Əsgərova Qənirə İzzətulla qızı

Filologiya uzrə fəlsəfə doktoru 

21 noyabr 1955-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1963-cü ildə həmin şəhərdə C.Məmmədquluzadə adına 2 saylı orta məktəbə getmiş, 1973-cü ildə oranı bitirmiş. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU ) Şərq Dilləri fakültəsinin Türk dili və ədəbiyyatı  ixtisasını bitirmiş, filoloq, tərcüməçi Azərbaycan  və türk dili müəllimliyi ixtisasına yiyələnmişdir. 1979-cu ildən Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti) laborant, 1981-ci ildən baş laborant,1994-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim, 1999-cu ildən baş müəllim, 2007-ci ildən Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent, 2014-cü ildən Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, 2018-ci ildən Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının dosent  vəzifəsində işləyir. 2004-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında dosent  vəzifəsində işləyir. 2017-cü ildə  Azərbaycan Respublikasının “ Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür. 5 kitabın, 3 tərcümə kitabın 4, proqramın, 80-dən artııq məqalənin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Нахичеванская литературная среда и сентименталънты традиции. Научные основы изучения материально-духовных богатсв Нахичеванской АССР, Тезисы докладов. Нахчывань: 1987, с.80 (H.Həşimli)
 2. Azərbaycan sentimentalizmində Şərq-Qərb probleminə dair. Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu. XI Elmi konfransın materialları, Naxçıvan: 1990, s.58-59 (H.Həşimli)
 3. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikri dünyəvi elmlərin zəruruiliyi haqqında. Müasir mərhələdə elmin-nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları, Naxçıvan: 1992, s.31 (B. Babayev, İ. Cəfərov)
 4. Naxçıvan yazarları “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində: Naxçıvan MR maddi-mənəvi sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları Naxçıvan: 1993, s.81
 5. Türkiyədə oxunur. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi №25, Türkiyə, İzmir: 1993, s.31-32
 6. Məmməd Araz irsi Türkiyədə. M. Araz – 60, “Millilik və bəşərilik” mövzusunda keçirilən konfransın mateerialları, Bakı: 1993, s.46-47
 7. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi və Azərbaycan folkloru. Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransının tezisləri (dekabr 1995), Bakı: 1996, s.73-74
 8. Azərbaycan mətbuatı “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi haqqında. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi №36, Türkiyə, İzmir: 1996, s.46-47
 9. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. Naxçıvan Dövlət

Universiteti. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış (Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illiyi) №2, Naxçıvan: 1998, s.66-67

 1. Naxçıvanlı filoloq alimləri “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində. Naxçıvan Dövlət

Universiteti. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış (Naxçıvan-75), №5, Naxçıvan: 1999, s.71-73

