Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

1948-ci il iyun ayının 1-də Şərur rayonunun Tənənəm kəndində anadan olmuşdur. 1954-cü ildə Tənənəm kənd yeddillik məktəbinin birinci sinfinə getmişdir.1962-ci ildə artıq 8-illiyə çevrilmiş Tənənə kənd məktəbini bitirib Ulya-Noraşen (İndiki Oğlanqala) orta məktəbinin 9-cu sinfinə daxil olmuşdur. 1965-ci ildə Ulya-Noraşen kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1965-ci il. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 49-cu Tikinti İdarəsində fəhlə, daha sonra 6 nömrəli Tikinti İdarəsində rəngsaz işləmişdir. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filolgiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat  ixtisasının axşam şöbəsinə qəbul olmuşdur. 1967-ci ildə həmin ixtisas üzrə əyani şöbəyə dəyişilmişdir. 1970-ci ildə APİ-ni bitirmişdir.  1970-ci ildə Şərur rayonunun Tənənəm kənd 8-illik məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. 1971-1972-ci illərdə (bir il) Ermənistan SSR-in Eçmiadzin şəhərində əskəri xidmətdə olmuşdur. 1974-1978-ci illərdə Azərbaycan MEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun qiyabi aspiranturasında oxumuşdur. 1972-ci ildə yenidən Tənənəm kənd 8-illik məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. 1976-cı ildə Tənənəm kənd 8-illik məktəbinə direktor təyin edilmişdir. 1982-ci ildən Tənənəm kənd 8-illik məktəbi orta məktəbə çevrildiyindən, Tənənəm kənd orta məktəbinin direktoru təyin edilmişdir. Marksizm-Leninizm  Universitetinin Naxçıvan filialının ikillik kursunu qiyabi bitirmişdir.1992-ci ildə öz ərizəsi ilə Tənənəm kənd orta məktəbinin direktoru vəzifəsindən azad olunaraq yaşadığı Şəhid Məmməd kənd məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. 1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 1997-ci ildən NDU-nun “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 2000-ci ildə 2-ci Çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilmişdir. 2008-ci ildə “Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası” mövzusunda müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2017-ci il 01 noyabr tarixli 188-05/S nömrəli sərəncamı ilə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin “Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür ( Vəsiqə  № 153). Hazırda (2019) Naxçıvan Dövlət Universitetinin“Azərbayvan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının baş müəllimidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şərur ədəbi birliyi. Bakı,”Elm”, 2002, 80 səh. (kitab)
 2. İnsanı yaşadan inamdır, Bakı,”Elm”, 2002, 110 s. (kitab)
 3. Əbülfəz Abasquliyevin nəsri. Bakı,”Elm” 2004, 90 s. (kitab)
 4. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası. ADPU nəşriyyatı, 2008, 208 s. (kitab)
 5. Mənəvi zənginliyin bədii əksi. Azərb.EA aspirant.nın mater. , 1978. II hissə, səh.166-169
 6. Fətəli fəthi. “Azərbaycan” j. № 11, 1988, səh.183-186
 7. Azərbaycanda Molla Nəsrəddin lətifələrinin nəşri və tədqiqi tarixindən. “Milli folklor” j. Ankara,1996,№ 31-32, s. 15-17
 8. Elçin yaradıcılığında bədii şərtilik. Nax.MR.sos.-iqt. və mədəni inkişafın müasir problemləri, Bakı,1998.Cəmi 132 s., səh.83-84
 9. Nəsrimizdə bədii obrazın inkişafı haqqında. ADK Naxçıvan bölməsi   “Dil, ədəbiyyat, mədəniy- yət”(1), Bakı, 1998, səh.32-36
 10. Hadisələrin təsviri zamanı insan xarakterlərinin açılması. Azərb.Respubl.TN Aspi – rantların və gənc tədqiqatçıların  V res-publika elmi  konfran-sının materialları,  Bakı, 1999. 203 səh., səh.114
 11. Şərur ədəbi birliyi haqqında. Nax.MR.-də elm., maar.ədəbiyat.ink..  Bakı,1999, səh. 46-50
 12. Şərur-Dərələyəz şifahi ədəbi mühiti haqqında. NDU Elmi əsərləri № 5,”Qeyrət”,1999, səh.102-104
 13. Köçkün şair. NDU ”Elmi əsərlər”i №  8, Xüsusiburaxılış, ”Qeyrət” 2001, səh.70-71
 14. Puşkinin “Qafqaz” şerinin siyasi siyasi məziyyəti haqqında. Pedaqoji tədqiqatlar №.2-3(11-12)ADPU  Dədə-Qorqud bölməsi, Bakı, 2001. 214 səh., səh.179-180.
