Əliyev Vəli Heydər oğlu 16 dekabr 1963-cü ildə Naxçıvan MR Naxçıvan rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur. 1982-1984-cü illərdə Hərbi xidmətdə olmuşam. 1984-1985-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji İnstitunun hazırlıq şöbəsində dinləyici olmuşdur. 1985-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji institunun Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin ÜTF və əmək ixtisasının I kursuna qəbul olunmuşam. 1989-cu ildə seçki yolu ilə institut Tələbə HİK-nin sədri vəzifəsinə seçilmişdir. 1990-cı ildə həmin institutu bitirmiş və 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasında 0.5 ştat müəllim, tam ştat müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində işləmişdir. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. 2004-2009-cu illərdə YAP Universitet ərazi təşkilatının sədr müavini işləmişdir. Haliyədə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və Pedaqoji fakultənin dekanıdır. 1 monoqrafiya, 3 metodik vəsaitin, 1 proqram və məqalənin müəllifidir.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Təcrübəçi tələbələrin yaddaş kitabçası (Metodik vəsait). N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Az.Resp.TN vahid elmi-metodik şurasının “Pedaqogika və psixologiya” bölməsinin 28 noyabr 1997-ci il tarixli 8 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir.
 2. Pedaqoji peşə yönümünün təşkili xüsusiyyətləri. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1997 №6
 3. Gələcək müəllimlərin pedaqoji texnikaya yiyələnməsinin bəzi məsələləri. Pedaqoji universitet xəbərləri, Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası №1, Bakı, 1997
 4. Pedaqogikanın tədrisi prosesində tələbələrin peşə keyfiyyətlərinin formalaş­ması. Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfransının materialları. (27-28 aprel 1997-ci il), Bakı, 1997
 5. Tələbələrdə peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması müəllimin pedaqoji ustalığının başlıca vasitəsi kimi. Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfransının materialları. (27-28 aprel 1997-ci il)
 6. Tələbələrlə aparılan tərbiyəvi işlər vasitəsilə peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər №6, NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı, 2000
 7. Gələcək müəllimlərin peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına təsir edən amillər və onların xüsusiyyətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. (Humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), №3, Bakı, 2002
 8. Gələcək müəllimlərin peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasında pedaqogikadan xüsusi kurslar və xüsusi seminarların rolu. Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti. “Bilgi” Dərgisi. Təhsil Mədəniyyət İncəsənət. Elmi-nəzəri və metodik jurnal, Bakı, 2002 №4
 9. Gələcək müəllimlərin peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması üçün tədris prosesində xüsusi şəraitin və situasiyaların yaradılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri. №2 (6), 2006
 10. Psixologiya fənninin tədrisi prosesində tələbələrin peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri. №3 (11), 2007, Məktəb nəşriyyatı
 11. Azərbaycan etnopedaqogika elminin təşəkkülü və inkişafı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublika-sının Təhsil Problemləri İnstitunun Elmi əsərlər. 2008 №1
 12. Dərs prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları. Metodik vəsait. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Elmi-Metodik şurasının “pedaqogika və psixologiya” bölməsinin 6.02.2008 tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pr.№1), Bakı, 2008
 13. Müəllimin pedaqoji etikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin xəbərləri. pedaqoji və psixoloji elmlər seriyası. №2, Bakı, 2008
 14. Tələbələrin peşə hazırlığında müəllimin ümumi peşə keyfiyyətlərinin yeri və rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri. №3 (19), 2009
 15. İnteraktiv təlim metodlarının bəzi təcrübi məsələləri haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi praktik konfransının materialları. 07 may 2009
 16. Müəllim hazırlığı prosesində peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması yolları (Monoqrafiya). Monoqrafiya Nax.Dövlət Universite-tinin 11 yanvar 2010-cu il tarixli (pr.№4) iclasının qərarı ilə çap olunur. Az.TU-nin mətbəəsi
 17. Tələbələrin pedaqoji texnikaya yiyələnmələrinin yol və vasitələri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər.Humanitar elmlər seriyası №1. Naxçıvan “Qeyrət”, 2012
 18. Tələbəlrin müəllim kimi peşə keyfiyətlərinin formalasmasina təsir ədən amillər haqqında. Naxçıvan Dövlət Univeresiteti. Elmi əsərlər. Fizika-Riyaziyat və Texnika Elmlər Seriyası. Naxçıvan “Qeyrət”, 2014 №3 (59)
 19. Tərbiyəvi işlərin müəllimin peşə keyfiyyətlərinin formalaşmasında rolu və yeri. Naxçıvan Dövlət Univeresiteti.  Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan “Qeyrət”,  2016 № 6  (74)
 20. Təlimdə əyanilikdən istifadənin səmərəli təsiri. Naxçıvan “Qeyrət”, 2017 № 5 (86)
 21. Pedaqogika üzrə proqram. NDU. Naxçıvan-2019. №03
 22. Müasir təhsilin inkişaf stratgiyaları: uğurlar və çağırışlar. NMİ.26-27 noyabr, 2021
 23. Məktəb ailə və ictimaiyyətin birgə apardığı tərbiyəvi işin metodikası, Türkiyə, 5-6 noyabr 2021
 24. “Uşaqların tərbiyə edilməsinin məzmunu və səmərəliliyi” Ulusal Eğitim Dergisi., Cilt: 2, sayı 8 kasım-Zefer günü. 2022
 25. ”Tədqiqatçılar üçün gərəkli olan metodik vəsait”. 12.22