Gülnarə Qəzənfər qızı Qənbərova.

Memarlıq kafedrasının dosenti, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru

E-poçt: gulnare_qenberova65@yahoo.com

Gülnarə Qəzənfər qızı Qənbərova 19 sentyabr 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1982-ci ildə Naxçıvan şəhərində orta məktəbi bitirmişdir. 1982-1987-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun (Az.MİU) Memarlıq fakültəsinin, Memarlıq ixtisasında təhsil almışdır. 1987-ci ildən Naxçıvan şəhər “Aqrosənayetikinti” birliyində, mühəndis-memar, baş mühəndis, şöbə müdiri vəzifəsində çalışmış, 1990-cü ildən Naxçıvan şəhər “Tural-88” kiçik müəssisəsində mühəndis-memar,1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin “Təsviri İncəsənət” kafedrasında saat hesabı müəllim, 2001-ci ildən “Təsviri İncəsənət və rəsmixət” kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2003-cü ildən Mühəndis pedaqogika fakültəsinin, Memarlıq kafedrasında, 2007-ci ildən Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin Memarlıq kafedrasında baş müəllim, 2015-ci ildən Memarlıq kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqının (UA-0722) üzvü olmaqla, 2009-cu ildə AMİU Memarlıq fakültəsində “Azərbaycan memarlıq və xalçalarında ornament motivlərinin ümumi prinsipləri (XI-XVIII-ci illər) adlı dissertasiya işini müdafiə edərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 2010 tarixli (FD№ 06399) qərarı ilə Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru adını, AAK 14 aprel 2015-ci il tarixli (protokol №12-k, DS№ 04922)  qərarı ilə dosent adını almışdır. 50-yaxın layihəsi tikilmiş, 2 dərsliyi, 4 proqramı, 70-dən çox məqaləsi dərc olunmuş, “Naxçıvan Abidələrinin Ensiklopediyası” kitabının həmmüəllifidir.

               

1.Dərc olunmuş elmi əsərləri:

1.Azərbaycan xalçalarında emblemlər və rəmzi məna daşıyan elementlər. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi

mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (21-22 may 2004-cü il tarixdə keçirilmiş elmu konfransın materialları) Bakı:

ELM, 2004. -512s/8s.

2.Memarlıq və xalçaçılıqda naxış yaradıcılığının ortaq prinsipləri.Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər

(28 fevral-1 mart 2005-ci il tarixdə keçirilmuş elmi  konfransın materialları) Bakı: Nurlan, 2005, 632 /8s.

3.Müasir dövr Naxçıvan memarlığı və şəhərsalma.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər, 2005, № 16. -145/5s.

4.Naxçıvan memarlıq abidələri və xalçaları üzərində həndəsi naxışlar-Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf

perespektivləri (9-10 iyen 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı, Təhsil, 2006. 501 s/8s.

5.Səfəvi dövrü xalçaları. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. İctimai və humanitar elimlər seriyası. Naxçıvan, Tusi,

2006, № 4, 271s/ 5s.

6.Memarlıqda və xalça üzərində işlənən tağ təsvirləri.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər, 2006, № 2 (20), 118s./4s.

7.Azərbaycan xalçaları üzərində yazı naxışları.Naxçıvan Dövlət Universiteti.Elmi əsərlər,Naxçıvan,2007,№ 1(21).303s./4s.

8.Azərbaycan memarlıq bəzəyində işlədilən xüsusi fiqurlar.Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının xəbərləri: Humanitar

elimlər seriyası.  №4.Bakı, ELM, 2007, 217 s./15s.

9.Şərur rayon Yengicə kəndində hamam (XVIII- XIX əsrlər).AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. İctimai və humanitar

elimlər seriyası.Naxçıvan, Tusi,2007, № 1, 270 s/6s.

10.Azərbaycan memarlıq bəzəyində işlədilən bitkisəl (əyrixətli) naxışlar (XI-XVIII əsr)-Azər. MEA-nın Naxçıvan bölməsi.

Xəbərlər. İctimai və humanitar elimlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, 2008, № 1,330 s/7s.

11.Архитектурные символы Нахчыванских мавзолеев. Академия Наук Республики Узбекистан. Проблемы

Механики. Ташкент,Издательство«ФАН» Акад. Наук Республики Узбекистан, 2008, №4-5.-235 с/3c.

12.Memarlıq bəzəyində işlədilən həndəsi  (düzxətli) naxışlar. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər

№ 2, Bakı-2008,  186 s/9s.