 15. Nəsrin daxili dinamizmi və dramaturji yükü. NDU Elmi əsərləri № 2002, səh.104-106
 16. Nəsrin daxili dinamizmi və dramaturji yükü. Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfransın materialları (Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsi) Bakı,”Elm”, 2002, səh.17-22
 17. Elçin dramlarının səhnə taleyi ədəbi tənqiddə. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri.Bakı, ADPU-2004. № 4, səh.500-505
 18. Cəlil Mımmədquluzadə və 60-cı illər nasirləri. NDU Elmi əsərləri №. 13. 2004, səh. 38-39
 19. Elçin yaradıcılığında dramatik povest. NDU Elmi əsərləri 2005, №16, səh. 26-29.
 20. Taun yaşayır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri.№ 2.may-2006, səh.140-147
 21. Özünə qayıtmağa səsləyən komediya. “Körpü” beynəlxalq jurnalı. Təbriz,.2006.№ 51. səh.16-17.
 22. Konflikt və xarakter haqqında. Azərbaycan MEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri. № 2, Bakı -2008. səh.307-324.
 23. Mənəvi-əxlaqi problemlərin bədii əksi (Elçinin dramaturgiyası əsasında). Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı Slavyan Universiteti. Bakı -2008. № 2. səh.130-134
 24. Elçin dramaturgiyasında pyes-pritça. AMEA-nın “Xəbərlər”i Humanitar Elmlər Seri-yası. № 2008. səh.88-98.
 25. Elçin və şifahi xalq ədəbiyyatı. SDU konfrans materi-alları. Sumqayıt-2008, və AMEA-nın Folklor İnst. Elmi araşdırmalar № 2009. səh.15-17. səh.159-162
 26. Sadəliklə müdrikliyin vəhdəti. “Yazıçı və zaman”Mir Cəlalın 100 illik yubi-leyinə həsr olunmuş konfransın materialla-rı.”Bakı Universiteti” nəşriyyatı. 2008, səh.171-174
 27. Нахичеванская литературная среда в постсоветский период. Санкт-Петербургский ГосударственныйУни-верситет, Восточный факультет XXV Меж-дународная конферен-ция «Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций» 22-24 апреля 2009, стр.255
 28. Məmmədquluzadə dramaturgiyasında janr və üslub məsələsinə dair, “Naxçıvan” jurnalı № 21. Naxçıvan -2009. səh. 83-90
 29. Firuz Mustafanın pyeslərində şərtilik. “Qobustan” toplusu, № 2, 2010, səh.55-60.
 30. Dramaturgiya və zaman: janrın müəyyənedici gücü (Azərbaycan dramaturgi-yasında forma axtarışlarına bir nəzər), “Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri” beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: 29-30 noyabr 2010. Nizami muzeyi -2010, səh.176-178
 31. İstedad və zəhmətin vəhdəti. “Ömrün illəri və əsərləri” kitabı. II cild. (Akad. İ.Həbibbəyli haq.da). səh.315-332.
