Həsən Abbas oğlu Babayev

Dosent

1945-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyə İnstitutuna daxil olmuş, 1964-cü ildə hərbi xidmətə çağrılıb və 1967-ci ildə hərbi xidmətini başa vurmuşdur. 1967-ci ildən təhsilimi  davam etdirərək 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyə İnstitutunu bitirmişdir. 1970-ci ildən 1975-ci ilədək Naxçıvan şəhər  9 №- li orta məktəbdə Bədən tərbiyə müəllimi işləmişdir .1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində işləməyə başlamışdır.05.XI. 1966 -cı ildə Böyük  Vətən müharibəsi  qələbəsinin 20 illiyinə həsr edilmiş medalla təltif olunmuş, 2007- ildə Azərbaycan respublikası Təhsil   Nazirıliyinin “Fəxri Fərmanı”ilə təltif olunmuşdur.  2015- ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Veteranı adı verilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. İbtidai siniflərdə müətəhərrik oyunların təşkili və keçirilməsi. Azərbaycan respublika Ali məktəb asprantlarının VIII respublika elmi konfrans 1985 .səh .133
 2. Basketbolçunun əxlaqi-iradi hazırlığı. Azərbaycan respublikası Elmlər Akademiyası Nax. MR Elmlər Akademiyası respublika elmi konfrans 1986. Səh. 70.
 3. Naxçıvan xalq oyunları. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nax.MR. Elmlər Akademiyası Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Nax. D.P.İ. Respublika konfrans 1986-il
 4. Məktəb yaşlı uşaqların hərəkət keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Məktəbdə Bədən Tərbiyə iurnalı 1986. Səh. 21
 5. Gimnastika məşğələsinin metodikası. İbtidai məktəb və Məktəbəqədər tərbiyə jurnalı 1987 səh 12
 6. İbtidai siniflərdə oyunların tədrisinin təşkil metodikası. Azərbaycan Respublikası Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Nax.D.P.İ.-nin 8-ci elmi konfransı 1987 .

7.Nax.MR-da bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında partiya və dövlət təşkilatlarının rolu (1930-1934- illər). Azərbaycan  SSR Xalq Təhsil Nazirliyi Ali Təhsil  üzrə Tədris Metodikası Kabinəsi Akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Naxş D.P.İ.-nin Elmi Metodik konfrans 1989 il

8.Şagirdlərin əxlaqıiradi keyfiyyətlərinin aşılanmasında və kollektivlik hissinin tərbiyə edilməsində mütəhərrik oyunlarının əhəmiyyətli  rolu.

Azərbaycan  SSR   Xalq Təhsil Nazirliyi  Akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Nax.D.P.İ.-nin.10-cu  Elmi konfrans 1989.

 1. Oyunların Xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq mütərrik oyunların növlərinin araşdırlması. Azərbaycan  SSR Xalq TəhsilNazirliyi  Akad.Y.H.

Məmmədəliyev adınaNax. D.P.İ.-nin Respublika  Elmi konfrans 1989.  Səh 13.

 1. Mütəhərrik oyunların şagirdlərdə mənəvi zənginlik, əxlaqi safliq və fiziki kamiliyk keyfiyyətlərinin aşılanması. Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi  Akad.Y.H.

Məmmədəliyev adına Nax.D.P.İ.-nin11-ci  Elmi konfrans 1990 il

 1. Sinir-əsəb xəstəliklərinin müalicəsi məqsədi ilə fiziki tərbiyə vasitələrindən istifadə metodları. Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi Akad.Y.H.

Məmmədəliyev adına Nax.D.P.İ.-nin Respublika  Elmi konfrans 1993

 1. Nax.MR-da bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixindən. Azərbaycan SSR XalqTəhsilNazirliyi.Akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Nax. D.P.İ.-nin Respublika Elmi Metodik konfrans 1987 il.
 2. Uşaq bağçasında mütəhərrik oyunlar. Naxçıvan (QEYRƏT) nəşriyyatı 2001 Metodik vəsaiti kitabı.
 3. Uşaq və yenİyetmələrİn sağlamlığına verİlən gİgİyenİk tələblər. Naxçıvan (QEYRƏT) nəşriyyatı 2006 Dərs vəsaiti. Səh 81
 4. Məktəbyaşına çatmamış uşaqlarla gimnastika. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Müəlimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı 2009 cu il səh.97.
 5. İbtidai siniflərdə m/o tədrisi və keçirilməsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Müəlimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı 2010 cu i. səh.148
 6. Gimanstların birinci mərhələdə (8-9 yaş ) qrupların təşkili, məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti 2011 .
 7. Fiziki hərəkətlərin uşaqlar üçün əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti 2012 . səh. 130
 8. Gimnastikanın ikinci mərhələdə (10-12 yaş ) qrupların təşkili , məqsəd və vəzİfələri. Tədris və tərbiyəvi işi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Naxçıvan    Dövlət Universiteti 2013-cü il  səh 160
 9. Fiziki tərbiyə sistemində gimnastika. Naxçıvan Dövlət Universiteti 2014-cü il səh.206.
 10. Biomexanika fənnindən proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti 2014-cü il.Metodiki vəsait səh.21
 11. Biomexanika fənnindən mühazirə konspektləri (dərs vəsaiti). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti 2014 Dərs vəsaiti səh.168
 12. İdman hər bir gəncin həyatında sabaha açılan qapıdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəlimlər İnistitutu.Xəbərlər jurnalı 2014. Səh 5
 13. Fiziki tərbiyə mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərin inkişafında əsas vasitədir. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəlimlər İnistitutu və Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri İnistitutu ilə birlikdə “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” mövzusunda keçirdikləri Beynəlxalq konfrans. 2014

25 Fiziki tərbiyə vasitələrilə əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi tərbiyəsi.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 2015

 1. Fiziki tərbiyə və mənəvi kamillik. Naxçıvan Dövlət Universiteti .Xəbərlər jurnalı
 2. Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların qidalanma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəlimlər İnistitutu