Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

14 aprel 1957-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

Q.Vəzirov adına 6 №li orta məktəbi (1964-1974) bitirmişdir. 1975-1979-cu illərdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu Tarix-filologiya fakültəsində Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1979-1989-cu illərdə Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki 1 №li orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 1989-1995-ci illərdə Naxçıvan şəhərindəki 3 №li orta məktəbdə Azərbaycan dili müəllimi işləmişdir. 1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində “Fikir” qəzetinin redaktoru, baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent, profeaaor vəzifələrində çalışmışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan Filialında dekan, bir qədər sonra Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan Filialında Tərbiyə işləri üzrə direktor mwavini vəzifələrində işləmiş, 2003-2018-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tərbiyə işləri üzrə prorektoru kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2000-ci ildə “Bədii əsərlərin dilində yumor” mövzusunda namizədlik, 2006-cı ildə “Füyuzat” jurnalının dil siyasəti və dili” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2003-cü ildə dosent, 2012-ci ildə professor elmi adlarına layiq görülmüşdür. 200-ə qədər elmi məqalənin, dörd metodik vəsaitin, “Bədii əsərlərin dilində yumor”, “Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri”, “Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil”, “Füyuzat” jurnalı və dil problemləri”, “Dilimiz mənəvi kimliyimizdir” monoqrafiyalarının, “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” dərsliyinin, “Ədəbi dil məsələləri” dərs vəsaitinin müəllifidir.

Naxçıvan Muxtar respublikası Ali Məclisi sədrinin 2008-ci il 07 mart tarixli 114-III.FR nömrəli Fərmanı ilə Mnaxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 23 sentyabr 2013-cü il tarixli 2394 nömrəli və 19 may 2017-ci il tarixli 3036 nömrəli  Fəxri Fərmanlara, elm sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə 2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Diploma layiq görülmüşdür.

          Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yumor və satira arasındakı fərqli cəhətlər. „Gənc alim və aspirantların respublika konfransının tezisləri” (dekabr, 1995), Bakı, Azərbaycan Texniki Universiteti s. 79-80. (məqalə)
 2. Ü. Hacıbəyov və maarif məsələləri.„Ali məktəblərarası elmi konfransın materialları” Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının müasir problemləri. Bakı, 1998, s. 123-126.(məqalə)
 3. „Dədə Qorqud” dastanlarında islam. Naxçıvan Dövlət Universitetinin „Elmi əsərlər”i (xüsusi buraxılış).Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 1998, №2, s. 43-44. (məqalə)
 4. Ədəbi dil və yumor. „Dil və ədəbiyyat”(nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, №1 (23), s. 76-78.
 5. Yumor üslubu və estetik mənəviyyat. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, № 1 (23), s. 112-113.
 6. Yumor üslubu hekayədə və felyetonda. „Dil bə ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, № 1 (23), s.115-117.
 7. Naxçıvanda yaranan xalq yumorunun dil-üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitinin „Elmi əsərlər”i, 1999, № 5, s.74-76.
 8. Naxçıvan xalq yumorunda ədat üslubi vasitə kimi. „Naxşıvan Muxtar Respublikasında İqtisadiyyat, Elm, Maarif, Ədəbiyyat və Mədəniyyətin inkişafı problemləri”.
 9. Dil və üslubda yumor. „Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”, ADPU, Bakı, 1999, №2, s. 42-45.
 10. Ü.Hacıbəyovun dil və üslub xüsusiyyətləri.„Filoloğiya məsələlərinə dair tematik toplu”, Bakı, ADPU, 1999, №2, s. 8-12.
 11. Yumor üslubu. „Naxçıvan” Universiteti professor-müəllim heyətinin 1998-ci ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin materialları. Bakı, 1999, s. 64-66.
 12. Yumorun üslub xüsusiyyətləri.„Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU, 2000, № 2, s. 28-30.
 13. Komik əsərlərin dilinin tədrisi. NDU-nun „Elmi əsərlər” seriyası. Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 2000, № 6, s. 105-107.