13.Azərbaycan xalça bəzəyində işlədilən həndəsi naxışlar.Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan

Urbanistlər Cəmiyyəti-Urbanizm jurnalı , Bakı, 2009, № 14, 155 s./10s.

14.Azərbaycan xalça bəzəyində memarlıq detalları və abidələrin təsviri-Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının.

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri. Bakı, 2009, № 1-2 (27-28), 351 s.   14s.

15.Naxşıvanın ənənəvi yaşayış evləri və onların memarlığı.“Yol”-Bilim Kültür Araştırma  Dergisi, 2009, № 30, -367 s/11s.

16.Kilim.Folklor və Etnoqrafiya jurnalı, Bakı, 2009, №  4, 124 s/4s.

17.Orta əsr Azərbaycan memarlıq və xalçaçılığında Gəmiqaya təsvir­lə­rinin izləri.Nuh Peyğəmbər, Dünya tufanı və

Naxçıvan.(24-25 aprel 2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan-2010, 299 s./16s.

18.Orta əsr memarlıq bəzəyində işlədilən əsas naxış növləri.“Körpü” Beynəlxalq müstəqil, ictimai-siyasi,ədəbi nəşr,

Təbriz, 2010, № 57, 45s. /8s.

19.Orta əsr Azərbaycan memarlıq abidələrində medalyon bəzəkləri-Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq  Akademiyası,

AMEA Memarlıq, Şəhərsalma tarixi və bərpa şöbəsi. Bakı, 2010, № 5,279 s. /8s.

20.Sultaniyyə-Olcaytu xan türbəsi (1303-1313)-Elmi əsərlər.Hümanitar elimlər seriyası.Naxçıvan NDU “Qeyrət”

nəşriyyatı,2010,№ 1,187 s. /7s.

21.Təbriz şəhəri, onun memarlıq abidələri.“Körpü”Beynəlxalq müstəqil, ictimai-siyasi,ədəbi nəşr,Təbriz,2010,№59,66s/9s.

22.Nehrəm kəndinin dini memarlıq abidələri.“Kültür Evreni”. Ankara-Türkiyə, 2010, № 8, 264s/12s.

23.Naxçıvan xalçaları.“Axtarışlar” AMEA Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat  İnstitutu Folklorşunaslıq şöbəsi.

Elmi toplu II (2).Naxçıvan,2011, 158.   6s.

24.Azərbaycanın Səlcuq dövrü türbələri. Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akadımiyası. Memarlıq, şəhərsalma tarixi və

bərpası. Toplu № 1. Bakı-2011, 226 s./24s.

25.Naxçıvanın mülkü binalarının memarlığı-hamamlar.Elmi əsərlər. Hümanitar elimlər seriyası. Naxçıvan, NDU “Qeyrət”

nəşriyyatı, 2011, № 1, 243 s./7s.

26.Nahçıvanın Arazboyu türbelerinin bedii hüsusiyyetleri ve mimarlık dekoru.IIUluslararası Araz havzası sempozyumu, 13-

15 aralık 2011-İğdır.650 s./139-149 s.

27.Ordubad şəhər kəhrizlərinin memarlığı.International conference on Fraditional Know ledge for Water Resources

Management (TKWRM 2012) 21-23 February 2012, Yazd, Iran. 1034s./6s.

28.Naxçıvan xalçaları üzərində salınmış naxışların rəmzi mənaları.Təsviri və dekorativ tətbiqi sənət məsələləri. No.1 (9)

Bakı, 2012, 137 s. /14s.

29.Naxçıvan şəhər məscidlərinin memarlığı.“Elm və Həyat”. AMEA “ELM”r.-n. və  poliqrafiya mərkəzi, № 4 (449),

2011,112 s. /3s.

30.Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti. Naxçivan: ilkin yaşayış və şəhərsalma yeri kimi.

(20-24 ilul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan 2012, 389 s. /10s.

31.Naxçıvanın xovsuz xalçalarının toxunma texnalogiyası. AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər (İctimai və Humanitar

elmlər seriyası), Cild 8, №1, Tusi, 2012, 316 s.  / 9s.

32.XII-XX əsrlər Naxçıvan şəhərinin dini memarlıq abidələri-məscidlər.Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akadımiyası.

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası. Toplu № 1 (2), Bakı-2012, 234  s. /9s.

