Enzalə Sucaxan qızı Novruzova

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

02 noyabr 1980-ci ildə Babək rayon Cavidabad kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Babək rayon Cavidabad kənd tam orta məktəbini fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq fakültəsinin “Biologiya” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2001-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin “Botanika” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2003-cü ildə Magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 2003-cü ildə Babək rayon Qaraçuq kənd orta məkrəbində ixtisası üzrə müəllim kimi başlamışdır. 2005-2009-cu illərdə həmin məktəbdə təşkillatçı rəhbər vəzifəsində çalışmışdır. 2009-2017-ci illərdə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda elmi işçi kimi çalışmışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Botanika” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2015-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin nəzdində yaradılmış FD.01.252 Dissertasiya Şurasında “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Qıjılar şöbəsi: sistematikası, bioekologiyası və fitosenologiyası” mövzusundakı dissertasiya işini müdafiə edərək, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2018-ci ildən elmlər doktoru dissertasiyası üzrə “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Qərənfilkimilər (Caryophyllaceae Juss.) fəsiləsi: taksonomiyası, fitosenologiyası və səmərəli istifadəsi” mövzusunda elmi-tədqiqat aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. İsmayılov A.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qıjıların yayılması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, № 4, c.7, s. 149-153
 2. Novruzova E.S. Adiantkimilər – Adiantaceae fəsiləsinin ümumi xarakteristikası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, 2012, № 4, s.193-197
 3. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Aspleniaceae – Qamçılıcakimilər fəsiləsi bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, № 2, s.159-163
 4. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası – Naxçıvan: Əcəmi Nəşriyyat – Poliqrafiya Birliyi, 2014, 152 s.
 5. Novruzova E.S., Batmaz O.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Ayıdöşəyikimilər – Dryopteridaceae Ching fəsiləsi bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, № 4, s. 182-186
 6. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Qıjıkimilər şöbəsinə (Polypodiophyta) daxil olan bəzi növlərin fitosenologiyası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, № 2, s.145-150
 7. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Sinopteridaceae – Sinopteriskimilər fəsiləsi bitkiləri və onların yayılma zonaları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, № 4, s.161-165
 8. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Polypodiophyta – Qıjılar şöbəsi bitkiləri və onların tədrisinə dair // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Məktəb nəşriyyatı, Cild 10, № 2, 2014, s.134-137
 9. Talıbov T.H., Novruzova E.S., Əsgərov A.M. Naxçıvan MR florasında qıjıların yeni taksonları // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Bakı, Elm, 2014, Cild 69, № 2, s. 102-106
 10. Новрузова Е.С. История изучения папоротниковых (Polypodiophyta) распространенных в Нахчыванской Автономной Республике // Наука, образование, общество: Проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов по материалам Международной научно – практической конференции, 28 февраля 2014, Тамбов, 2014, с.111-114
 11. Талыбов Т.Г., Новрузова Е.С. Виды, входящие в состав семейств Aspleniaceae и Pteridaceae Reichenb. распространенных в Нахчыванской Автономной Республике // Вестник Инновационного Евразийского Университета, 2014, №1, ISSN 1729-536X, с.148-151
 12. Talibov T.H., Novruzova E.S. Polypodiaceae et Presl as a new familia in the flora of  Nakhchivan // Materials of the X International scientific and practical conference, «Modern european science», – Biological sciences. Sheffield. Science and education LTD, 2014, v. 12, стр. 7-9
 13. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasına daxil olan Qıjı­ların əhəmiyyətli növləri və onlardan istifadə // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, № 2, s. 169-173
 14. Novruzova Enzale. Anasferns Section in the Nakhchivan Autonomous Republic Flora, Their Systematic Composition and Spreading Zones // International Journal of Multidisciplinary Research and Development . Volume: 2, Issue: 9, 707-711, Sep 2015, allsubjectjournal.com, e-ISSN: 2349-4182, p-ISSN: 2349-5979, Impact Factor: 4.342, p. 707-711
 15. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasına daxil olan qıjıların nadir növləri və onların qorunma yolları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, № 4, s. 169-173
 16. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Qıjılar şöbəsinə daxil olan bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında). Naxçıvan-2016 “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 84 səh.
 17. Novruzova E.S., Batmaz O.S. The history of developing ferns in Turkish Republic // Materialis of the XII International scientific and practical conference, “Trends of modern science – 2016”, vol. 21, Biological science, Science and education LTD, 90 стр. (стр. 3-6)
 18. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan qıjıların coğrafi (arealoji) təhlili // Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərləri”. Təbiət elmləri və tibb seriyası. 2016, №
 19. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif ekotoplarında yayılan qıjılar // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, № 4, s.
 20. Novruzova E.S. The features of ferns for their moisture demand and life form including in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic Azerbaijan // International Journal of Multidisciplinary Research and Development. Volume: 3, Online Issue: 11, November 2016, www.allsubjectjournal.com, e-ISSN: 2349-4182, p-ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72, p.64-67
 21. Пашаев Т.Ю., Байрамов Л.А., Ибрагимов А.М., Новрузова Е.С., Насирова Е.С. Hаучно-исследовательская работа ботанического сада Института Биоресурсов Нахчыванского отделения нан Азербайджана Hаучно-исследовательская работа ботанического сада Института Биоресурсов Нахчыванского отделения нан Азербайджана // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / XII Международная научно практическая конференция (7-8 февраля 2017 г.). Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2017. Кн. 2. с. 233-234
 22. Novruzova E.S., Woodsıaceae -Vudsiyakimilər fəsiləsinə daxil olan cins və növlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılması və fitosenoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, № 2, s. 153 -158
 23. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Dryopteridaceae-C. Ching fəsiləsinin fitosenoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyətli növləri // Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərləri”. Təbiət və tibb elmləri seriyası. 2017, № 3 (84), s.86-89
 24. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Aspleniaceae Newm. fəsiləsinə daxil olan növlərin fitosenoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti, “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 2017, II hissə, s. 55-57
 25. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan qıjıların taksonomik tərkibi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, № 2, s.166 – 169
 26. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan qıjıların coğrafi (areoloji) təhlili // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti, “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 2018, II hissə, s. 133 – 135
 27. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan qıjıların ekoloji və biomorfoloji təhlili // Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərləri”. Təbiət və tibb elmləri seriyası. 2018, № 3 (92), s. 26 – 31
 28. Qənbərov D.Ş., Qəhrəmanov S. H., Bayramova A.A., Novruzova E.S. İbtidai bitkilər fənni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan 2019
 29. Qənbərov D.Ş., Qəhrəmanov S. H., Bayramova A.A., Novruzova E.S. İbtidai bitkilərin sistematikası. Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2019, 320 s.
 30. Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasına daxil olan Caryophyllaceae – Qərənfilkimilər fəsiləsi bitkilərinin öyrənilmə tarixi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərləri”. Təbiət və tibb elmləri seriyası. (nəşrdə)