 14. Yumoristik əsərlərin dili. „Naxçıvan” Universiteti professor-mqəllim heyətinin 1999-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına dair konfransdakı məruzələrin materialları. Bakı, 2000, s. 63-64.
 15. Yumor dilinin mahiyyəti.
 16. „Gərək” ədatı və felin arzu şəkli. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal) Bakı, BDU, 2001, № 2 (31), s. 15-17.
 17. Tütk və Azərbaycan dillərində idi, imiş, isə. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU,2001, № 2 (31), s. 21-22.
 18. Türk dili fonetikasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədrisi haqqında.„Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU, 2001, № 3-4 (32), s. 56-58.
 19. Komik sözün qüdrəti. „Naxçıvan” Özəl Universiteti professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransın materialları. Naxçıvan, 2001, s.22-24.
 20. Bədii dil ğüclü tərbiyə vasitəsidir. „Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri” adlı elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 24-26.
 21. Türk və Azərbaycan dillərində felin fərqli cəhətləri. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 2002, № 9, s.119-121.
 22. „Füyuzat” jurnalının dili haqqinda. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, s.407-409.
 23. „Füyuzat”jurnalının dili haqqında. Pedaqoji Tədqiqatlar (Elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2003, № 1 (18), s.57-60.
 24. Türk dilində mürəkkəb fellər. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası). Bakı, 2003, № 5, s. 65-67.
 25. Türk dili leksikasının bəzi xüsusiyyətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası). Bakı,2003, № 5, s. 67-68.
 26. Dil və söz mədəniyyəti. Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri (konfrans materialları). Naxçıvan, 2003, s. 8-10.
 27. „Füyuzat” jurnalının dilində dialoq etiketi və bəzi vokativ sözlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, s.227-230.
 28. Felin şəkil kateriyasının tədrisinə dair. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, № 3, s.235-238.
 29. Yarımçıq cümlə haqqında. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2003, № 4, s.24-26.
 30. „Füyuzat” jurnalı və dil məsələləri. Naxçıvan tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi. Bakı, Elm, 2004, s.126-131.
 31. T.Sidqinin nitq mədəniyyəti. „Naxçıvan” (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan, „Əcəmi” nəşriyyatı, 2004, s.145-150.
 32. Dilimizi – şərəf və sərvətimizi qoruyaq. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2004, № 2, s.60-62.
 33. Söz-cümlə (cabab cümləsi) və predikativlik. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər (Azərbaycan MEA-nın 60 illiyi münasibətilə 28 fevral – 1 mart 2005-ci il tarixdə keçirilmiş elmi konfransın materialları). Bakı, Nurlan, 2005, s. 261-266.
 34. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat. Bakı, ADPU, 2005, 192 s. (dərslik).
 35. „Füyuzat” jurnalının durğu işarələrinə münasibəti. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2005, № 1, s.36-39.
 36. „Füyuzat” jurnalı və dil birliyi problem. NMİ-nin Xəbərləri. Naxçıvan, Məktəb, 2005, № 1, s. 72-78.
 37. Ə.Hüseynzadənin dilçilik görüşləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2005, № 1, s. 361-369.
 38. „Füyuzat” jurnalının dil siyasəti. „Türkologiya” jurnalı, Bakı, 2005, № 3-4, s.79-87.
 39. Ə.Hüseynzadə və türk xalqlarının ədəbi dili məsələsi. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2005, № 5, s.93-97.
 40. „Füyuzat” jurnalının dilində durğu işarələrinin üslub imkanları. NDU-nun Xəbərləri, Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 2005, № 17, s.107-110.
 41. „Füyuzat” jurnalının dil məsələləri ilə bağlı ideya istiqaməti. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU, 2005, № 6 (48), s. 191-193.
 42. Azərbaycan ədəbi dilində „Füyuzat” jurnalının yeri və rolu. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 1, s. 93-
 43. Ə.Hüseynzadənin alınma sözlərə münasibəti. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2006, № 1, s. 38-43.
