species of Nakhchivan Autono-mus Republic. European Academic Research , 2014, İmpact Factor 3,1: p.-1933-1937
 48. Spreading of Astracantha and Astragalus species of wild vegetation in the Nakhchivan Autonomus Republic flora. International Multidisciplinary e-Journal 2014, Scientific Journal İmpact Factor 3,5: ISRA Journal İmpact Factor 1,347, Universal İmpact Factor 1,0444  -50-55
 49. Биоэкологические особенности видов рода Astragantha Podlech в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. «Вестник» Алтайского Государственного Аграрного Универитета, Барнаул 2014. с.64-67
 50. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Astracantha və Astragalus növıərinin yarımsəhra bitkiliyində yayılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan, 2014, №,8, s.24-27
 51. Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta dağlıq qurşağı üzrə Astragalus növlərinin yayılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan, 2014 №4, s. 57-61
 52. Fermentlər. Naxçıvan-2014
 53. Astragalus dasyantus L. (Fabaceae) New species to the flora of Azerbaijan. International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2015. p.426-427
 54. New species and their bioecological features of Astragalus spread in the area of Nakhchivan Autonomous Republic. International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2015. p. 696-697
 55. Spreading of Astracantha and Astragalus species in Nakhchivan AR subalpine and Alpine flora. European Academic Research , 2015, p. 15375-15379
 56. Useful features and usage methods of the herbs included into the Astragalus species. European Academic Research , 2015, p.-14306-14309
 57. Evaluation and productivity of the populations of Astracantha microcephala International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2015. p.104-107
 58. Оценка популяции вид Аstracantha lagurus распространенных в территории Нахчыванской Авто-номной Республики Aзербайджана. Materialy XI Miedzyna-rodowej Naukowi- Praktycznej Konferencji, Przemysl Nauka I studia, 2015, s.31-37
 59. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Astracantha və Astragalus növlərinin hündürlük qurşaqlari üzrə yayilması, fitosenoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət-2015 № 4, s.44 -53
 60. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan astracanthaastragalus cinslərinə aid olan bəzi növlərinin boyaq xüsusiyyətləri. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2015, s. 32-36
 61. Naxçıvan Muxtar Respublikasi florasında yayılan astracantha astragalus növlərinin floristik təhlili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə bölməsi, 2015, s. 35-45
 62. Naxçıvan MR yay otlaqlarinin yem əhəmiyyətli astracanthaastragalus növləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2015, s.113 -115
 63. Naxçıvan MR ərazisində yayılan Astracantha cinsinin kol və kolcuq növləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2016, s.50 -56
 64. AstracanthaAstragalus cinslərinə daxil olan növlərin meşə-kolluq bitkiliyində yayılması. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2016, s. 99-101
 65. Yaşıllaşdırma və meşəçilik. Naxçıvan 2016
 66. MR-də yayılan astracatha cinsinin kol və kolcuq növləri. NDU-nun elmi əsərləri  Qeyrət, N 6 (76),    Naxçıvan 2016, s.50-57
 67. Cytigenetical analyses of some Astragalus species spreading in the Nakhchivan Autonomus Republic teritery. European Academic Research , 2017, p. 9640-9645
 68. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan bəzi gəvən növlərinin anatomik-morfoloji əlamətlərinin adaptiv rolu. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2017, 99-101
 69. Cytogenetical analyses of some astragalus species spreding in the Nakhchivan Autonomous Republic territory’. Polş 2017. Thomson Vol. 161, Issure.6
 70. Evaluation and productivity of the populations of astragalus microcephala. Polş 2017. Thomson Vol. 161, Issure.7
 71. The bushy and shrubby shaped astragalus species spreading in the lowlands along the araz river and their role in the highland-cserophit flora. Thomson Vol. 161, Issure.8
 72. Naxçıvan MR florasında yayılan Astragalus cinsinə aid olan növlərin konspekti. NDU-nun elmi əsərləri Qeyrət, N 3 (84),    Naxçıvan 2017, s.29-32
 73. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları. 2017
 74. Два новых астрагала для флоры Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Весник науки и образавания № 3 (39). Т. 2018
 75. Bəzi paxladən növlərinin anatomik əlamətləri və onların qiymətləndirilməsi. NDU-nun elmi əsərləri Qeyrət, N 3 (92),    Naxçıvan 2018, s.14-17
 76. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq eroziyasında gəvən növlərinin rolu. Müasir Təbiət və İqtisad elmlərinin aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2018, 37-40
 77. Naxçıvan MR florasında paxlalıkimilər (Fabaceae,) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri. IV Naxçıvan aprıçılıq konfransı Naxçıvan 2018, s.54-58
 78. Floristic analysis of the species concerning to the Astragalus genus that spread in the darıdagh area. European    Academic Research, 2019, p.     9640-9645
 79. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Asragalus cinsinə aid olan növlərində endemizmin təhlili. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 yübleyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans, Naxçıvan-2019. 254-256
 80. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış birilllik gəvən (Astragalus) növlərinin floristik təhlili. Müasir Təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, 2019, s. 37-40
 81. İbtidai bitkilər sistematikası. Naxçıvan-2019
 82. İbtidai bitkilər sistematikası. Naxçıvan-2019
 83. Floristic analysis of dogrose species spread in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic introduction. European Academic Research, 2019,     9640-9645
 84. Naxçıvan MR florasında bal verən paxladən növləri. Naxçıvan aprıçılıq konfransı Naxçıvan 2019, s.54-58
 85. Ekoloji kənd təsərrüf ərzaq təhlükəsizliyi. Aqrar sahənin inkişaf xüsusiyyətləri. Naxçıvan 2019

 

E- mail:  qenberov71 @ mail.ru