33.Naxçıvan yaşayış  evlərinin eyvan bəzəkləri.AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər (İctimai və Humanitar elmlər seriyası),

cild 8, № 3, Naxçıvan,2012, 306 s. /7s.

34.Dəlmə qalasında arxeoloji tədqiqatlar.Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar-2012, Bakı, 2013, 374 s. /5s.

35.Naxçıvan bölgəsinin məskunlaşma strukturu və orta əsrlərdə şəhər kimi formalaşmasına sosial-siyasi amillərin təsiri.

Naxçıvan: İlkin şəhər və Duzdağı. (27-28 iyul 2013-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan,

356 s/8s.

36.Ortaçağ Ahlat ve Naxçıvan türbelerinin ortak ve farklı yönleri. I.Uluslararası Ahlat-Avrasya kültür ve sanat sempozyumu

(23-25 ağustos 2012 Ahlat-Bitlis). Istanbul, 2013, 648 s./11s. (27-28 iyul 2013-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun

materialları. Naxçıvan,356 s/5s.

37.Ortaçağ Azerbaycan mimarisinin banisi Acemi Ebubekr oğlu Naxçıvani.Kardeş Kalemler (Naxçıvan özel sayısı).

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. Avrasiya yazarlar birliği, 2012, 96 s. /5s.

38.Naxçıvan şəhər yaşayış evlərinin memarlığı-Elmi əsərlər. Hümanitar elimlər seriyası. Naxçıvan, NDU “Qeyrət”

nəşriyyatı,2013, № 1(52), 173s. /7s.

39.Naxçıvanın Səlcuq-Atabəylər dövrü memarlıq abidələri.AMEA Naxçıvan bölməsi,Xəbərlər (İctimai və Humanitarelmlər

seriyası), Cild 9, №3,Tusi, 2013, 312 s. /11s.

40.Gəmiqaya təsvirləri bizlərə tarixi anladan simvolik işarətlərdir. Qafqaziya Universitetlər birliyi. Uluslararası Ağrı Sosial

Elimlər konferansı, 25-27sentyabr, 2013,Agrı,899s/9s.

41.Ahlatın tarixi və memarlıq dəyəri olan məzar daşlarının bəzək kompozisiyaları.ASOS JURNAL. The Jurnal of Academic

Social Science. Yıl 3, Sayı 10, Mart 2015, 816 s./14s.

42.Ordubaq şəhər məhəllələrinin memarlığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Qeyrət nəşriy.Yatı, 5 (70), 2015,243s. /12s.

43.Orta əsrlər Azərbaycan memarlığında bəzək kompozisiyalarının qaynaqları. İstanbul, Uluslararası sempozyum,

2013,894s/25 s.Özet.

44.Səlcuk dövrünün türbə memarlığı ( Naxçıvan və Ahlat türbələrinin timsalında).AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil

və Ədəbiyyat İnst. Axtarışlar.Elmi toplu № 1, Naxçıvan, 2014,173 s. /6s.

45.Elxani dövrünün memarlıq abidələri (Azərbaycan , Cənubi Azərbaycan (İran) və

Anadolu abidələri).Elmi əsərlər. Hümanitar elimlər seriyası. Naxçıvan,NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, 2014, № 5(61), 244 s. /9s.

46.Nahcıvanın dini mimarlık Anıtları, Cami ve Cüme mescidi.ASOS JURNAL. The Jurnal of Academic Social Science.

İstanbul, 25.12.2014, 510 s. /8s.

47.Türk mimari dekorosion kompozisiyonlarında sembolik anlam taşıyan desenler.ASOS YURNAL. The Jurnal of

Academic Social Science. İstanbul, 25.12.2014, 510 s. /8s.

48.Acemi Naxçıvaninin şaheseri Münine hatun türbesi.Naxçıvan ve Doğu Anadolu yapıları. Uluslararası

Sempozyum(dünü,bugünü ve yarını).11-12 mayis 2015,Nahçıvan, 570 s. /17s.

49.Ortaçağ Atabey Eldenizler zamanı Nahçıvanın merkezi.Naxçıvan ve Doğu Anadolu yapıları. Uluslararası

Sempozyum(dünü,bugünü ve yarını) . 11-12 mayis 2015-Nahçıvan, 570 s. /10s.

50.Architectural Symbols of NakhchivanTombs. International Journal of Liberal Arts and Social Science ,ISSN: 2307-

924X, England, mart 25, 2015, s.137./ 4s.