 44. Ə.Hüseynzadəni düşündürən dil problemləri və ITürkoloji qurultay. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 1, s. 26-32.
 45. „Füyuzat” jurnalının leksik xüsusiyyətləri. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 1 (49), s. 190-191.
 46. „Füyuzat” jurnalı və ədəbi dilimiz. „Azərbaycan” jurnalı, 2006, № 2, s. 171-174.
 47. „Füyuzat” jurnalının üslubu. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 2, s. 156-160.
 48. Ə.Hüseynzadə imla məsələləri haqqında. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 2 (50), s. 145-147
 49. Ə.Hüseynzadə və türk xalqlarının ədəbi dili. AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, № 2, Tusi, 2006, s. 87-92.
 50. Ə.Hüseynzadə və tərcümə məsələləri. ADU-nun Elmi Xəbərləri, 2006, № 2, s. 53-59.
 51. Ə.Hüseynzadənin ğörüşlərində türk dili məsələsi. ADU-nun Elmi Xəbərləri, 2006, № 3, s. 15-20.
 52. „Füyuzat” jurnalı və I Türkoloji qurultayın „Ortaq dil” məsələsində ideya birliyi. I Türkoloji qurultayın 80 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransın materialları, ADU, 2006, s. 330-335.
 53. Ə.Hüseynzadənin dil haqqında fikirləri. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 2, s. 22-26.
 54. „Füyuzat” jurnalı və I Türkoloji qurultay türk xalqlarının ədəbi dili haqqında. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 3 (451), s. 153-156.
 55. „Füyuzat” jurnalı və „Tərcüman” qəzetinin dil məsələlərində ideya birliyi. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XX, s. 65-68.
 56. „Füyuzat” jurnalı və dil kültürü. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 3, s. 151-154.
 57. „Füyuzat” jurnalının frazeoloji xüsusiyyətlıri. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XXI, s. 53-58.
 58. „Füyuzat” jurnalının dilində ifadə sənətkarlığı. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 3, s. 18-23.
 59. Ə.Hüseynzadə mətbuat və onun dili haqqında. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2006, № 3, s. 65-70.
 60. „Füyuzat” jurnalının dilində qrammatik xüsusiyyətlər. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2006, № 1, s. 65-69.
 61. „Füyuzat” jurnalının dilində leksik- qrammatik xüsusiyyətlər. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 4, s. 218-221.
 62. „Füyuzat” jurnalının dilində sintaktik xüsusiyyətlər. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 4, s. 238-240.
 63. „Füyuzat” jurnalının dil siyasətində „ümumi dil” məsələsi. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XXX, s. 232-235.
 64. „Füyuzat” jurnalının dilində ismin qrammatik əlamətləri. Filologiya məsələləri (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu), 2007, № 1, s. 33-37.
 65. „Füyuzat” jurnalının dilində fel və onun qrammatik xüsusiyyətləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2007, № 1, s. 215-218.
 66. Dil məsələlərinin həllində „Füyuzat” jurnalının mövqeyi. NDU-nun Elmi əsərləri, 2007, № 1 (21), s.185-188.
 67. „Füyuzat” jurnalı və dil mədəniyyəti məsələləri. Filologiya məsələləri (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu), 2007, № 4, s. 436-441.
 68. „Füyuzat” jurnalı və ədəbi dilin fonetik norması. AMEA-nın Xəbərləri, № 2-4, 2006, s. 197-200.
 69. „Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil problemləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2007, № 2, s. 292-298.
 70. „Füyuzat” jurnalında „ortaq dil” məsələsi və I Türkoloji qurultayın bu məsələyə münasibəti. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2007, № 3, s. 17-23.
 71. „Füyuzat” jurnalının leksikasında ümumtürk dili вahidləri. „Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfransının materialları. AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, Səda, 2007, s. 587-592.
