[ultimate_heading main_heading=”Həbib Təyyar oğlu Hüseynov, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Hüseynov Həbib Təyyar oğlu 18 aprel 1972 tarixdə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-1995-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində baytarlıq ixtisası üzrə ali təhsil almış və baytar həkimi ixtisasına yiyələnmişdir. 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakultəsində “Zoologiya” kafedrasına laboratoriya müdiri, 2001-ci ildə isə müəllim təyin edilmişdir. H.T.Hüseynov 2006-cı ildə  03.00.19 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə “Naxçıvan MR-in bal arılarında Nozema (Nosema apis Z.) parazitinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ona qarşı müalicəvi profilaktik tədbirlər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş, Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  29 may 2007-ci il tarixli qərarı ilə ona biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi vetilmişdir.

2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Zoologiya” kafedrasında baş müəllim təyin edilmiş, 2012-ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmişdir. AAK-nın 24 sentyabr 2012-ci il tarixli qərarı ona “Zoologiya” kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmlşdir.  2013-cü ildən 2019-cu il’d’k “Zoologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib.Hal-hazırda Biologiya kafedrasının dosentidir. H.T.Hüseynov 62 elmi əsərin, o cümlədən, bir monoqrafiya, 3 dərs vəsaiti, bir metodiki vəsait, 2 patent və 55 elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Ana arıların yetişdirilməsi üçün məhsuldar və xəstəliklərə davamlı damazlıq arı ailələrinin seçilməsi. XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öy-rənilməsi və qorunması. M.Ə.Musayevin  80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materi-alları.Bakı: “Elm” nəşriy-yatı, 2001, s. 155-157. (Tezis)
 2. Naxçıvan MR şəraitində bal arılarının davranışında fenotipik xüsusiyyətləri. “Naxçıvan MR-in flora və faunasının tədqiqi” elmi konfransının ma-terialları,Naxçıvan,“Qeyrət” nəşriyyatı, 2002, s. 47-49. (Tezis)
 3. Sağlam arı ailələri gələcək məhsuldarlığın təminatçısıdır. “Odlar yurdu” Universi-tetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2002, № 7, s. 106-110. (Məqalə)
 4. Naxçıvan MR şəraitində nozematozla yoluxmuş arılarda gedən fizioloji dəyişkənliklər. Azərb. Zooloqlar Cəmiy-yətinin I qurultayının ma-terialları, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, s. 262-268. (Məqalə)
 5. Naxçıvan MR-də arıların nozematozla yoluxması-nın epizootoloji vəziyyəti. Azərb. Zooloqlar Cəmiy-yətinin I qurultayının materialları, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, s. 182-188. (Məqalə)
 6. Nozematoz xəstəliyi za-manı arının orqanizmin-də gedən biokimyəvi də-yişkənliklər. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Res-publika elmi Kon-fransının materialları, Bakı: Bakı Dövlət Uni-versitenin nəşriyyatı, 2003, s. 87-88. (Tezis)
 7. Azərbaycanda arı xəstə-liklərinin öyrənilmə vəziyyəti. Azərb. Elmin inkişafı və regional problemlər. Azərb. MEA-nın Nax-çıvan bölməsi. Bakı: “Nurlan”, 2005, s.475-480. (Məqalə)
 8. Bitki mənşəli preparat-larla nozematoz xəstəli-yinə yoluxmuş bal arıları-nın müalicə edilməsinin xüsusiyyətləri. ADPU-nun xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası), 2005, № 4, s. 166-170. (Məqalə)
 9. Naxçıvan şəraitində noze-matozla yoluxmuş bal arı-larının bitki mənşəli pre-paratlarla erkən vaxtı müalicə edilməsinin bio-loji xüsusiyyətləri. “Odlar yurdu” Universi-tetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2006, № 15, s. 16-20. (Məqalə)
 10. Bal arılarının nozematozu və müalicəsində bəzi fer-mentlərin fəallığının öyrənilməsi. AMEA-nın xəbərləri (Biologiya elmləri seri-yası), 2006, № 3-4, s. 215-219. (Məqalə)
