“NAXÇIVAN-TÜRKİYƏ DİPLOMATİK ƏLAQƏLƏRİ YENİ MÜSTƏVİDƏ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI – 29 Aprel 2019-cu il
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN 150 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “DÜNYADA SÖZDƏN BÖYÜK YADİGAR YOXDUR” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI29 noyabr 2019-cu il
“XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları – 17 dekabr 2019-cu il
“Kimya elminə müasir baxış” adlı Respublika elmi konfransının materialları – 8 oktyabr 2019-cu il
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYATININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA İNNOVASİYALARIN ROLU – 29 fevral 2020-ci il
“Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
III Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı
IV Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı 18-19 may 2018-ci il
V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı 24-25 may 2019-cu il
Xarici dillərin tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfransı
Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 95 İllik Yubileyine Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYATININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA
İNNOVASİYALARIN ROLU RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik Yubileyinə həsr olunmuş respublika Elmi Konfransı
Naxçıvan-Türkiyə Diplomatik Əlaqələri Yeni Müstəvidə Beynəlxalq Elmi Konfransının Materiaları 
Qloballaşan İqtisadiyyat Və Mühasibat Uçotu: Mövcud Vəziyyət, Reallıqlar Və Problemlər 
“XX Əsr Naxçıvan Ədəbi Mühiti” Mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları
“Çağdaş Azərbaycan dilinin müasir problemləri” mövzusunda respublika
elmi konfransının materialları