 72. Bədii əsərlərin dilində yumor. Bakı, Elm, 2002. 139 s. (Monoqrafiya)
 73. „Müasir Türk dili” fənni ikə bağlı mövzuların Azərbaycan dilində qısa şərhi . Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003. 54 s. (Metodik vəsait)
 74. Türk dilinin fonetikası. Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003. 31 s. (Metodik vəsait)
 75. Fel şəkillərinin tədrisi haqqında . Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003. 23 s. (Metodik vəsait)
 76. „Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin tədrisi məsələləri. Bakı, Elm, 2004. 110 s. (Metodik vəsait)
 77. Ə.Hüseynzadənin dilçilik ğörüşləri. Bakı, ADPU, 2006. 99 s. (Monoqrafiya)
 78. „Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil. Bakı, ADPU, 2006. 103 s. (Monoqrafiya)
 79. „Füyuzat” jurnalı və dil problemləri. Bakı, Elm, 2006. 298 s. (Monoqrafiya)
 80. Qrammatika: mübahisəli məqamlar. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi). Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2007, № 4, s. 53-56.
 81. Çağdaş Azərbaycan dilinin bəzi qrammatik problemləri. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU, 2008, № 4 (64), s. 13-15.
 82. Naxçıvan dialekti və ümumtürk ədəbi dili. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. Bakı, Nurlan, 2008, s. 353-357.
 83. Bakalaвr hazırlığı üçün „ Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin proqramı. Bakı, ADPU, 2008. (Proqraм)
 84. Azərbaycan ədəbi dili və söz-ifadə sənətkarlığı. Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 1 (67), 2009, s. 76-78
 85. İsmayıl Şıxlı və ədəbi dilimiz. NDU-nun Elmi əsərləri, 2009, № 2 (27), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”,s. 207-210
 86. Naxçıvanlı şairə Heyran xanım Kəngərlinin təxəllüsündəki “Dümbülü” sözü haqqında. Yol (Bilim Kültür Araşdırma Dərgisi, Ankara, sayı 30, 2009, s.91-95
 87. Müşfiq və ədəbi dilimiz. “Azərbaycan” jurnalı, № 11, 2009, s.181-184.
 88. Ali məktəbin magistr təhsili üçün “Linqvistik poetika” fənninin proqramı. Bakı, ADPU, 201 (Proqraм)
 89. Azərbaycan dili orfoepiya və orfoqrafiyasının nəzəri əsasları. Bakı, ADPU, 2010. (Proqraм)
 90. Bədii üslubda dialektlərin yeri və rolu. Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 1 (72), 2010, s. 47-49
 91. Azərbaycan dilçiliyində “ədəbi dil” məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. Naxçıvan, Tusi, 2010, № 1, s.171-175
 92. Rəsul Rzanın dilçilik görüşləri. Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 2 (73), 2010, s. 26-28
 93. Cəlil Məmmədquluzadə və ədəbi dilimiz .Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 3 (74), 2010, s. 160-162
 94. Rəsul Rzanın ifadə sənətkarlığı. NDU Elmi əsərləri, 2010, № 1, “Qeyrət”,с. 103-105
 95. Azərbaycan dastanlarının dil-üslub xüsusiyyətləri. Türk epik ənənəsində dastan / “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslararası folklor konfransının Materialları (25-26 noyabr), Bakı, 2010, s.429-432
 96. Rəsul Rza və ədəbi dilimiz. “Azərbaycan” jurnalı, № 5, 2010, s. 25-29
 97. Ədəbi dil məsələləri. Bakı, ADPU, 2011, 164 s., (Dərs vəsaiti)
 98. Ədəbi dilin tədrisində “bədii üslub” məsələsi. Azərbaycan dili və ədbiyyatı tədrisi, Bakı, 2011, № 2, s. 21-24
 99. Əhməd Yəsəvi və Azərbaycan filologiyası. Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 2 (78), 2011, s. 143-145
 100. Türk xalqlarının dil və folklorunda “Oğuznamə”lərin yeri və rolu”. Dil və ədəbiyyat / Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, № 2 (78), 2011, s. 143-145
 101. “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi” fənninin tədrisi məsələləri. Bakı, ADPU, 2011 (Metodik vəsait)
 102. Rəsul Rzanın söz yaradıcılığına münasibəti. NDU Elmi əsərləri, 2011, № 2 , “Qeyrət”,с. 100-103
 103. Dilimizin İslam Səfərli şirinliyi. Axtarışlar / AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Folklorşünaslıq şöbəsinin elmi toplusu, Naxçıvan, 2011, № 2, s. 101-104
 104. Mirzə Ələkbər Sabir və ədəbi dilimiz. “Sabir – 150” Respublika elmi-praktik konfransın materialları. AMİ, “Xəbərlər”in xüsusi buraxılışı, 2011, s. 128-131
 105. Morfologiyanın tədrisində əsas nitq hissələrinə aid bəzi problemli mövzuların öyrədilməsi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 3, 2012-ci il, s. 43-46.