 1. Nəriman Həsənzadə “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999), Bakı: 1999, s.19
 2. İbrahim Əthəm Atnur Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvan. (tərcümə edəni: Q. İ. Əsgərova.) Naxçəvan ,Qeyrət,1999 438s.
 3. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Nizami Gəncəvi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999), Bakı: 1999, s.18
 4. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində F. Zeynalov. Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfransın materialları, Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsi Bakı: 2002, s.27-29
 5. Hüseyn Cavid “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №1(18), Bakı: 2003, s.65-68
 6. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrinə bir baxış. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №2(19), Bakı: 2003, s.98-100
 7. Ədəbiyyatşünaslığımı-zın böyük təmsilçisi akademik İsa Həbibbəyli. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №1-2(20-21), Bakı: 2004, s.101-103
 8. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Şəhriyar. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər №13, Naxçıvan: 2004, s.51-53
 9. Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: 2005 (Monoqrafiya)
 10. Göyçə aşıq məktəbi “Qardaş ədəbiyyatlar dərgisində”. AMEA Naxçıvan Bölməsi “Xəbərlər” (ictimai və humanitar elmlər seriyası) №4, Naxçıvan, 2006, s.129-133
 11. Türkiyə mətbuatında repressiya qurbanların-dan biri (“Qardaş ədəbiyyatlar dərgisində”). AMEA Naxçıvan Bölməsi “Xəbərlər” (ictimai və humanitar elmlər seriyası) №3, Naxçıvan, 2007, s.173-177
 12. Azərbaycan dilçiliyi və dilçiləri “Qardaş ədəbiyyatlar dərgisində”. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər №1 (21), Naxçıvan, 2007, s. 208-211
 13. “Molla Nəsrəddin” oniminin semantikası. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal №2 (62), Bakı, 2008, s.66-68
 14. “Molla Nəsrəddin”in transonimləşməsi. AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 5, Bakı, 2008, s. 84-90
 15. İşarə əvəzliklərin tədrisində Şah İsmayıl Xətai dilindən istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” № 2/14, Naxçıvan, 2008, s.74-77
 16. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı,Elm və Təhsil 2008 (proqram)
 17. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası.Bakı,Elm və Təhsil 2008 (proqram)
 18. Əvəzliklərin tədrisi məsələləri (Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası fənni üzrə). Bakı: Nurlan, 2009 (metodik vəsait)
 19. “Molla Nəsrəddin” jurnalında Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus kriptonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. Bakı, Nurlan, 2009
 20. Bəzi əvəzliklərin tədrisi məsələləri. Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 1, (67) Bakı, 2009, s.227-228
 21. “Molla Nasrettin”de Celil Memmetkuluzadeye mahsus mahlaslar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi № 1/2 Türkiye, Samsun 2009, 350-355
 22. Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında təqlidi sözlərdən yaranmış kriptonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan, 2009;
 23. “Molla Nəsrəddin” jurnalında Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus kriptonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. Bakı, Nurlan, 2009 (kitab)
 24. Ədəbiyyatşünaslığın böyük təmsilçisi Ömrün illəri və əsərləri (tərtibçisi A. Behbudova). Bakı, Nurlan, 2009
 25. Axundov: Karabağ İmdat çığlığı (Karabağ harayı). Türkiyə, Ankara, 2010, (Kitab tərcümə)
 26. Dilçiliyə giriş və ümumi dilçilik fənnlərinin tədrisində İKT-NİN tətbiqi təcrübəsindən (izahlar, sxemlər, cədvəllər. Bakı, ADPU, 2010 (metodik vəsait)
 27. Azərbaycan dilçilik elminin inkişafında A. Babayevim “Azərbaycan dilçiliyinin tarixi” əsərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, №1, 2011
 28. Məmməd Tağı Sidqinin dilçilik görüşləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan, №2, 2011
 29. “Dilçiliyə giriş” fənni üzrə proqram. Naxçıvan 2011. (proqram)
 30. Cəlil Məmmədquluzadənin dilçilik görüşləri. Filologiya məsələləri, №2, Bakı, 2012
 31. Şah İsmayıl Xətai dilində ədatların işlənmə məqamları. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan, №2, 2012
 32. Cavid və türk ədəbi dili. Kardeş kalemler, Nahçivan özel sayı, Türkiyə, kasım 2012
 33. Türkiyə mətbuatı və Əhməd Cavad. Axtarış dərgisi.N- Naxçıvan  2012
 34. Islam Səfərlinin söz dünyası. Naxçıvan dərgisi Ali Məclisin orqanı Naxçıvan, , 2013
 35. Ə.Cavadın dili və üslubu. Filologiya məsələləri No 3 Bakı 2013
 36. Əhməd Cavad yaradıcılıgının bəzi linqvistik xüsusiyyətləri. NaxçıvanDövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1(52) 2013
 37. İbrahim Ethem Atnur.Osmanlı idarəçiliyindən sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), (Tərcüməçi: dos.Q.İ.Əsgərova), Naxçıvan, Əcəmi, 2013 (kitab)
 38. Heydər Əliyevin nitq və çıxışlarının linqvistik xüsusiyyətləri. Axtarış” Beynəlxalq derji Naxçıvan 2013 N 3
 39. Hüseyn Cavidin dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr. Axtarış” Beynəlxalq derji Naxçıvan 2014 N 1,c.4
 40. Məmməd Araz Türkiyə mətbuatında. NaxçıvanDövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1 (57) 2014
 41. Azərbaycan dilinin Qafqaz dillərinə təsiri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1 (61) 2014
 42. Hoca Nasrettin onimi ile ilgili incelemeler. Bakış dərgisi N 8, 2014 Almaniya,s 33-36
 43. Azərbaycan dilçiliyi inkişafında Məmməd Tağı Sidqinin rolu. “Axtarış”Beynəlxalq dergi 2014 N1 c5
 44. Bakıxanovun dili və üslubu. Axtarış Beynəlxalq dergi 2014 N4 c 4,2014Naxçıvanlı şair İslam Səfərli. Bakış dərgisi, Almaniya N9 2015
 45. Bakıxanovun fars dilçiliyinin inkişafında rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N1 (66 ) 2015
 46. Dünya dillərində Azərbaycan mənşəli sözlər. Filologiya məsələləri N 4 Bakı 2015
 47. Bəxtiyar Vahabzadə dilində söz-ifadə yaradıcılığı. Filologiya məsələləri. Bakı 2015
 48. Avropa xalqları dilində Azərbaycan mənşəli sözlər. Axtarış Beynəlxalq dergi Naxçıvan  cild 4, N2  2015
 49. Çağdaş Azərbaycan dilinin orfoqrafiya problemləri. NDU,Elmi əsərlər N5 (70) ,2015
