ZAMANOV ELÇİN DAĞBƏYİ OĞLU

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Zamanov Elçin Dağbəyi oğlu 18 fevral 1970-ci ildə Şərur rayonunun Çərçiboğan kəndində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2002-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Tarixin poetik dərsləri. Millilik və bəşərilik (Respublika elmi sessiyasının materialları) Azərnəşr,1993
 2. Y.Məmmədəliyevin elmi fəaliyyəti. Azərbaycanda ictimai fikrin,elm və təhsilin inkişafında akademik Yusif Məmmədəliyevin rolu (Respublika elmi konfransının materialları).Bakı,1995
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvandakı səfirliyinin Naxçıvan problemi ilə bağlı uğurlu fəaliyyəti (1918-1920). Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat,elm,maarif,ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri (məruzələrin tezisləri) Bakı,Yurd,1999
 4. Qədim Azərbaycan yurdu İrəvanın tarixi-etnik durumu. Elmi əsərlər,xüsusi buraxılış №5,NDU, «Qeyrət»,1999 (humanitar seriya)
 5. Azərbaycanlıların soyqırımı bəşəriyyət qarşısında faciədir Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. «Fikir» 2000,№5
 6. Qərbi Azərbaycanda soyqırım aksiyası: faktlar,hadisələr (1918-1920-ci illər). Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №7.NDU «Qeyrət» Naxçıvan,2000
 7. Mirzəbağır Əliyevin «Qanlı günlərimiz» əsərində deportasiya məsələləri. Elmi əsərlər (xüsusi buraxılış) Deportasiya və Naxçıvan (Naxçıvan MR Ali Məclisinin keçirdiyi elmi konfransın
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Millətlər Cəmiyyətinə üzvlüyündən sonra və sübutuna qədər Ermənistan və Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti (yanvar-1920-ci il, aprel-1920-ci il). Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfransın materialları.Bakı,Elm,2002
 9. Azərbaycanın Transqafqazdakıhisəli ərazi problemlərinin diplomatik vasitələrlə həlli. Naxçıvan regional elm mərkəzinin əsərləri VII buraxılış.Bakı, Elm,2003
 10. Qars müqaviləsi və Naxçıvan. (Beynəlxalq simpoziumun materialları) Naxçıvan «Qeyrət»,2003
 11. Dağlılar Cümhuriyyətinin Azərbaycana birləşəmk meyilləri tarixin işığında. Elmi əsərlər (Humanitar elmlər seriyası)№13 Naxçıvan «Qeyrət»,2004
 12. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Dövlətinin böyük fəlakət sindromu:qaçqınlar problemi. Naxçıvan. İctimai-siyasi,ədəbi-bədii,elmi-publisistik jurnal Naxçıvan,2005
 13. Azərbaycan diplomatiyasında Naxçıvan məsələsi. Naxçıvan:tarixi gerçəklik,müasir durum,inkişaf perspektivləri(9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı,Təhsil,2006
 14. Tarixi zərurətdən yaranan muxtariyyət. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması:tarix və müasirlik (8 fevral2007-ci ildə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları) Bakı, Nurlan,2007
 15. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvan və Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliklərinin Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı diplomatik fəaliyyətləri«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini fəaliyyəti və beynəlxalq münasibətlərdə yeri».Respublika elmi konfransının materialları

Sumqayıt,2007

 1. Bolşeviklərin Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı planlarına qarşı ilk xalq çıxışları Naxçıvan bu gün:islahatlar, perspektivlər (Beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı,Nurlan, 2008
 2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığında Naxçıvan problemi AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası,№1 Naxçıvan,Tusi, 2008
 3. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsinin formaları və metodları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «Tarix» bölməsinin 05 iyun 2008-ci il tarixli qərarı ilə (protokol №9)təsdiq edilmişdir. Naxçıvan,2008
 4. XX yüzilliyin 20-ci illərində Naxçıvanda üsyanlar və represiyalarNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu xəbərləri. №2 (18) Məktəb nəşriyyatı, Naxçıvan, 2009
 5. 20-ci illərdə bolşeviklərin gizli təşkilat və şəxslərə qarşı repressiyaları tarixi sənədlərdə. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Humanitar elmlər seriyası, 2009
 6. XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanın Transqafqaz diplomatiyasında Naxçıvan. Naxçıvan “Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Naxçıvan 2021.

Əlaqə: zamanlielcin@yahoo.com