 106. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti. NDU-nun “Elmi əsərlər”i, 2013, № 2 (54), s. 82-85.
 107. Mirzə İbrahimov və ədəbi dil. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, BDU, № 1 (85), 2013, s. 111-112.
 108. “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin tədrisində Heydər Əliyev irsindən istifadə. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları (03 may, 2013). Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2013, s. 8-15.
 109. Ədəbi dilin xalq danışığına yaxınlaşmasında Cəlil Məmmədquluzadənin rolu. “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət, mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2013, s. 24-25.
 110. Qrammatikanın tədrisində qarşıya çıxan bəzi problemlər . Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 2013-cü il, № 4, s. 36-40.
 111. Məmməd Araz poeziyasının dil-üslub xüsusiyyətləri. Məmməd Araz: taleyi və sənəti. Naxçıvan, Əcəmi, 2014, s. 61-66.
 112. Məhəmməd Tağı Sidqi və ədəbi dilin funksional üslubları. Naxçıvan (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik yurnal), №29, 2014-cü il, s. 69-74.
 113. Müzəffər Nəsirlinin dil-üslub xüsusiyyətləri. NDU, Elmi əsərlər, № 5 (61), Qeyrət, 2014-cü il, s. 99-102.
 114. Qrammatikanın tədrisində problemli məsələlərin öyrədilməsi məsələləri (metodik vəsait), (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27 oktyabr 2014-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Əmr № 1093). ADPU, 2014.
 115. Kurikuluma uyğun yazılmış bəzi dərsliklərdəki problemlər haqqında. “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda Respublika konfransının materialları. Naxçıvan, Məktəb, 2014, s. 6-9.
 116. Məmməd Araz və ədəbi dilimiz. “Azərbaycan” jurnalı, № 7, 2014-cü il, s. 182-184.
 117. Azərbaycan sintaksisinin bəzi problemləri. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 3, 2014-cü il, s. 4-6.
 118. Naxçıvan xalq danışığında ədatın üslub keyfiyyətləri. NDU, Elmi əsərlər (xüsusi buraxılış), № 6 (62), Qeyrət, 2014-cü il, s. 31-33.
 119. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09 oktyabr tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Əmr № 1059). ADPU, 2014. (Proqram)
 120. Nigar Rəfibəylinin söz dünyası. Axtarışlar (AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu), Bakı, ADRU, 2014, cild 4, №4, s.83-87.
 121. Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri haqqında bəzi qeydlər. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2014, №4, s. 25-28.
 122. Məhəmməd Tağı Sidqinin söz haqqında fikirləri. Məhəmməd Tağı Sidqi: taleyi və sənəti. Naxçıvan, Əcəmi, 2015, s. 63-67.
 123. İlyas Əfəndiyev və ədəbi dilimiz. NDU, Elmi əsərlər. 2015, №1 (66), s. 112-115.
 124. Morfemlərin tədrisi haqqında. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2015, №1, s. 30-33.
 125. Azərbaycan nitq mədəniyyəti və natiqliyin inkişafında Heydər Əliyevin rolu. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2015, № 2, s. 4-11.