 50. XX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri, Beynəlxaq İpək yolu konfransı, Naxçıvan 16-17 oktyabr, 2015
 51. XX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri, Beynəlxaq İpək yolu konfransı, Naxçıvan 16-17 oktyabr, 2015
 52. XX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında B.Vahabzadənin rolu. Axtarış Beynəlxalq dergi Naxçıvan  2015
 53. Kaşğari “Divanü-lüğət-it türk” və kaşğarişünaslığa iki töhfə. Axtarış Beynəlxalq dergi Naxçıvan  cild 5, N2  2016
 54. Sultanovun dilində frazeoloji vahidlər. Naxçıvan jurnalı, 2016
 55. Kərimlinin ədəbi dili. “Bir ömür işığı” məqalə toplusu, 2016
 56. Kərimlinin söz dünyası. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan N1 (2 ) 2016
 57. Məmmədquluzadənin dilində yumor. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 6 (74) 2016
 58. Qədim türk yazılı abidələr. Naxçıvan, Qeyrət, 2016  (proqram)
 59. M.Şəhriyar dilinin leksik-qrammatik xüsusiyyətləri. Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik. Respublika elmi konfransı Naxçıvan 2016
 60. M.Şəhriyar dilinin leksik-qrammatik xüsusiyyətləri. Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik. Respublika elmi konfransı Naxçıvan 2016
 61. Nağılların dilində dialekt və köhnəlmiş sözlərin üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N4 (78) 2016
 62. Nağılların dilinin bəzi linqvistik xüsusiyyətləri. Axtarış Beynəlxalq dergi Naxçıvan  cild 6, N3  2016
 63. XX əsrin əvvələrində nəsr dilində yumor. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan N2 (3 ) 2016
 64. Azərbaycan dilinin tarixi. Naxçıvan, Qeyrət, 2016 (vəsait)
 65. Naxçıvan ədəbi mühiti Türkiyə mətbuatında. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan 2017
 66. Naxçıvanlı dilçilərin onomastika sahəsindəki fəaliyyətləri. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan N2 (5 ) 2017
 67. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında NDU məzunlarının fəaliyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə elmi konfransın mater.Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan 2017
 68. Türkologiyanın inkişa­fın­da Azərbaycanlı dil­çi­lərinin rolu. Axtarış Beynəlxalq dergi Naxçıvan  2017
 69. P.Vaqifin dilinin linqvistik xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan 2017
 70. Müstəqillik illərində Naxçıvanda dilçiliyin inkişafı. Naxçıvan , Qeyrət, 2017 (kitab)
 71. Romantiklərin dili (H.Cavidin yaradıcılığı üzrə). Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan 2018,N1(90),98-103
 72. Əliyevin çixişlarında sual cümlələrin üslubi imkanları. Beynəlxalq konfrans materialları.H.Əliyevin ana.olmas.95 illiyinə həsr olunmuş. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi  əsərlər, Naxçıvan 2018, N2 (9)
 73. Azərbaycan dilinin aktual problemləri. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan 2018, xəbərləri, № 2 (9), 2018, səh. 63-68
 74. Müstəqillik illərində Naxçıvanda dilçiliyin inkişafı. Naxçıvan , Qeyrət, 2017 (130 səh). (dərs vəsaiti)
 75. Azərbaycan dilinin leksika və qrammatika sahəsində bəzi  problemləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti,N 2 (94)2018
 76. Azərbaycan dilində bəzi qrammatik arxaizmlər. “Naxçıvan “Universiteti,N 1 (12) 2019
 77. Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi dilinin mühüm hadisəsi kimi. “Axtarış, N 1 (?)2019
 78. Müstəqillik illərində naxçıvanlı dilçilərin fəaliyyəti. (S.Həhənova). Naxçıvan Muxtar Respublikası-95. Muxtariyyətin bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil. Respub elmi konfrans mat. Naxçıvamn müəl. institutu, 2019
 79. Cəlil Məmmədquluzadə dil məsələləri. Cəlil Məmmədquluzadənin150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur” respublika konfransı materilları, Naxçınan Dövlət Universiteti,2019
 80. Xanəli Kərimlinin yaradıcılığında siyası lirikanın linqvistik xüsusiyyətləri. XX əsr əsr Naxçıvan ədəbi mühit” respublika konfransı materilları, Naxçınan Dövlət Universiteti, 2019
 81. Xanəli Kərimlinin yaradıcılığında siyası lirikanın linqvistik xüsusiyyətləri. XX əsr əsr Naxçıvan ədəbi mühit”respublika konfransı materilları, Naxçınan Dövlət  Universiteti, 2020, səh. 118-122
 82. Nərimanov və ana dilimiz. Şərq qapısı” qəzeti, 2020 may, Naxçıvan
 83. Nərimanovun elmi və publisistik əsərlərində dil məsələləri “Naxçıvan “Universiteti, N 2 (17) 2020. 66-72s
 84. Naxçıvan onomastikasının öyrənilməsində naxçıvanlı dilçilərin rolu (Firudin Rzayev), Naxçıvan “Universiteti,N 3 (18), 2020, 96-102
 85. Bədii dilin zənginləşməsin də təkrarların rolu. Azərbaycan dilinin aktual problemləri mövzusunda respublika konf.2020 (30 oktyabr 2020 ) Naxçıvan 2020, 70-75
 86. Müşfiq yaradıcılığında frazeologizmlər. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan 2020, №4 (105) 39-42.
 87. Naxçıvan elmi mühitində üslubiyyat elmin inkişafı. Naxçıvan Universiteti,Elmi əsərlər N  (20) 2021 (səh. 123-129)
 88. Azərbaycan onomastikasının inkişafında Adil Bağırovun rolu. Naxçıvan Universiteti N 3 2021
 89. İ.Nəsiminin dil və üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti N , 2021
 90. Xanəli Kərimlinin yaradıcılığında siyasi lirikanın linqvistik xüsusiyyətləri. Xanəli Kərimli. Şairin könül dünyası (məqalələr toplusu). Bakı, 2021, (70 illik yubileyinə) (103-111-ci səh.)
 91. Naxçıvanlı dilçilərin dialektologiya sahəsindəki tədqiqləri. Naxçıvan mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan .Naxçıvan Universiteti beynəlxalq konfrans 22-23 oktyabr, Naxçıvan  (303-308 səh.)
 92. Nizami yaradıcılığında köhnəlmiş sözlər (“Sirrlər xəzinəsi” əsəri üzrə). Şərq ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı № mövzusunda respublika konfransı. 29 oktyabr 2021 Naxçıvan Dövlət  Universiteti
 93. Əhməd Yəsəvi yaradıcılığının linqvistik xüsusiyyətləri. V Əhməd Yəsəvi beynəlxalq konfransı. 5-6 noyabr, 2021
 94. Naxçıvan elmi-ədəbi mühiti türkcə tərcümələrdə. Azərbaycan bədii tərcümə sənətinin inkişafında nax- çıvanlı ziyalıların rolu (30 aprel, 2020) Naxçıvan 2021, 70-75
 95. Müstəqillik dövründə Naxçıvanvanda dilçilik elmi nin inkişafı. (E.Maqsudovun elmi yaradıcılığı əsasında). “Naxçıvan Muxtar Respublikası: Dayanıqlı inkişaf, Uğurlar perspektivlər” mövzusunda keçiriləcək onlayn beynəlxalq konfransın  2020 (14 avqust).

