Gültac Əliyeva Bədəl qızı Əliyeva 1940-cı ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sında anadan olmuş­dur. 1974-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun biologiya əlavə kimya ixtisasını bitirmişdir. 1981 – ci ildən Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna baş lobarant vəzifəsinə  təyin edilmişdir. 1988- ci ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına müəllim, 1991-ci ildə baş müəllim təyin olunmuşdur.1996-cı ildə “Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının psixoloji əsasları” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru   alimlik dərəcəsi almışdır. Ali attestasiya komisyasının 19 yanvar 2006-cı il qərarı ilə psixologiya kafedrasının dosenti elmi adı verilmişdir. 05 oktyabr 2007-ci ildə Təhsil naziri Misir Mərdanovum sərəncamı ilə Azərbyacan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi nişanı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 28 aprel 2008-ci il tarixli 2779 nömrəli sərəncamı ilə Azərbyaycan Respublikasının“Əməkdar müəllim” adı verilmişdir.  2010-cu ildən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının professorudur. 7 kitabın, 3 metodik vəsaitin və  100 – dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Использование Дарыдагской термальной воды для повышения устойчивости и продуктивности животных. Науц.проф.кон.фер.по охр.и рас.исп.и.истоц.мин.вод.

Аз.ССР.Баку,1981

 1. Heyvan Orqanizmin reaktivliyinə DTS-in təsiri. Kənd Təs. Elmi.xəb. №2, 1984
 2. Влияние комплекса микроэлэментов на реактивность на организма кроликов. Науц. тех. конф.150 летню со дня рождения Д.И.Менделеева.Бакы 1984.
 3. Quşların davamlığına və məhsuldarlığına DTS-nin təsiri. Kənd Təs. Elmi.xəb. №2, 1986
 4. Bəzi təbii və mineral birləşmələrin dovşan orqanizminin davamlılıq və məhsuldarlığına təsiri. Y.H. Məmmədəliyev ad. Nax. DPİ-nin 8-ci elmi konf. Naxçıvan 1987
 5. Изуцение содерьанийа некоторых минеральных вешеств в кормах и органах птиц. Тезис док. Респ.Науц. Конф.Нах.Науц. Цент 1998
 6. Nax.MSSR-in bəzi təbii mineral sərvətlərin heyvandarlıqda tətbiqi. Y.H. Məmmədəliyev ad. Nax.DPİ-nin elmi Konf.mater Naxçıvan, 1998
 7. Darıdağ termal suyunun quru qalığının quşların inkişafına və ümumi davamlılığına təsiri. Nax. DPİ-nin 10-cu elmi konf.tezis Naxçıvan, 1989
 8. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji-fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Y.H. Məmmədəliyev ad.Nax.DPİ-nin XI elmi konf.mater.Naxçıvan, 1990
 9. Biologiya dərslərinin tədrisi prosesində əyani vəsaitlərdən istifadə edilməsinin psixoloji proseslərin inkişafına təsiri. Y.H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan DPU-nun XII elmi konf mater. 1991
 10. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinin sosial psixoloji əsasları. Az.ETPEİ-nin elmi praktik konf.mat. Bakı, 1991

12.Yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsinin sosial – psixoloji əsasları. Az.ETPEİ aspirant və dissertantların elmi kon. Tezisləri bakı, 1992

13.Yeniyetmə oğlan və qızların mənəvi tərbiyəsində mühitin rolu. Nax.DU-nun –elmi konfrans materialları. 1994

14.Mənəvi tərbiyədə cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının sosial –psixoloji məsələləri. Metodik tövsiyə Az.Resp.Təh.Naz. N.Tusi adına ADPU-nin nəşr.1995

15.Yeniyetmə oğlan və qızların mənəvi tərbiyəsində mühitin rolu. ADPU-nun Ped-psixoloji elmlər seriyası 1996, №2

16.Yeniyetmə mənviyyatının formalaşmasında cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai Elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri Tusi adına ADPU-nun nəş.1996

