Səfərovaa Fəridə Akif qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Fəridə Akif qızı Səfərova 1972-ci il Bakı şəhərinin Xətai rayonunda anadan olub. 1990-ildə Culfa rayon Xanəgah kənd tam orta məktəbini “gümüş” medalla bitirmiş və Naxçıvan Dövlət İnstitutunun Təbiətşünaslıq-riyaziyyat fakültəsinin Kimya-biologiya ixtisasına daxil olmuşdur. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq-riyaziyyat fakültəsinin Kimya-biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Regionun inkişaf problemləri ” elmi – tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi kimi işə başlamışdı. 2014-cü ildən biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur,  2019 –cu ildən isə “Botanika” kafedrasının dosentidir.  Hal hazırda “Keciqulağıkimilər – Sclorophulaceae fəsiləsinin bioekoloji xüsusiyyətləri və bəzi faydalı növlərinin fitokimyəvi təhlili ”  mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır. 1 kitabın, 1dərs  vəsaitinin,  2 proqramın  30 məqalə və tezisin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının zəhərli və zərərli bitkilərinin xarakterik xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət,Naxçıvan, 2008, №3(23), s. 50-53
 2. Euphorbiaceae Juss. – Süddüyənkimilər fəsiləsinin sistematik icmalı və tədrisi metodikası. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Naxçıvan: Məktəb nəşriyyatı, 2008. №3 (15), s. 46-51
 3. Orobanchaceae Vent. – Orobanşkimilər fəsiləsinin sistematik icmalı və tədrisi metodikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. xəbərləri, Naxçıvan: Məktəb nəşriyyatı, 2008, № 4 (16), s. 65- 70
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyinin taksonomik spektri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət, Naxçıvan, 2009, №(26), s. 3-13
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının zəhərli və zərərli bitkiləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII Respublikası elmi konfransının materialları. Bakı. 2009, s. 47- 48
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikası otlaqlarının yaxşılaşdırılması yolları // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya Elmlər Bölməsi, Mərdəkan Dendrarisi. Beynəlxalq konfrans, Bakı: Elm, 2010, s. 332-337
 7. Naxçıvan MR florasında yayılan Ranunculaceae Adans. – Qaymaqçiçəkkimilər fəsiləsinin zəhərli növləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət, Naxçıvan, 2010, № 2, s. 49-53
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası otlaqlarında yayılmış bəzi zərərli və zəhərli bitkilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət, Naxçıvan, 2010, №1, s. 42- 48
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının Apiaceae Lindl. – Kərəvüzkimilər fəsiləsi bitkiləri və onun tədrisi metodikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, Naxçıvan: Məktəb nəşriyyatı, 2010, № 3 (23), s. 40-46
 10. Naxçıvan MR otlaqlarının zərərli- zəhərli bitkilərinə qarşı mübarizə tədbirləri. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, Təhsil, EİM, 2010, c.XXX , s. 126-132
 11. Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına daxil olan Ranunculaceae Adans. – Qaymaqçiçəkkimilər fəsiləsinin zəhərli növləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət, Naxçıvan, 2012, №1, s. 42- 48
 12. Dipsacales və Campanulales sıralarında edilən nomenklatur dəyişikliklər. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan, Tusi, 2011, № 2, c. 7, s. 65-72
 13. Ядовитые растения зимних пастбищ Нахчыванской Автономной республики и меры борьбы с ними. International Conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change” Abstracts, Baku, Azerbaijan, October 3-4, 2011, p.198-201
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının zəhərli bitkiləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət, Naxçıvan, 2011, № 2, s. 33-36
 15. Факторы, влияющие на динамику развития ядовитых растений Нахчыванской Автономной Республики. Международный технико-экономический журнал. Москва № 1, 2012, с.124-127
 16. Naxçıvan MR florasında Akonitum L.- Akonit cinsinin növləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2012, s. 78-81
 17. Роль в фитосенозах рода Аконит (Aconitum L.) во флоре Нахчыванской АР. Материалы ХI международной научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук». Москва, 2012, с.46-49
 18. Naxçıvan MR florasında Caryophyllidae sinifüstünə daxil olan fəsilələrin taksonomik icmalı AMEA Naxçıvan Bölməsi. № 2,c 9 Naxçıvan, Tusi, 2013, s. 53-65
 19. Naxçıvan MR-də yayılan Danaayağıkimilər – Araceae Adans. fəsiləsinin bioloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2013, s.15-16
 20. Naxçıvan MR otlaqlarında zəhərli bitkilərin inkişaf dinamikasına heyvandarlıq təsərrüfatlarının təsiri. NDU. Elmi Əsərlər, 2014.s.46-53
 21. Zəhəri bitkilərin arıcılığa təsiri Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət.№3(68), Naxçıvan, 2015. s.78-82
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış zəhərli bitkilərin heyvandarlıq təsərrüfatlarına təsiri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Kənd təsərrüfatının inkişafı;reallıqlar və prespektivlər. 15-16 may. Beynəlxalq elmi- praktik konfrans. Naxçıvan 2015.38-41
 23. Naxçıvan MR otlaqlarının zəhərli bitkilərinin inkişaf dinamikasina təsir edən bioekoloji və antropogen amillər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Qeyrət. №7(72),Naxçıvan, 2015. 45-49
 24. Nəsrəddin Tusi yaradıcılığında psixoloji ideyalar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2015, s.83-86
 25. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Papaveraceae Adans.- Laləkimilər fəsiləsinin zəhərli növləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2015, s.83-86

26.. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Proqram.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət, Naxçıvan, 2016. Səh.20

 1. Bitki toxumaları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Əcəmi nəşriyatı. 2017. Dərs vəsaiti. Səh.104
 2. Naxçıvan MR florasının Badımcankimilər-Solonaceae. Adans. fəsiləsinin zəhərli növləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət.№ 3(84), Naxçıvan, 2017 s.66-70
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının zəhərli bitkiləri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Əcəmi nəşriyatı. 2017. Kitab. Səh.237
 4. Naxçıvan MR florasının Asterkimilər-Asteratceae. Adans. fəsiləsinin balverən növləri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət. № 7(88), Naxçıvan, 2017.s.16-20
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında zəhərli bitkilərin heyvandarlıq təsərrüfatlarına təsiri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir Təbiət və İqtisadı elmlərin aktual problemləri. 04-05 may 2018. III hissə. Beynəlxalq elmi konfrans. s.180-183
 6. Biologiya dərslərinin tədrisində humanist dunyagörüşünün formalaşdırılması Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri.Qeyrət. № 3(92), Naxçıvan,2018. 191-195
 7. Alaq bitkiləri ilə mübarizə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət nəşriyyatı. Naxçıvan, 2019. Proqram səh.18

34.Naxçıvan MR-də Keciqulağıkimilər – Sclorophulaceae fəsiləsinin zəhərli növləri. Qeyrət. № 3(92), Naxçıvan,2018. 191-195