FAKÜLTƏ HAQQINDA

Tarix – filologiya fakültəsi 1967-ci ildə yaradılmışdır.
Fakültədə  5 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəsul Başirəli oğlu Bağırov.

Tədris işləri üzrə dekan müavini: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Elbrus Əli oğlu Vəliyev

Akademik məsləhətçi (tyutor): Püstə Səməddin qızı Əhmədova

Kompüter operatoru: Cəmilə Məmməd qızı Əhmədova

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Tarix müəllimliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Jurnalistika
 • Kitabxanaçılıq və informasiya
 • Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
 • Tarix

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan tarixi kafedrası

Kafedranın müdiri: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor  Zəhmət Əbülfət oğlu Şahverdiyev

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 • Allahverdi Yaqub oğlu Hüseynov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rafiq Vilayət oğlu Rəhimov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov – tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
 • Nadir Müzəffər oğlu Hüseynov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Sevinc Zakir qızı Abbasova – tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
 • Zamin Qasım oğlu Əliyev – müəllim
 • Nuray Qənbər qızı Məmmədli– müəllim
 • Qadir İsmayıl oğlu Əkbərov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

Kafedra müdiri: – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əsgər Nadir oğlu Qədimov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 • Xanəli Abbasəli oğlu Kərimli – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əbülfəz Tahir oğlu Əzimli – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Qənirə İzətulla qızı Əsgərova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Seyfəddin İbrahim oğlu Eyvazov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nadir Qəşəm oğlu İsmayılov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arif Mamo oğlu Ağalarov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Qalibə Əli qızı Hacıyeva – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arifə Əziz qızı Zeynalova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Arzu Yusif qızı Abbasova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Qasımova Cənnət Qasım qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kabinəsinin müdiri
 • Əliyeva Röya Xeyrullah qızı – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının baş laborantı

Ümumi tarix kafedrası

Kafedra müdiri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • İsmayıl Əli oğlu Zeynalov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rəsul Baxşəli oğlu Bağırov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Abdulla Nəriman oğlu Mustafayev – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • İlqar İsmayıl oğlu Kəngərli – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nazlı Sərdar qızı Seyidova –  müəllim
 • Ruhiyyə Nemət qızı Rzayev- tarix üzrə fəlsəfə doktoru
 • Münəvvər Məhərrəm qızı Süleymanova- Ümumi tarix kafedrasının lobarantı

Jurnalistika və Kitabxanaçılıq kafedrası

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • İman Zeynalabdın oğlu Cəfərov –  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Hikmət Mehdi oğlu Mehdiyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xumar Şəmsi qızı Məmmədova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sədaqət Nəsir qızı Nemətova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nəzakət Rza qızı İsmayılova- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Aypara Novruz qızı Behbudova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Şərəbanı Əli qızı Məmmədova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Yasəmən İsa qızı İsmayılova – baş müəllim
 • Samir Natiq oğlu Tarverdiyev – müəllim
 • Səadət Əli qızı Əliyeva – müəllim

 Arxiv işi və Muzeyşünaslıq kafedrası

Kafedra müdiri: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Həsən oğlu Əliyev

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • Abbas Bəbir oğlu Hacıyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Sübhi Fərrux oğlu Kəngərli – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, müəllim
 • Zenfira Sərvər qızı Seyidova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, müəllim
 • Fəxrəddin Adil oğlu Cəfərov – tarix üzrə elmlər doktoru, dosent
 • Nərmin Zahir qızı Orucova- müəllim
 • Sevda İsa qızı Ocaqquliyeva- Arxiv işi və Muzeyşünaslıq kafedrası kafedrasının laborantı

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix -Filalogiya fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi
1

 

 Rəsul Bəşirəli оğlu  Bаğırоv Tаriх-filоlоgiyа fаkültəsinin dеkаnı, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, sədr
2

 

Elbrus Əli oğlu Vəliyev Tədris işləri üzrə dеkаn müаvini, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, müаvin
3

 

 Abdulla Nəriman oğlu Mustafayev Еlmi işləri üzrə dеkаn müаvini, tаriх üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, еlmi kаtib
4

 

 Rafiq Vilayət oğlu Rəhimov

 

Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin tədris işləri üzrə prоrеktоru, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
5

 

 Zəhmət Əbülfət оğlu Şаhvеrdiyеv

 

«Аzərbаycаn tаriхi» kаfеdrаsının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, tаriх  üzrə еlmlər doktoru,üzv
6

 

 Əsgər Nаdir оğlu Qədimоv

 

«Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» kаfеdrаsının müdiri, filоlоgiyа üzrə еlmlər dоktоru, professor, üzv
7

 

 Ələkbər Həsən oğlu Cabbarov

 

«Ümumi tаriх» kаfеdrаsının müdiri, tаriх üzrə  fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
8

 

 Məmməd Həsən оğlu Əliyеv

 

«Arxiv işi və muzeyşünaslıq» kаfеdrаsının müdiri, tarix üzrə  fəlsəfə dоktоru, dosent, üzv
9

 

 İmаn Zеynаlаbdın оğlu Cəfərоv Filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
10

 

 Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

 

«Kitаbхаnаçılıq» kаfеdrаsının müdiri, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
11 Xanəli Abbasəli oğlu Kərimli «Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» kаfеdrаsının dosenti, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə dоktоru,  üzv
12

 

 

 Nаdir Qəşəm оğlu İsmаyılоv Fаkültə HİK sədri, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
13

 

 Qadir İsmayıl oğlu Əkbərov «Аzərbаycаn tаriхi» kаfеdrаsının müəllimi, tаriх  üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
14

 

 Murad Natiq oğlu Muradov «Tarix müəllimliyi» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fаkültə TЕC sədri,üzv
15

 

 Vüqar Abbas oğlu Rəcəbli «Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fakultə tələbə HİK sədri, üzv
 16  Nurlan Mehman oğlu Bağırlı «Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fakültə gənclər təşkilаtının sədri, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 13 00