 126. Azərbaycan ədəbi dili tarixinin XX yüzilliyin II yarısına aid mərhələsində Naxçıvan ədəbi mühitinin söz-ifadə yaradıcılığı prosesində rolu (Hüseyn Razi, Müzəffər Nəsirli və Validə Hüseynovanın yaradıcılıq örnəkləri əsasında). “Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2015, s. 122.
 127. Vahabzadə və ədəbi dilimiz. NDU, Elmi əsərlər, № 5 (70), “Qeyrət”, 2015, s. 73-77.
 128. Azərbaycanda qədim dövr nitq mədəniyyəti. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, № 1 (1). Naxçıvan, Nuh, 2015, s. 154-161.
 129. “Nə qədər” sözünün dilimizdə işlənmə imkanları. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 4, 2015-cü il, s. 43- 45.
 130. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları xalqımızın söz haqqı, söz yaddaşıdır. AMEA, Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri (xüsusi buraxılış), Naxçıvan, Tusi, 2016, №1, səh. 65-70.
 131. Vaqif Məmmədovun dil-üslub xüsusiyyətləri. NDU, Xəbərlər, 2016-cı il, № 6 (74), s. 10-14.
 132. Azərbaycan ədəbi dili tarixində Şəhriyar mərhələsi. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2016, № 1(2), s. 118-125.
 133. Azərbaycanda “Nitq mədəniyyəti” fənninin tədrisi prosesində Heydər Əliyevlə bağlı faktik materiallardan istifadə məsələləri. “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı Slavyan Universiteti). Bakı, BSU, 2016, s. 351-353.
 134. Şəhriyar və ədəbi dilimiz. “Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı. NDU , 22 aprel 2016-cı il. Naxçıvan, Qeyrət, s. 3-7.
 135. Şəkilçilərin üslub xüsusiyyətləri. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2016, № 2 (248),  25-30.
 136. Azərbaycan dilinin nitq problemləri. “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 8-9 sentyabr, AMEA, 2016, s. 43-47.
 137. Xanəli Kərimlinin dil-üslub xüsusiyyətləri. Xanəli Kərimlinin 65 illiyi münasibətilə “Bir ömrün işığı” məqalələr toplusu. Bakı, qanun, 2016, s. 27-35.
 138. Azərbaycan dilçiliyində dialektologiya ilə bağlı problemlər. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2016, № 3, s. 3-7.
 139. Türk və Azərbaycan dillərində alqış və qarğış paralelliyi. NDU, Xəbərlər, № 4, 2016, s. 57-60.
 140. Cabir Novruz yaradıcılığının dil-üslub xüsusiyyətləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan, Nuh, 2016, № 2 (3), s. 66-75.
 141. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində alqış və qarğışlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA Folklor İnstitutu, “Epos və Etnos” adlı Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, Elm və Təhsil, 2016, s. 337-343.
 142. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dilimizin hikmət xəzinəsidir. Dədə Qorqud (Elmi-ədəbi toplu), Bakı, Elm və Təhsil, 2016, №2, s. 3-7
 143. Türk dillərinin yayılma arealı və slavyan dillərinə təsiri. BSU-nun 70 illiyinə həsr edilmiş məqalələr toplusu. Bakı, 2016, s.
 144. “Kitabi-Dədə Qorqud” dilimizin söz xəzinəsidir. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2016, № 4, s.
 145. Sevindik müəllimi xatırlarkən. Yeri görünən işıqlı insan. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 70-72.
 146. Əhməd Yəsəvinin dil-üslub xüsusiyyətləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2017, №1 (4), s. 81-86
 147. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin dil-üslub xüsusiyyətləri. Axtarışlar. AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, cild 7. Naxçıvan, Tusi, 2017, №1, s. 66-71
 148. Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığının linqvistik xüsusiyyətləri. NDU-nun Elmi əsərləri, Qeyrət, 2017, №1(82) s. 81-88.
 149. Heydər Əliyevin nitqlərində din mövzusu. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 4-5 may, 2017, s. Bakı, BSU, 222-224.