 1. Mənəvi tərbiyədə cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi) II buraxılış, Bakı, APİ,1997
 2. Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında cinsin və milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Ali ped.Mək.hum. və ictimai elm.tədqiqi və tədrisi məsələlərinə dair II Resp.Elmi konf.mat. Tusi adına ADPU-nun nəş. Bakı, 1997
 3. Mənəvi tərbiyədə cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Resp.elm.konf.mat.Tusi adına ADPU-nun nəş.Bakı, 1997
 4. Ailədə cinsi fərqlərin nəzərə alınmasının mənəvi tərbiyəyə təsiri. Metodik tövsiyə.N.Tusi adına ADPU-nun nəşri Bakı, 1997

21.Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində peşəyönümünün rolu. ADRU-nun xəbərləri.(pedaqoji, psixoloji elmlər siyahısı) №Bakı, 1998

 1. Məktəbəqədər yaşlı anomal uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinə dair. Metodik tövsiyə.N.Tusi adına ADPU-nun nəşri. Bakı, 1999

23.”Kitabi Dədə Qorqud”da Oğuz etnosuna xas olan bəzi psixoloji xüsusiyyətlər. N.Tusi adına ADPU-nun xəbərləri. (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası) Bakı 2000№3

 1. Ailədəki münasibətlər sisiteminin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. Pedaqoji Universitet xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji seriyası) Bakı, 2000№4

25.Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinin şərq fəlsəfi fikrində və klassik Azərbaycan ədəbiyyatında qoyuluşu. Pedaqoji Universitet xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası) Bakı, 2001№1,2

 1. Şəxsiyyətin formalaşmasında cinsi tərbiyənin və cinsi fərqlərin psixologiyasının nəzərə alınması. Pedaqoji Universitet xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası) Bakı, 2003№5

27.Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə təsir edən psixoloji amillər. Metodik vəsait Bakı, 2004

28.Görmə üzvü qüsurlu uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri milli adət və ənənələrin rolu. Naxçıvan Özəl Universiteti Bakı, 2004

29.Mənəvi tərbiyədə milli adət və ənənələrin rolu. Pedaqoji Universitetin xəbərləri №1 Bakı, ADPU-2004

30.Valideyin və müəllimlərin fərqli münasibətinin yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə təsiri. Naxçıvan Özəl Universiteti Bakı, 2004

31.Qurani-Kərimdə ailə münasibətlərinə dair fikirlər. Naxçıvan Dövlət Universuteti Elmi əsərləri Naxçıvan, 2004

32.Mənəvi tərbiyədə milli adət və ənənələrin rolu. Pedaqoji Universitetin xəbərləri  №1 Bakı, 2004

33.Şagirdlərin davranış motivlərinin mənəvi tərbiyəyə təsiri. Naxçıvan Dövlət Unuversitetinin elmi əsərləri Naxçıvan, 2004

34.Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının psixolpji əsasları. Monoqrafiya bakı, 2006

35.Şagirdlərin kollektivdəki mövqeyinin mənəvi tərbiyəyə təsir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan 2006.№1

 1. Şərq fəlsəfi fikrində mənəvi tərbiyə məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri naxçıvan, 2007

37.Şagirdlərin davranış motivlərinin mənəvi tərbiyəyə təsiri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin xəbərləri Bakı 2006 №2

38.Psixoloji mühit və tərbiyə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu əsərləri №3 2008

39.Oğlan və qızların cinsi tərbiyəsi və ya tərbiyədə cinsi fərqlərin nəzərə alınması. Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin xəbərləri  Pedaqoji Universitetinin 2008

40.Psixodiaqnostika və məktəb psixoloqunun fəaliyyətində onun rolu. Pedaqoji Universitetinin xəbərləri №4 2008

41.Valideyn və müəllimin fərqli münasibətlərinin yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə təsiri. Elmi praktik konfrans materialı NMİ 07 may 2009

42.Sosial psixologiyada şəxsiyyət problemi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Naxçıvan, 2009

43.Ailədəki qarşlıqlı münasibətlər uşaqların tərbiyəsinə təsir edən psixoloji amil kimi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları Bakı 2009