 32. Məcrasına sığmayan irmaq – Əziz Şərif. “Ömrün illəri və əsərləri” kitabı. II cild. (Akad. İ.Həbibbəyli haq.da) səh. 333-338.
 33. Firuz Mustafanın monopyesləri. “Ulduz” jurnalı №10. 2011, səh 64-65
 34. Abbas Zamanov Mir Cəlal haqqında. Respublika elmi konfransı. BDU, 2011(A.Zamanov-100), səh.138-142 (G.Mahmudova)
 35. Məmmədquluzadə dramaturgiyasında sati-rik üslubun xarakterik xüsusiyyətləri. “Axtarışlar” jurnalı № 2 (11) Naxçıvan, 2011, səh.72-75.
 36. Abdulla Qurbaninin ya-radıcılığında hərbi-və-tənpərvərlik mövzusu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri № 4(28)  2011, səh.108-112
 37. Milli-mənəvi dəyərlərə nəzəri-praqmatik yanaşma. “Axtarışlar” jurnalı № 2 (11) Naxçıvan, 2012, səh.119-120. (R. Babayev)
 38. Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasında janr axtarışları. SDU “Filologiyanın aktual problemləri: Axtarışlar və perspek tivlər. Respublika El-mi Konfr-ın Materi-alları.Sumqayıt.2012. səh. 95-98.
 39. Xalq oyunlarında müasir pantomim teatrın ünsürləri. Xalq oyunları və mey dan tamaşaları mədə-niyyəti:Klassik irs və müasirlik.N.Gəncəvi ad. Ədəb. Muzeyinin Resp. Konfr. Materi- alları.14-15 XI 2012., səh. 97-101.
 40. Şəhriyar yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətri. NDU-nun Elmi Əsərləri,
 41. Molla Nəsrəddin jurnalında türk dünyası ədəbiyatı və mətbuatı. “Axtarışlar”  toplusu № 4 (6) Naxçıvan, 2012. səh.59-62.
 42. Islam Səfərlinin dramaturgiyası. “Naxçıvan” jurnalı № 26.(2013), səh.179-185.
 43. Məmməd Araz qafiyəsinin semantik tutumu. Məmməd Araz: Taleyi və sənəti. Naxçıvan -2014,”Azad Azərbaycan” q. 3.02. 2010. “Ədalət”q. 19.03.2011. səh. səh. 119-124, 3 fevr. 2010, “Ədalət” qəzeti 19 mart 2011.
 44. Şah Qacar mövzusuna yeni bədii müraciət. “Axtarışlar” toplusu № 4. 2014, səh.58-65
 45. Ana dilimizin tədrisinə həsr olunmuş poetik kitab. “Şərq qapısı” qəzeti 23 may 2014, sayı 97 (20.998), səh. 4
 46. Məcrasına sığmayan irmaq –Əziz Şərif, Naxçıvan j.№31 2015, səh. 121-126
 47. “Şəhriyar yaradıcı-lığında müasirlik” NDU respublika El-mi konfransı materi-alları. 2016, səh. 48-50
 48. Telli Tejkarın şair oğlu, Vaqif Məmmədov xatirələrdə kitabı.”Elm və təhsil”. 2017, səh. 102-104
 49. “Yeri görünən işıqlı insan” Sevindik Vəliyev haqqında kitab”Yaxşı adam,yaxşı müəllim, ağırtaxta kişi.” Elm və təhsil” Bakı, 2016, səh. 81-83
 50. Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasında bədii kolliziya. NDU C.Məmməquluzad -150 konfrans materialları .2019,
 51. Elçinin dramaturgiyası. Bakı, ADPU nəşriyyatı.2019, 208 səh., (Monoqrafiya)
 52. Abdulla Qurbaninin sənədli publisistikası. Bakı, ADPU nəşriyyatı. 2019, 20 səh., (Monoqrafiya)
 53. Nizami Gəncəvinin fəlsəfi görüşləri “İnam işığı qəzeti” 31 may 2021