 150. Dilimizin Vaqif şirinliyi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları (5-6 may 2017-ci il), s. 87-89.
 151. “Azərbaycan dili”nin tədrisinə diqqəti artıraq. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2017, №2, s.3-7.
 152. Naxçıvan Dövlət Universitetinin şair alimi. “Naxçıvan Dövlət Uni-versiteti 50 ildə” elmi konfransın materialları, NDU, Qeyrət, 2017, s.126-129.
 153. Səməd Vurğun və ədəbi dilimiz. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2017, №2 (5), s. 70-78.
 154. Molla Pənah Vaqifin əsərlərində dil-üslub xüsusiyyətləri. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, 2017, № 3, s. 3-10.
 155. Vaqif Məmmədov haqqında düşündüklərim. Vaqif Məmmədov xatirələrdə. Bakı, Elm və Təhsil, 2017, s. 43-45.
 156. Dilimiz mənəvi kimliyimizdir. Naxçıvan, Əcəmi, 2017. (Monoqrafiya)
 157. Musa Yaqub və ədəbi dilimiz. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, №3 (6), 2017, s.54-62.
 158. Əliağa Kürçaylı və ədəbi dilimiz. NDU-nun elmi əsərləri. № 5 (86), I c., 2017, s.214-220
 159. Naxçıvan Dövlət Universitetinin şair alimi. “NDU 50 ildə” elmi konfransın materialları, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, s. 126-129.
 160. Hüseyn Arif və ədəbi dilimiz. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi sərləri, 2017, № 4(7), s. 81-92.
 161. Molla Cuma və ədəbi dilimiz. Folklor İnstitutu
 162. Eldar Baxış və ədəbi dilimiz. NDU, Elmi əsərlər, 2018, № 1 (90), I c., s. 114-120
 163. Əli Kərim və ədəbi dilimiz. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2018, №№ 2, s. 45-56
 164. Heydər Əliyev mövzusunda yazılmış bədii əsərlərin dil-üslub xüsusiyyətləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları
 165. Süleyman Rüstəm və ədəbi dilimiz. NDU, Xəbərlər, 2018
 166. Nəriman Həsənzadə və ədəbi dilimiz. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2018, № 4 (11), s. 86-93
 167. Xalça. NMİ
 168. Çağdaş Naxçıvan ədəbi mühitində söz-ifadə yaradıcılığı məsələləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. NDU, Qeyrət, 2019, s. 141-145
 169. Azərbaycan dili dərslərində fəal təlim üsullarından istifadə məsələləri. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları (Naxçıvan 5-6 aprel, 2019-cu il). Naxçıvan, Məktəb, 2019, s. 159-160.
 170. Qabil və ədəbi dilimiz. NDU, Xəbərlər, 2019, № 1(98), s. 68-72
 171. Fikrət Qoca. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2019
 172. Nəsimi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi, 2019, s.
 173. Cəfər Cabbarlı. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi, 2019, № 2, s. 3-8
 174. Naxçıvan ədəbi mühiti: dil və üslub xüsusiyyətləri (İbrahim Yusifoğlunun yaradıcılığı əsasında) Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr edilmiş konfrans. NMİ, 2019
 175. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan dili ixtisasından minimum imtahanının proqramı NDU, 2019 (PROQRAM)
 176. Nəsiminin dilində leksik-qrammatik dil faktlarinin üslub özəllikləri. AMEA, İmadəddin Nəsiminin 650 illiyi ilə bağlı konfransın materialları
 177. Naxçıvan ədəbi mühiti: dil-üslub xüsusiyyətləri (Muxtar Qasımzadənin yaradıcılıq örnəkləri əsasında). “Naxçıvan muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” (22 noyabr 2019) respublika konfransının materialları . Naxçıvan, 2020, s. 75-82
 178. Zəlimxan Yaqub və ədəbi dilimiz. NMİ-nin Elmi əsərləri, № 3 (57), s. 128-134
 179. Ədəbi dil və söz yaradıcılığı məsələsi. Texniki Universitet (konfrans)
 180. Naxçıvan ədəbio mühitinin dil və üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan ədəbi mühiti (konfrans)
 181. Cəlil Məmmədquluzadə və milli dilimiz. NDU, (konfrans)
 182. Tərcüməçiliyin inkişafinda naxçıvanlı ziyalilarin rolu. (Həmid Əliyevin tərcüməçilik yaradıcılığı əsasında) “Azərbaycan bədii tərcümə sənətinin inkişafında naxçıvanlı ziyalıların rolu” mövzusunda onlayn respublika konfransı (30 aprel 2020-ci il)
 183. Sabir Rüstəmxanlı və ədəbi dilimiz. NMİ, Elmi Əsərlər
 184. Naxçıvan ədəbi mühiti: dil-üslub xüsusiyyətləri (İbrahim Yusifoğlunun yaradıcılıq örnəkləri əsasında). “Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” mövzusunda beynəlxalq konfrandın materilları. Naxçıvan, Əcəmi, 2021, s. 319-323.
