Elmira Qurban qızı İsmayılova 1952-ci il mayın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filalına coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 1973-cü ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə “Coğrafiya” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1980-ci ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir. 30-dan artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Şagird istehsalat birqadaları əmək tərbiyəsi vasitəsi kimi.

Əmək və poitexnik təlim jurnalı №4 1983-cü il.

2.Şagird istehsalat birqalarının təşkili tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi-metodik konfransının materialları.Bakı 1984.

3.Pedaqoji kollektivin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalı №2.Bakı 1987.

4.Tədris-əyani vəsaitin əhəmiyyəti və ondan səmərəli istifadənin yolları

“İbtidai məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə”  jurnalı  №2. Bakı 1988.

5.Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi işi

Akad Y.H.Məmmədəliyev adına  HDU-nin XI elmi konfransının  materialları. Naxçıvan 1990.

6.Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri ilə məktəblərin əlbir işi.

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Naxçıvan 1990  25 dekabr.

7.Nizaminin əxlaqi görüşləri

Nizami-850. Nizami yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri.Ümumrespublika ali məktəblərarası konfransının materialları. Bakı. 1991. 20-21 Noyabr.

8.Komenski və insan amili

9.Komenski öyrətmə və öyrənmə haqqında

Komenski-400.Komenskinin pedaqoji görüşləri. Ümumrespublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın mterialları. Bakı 1992. 13 may

10.Ailə tərbiyəsi problemlərinin bəzi məsələləri

Pedaqogika aktual problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının məruzə tezisləri. Bakı 1993-21-22 may

11.Naxçıvan MR-də yaşayan uşaqların MR təbiətini sevmək və qorumaq ruhunda tərbiyə olunması.

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya və metodika  seriyası) № 6 NDU. “Qeyrət nəşriyyatı 2000”.

  1. Sabir əqli təhsil haqqında

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filoloji araşdırmalar-XVI kitab. Bakı 2002.

13.Məktəblilərin mənəvi kamilləşməsində əməyin rolu.

Təhsil islahat və pedaqogikanın müasir problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının  məruzə tezisləri. Bakı 3-4 iyun 2003.

14.Folklor nümunələrində əqli təhsil.

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filaloji araşdırmalar-XIII kitab. Bakı-Şirvannəş.r. 2001.

15.Uşaqların təbiətə məhəbbət ruhunda tərbiyəsində məktəbdənkənar müəssisələrin rolu.

“Müasir  şəraitdə ümumtəhsil  məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda II Respublika konfransının  materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 2011

16.Uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsində texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu.

Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Konfrans materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 28-29iyun 2011.

17.Ekoloji Tərbiyə  Mərkəzlərində uşaqların tərbiyə olunma yolları.

Naxçıvan MR ekoloji tərbiyə mərkəzinin  Metodiki Şurasının 02.XI.2011-ci il tarixli iclasının qərarı ilə dərc edilmişdir. Naxçıvan-2011.

18.Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki  tövsiyyələr.

Naxçıvan MR Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

19.“Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin şagirdlərin  peşələrə yiyələnməsində və tərbiyəsində rolu”.

Ümummili  lider Heydər Əliyevin 90 illik yubilleyinə həsr olunmuş “Təhsil və cəmiyyət” mövzusunda V Respublika elmi-praktik  konfransının materialları. Bakı 7 may 2013.

  1. “Məktəbdənkənar müəssisələrdə uşaqların təbiəti sevmək və onu qorumaq ruhunda tərbiyə olunması”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası. Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

21.Koreya-2013-12 dekabr. Seul şəhəri “Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələri.”

22.“Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2014.

23.“Uşaqların  bədii estetik təfəkkürün formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət  Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmira Qurban qızı İsmayılova 1952-ci il mayın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filalına coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 1973-cü ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə “Coğrafiya” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1980-ci ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir. 30-dan artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Şagird istehsalat birqadaları əmək tərbiyəsi vasitəsi kimi.

Əmək və poitexnik təlim jurnalı №4 1983-cü il.

2.Şagird istehsalat birqalarının təşkili tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi-metodik konfransının materialları.Bakı 1984.

3.Pedaqoji kollektivin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalı №2.Bakı 1987.

4.Tədris-əyani vəsaitin əhəmiyyəti və ondan səmərəli istifadənin yolları

“İbtidai məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə”  jurnalı  №2. Bakı 1988.

5.Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi işi

Akad Y.H.Məmmədəliyev adına  HDU-nin XI elmi konfransının  materialları. Naxçıvan 1990.

6.Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri ilə məktəblərin əlbir işi.

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Naxçıvan 1990  25 dekabr.

7.Nizaminin əxlaqi görüşləri

Nizami-850. Nizami yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri.Ümumrespublika ali məktəblərarası konfransının materialları. Bakı. 1991. 20-21 Noyabr.