51.İshak Paşa ile  Şeki han sarayı mimarlık desen ve formlarının geometrik kuruluşları-ASOS YAURNAL. The Jurnal of

Academic Social Science.. yıl 3, sayı 9,mart 2015, 812 s./   9s.

52.Şəki xan sarayının şəbəkə bəzəkləri.Azərbaycanşunaslığın aktual Problemləri (VI Beynəlxalqelmi konferansın

materialları, II hissə) 5-7 may 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, 515s.   /3s.

53.Şəki xan sarayının memarlığı. Elmi əsərlər.Naxçıvan Dövlət Universiteti.Humanitar  elmlər seriyası,1(66),Naxçıvan

Qeyrət nəşriyatı, 2015, 264 s. /7s.

54.Islam dönemi Türk mimarisinde hayvan tasvirlerinden kurulmuş süs kompozisyonları.III Uluslararası Halk Kültürü

Sempozyumu (Kazan belediyyesi-Ankara). 08-10 ekim, 2015, I-II cilt, 758 s. /9s.

55.Aninin İslam dönemi mimari anıtları-Azerbaycanşinaslık “geçmişi, bugünü ve geleceği” (dil, folklor, edebiyat,sanat,

tarih) Uluslararası sempozyum.KarsÜniversitesi Fen-edebiyat fak.Çağdaş türk lehçeleri ve edebiyyatları bölümü.21-23 ekim

2015/Kars. 912s. /18s.

56.Selçuklu dönemi İran ve Azerbaycanda Türbe Mimarisinin gelişimi-“Bilimsel Eksen”. Scientific axis.Ankara-

Türkiyə,2016,№ 17,112 s. /20s.

57.M.Hüseynovun yaradıcılığında Monumental memarlıq.XX əsr Azərbaycan memar lığında Mikayıl Hüseynov zirvəsi.

Elmi konferans,Naxçıvan, 2015. /8s.

58.Dəlmə qalasında arxeoloji Qazıntılar (2013-2014-ci illər).Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar-2013-2014, Bakı-2015,

419 s./15s.

59.İkinci Plovdağ nekrapolunda 2013-2014-cü illərdə aparılmış Arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar-    2013-2014, Bakı-2015, 419 s./ 9s.

60.İran, Azerbaycan ve Anadolu’da Selçuklu dönemi camilerinin mimarisi.Fırat Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler

Sempozyumu 13-14-15 Ekim – 2016/14s.

61.Arazboyu mimari anıtlarının bedii hüsusiyyetleri-“Tarih ve Kültür” ekseninde orta Aras havzası. Atatürk araştırma

merkezi.Uluslararası sempozyumu,17-19 kasım 2016, 987s /16s.

62.Ordubadın kəhriz sisteminin memarlığı. NDU, Elmi əsərlər, № 5(73), Qeyrət nəşriyyatı, 2015,141s./10s.

63.Islam tarixində tərbiyyə və təhsil ocaqları-mədrəsələr.NDU,Elmi Əsərlər.Humanitar elmlə Seriyası  №4(78),Qeyrət nəşriyyatı.2016,310 s. /12s.

64.Şuşa şeherinin mahelleleri ve tarihi mimari anıtları.ASOS Journal. Akademik Sosiyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, sayı

43, nisan 2017, 640 s (s.14-40)/ 26s.

65.Türk-İslam memarlığında Ulu Camilərin rolu.Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, Memarlıq, şəhərsalma

tarixi vəbərpası, Toplu№ 13, Bakı, 2017, 228 s.  15s.

66.Batıyı Doğu ile birleşdiren dünya ticareti yollarında Selçuklu kervansaraylarının Önemi.Uluslararası “İpek yolu”

Akademik çalışmalar sempozyumu (mekale). 21-23 eylül 2017, Nevşeher, 7832 s. /16s.

67.Güneydoğu Anadolu mimarisinde Türk üslubu.VII Uluslararası Türk sanatı, tarihi ve folkloru kongrensi sanat

etkinlikleri.11-15 nisan, 2017, Bakü, Azerbaycan, 732 s./10s.

68.Təbrizin İslam dövrü memarlıq abidələri. NDU Elmi əsərləri №1 (82), Qeyrət nəşriyyatı,2017, 314 s. /10s.

69.Anadolunun Səlcuq dövrü saray memarlığında uslub və motivlər. NDU, Elmi əsərlər, № 1(90),Qeyrət nəşriyyatı-

2018,153s./12s.