Çap. Naxçıcan, 2021, 303-308

 1. Nizami Gəncəvinin əsərlərində türkçülüklə bağlı ifadələr. Azərbaycan dilinin tədrisi” jurnalı, №4, 2021, səh. 74-82
 2. Xurşid Banu Nətavan. Naxçıvan Universiteti,2022, Elmi əsərlər N 1 (114), s. 9-13
 3. Müasir Azərbaycan dilində alınma sözlərə münasibət. Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar. Beynəlxalq konfrans. 08 oktyabr, 2022

PROQRAMLAR

 1. “Dilçiliyə Giriş” fənni üzrə proqram. Naxçıvan Universiteti mətbəəsi, 2021, 12 s.
 2. “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası” fənni üzrə proqram. Naxçıvan Universiteti mətbəəsi, 2021, 16 s.
 3. Qədim türk yazılı abidələrin dili” fənni üzrə proqram. Naxçıvan Universiteti mətbəəsi, 2021, 12 s.
 4. “Ümumi dilçilik” bakalavr səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Universiteti mətbəəsi, 2021, 16 s.
 5. “Ümumi dilçilik” bakalavr səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Universiteti mətbəəsi, 2021, 16 s.
 6. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2022
 7. Dilçiliyə giriş. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2022
 8. Azərbaycan dili tarixi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2022
 9. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Naxçıvan Universiteti, 2022, 12 s.
 10. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Naxçıvan Universiteti, 2022, 14 s.