8.Komenski və insan amili

9.Komenski öyrətmə və öyrənmə haqqında

Komenski-400.Komenskinin pedaqoji görüşləri. Ümumrespublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın mterialları. Bakı 1992. 13 may

10.Ailə tərbiyəsi problemlərinin bəzi məsələləri

Pedaqogika aktual problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının məruzə tezisləri. Bakı 1993-21-22 may

11.Naxçıvan MR-də yaşayan uşaqların MR təbiətini sevmək və qorumaq ruhunda tərbiyə olunması.

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya və metodika  seriyası) № 6 NDU. “Qeyrət nəşriyyatı 2000”.

  1. Sabir əqli təhsil haqqında

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filoloji araşdırmalar-XVI kitab. Bakı 2002.

13.Məktəblilərin mənəvi kamilləşməsində əməyin rolu.

Təhsil islahat və pedaqogikanın müasir problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının  məruzə tezisləri. Bakı 3-4 iyun 2003.

14.Folklor nümunələrində əqli təhsil.

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filaloji araşdırmalar-XIII kitab. Bakı-Şirvannəş.r. 2001.

15.Uşaqların təbiətə məhəbbət ruhunda tərbiyəsində məktəbdənkənar müəssisələrin rolu.

“Müasir  şəraitdə ümumtəhsil  məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda II Respublika konfransının  materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 2011

16.Uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsində texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu.

Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Konfrans materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 28-29iyun 2011.

17.Ekoloji Tərbiyə  Mərkəzlərində uşaqların tərbiyə olunma yolları.

Naxçıvan MR ekoloji tərbiyə mərkəzinin  Metodiki Şurasının 02.XI.2011-ci il tarixli iclasının qərarı ilə dərc edilmişdir. Naxçıvan-2011.

18.Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki  tövsiyyələr.

Naxçıvan MR Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

19.“Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin şagirdlərin  peşələrə yiyələnməsində və tərbiyəsində rolu”.

Ümummili  lider Heydər Əliyevin 90 illik yubilleyinə həsr olunmuş “Təhsil və cəmiyyət” mövzusunda V Respublika elmi-praktik  konfransının materialları. Bakı 7 may 2013.

  1. “Məktəbdənkənar müəssisələrdə uşaqların təbiəti sevmək və onu qorumaq ruhunda tərbiyə olunması”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası. Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

21.Koreya-2013-12 dekabr. Seul şəhəri “Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələri.”

22.“Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2014.

23.“Uşaqların  bədii estetik təfəkkürün formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət  Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmira Qurban qızı İsmayılova 1952-ci il mayın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filalına coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 1973-cü ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə “Coğrafiya” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1980-ci ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir. 30-dan artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Şagird istehsalat birqadaları əmək tərbiyəsi vasitəsi kimi.

Əmək və poitexnik təlim jurnalı №4 1983-cü il.

2.Şagird istehsalat birqalarının təşkili tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi-metodik konfransının materialları.Bakı 1984.

3.Pedaqoji kollektivin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalı №2.Bakı 1987.

4.Tədris-əyani vəsaitin əhəmiyyəti və ondan səmərəli istifadənin yolları

“İbtidai məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə”  jurnalı  №2. Bakı 1988.

5.Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi işi

Akad Y.H.Məmmədəliyev adına  HDU-nin XI elmi konfransının  materialları. Naxçıvan 1990.

6.Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri ilə məktəblərin əlbir işi.

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Naxçıvan 1990  25 dekabr.

7.Nizaminin əxlaqi görüşləri

Nizami-850. Nizami yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri.Ümumrespublika ali məktəblərarası konfransının materialları. Bakı. 1991. 20-21 Noyabr.

8.Komenski və insan amili

9.Komenski öyrətmə və öyrənmə haqqında

Komenski-400.Komenskinin pedaqoji görüşləri. Ümumrespublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın mterialları. Bakı 1992. 13 may

10.Ailə tərbiyəsi problemlərinin bəzi məsələləri

Pedaqogika aktual problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının məruzə tezisləri. Bakı 1993-21-22 may

11.Naxçıvan MR-də yaşayan uşaqların MR təbiətini sevmək və qorumaq ruhunda tərbiyə olunması.

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya və metodika  seriyası) № 6 NDU. “Qeyrət nəşriyyatı 2000”.

  1. Sabir əqli təhsil haqqında

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filoloji araşdırmalar-XVI kitab. Bakı 2002.

13.Məktəblilərin mənəvi kamilləşməsində əməyin rolu.

Təhsil islahat və pedaqogikanın müasir problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının  məruzə tezisləri. Bakı 3-4 iyun 2003.

14.Folklor nümunələrində əqli təhsil.

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filaloji araşdırmalar-XIII kitab. Bakı-Şirvannəş.r. 2001.

15.Uşaqların təbiətə məhəbbət ruhunda tərbiyəsində məktəbdənkənar müəssisələrin rolu.

“Müasir  şəraitdə ümumtəhsil  məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda II Respublika konfransının  materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 2011

16.Uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsində texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu.

Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Konfrans materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 28-29iyun 2011.

17.Ekoloji Tərbiyə  Mərkəzlərində uşaqların tərbiyə olunma yolları.