 11. Sarı Qafqaz bal arısında (Apis Mellifera Caucasica Flova) nozema (Nosema apis Z.) parazitinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri və müalicəvi profilaktik tədbirlər. ADNA-nın nəşriyyatı, Bakı, 2006, 140s. (Monoqrafiya)
 12. Mikroorqanizmlərin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi Əsərləri, Naxçıvan:“Məktəb”,2007, № 3 (11), s. 154-158. (Məqalə)
 13. Naxçıvan MR entomo-faunasında bioloji mübari-zənin təbii imkanları. ADPU, Xəbərlər, Təbiət elmləri seriyası, Bakı 2007, № 4, s.65-68. (Məqalə)
 14. Torpaqəmələgəlmə pro-seslərində mikrobioseno-zun rolunun öyrənilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi Əsərləri, Naxçıvan: “Məktəb”, 2008, № 1 (13), s. 101-104. (Məqalə)
 15. Torpaq mikroflorasının formalaşması və inkişafı-na abiotik faktorların təsirinin öyrənilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi Əsərləri, Naxçıvan: Məktəb, 2008, № 2 (14),s.33-36. (Məqalə)
 16. Naxçıvan MR-nın müxtə-lif zonalarında bal arıları-nın nozema (Nosema apis Z.) paraziti ilə yoluxma xüsusiyyətləri. AMEA-sı Naxçıvan bölməsi “Xəbərlər”i, Təbiət və texniki elmlər seriyası“Tusi”nəşriyyatı, 2008,  № 2, s. 77-81. (Məqalə)
 17. Müxtəlif vaxtlarda və təbii-coğrafi şəraitlərdə arı ailələrinin vərəmum mad-dəsi toplama xüsusiyyət-ləri. Azərb. Zooloqlar Cə-miyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, “Elm”,2008, s. 731-736. (Məqalə)
 18. Torpaq mikroflorasının öyrənilməs MBM nəşriyyatı, Bakı, 2009, 127s. (Metodik vəsait)
 19. The Deadly Potential of the Bird Flu. Fund of Monitoring of Ecoligical Standards of Azerbaijan, Human  Health and Viruses, Baku-2009, №3, p.1. (İnfor-mation Bulleten)
 20. Naxçıvan MR-in müxtəlif ərazilərində nozema para-ziti ilə (Nozema apis Z.) yoluxmuş arı ailələrinin qışlamasının  vəziyyəti. Azərb. Respublikası  Təhsil Nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri (təbiət elmləri və tibb seriyası), № 1 (26), “Qeyrət”, 2009, s. 71-74. (Məqalə)
 21. Bal arılarının nozematoz xəstəliyinin müalicəsində bitki mənşəli Rahəb-1 və Rahəb-2 dərman preparatlarından istifadə edilməsi. Azərb. Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Şirvannəşr, 51 (1300), Bakı-2009, 51 s. ( tövsiyə)
 22. Patogen virusların bitkilə-rin bioloji mühafizəsində tətbiqinin tədrisinə dair. Azərb.Respublikası Təh-sil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xə-bərlər,“Məktəb” 2009, № 3 (19), s. 109-112. (Məqalə)
 23. Entomopatogen və yırtıcı göbələklərin bioloji mübarizədə tətbiqinin tədrisi-nə dair. Azərb. Respublikası Təh-sil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,“Məktəb” nəş-riyyatı, Naxçıvan 2010, № 2 (22), s. 106-112. (Məqalə)
 24. Naxçıvan Muxtar Respub-likasında arıçılığın inkişaf tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri. Azərb. Respublikası, Azərb. Zooloqlar Cəmiy-yətinin əsərləri II cild, Bakı – “Elm” – 2010, s. 272-277. (Məqalə)
 25. Nahcıvan Özerk Cumhu-riyetində bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilərinin gelişim süresinin hızlandı-rılması yollarının araştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültəsi dergisi, cilt 16, sayı 5, 2010, s. 861-866. (Məqalə)
 26. Naxçıvan Muxtar Respub-likası şəraitində mədəni bitkilərə zərə verən lövhə-bığ böcəklərin (Coleopte-ra, Scarabaeidae) növ tər-kibi və yayılma xüsusiy-yətləri. AMEA-nın Naxçıvan  bölməsi “Xəbərlər”i, Təbiət və texniki elmlər seriyası “Tusi”nəşriyyatı, 2011, cild 7, № 2, s.219-224. (Məqalə)
 27. Naxçıvan Muxtar Respub-likasında arı ailələrinin nozema (Nosema apis z.) paraziti ilə yoluxma dərəcəsinin bal məhsul-darlığına təsiri. NDU, T.C. Kafkas Universitesi, “Araz hövzəsi I Beynəlxalq parazitar xəs-təliklər simpoziumu”, Kafkas Universitesi basımevi – Kars, 19-21 mart 2011, s. 98-104. (Məqalə)
