Kərimova Flora Bəhlul qızı

Bələdiyyə və turizm kafedrasının müdiri, baş müəllim

18 iyul 1975-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini  1982-ci – 1992-ci illərdə İslam Səfərli adına   1 saylı tam orta məktəbdə almışdır.1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin “Politologiya” ixtisasının bakalavr pilləsinə daxil olub,1999-cu ildə universiteti bitirib. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Azərbaycanda siyasi proseslər” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olub, 2001-ci ildə magistratura pilləsini  bitirib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin “Fəlsəfə tarixi” ixtisası üzrə doktorantıdır.01.09.2001-ci ildə Naxçıvan Özəl Universitetinin “Humanitar elmlər” kafedrasında baş laborant, 10.04.2002-ci il tarixdən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Fəlsəfə və politologiya” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.20.05.2002-ci il tarixdən “Sosial idarəetmə və turizm” kafedrasında müəllim, 29.12.2014-cü il tarixdən “Bələdiyyə və turizm” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 26.11.2016-cı il tarixindən “Bələdiyyə və turizm” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Elmi əsərləri və konfrans materialları yerli və xarici jurnallarda nəşr edilmişdir.21.05.2019-cu il ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və psixologiya fakültəsinin “Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşunaslıq” kafedrasında “Seyid Əzim Şirvaninin ictimai siyasi fəlsəfi görüşləri” mövzusunda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyasının müzakirə mərhələsi keçirilmiş, növbəti mərhələyə keçməsi tövsiyyə olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Universitetində Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş Naxçıvanda turizm: bu gün və sabah mövzusunda elmi-praktik konfrans, “Naxçıvanda turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfrans, “Naxçıvanda İslam mədəniyyəti abidələrinin turizmin inkişafına təsiri” mövzusunda dəyirmi masa, “Beynəlxalq turizm və Naxçıvanda turizm imkanları” mövzusunda elmi-seminar təşkil etmiş, Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radiosunda, universitet televiziyasında  çıxışlar etmişdir.

                                                                                Elmi əsərləri

1.      “Cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesində siyasi partiyaların rolu”. Renessans Elm İstehsalat Mərkəzİ. Müasir Elm: problemlər və perspektivlər  Elmi-praktik konfransın materialları Bakı-2000, s.74-75

2.      “Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalılığın formalaşmasının nəzəri əsasları” Müasir elm:xxı əsrin astanasında problemlər, perspektivlər mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları (Humanitar elmlər) Bakı 2000, s.67-68

3.      “Cəmiyyətin siyasi həyatında hakimiyyətin rolu” Azərbacan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Özəl Universiteti 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş ETİ-nin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları.(18-19 mart 2004-cü il)  Bakı-2004, s.61-62

4.      “Demokratik seçkilər və partiya sistemləri.”Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti.Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsi  Müasir elm xxı  əsrin astanasında  magistr və tələbələrin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2000, s.40-41

5.      “Cəmiyyətin siyasi həyatında demokratiyanın rolu”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali Məktəblər Arası Elmi Məqalələr Məcuməsi).2 Bakı 2010 . s.351-354

6.      “Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında ailələrin yeri və rolu” Naxçıvan Dövlət Universiteti  elmi əsərlər ictimai elmlər seriyası 2017 Naxçıvan,№ 2( 83)  s.140

7.      “Turizmin inkişafında Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolu”  Naxçıvan dövlət universiteti  50 ildə elmi praktiki konfransın materialları  s.144-146 Naxçıvan, NDU “Qeyrət”-2017

8.       “Seyid Əzim Şirvaninin ictimai, fəlsəfi baxışları”. Naxçıvan Dövlət Universiteti  “Elmi əsərləri”. İctimai elmlər seriyası. 2012, s.106-109

9.      “Seyid Əzim Şirvaninin ictimai siyasi baxışlarına Beytüs-Səfa məclisinin təsiri.”  ELMİ ƏSƏRLƏR İctimai elmlər seriyası  Naxçıvan,  № 6 ( 87) s. 125-129  NDU “Qeyrət”-2017

10.  “Seyid Əzim Şirvaninin dünyagörüşünün formalaşmasında Azərbaycanın  sosial-siyasi mühitinin rolu.” Naxçıvan Universiteti  Elmi əsərlər Naxçıvan, ,№ 3( 6) Naxçıvan NU – “NUH” , 2017  s 243-253

11.  “Seyid Əzim Şirvaninin dünyagörüşündə maarifçilk, təsəvvüf və vəhdəti-vicud məsələləri “BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi № 29 2018 s145-158

12.  “Seyid Əzim Şirvaninin mətbuatda maarifçilik fəaliyyəti”  Гiея Науковий вiсник Виnуск 131(4)    Kиiв -2018 cт 209-213

13.  “S.Ə.Şirvaninin fəlsəfi görüşlərində əxlaq və tərbiyə məsələləri” Naxçıvan Dövlət Universiteti  Elmi Əsərlər İctimai Elmlər Seriyası  Naxçıvan ,№ 2 (91) I cild  s.səh 171-176 .Naxçıvan NDU “Qeyrət”- 2018

14.  “S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında Azərbaycan maarifçiliyinin  fəlsəfi ideyaları”  Наука и общество в эпоху перемен Материалы IV Международной научно-практической конференции (Уфа, 15-16 октября 2018 г.) ст 48-51

15.  “Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dövlət qayğısı” Elmi əsərlər İctimai elmlər seriyası  Naxçıvan,  № 2 ( 99) s. 104-107  NDUQeyrət 2019

16.  Ümummilli lider Heydər Əliyevin 96-cı ildönümü Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri”  IV international Scientific and Practical Conference Turizm və rekreasiya XXI əsrdə:problemlər və perspektivlər Baku 2019 s.73-76

17.  “Seyid Əzim Şirvaninin irfani görüşləri” Науковый высник Международного Гуманитарного Университету.Серия: Филология.гого № 2. Москва, s 102-107.2019

18.  Educational Activities of Seid Azim Shirvani  Научен Вектор на Балканите  Основано през 2017 г. Том 4 № 4 (10) 2020 Излизащо на всеки 3 месеца научно списание (4 пъти в годината)

19.Turizmin idarə olunmasında etik davranış qaydalar  Naxçıvan MR-da innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri mövzusunda  respublika elmi- praktik konfransın materialları  Naxçıvan Dövlət Universiteti  İctimai elmlər seriyası s.185-188 2021

20. Turizmin inkişafında yerli öznünüidarələrin rolu Naxçıvan Dövlət Universiteti  Elmi  Əsərlər İctimai Elmlər Seriyası, Naxçıvan,№ 6 (107) I cild,

Naxçıvan, NDU “Qeyrət”- 2020 s.91-94

21.  Educational activities of seid azim shirvani  Научен Вектор на Балканите  4 № 4 (10) cт 17-19, 282  2020

22.  S.Ə.Şirvaninin əxlaqi-estetik görüşləri Naxçıvan:mədəniyyətlərinin qovuşduğu məkan konfrans materialları  s.230-233 11,861 2020

23. S.Ə.Şirvani yaradıcılığında zəmanədən şikayət motivləri Important!! International Asian Congress on contemporary sciences-v 260-264 15,095

2021

24. İşğal sonrası Qarabağ iqtisaddiyyatı: Naxçıvan -Zəngəzur –Şüşa turizm marşürütunun SWOT təhlili (2-ci istiqamət) 2021

25. The place of tourism in the international economic arena Materials of the I International Conference on Humanities and Social science (24

December 2021)

26. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri-monoqrafiya, Naxçıvan 2021, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 144 səh.