44.”Görkəmli alim və pedaqoq”.”Respublika qəzeti” Yubleyi ilə bağlı 2010

45.Şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji problemləri. Bakı, Elm və Təhsil nəşr 2010

46.Yeni təhsil konsepsiyası şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşmasının amili kimi. Heydər Əliyev 87, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda elmi-praktik konfrans, 05 may, 2010

47.Naxçıvan Muxtar Respublikasında psixologiya elminin inkişafında ilk psixoloq qadının fədakarlığı. Təhsil problemləri –qəzeti 2010

48.Müdriklik zirvəsinə aparan yollar. Bakı 2010, Elm və təhsil nəşr.

49.Kollektivdə psixoloji iqlim şəraitinin formalaşdırılmasında idarəetmənin rolu. Azərbaycan Respublikasının Təhsil problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər, №4 bakı 2010

50.Yeniyetmələrin cinsi və mənəvi tərbiyəsi. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3 (74)

51.Dostluq dəyərli tərbiyə vasitəsidir. Bakı 2010 bakı Dövlət Universiteti

52.Şəxsiyyət psixologiyası. Bakı ADPU-nun nəşriyyatı 2010

53.Ali təhsil Müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “Psixologiya” “Təşkilati davranış və idarəetmə psixologiyası”, Defektologiya və loqopediyanın əsasları” fənnləri üzrə proqram. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elm və təhsil”bakı 2011

54.Praktik psixologiya məsələləri. Bakı, Elm və Təhsil, 2011

 1. Yeniləşmə şəraitində şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən sosial-psixoloji amillər. Beynəlxalq Konfrans materiallar Naxçıvan-2012
 2. Məktəbəqədər yaş dövründə qarşılıqlı psixoloji münasibətlər. Beynəlxalq Konfrans materialları 24 noyabr -2012
 3. Məktəbəqədər yaş dövründə qarşılıqlı psixoloji münasibətlər. NMİ-nin Xəbərləe jurnalı №4 2012
 4. Yeniyetmələrin davranş. Motivləri və kollektivdəki mövqeyinin mənəvi tərbiyəyə təsiri. Respublika Konfransının materialları 03 may 2013
 5. Milli ruh və vətəndaşlıq tərbiyəsi. H.Əliyev 90.Respublika elmi prsktik konfrans 7 may 2013 Bakı
 6. Oğlan və qızların mənəvi tərbiyəsində mühitin rolu. Beynəlxalq Konfrans materialları 16-17 dekabr 2014
 7. Kurikulum və Naxçıvan MR-də psixoloji xidmət. Respublika Konfransının materialları 15 aprel 2014
 8. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində mühitin rolu. NMİ-nin Xəbərlər jurnalı №4 2014
 9. İdealoji sistem və şəxsiyyətin formalaşmasına onun təsiri. Respublika Konfransının materialları 05 may 2015
 10. Pedologiya elminin ləğv olunmasının sosial-psixoloji təhlili. Respublika Konfransının materialları 5-6 iyun 2015
 11. Mühit,ideologiya,şəxsiyyət. ADPU-Nəşriyyatı Bakı 2015 Kitab
 12. Psixologiya. ADPU- Nəşriyyatı Bakı 2015 Kitab (dərslik)
 13. Professor Oruc Həsənlinin və Davud İbrahimoğlunun. “Sirli Dünya Xoşbəxtlik” Rəyçi-2016

68.Professor Oruc  Həsənlinin. “Autizim” kitabına rəyçi-2016

 1. Azərbaycan Təhsil Siyasətinin prioritetləri: “Müasir yanaşmalar”. Beynəlxalq konfransın materialları-2016
 2. Psixodiaqnostika və məktəb psixoloqunun fəaliyyətində onun yeri”. Beynəlxalq konfransın materialları-2016
 3. Autizmin mahiyyəti və xüsusiyyətləri. NMİ-nin xəbərləri№3 2016
 4. . Məktəblə ailənin təlim-tərbiyə prosesinə təsiri, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, N-1 2021