 28. Nahcıvan Özerk Cumhu-riyetində erken ilkbaharda arı kolonilerinin Nosema apis ile enfeksiyon dere-cesine göre gelişmə durumları. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve ortadoğu paraziter hastalıklar sempozyumu, 4-10 eylül 2011, Kars Türkiye, s. 319. (tezis)
 29. Bitkilərin bioloji mühafizəsi. APİ-nin nəşriyyatı, Bakı- 2011. (dərs vəsaiti)
 30. “Farma Şah” MMC-nin fəaliyyətində Naxçıvan MR-də yayılmış bəzi dərman bitkilərinin qorunması və bərpası perspektivləri. AMEA, Botanika İnstitutu, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, “Elm”, 26-28 oktyabr, 2011, s.340-342. (Məqalə)
 31. Arıların nozematozunun müalicəsi üçün preparat. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metro-logiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi, İxtira İ 2012 , 0027. (Patent)
 32. Bal arılarında nozemato-zun müalicəsi üçün preparat. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metro-logiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi, İxtira İ 2012, (Patent)
 33. Формирование и ис-пользование пакетных пчелиных семей в условиях Нахчыванской Автономной Республи-ки Азербайджана. Министерство Сель-ского Хозяйства Рос-сийской Федерации, Главное Управление Сельского Хозяйства Алтайского Края, Аграрная Наука – Сельскому Хозяйству, VII Международная научно-практическая конференция, Барнаул, 2012, с.184-185. (Статья)
 34. Gülümbahar – qiymətli dərman və bəzək bitkisi kimi. AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, “Xəbərlər məcmuəsu”, № 50, “Elm”, Gəncə – 2012, s.25-29. (Məqalə)
 35. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ortamında erken ana arıların yapay tohumlanması için erkək arıların yetiştirilmesi. Ulusal Reprodüksi-yon ve suni tohumlama bilim kongresi, Ulus-lararası Katılımlı, 1-4 Temmuz, 2013, Kars, Türkiye, s.25 (Tezis)
 36. Qurdotunun (Lotus Corniculatus L.) yüksək kalorili yem və dərman bitkisi kimi səciyyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-Nəzəri Jurnalı, 2(229) 2013, Bakı-2013,s.98-101. (Məqalə)
 37. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində matricaria recutita L.-Aptek çobanyastığının intrduksiyası. AMEA, Gəncə bölməsi “Xəbərlər məcmuəsi”, № 53, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə – 2013, səh.3-8. (Məqalə)
 38. Naxçıvan MR-də yayılmış şıqqıldaq böçəklər fəsiləsinin (Coleoptera, Elateride) təsərrüfat zərərinə malik bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. ARTN, NDU, Elmi əsərlər (Təbiət elmləri və tibb seriyası), № 2 (55), Naxçıvan, NDU – ”Qeyrət”, 2013, səh. 26 – 29. (Məqalə)
 39. Bəzi dərman bitkilərinin şəkərli diabetdə istifadəsi. AMEA, Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIII, Bakı-2013, səh. 62 – 67. (Məqalə)
 40. Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxcivan şəhəri, Əcəmi nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 2014, 240 s. (Dərs vəsaiti)
 41. The Epizotology nosema-tosisbeesin Azerbaijan. Materials of the İnternational scientific-practical conference “Geographical problems of tourism, local history studies and ecology”, 12-13 may, 2014. (Məqalə)
 42. Sağlam arı ailələrinin yetişdirilməsində paket arıçılığının rolu. Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: Problemlər və pers-pektivlər, Beynəlxalq konfrans materialları, 23-24 may, Naxçıvan-2014, səh. 37-40. (Məqalə)
 43. Naxçıvanda qarağacın zərərvericisi-xanthogaleruca luteola və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 4 (60), 2014, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2014, 44-46 s. (Məqalə)
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bal arılarının nozama (Nosema Aris Z.) paraziti ilə yoluxması aparılacaq müalicə -proflaktiki tədbirlər. Regionda arıçılığın unkişaf perspektivləri, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, (25.oktyabr, 2014-cü il), Naxçıvan-2014, s. 117-121. (Məqalə)
 45. Fermentlər. Naxçıvan, 2014, 160 s. (Dərs vəsaiti)
