Əzizə Elxan qızı Hüseynova

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının baş müəllimi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynova Əzizə Elxan qızı 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq fakültəsinin “Biologiya” ixtisasını, 2012-ci ilə isə universitetin Magistratura pilləsi üzrə “Onurğasızlar zoologiyası” ixtisasını bitirmişdir. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təməl tibb fənləri” kafedrasında preparator, 2012-ci ildə həmin kafedrada laboratoriya müdiri, 2013-cü ildə “Əczaçılıq və stomatologiya” kafedrasinda müəllim, 2017-ci ildə Tibb fakültəsində dekan müavini və baş müəllim vəzifələrinə təyin olunmuşdur.  2020-ci ildən “Əczaçılıq və stomatologiya” kafedrasinda 0,5 stat müəllim və baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2018-ci ildə “Naxçivan Muxtar Respublikasinda yayilmiş Lamiaceae Lindl. fəsiləsinin bəzi efiryağli növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və antihelmint təsirinin tədqiqi” dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik elmi dərəcəsini almışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri: 

 1. Biologiya fənninin tədrisində müəllimin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №3 (27), 2011, s.82-85
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış bəzi dərman bitkilərindən mədə-bağırsaq xəstəliklərində istifadə olunması. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2013 №1(49) s.172-176
 3. Lamiaceae fəsiləsinə aid sürvə və qaraqınıq bitkilərinin kimyəvi tərkibi və antihelmint təsirləri. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 15-16 may. Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2015 s.174-176
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında  yayılmış bəzi kəklikotu növləri. Elmi əsərlər  Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015№7(72) s.40-45
 5. Lamiaceae L.fəsiləsinə aid olan efir yağlı bitkilərin antioksidant xüsusiyyətləri. Elmi əsərlər Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2016 №6(76) s.23-28
 6. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində yayılmış koçi kəklikotunda – Thymus kotschyanus Boiss. efir yağının tədqiqi. Elmi əsərlər, Təbiət və tibb elmləri seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2016 №7(80) s.38-42
 7. The antihelminthic efficiency of N. meyer Benth.and N. cataria L. species that spreadin the Nakhchıvan Autonomous Republic flora. International Journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry 2017; 2(1): 40-43 ISSN Number: 2456-2912, 5.69, İmpakt fakror indekst
 8. Antihelmint bitkilərin təsir xüsusiyyətləri. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans 04-05 may 2017 III hissə Gəncə-2017, s. 3-6
 9. Bazi Kekik Türlerinin (Thymus kotschyanus ve Thymus collinus) Gastrointestinal Parazitlere Karşı Antelmentik Etkisinin Araşdırılması  Kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi 2017, 23 (6): 961-966  İSSN: 1300-6045 Tomson Reyters indekst
 10. Naxçıvan Muxtar Respublika florasında yayılmış S. sclarea L., S. limbata C.A.Mey. və S.hydrangea DC.ex Benth.  növlərinin antihelmint səmərəsi. Elmi əsərlər Təbiət və tibb elmləri seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2017 №3(84) s.7-13
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış Th. kotschyanus Th. collinus növlərinin efir yağı və kimyəvi tərkibi. Elmi əsərlər  Təbiət və tibb elmləri seriyası Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2017 №7(88) s.20-26
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış pişiknanəsi cinsinin – Nepeta L. bəzi perspektiv növlərinin efir yağı və kimyəvi tərkibi. Elmi əsərlər.Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti/ Gəncə – 2018, №1, s.12-16
 13. Эфирное масло и химический состав некоторых перспективных видов рода Salvıa, распространенных на территории Нахчыванской Автономной Республики. ЖУРНАЛ“ Academy” ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» № 4 (31), 2018
 14. Природные запасы, эфирная маслянистость и гельминтоцидное влияние видов Th.kotschyanus Boiss. иTh.collınus Bieb. распространенных во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Эффективные иследования совремонности XLIVМеждународная научная конференция, Москва: Евразийское Научное Объдинение, №10 (44), Октябрь, 2018,с. 99-103
 15. Anthelmintic effect of essential oil and extract produced from Salvia Sclarea L., (Lamiacea) on nematodes living in gastrointestinal system of sheep. Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.07.409 2020;27(1):252-8