Fezi Nəsrullah oğlu İbadov

                                        Baş müəllim                                               

 

Fezi Nəsrullah oğlu İbadov 19 may 1969-cu ildə Şahbuz rayonu Kükü kəndində anadan olub. 1986-ci ildə Şahbuz rayon Kükü kənd orta məktəbini bitirib. 1990-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kənd təsərrüfatı” fakültəsinin “Baytarlıq” ixtisasına daxil olub və 1995-ci ildə oranı bitirib. 2000-ci ilin sentyabrından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində dispetçer, 2002-ci llin oktyabrından “Zoologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri və 2008-ci ildən isə “Baytarlıq” kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində işlyib. 2013-ci ilin sentyabrından “Baytarlıq” kafedrasında müəllim, 2018-ci ildən isə baş müəllim vəzivəsində çalışır. 2015-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Baytarlıq təbabəti” kafedrasının dissertantıdır və hal-hazırda “Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonu ərazisində qoyunlarda diktiokaulyozun yayılması və ona qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda dissertasiya işi üzərində çalışır. 13-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Ailəlidir.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işləri

 1. Gövşəyən heyvanlarda helmintozların tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitu.Elmi əsərlər №1 (25), Naxçıvan, 2011
 1. Buzovların bronxopnevmoniyasının profilaktikasına zoogigiyenik amillərin təsiri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, № 1 (49), Naxçıvan 2013 (həmmüəllif: M.M.Seyidli)
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii iqlim şəraitinin Eimeria oosistalarının sporulyasiyasına təsiri. AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər. Cild 9, № 4, Naxçıvan, 2013 (həmmüəllif: İ.B.Məmmədov)
 3. Körpə heyvanların bronxopnevmoniyasının profilaktikasında zoogigiyenik amillərin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri, № 4 (60), Naxçıvan, 2014 (həmmüəllif: M.M.Seyidli)
 4. Yüksəklik qurşaqlıqlarına görə anoplosefalyatların aralıq sahiblərinin yayılma xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, № 8 (64), Naxçıvan 2014 (həmmüəllif:E.N.Məmmədov)
 5. Baytarlıq təbabətində həzm sistemi xəstəliklərində işlədilən dərman bitkiləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər № 3 ( 68 ), Naxçıvan, 2015 (həmmüəllif: M.M.Seyidli)
 6. Qoyunların diktiokaulyozunun inkişaf tarixi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi-praktik konfrans, Naxçıvan – 2015, s. 38-40
 7. Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində qoyunların diktiokaulyozla yoluxması. AMEA Naxçıvan bölməsi, Tusi–2016,cild 12, s 227-231
 8. Şahbuz rayonunun dagətəyi zonalarında cavan qoyunların diktiokaulyozla yoluxma səviyyəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər – 2016, cild № 7 (80), 237-240
 9. Заражение овец диктиокаулезом на среднегорней территории Шахбузского района Нахчыванской АР. Вестник Алтайского государственного аграрного университета №9, 155, 2017, с. 171-173
 10. Применение антигелъминтных препаратов против диктиокаулеза овец на территории Шахбузского района Нахчыванской АР. XIV Международная научно-практическая конференция (7-8 февраля ) Барнаул; Алтайского ГАУ, 2019,с. 297-299
 11. Şahbuz rayonu ərazisində qoyunlarda diktiokaulyozun epizootologiyası. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi nəzəri yurnal, 2(256) 2019, s. 63 – 65
 12. Şahbuz rayonunun yaylaqlarında qoyunların diktiokaulyozuna qarşı profilaktiki tədbirlər. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi nəzəri jurnal, 3(257) 2019, s. 51-54