Naxçıvan MR ekoloji tərbiyə mərkəzinin  Metodiki Şurasının 02.XI.2011-ci il tarixli iclasının qərarı ilə dərc edilmişdir. Naxçıvan-2011.

18.Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki  tövsiyyələr.

Naxçıvan MR Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

19.“Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin şagirdlərin  peşələrə yiyələnməsində və tərbiyəsində rolu”.

Ümummili  lider Heydər Əliyevin 90 illik yubilleyinə həsr olunmuş “Təhsil və cəmiyyət” mövzusunda V Respublika elmi-praktik  konfransının materialları. Bakı 7 may 2013.

  1. “Məktəbdənkənar müəssisələrdə uşaqların təbiəti sevmək və onu qorumaq ruhunda tərbiyə olunması”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası. Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

21.Koreya-2013-12 dekabr. Seul şəhəri “Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələri.”

22.“Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2014.

23.“Uşaqların  bədii estetik təfəkkürün formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət  Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmira Qurban qızı İsmayılova 1952-ci il mayın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filalına coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 1973-cü ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə “Coğrafiya” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1980-ci ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir. 30-dan artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Şagird istehsalat birqadaları əmək tərbiyəsi vasitəsi kimi.

Əmək və poitexnik təlim jurnalı №4 1983-cü il.

2.Şagird istehsalat birqalarının təşkili tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi-metodik konfransının materialları.Bakı 1984.

3.Pedaqoji kollektivin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalı №2.Bakı 1987.

4.Tədris-əyani vəsaitin əhəmiyyəti və ondan səmərəli istifadənin yolları

“İbtidai məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə”  jurnalı  №2. Bakı 1988.

5.Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi işi

Akad Y.H.Məmmədəliyev adına  HDU-nin XI elmi konfransının  materialları. Naxçıvan 1990.

6.Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri ilə məktəblərin əlbir işi.

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Naxçıvan 1990  25 dekabr.

7.Nizaminin əxlaqi görüşləri

Nizami-850. Nizami yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri.Ümumrespublika ali məktəblərarası konfransının materialları. Bakı. 1991. 20-21 Noyabr.

8.Komenski və insan amili

9.Komenski öyrətmə və öyrənmə haqqında

Komenski-400.Komenskinin pedaqoji görüşləri. Ümumrespublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın mterialları. Bakı 1992. 13 may

10.Ailə tərbiyəsi problemlərinin bəzi məsələləri

Pedaqogika aktual problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının məruzə tezisləri. Bakı 1993-21-22 may

11.Naxçıvan MR-də yaşayan uşaqların MR təbiətini sevmək və qorumaq ruhunda tərbiyə olunması.

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya və metodika  seriyası) № 6 NDU. “Qeyrət nəşriyyatı 2000”.

  1. Sabir əqli təhsil haqqında

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filoloji araşdırmalar-XVI kitab. Bakı 2002.

13.Məktəblilərin mənəvi kamilləşməsində əməyin rolu.

Təhsil islahat və pedaqogikanın müasir problemləri. Ümumrespublika elmi konfransının  məruzə tezisləri. Bakı 3-4 iyun 2003.

14.Folklor nümunələrində əqli təhsil.

Ümumdünya Azərbaycanşünaslar Asossasiyası. Filaloji araşdırmalar-XIII kitab. Bakı-Şirvannəş.r. 2001.

15.Uşaqların təbiətə məhəbbət ruhunda tərbiyəsində məktəbdənkənar müəssisələrin rolu.

“Müasir  şəraitdə ümumtəhsil  məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda II Respublika konfransının  materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 2011

16.Uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsində texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu.

Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Konfrans materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı. 28-29iyun 2011.

17.Ekoloji Tərbiyə  Mərkəzlərində uşaqların tərbiyə olunma yolları.

Naxçıvan MR ekoloji tərbiyə mərkəzinin  Metodiki Şurasının 02.XI.2011-ci il tarixli iclasının qərarı ilə dərc edilmişdir. Naxçıvan-2011.

18.Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki  tövsiyyələr.

Naxçıvan MR Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

19.“Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin şagirdlərin  peşələrə yiyələnməsində və tərbiyəsində rolu”.

Ümummili  lider Heydər Əliyevin 90 illik yubilleyinə həsr olunmuş “Təhsil və cəmiyyət” mövzusunda V Respublika elmi-praktik  konfransının materialları. Bakı 7 may 2013.

  1. “Məktəbdənkənar müəssisələrdə uşaqların təbiəti sevmək və onu qorumaq ruhunda tərbiyə olunması”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası. Ekoloji tərbiyə mərkəzi. Naxçıvan 2012.

21.Koreya-2013-12 dekabr. Seul şəhəri “Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələri.”

22.“Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2014.

23.“Uşaqların  bədii estetik təfəkkürün formalaşdırılması yolları və metodları”.

Bakı Dövlət  Universitetinin elmi əsərləri. Bakı 2015.

24.Azərbaycan təhsil sistemində müasir qiymətləndirmə, NMİ, Elmi əsərlər. N-4. 2021