70.Ortaçağ Azerbaycan Mimari süs kompozisiyaonları ve kaynakları. Social Sciences Studies journal. İnternational

Refereed & İndexed Open Access Refereed E-jurnal. february, 2019, Volume 5 İssue 30. 1091s/ 969-988s.

71.Naxçıvan xalçaçaları mədəniyyət abidəsi kimi.Naxçıvan xalçaçılığı: keçmişdən günümüzə. Respublika elmi

konferansı.Naxçıvan, 2019, 422 s. /14s.

72.Orta əsirlər Naxçıvan və Anadolu memarlığında ortaq üslub.Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə.

Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Naxçıvan 2019,151s/107-111s.

73.İranda Səlcuqlar dövrünün Cami memarlığı.Memar.Elmi Analitik-İnformasiya jurnalı.2019/22 may, 310s/89-97s.

74.Türk-İslamMimarisinde Nahçıvan türbelerinin bedii özellikleri. VI.İnternational Congress on Social and Education

Sciences (İNCSES-2020) İNSAC.March 14-15, 2020.Konya, 342s./105-114s.

75.Səlcuqlar dövrü minarələrinin bədii xüsusiyyətləri. AMEA Tarix İnstitutu. I Elmi konferans materialları. 24 iyul, Bakı, 2020, 432s,/14s. (onlayn)

76.Osmanlı saray memarlığında ənənəvi “Səlcuq üslubu”. Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası, Bakı. 2020,43-56s.

77.Naxçıvan şəhər məhəllələrinin memarlığı. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər. Qeyrət nəşriyyatı, Naxçıvan, 2020,170-187s.

78.Naxçıvan Xalçaları Mədəniyyət abidəsi kimi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Elmi əsərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası №3, Naxçıvan, Tusi, 2021,Cild 17, 300s.

79.Türk-İslam mimari dekorasiyon Kompozisyonlarında “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” Motifleri.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 26-28 mart 2021, Kayseri-Türkiye.1032s/27-43s.

80.Features (XIII-XIV centuries) Ilkhanate period architecture style/ Scientific Collection Interconf/Theory And Practice of Science: Key Aspects/Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference №42/ Rome,Italy, 19-20 february 2021.1126s/1031-1048s.

81.Türk-İslam mimari Süslemelerinde Hat/Yazı sanatı. SSD jornal.İnternational Conference on Social Sciences&Humanities. Mart 05-06, 2021, ANKARA. 876 s.

82.Azərbaycan portret xalçalarının yaradılmasında xalçaçı rəssam Kamil Əliyevin rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Elmi əsərlər, Xüsusi buraxılış, Naxçıvan, 2022, 120s.

83.Naxçıvanda  Hüseyn Cavidin məzarüstü türbəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Elmi əsərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası №3, Naxçıvan, Tusi, 2022,Cild 18, 293s.

84.Azərbaycanda turizmin inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixi memarlıq abidələrinin rolu. Beynəlxalq elmi-praktik konferans.Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası. Bakı, 2022, Cild 22№1 (II hissə), 238 s.

2.Çap olunan proqramlar

1.Bakalavr pilləsi üçün “Memarlıq və İncəsənət tarixi” fənni üzrə.Naxçıvan “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2013. 52 s.

2.Bakalavr pilləsi üçün “Kənd memarlığı” seçmə fənni üzrə.Naxçıvan -2016. 12s.

3.Bakalavr pilləsi üçün “Naxçıvan memarlığı” seçmə fənni üzrə.Naxçıvan -2016.19s.

4.Bakalavr pilləsi üçün “Xalçaçılıqda memarlıq ornamentləri” seçmə fənni üçün.Naxçıvan-2020.9s.

5.Bakalavr pilləsi üçün “Memarlıq layihələrinin görüntü kompozisiyası” seçmə fənn üzrə. Naxçıvan -2020.15s.

 

3.Çap olunan kitablar.

1.Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası.Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının,Naxçıvan bölməsi. Bakı, 2008,519 s.

(həmmüəllif).

2.Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı.I cild.Bakı,2018,385s.

3.Naxçıvanın mülki tikililərin memarlığı.Bakı,2018,382s. (həmmüəllif)

4.Naxçıvan şəhərinin memarlıq abidələri və tarixi mühitinin qorunması. Naxçıvan, Əcəmi nəşriyyatı, 302 s.