 185. Çağdaş Azərbaycan dilinin problemləri. “Naxçıvan” Universitetinin Eımi əsərləri, 2021, № 1 (20), s. 107-111.
 186. Müstəqillik illərində Naxçıvan ədəbi mühitinin dil-üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal), № 38, s. 136-139.
 187. “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənninin proqramı. Naxçıvan, Əcəmi, 2021, 12 s.
 188. Sintaksisin tədrisi məsələləri. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, perspektivlər – 2021” mövzusunda ənənəvi Respublika elmi-praktik konfransının materialları (21 may 2021). Naxçıvan, NMİ, Məktəb, 2021, s. 167.
 189. Çağdaş Azərbaycan dilinin problemləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2021, № 1 (20), s. 107-111.
 190. Çağdaş Azərbaycan dilinin aktual problemləri “Çağdaş Azərbaycan dilıinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları (30 oktyabr, 2020), Naxçıvan, Qeyrət, 2021, s. 8-18.
 191. Aşıq Ələsgərin dil-üslub xüsusiyyətləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 2021, № 2 (21), s. 70-75.
 192. Əməli yazılar və onların tədrisi məsələsi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi” jurnalı №2/268, s. 105-113.
 193. Orxan Paşanın dil-üslub xüsusiyyətləri. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi əsərlərində çapdadır.
 194. Nizami Gəncəvinin söz-fikir dünyası. SDU-nun Elmi əsərləri
 195. Nizami Gəncəvi əsərlərində dialoq mədəniyyəti. Respublika konfransı
 196. Çağdaş Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri. NMİ-nin Elmi əsərləri, 2021, № 4.
 197. Aşıq Ələsgər və ədəbi dil. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalında çapdadır.
 198. Duyğuların obrazını yaradan şair. Kaspi Qərb Universitetinin “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (1 may 2021-ci il).
 199. Aşıq Ələsgər və ədəbi dilimiz. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində çapdadır.
 200. Naxçıvan ədəbi mühiti: dil-üslub xüsusiyyətləri (Xanəli Kərimlinin yaradıcılıq örnəkləri əsasında). AMEA Naxçıvan bölməsinin konfrans materialları.
 201. Tofiq Bayramın dil-üslub xüsusiyyətləri. NMİ-nin Elmi əsərlərində çapdadır.
 202. Mədinə Gülgünün dil-üslub züsusiyyətləri. V Hoca Ahmed Yesevi Beynəlxalq elmi araşdırmalar.
 203. Nizaminin söz aləmi. NDU-nun konfrans materiallarında çapdadır.
 204. Naxçıvan ədəbi mühiti: dil-üslub xüsusiyyətləri (Xanəli Kərimlinin yaradıcılıq örnəkləri əsasında). Şairin könül dünyası (Xanəli Kərimlinin 70 illiyinə həsr olunmuş kitab). Bakı: Qanun, 2021, s. 34-45.