 46. Infection of Bees with the Nozema (Nosema Apis Z.) Parasites in the Nakhchivan Autonomous Republic Condition, Treatment of Bees by Scientific and Folk Medicine Methods. Eeuropian Academic Research, Pomania. 2015, Vol II Issaus 12, p. 15454-15460. (Məqalə)
 47. Naxçıvan MR ərazisində arı ailələrinin inkişaf dinamikasına nozamalarla yoluxma dərəcəsinin təsiri. Müasir arıçılığın problemləri və unkişaf xüsusiyyətləri, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, (24-25 aprel, 2015-cü il), Naxçıvan-2015, s. 92-95. (Məqalə)
 48. Naxçıvan MR şəraitində müxtəlif bitkilərə zərər veən şıqqıldaq böcəklər fəsiləsinin (coleoptera, elateride) bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (68), 2015, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2015, 15-18 s. (Məqalə)
 49. Naxçıvan MR şəraitində dənli bitkilərə zərər verən ziyankar bağacığın (Eurygaster İntegriceps Put) bioekoloji xüsusiyyətləri və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, (15-16 may, 2015-cü il), Naxçıvan-2015, s. 16-17(Məqalə)
 50. Naxçıvan MR şəraitində çəyirdəkli meyvə ağaclarının başlıca zərərvericilərinin morfo- bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (Təbiət və texniki elmlər seriyası), Naxçıvan: Tusi, 2015, № 4, s. 205-216. (Məqalə)
 51. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində dənli bitkilərin əsas zərərvericilərinə qarşı  mübarizə üsulları. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 6 (76), 2016, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2016, 28-32 s. (Məqalə)
 52. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yonca bitkisinə zərər verən bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onlara qarşı  mübarizə tədbirləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (84), 2017, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2017, 17-22 s. (Məqalə)
 53. Naxçıvan Muxtar Respub-likasının Arazboyu düzənliyində yayılmış çöl və yarımsəhra quşlarının autekologiyası. Naxçıvanı tanıyaq. Məqalələr toplusu, Bakı: Mütərcim, 2017, 240-264 s. (Məqalə)
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Atlası. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 248 s. (Məqalə)
 55. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Zoologiya” kafedrasının 50 ildə keçdiyi inkişaf yolu. “Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” elmi konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2017, s. 81-82. (Məqalə)
 56. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bal arılarının nozama (Nosema Aris Z.) paraziti ilə yoluxma dərəcəsinin ailənin gücündən və ilin fəslindən asılılığı. III Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, s. 12-16. (Məqalə)
 57. Naxçıvan Muxtar Respub-likasında xarekterik yonca zərərve-ricilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (92), 2018, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2018, 18-21 s. (Məqalə)
 58. Naxçivan Muxtar Respublikası florasında paxlalıkimilər (fabaceale linl.) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri. IV Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, Naxçıvan, Qeyrət, 2018, s. 52-55. (Məqalə)
 59. Balın identiftikasiyası və falsifikasiyası. IV Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, Naxçıvan, Qeyrət, 2018, s. 95-100. (Məqalə)
 60. Təkamül və ya mütasiya. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 7 (96), 2018, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2018, 12-15 s. (Məqalə)
 61. Canlı orqanizmlərdə “tənbəlləşmə” amilləri haqqında. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin artual problemləri, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, (02-03 may, 2019-cü il), Gəncə-2019, s. 110-113. (Məqalə)

62. Naxçivan Muxtar Respublikası florasında tülküquyruğu  (Alopekurus L.) cinsinin növ tərkibi. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (100), 2019, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2019, 5-9 s. (Məqalə)