Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sahib Əsgər oğlu Hacıyev 1950-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonun Saltaq kəndində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin coğrafiya ixtisasını bitirmiş, 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Torpaqşünaslıq» ixtisası üzrə aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış, 2002-cı ildə isə ona Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir. S.Ə. Hacıyev Naxçıvan şəhər 1 və 9 № li məktəblərində coğrafiya müəllimi, Culfa rayon Əbrəqunus internat məktəbində tərbiyəçi müəllim, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında laborant, baş laborant, kabinə müdiri, laboratoriya rəhbəri, müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsinədək elmi-pedaqoji fəaliyyət yolu keçmişdir. Hazırda      AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunda “Torpaq ehtiyatları laboratoriyası” nın rəhbəridir. S.Ə. Hacıyev 130 elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiya, 7 metodik vəsaitin, bir müəlliflik şəhadətnaməsinin və 3 xəritənin müəllifidir. Elmi tədqiqat işinin əsas istiqaməti torpaq coğrafiyası, torpaqların eko-coğrafi şəraiti, torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirməsi və münbitlik modellərinin tədqiqidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsərlərin adı Nəşrin növü Nəşr olunmuş mənbə Səhifə sayı Müştərək müəllif
1 Coğrafiyadan test imtahanlarına hazırlaşmaq üçün məsələlər Metodik vəsait. Bakı, Elm,2000 53 s Ə. Həsınov
2 Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların aqroekologiyası Metodik vəsait. Bakı, Elm,2000 39 s
3 Naxçıvan Muxtar Pespublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Monoqrafiya Bakı, MBM, 2009 108 s
4 Naxçıvan Muxtar Pespublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi Monoqrafiya. Bakı, MBM, 2010 296 s
5 Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq xəritəsi Xəritə. Bakı kartoqrafiya fabriki, 2011 1 s Q. Məmmədov
6 Yemaltı toraqların münbitlik modeli Tövsiyə. Bakı, MBM, 2011 10 s
7 Taxılaltı toraqların münbitlik modeli Tövsiyə. Bakı, MBM, 2011 10 s
8 Üzümaltı toraqların münbitlik modeli Tövsiyə. Bakı, MBM, 2011 10 s
9 Tərəvəzaltı toraqların münbitlik modeli Tövsiyə. Bakı, MBM, 2011 10 s
10 Müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu Monoqrafiya Naxçıvan: Əcəmi, 2013 178 s R. Əmirov
11 Модели плодородием в Нахичеванской Автономной Республике Монография ЛАМВЕРТ Academic Publishing. Германия, 2014 137 с
12 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliyində torpaq mühitinin qorunması.

 

Monoqrafiya. Naxçıvan Əcəmi nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2018 280 s. S. Hacıyev L.İbrahimova
13 Elin varı  

Məqalə

«Azərbaycan təbiəti» jurnalı. Bakı, №5,1981, s. 18-21 3 s
14 Üstünlük bioloji mübarizənindir Məqalə «Azərbaycan təbiəti» jurnalı. Bakı, №5, 1983,s. 34-36 2 s H. Novruzov
15 ASK və sosial-coğrafi aspekt Məqalə «Elm və həyat» jurnalı. Bakı, №4,1983,s. 3-4 2 s
16 Географические особенности территориалъной организации мясо-молочного произ-во Нах. АССР Тезис Межвузовская школа-семинар. «Молодые ученые народному хозяйству» Баку, АГУ, 1985, с. 5-6  

 

1 с

17 Территориальная организация животноводческих АПК-ов Нах. АССР Тезис VIII Республиканская науч. конф. аспирантов вузов Азербайджана.  Баку, АзИННЕФТХИМ, 1985, с. 25-26  

 

1 с

18 Основные географические факторы влияющие на развитие животноводческого АПК Нах. АССР Статья

 

Материально-духовные богатства Нах. АССР и научно-технический прогрес. Баку, АГУ, 1986, с. 6-7  

 

2 с

 

А. Мадатов

19 Перспективы развития живот-ких территориально-производст-х систем Нах. АССР  

Тезис

Межвузовская школа-семинар « Системные исследование и оптимизации развития территориальных единиц» Баку, АГУ, 1986, с.17-18  

 

1 с

20 Naxçıvan MR-in yem bazası və onlardan səmərəli istifadə etmək yolları  

Məqalə

Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda ümumi elmi fənnilərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. Naxcıvan,ETİTM, 1988, s. 122-125  

3 s

21 Süd zavodu xammal bazasının optimallaşdırılmasının riyazi hesablanması İnformasiya vərəqi YOT 637.0 (479.242)

Naxçıvan, №5, 1990

2 s N. Мahmudov
22 Структуры концептуальной модели плодородия почв Азербайджанской ССР  

Тезис

Мат. Респ. Почвенно-агрохимического совещания, посвященной экологии, восп-во плодородия и охраны почв. Баку, Элм, 1990, с. 37-38  

 

1 с

 

Г. Мамедов.,

М. Аскерова.,

А. Джафаров

23 Аспекты структур почвенного покрова Азербайджана  

Тезис

Мат. Респ. Почвенно-агрохимического совещания, посвященной экологии, восп-во плодородия и охраны почв. Баку, Элм, 1990, с. 78-79  

 

1 с

 

 

Г. Гаджиев.,

Г. Мамедов

24 Лимитирующие факторы при оценке плодородия почв кормовых угодий Нах. АССР  

Тезис

Мат. Респ. Почвенно- агрохимического совещания, посвященой экологии, восп-во плодородия и охраны почв. Баку, Элм, 1990, с. 115-116  

 

1 с

 

 

 

Г. Гаджиев.,

Г. Мамедов

25 Naxçıvan MSSR-də torpaq fondundan istifadə olunması İnformasiya vərəqi YOT 631.3(479.242)

Naxçıvan, №11, 1990

 

2 s

 

Q. Məmmədov

26 Naxçıvan MSSR torpaqlarının münbütlük modellərinin nəzəri əsasları İnformasiya vərəqi YOT 631.4 (479.242)

Naxçıvan, №23, 1990

2 s Q. Məmmədov
27 Naxçıvan MSSR-də torpaqların qorunması və onlardan səmərəli istifadə İnformasiya vərəqi YOT 631.12.(479.242)

Naxçıvan, №26, 1990

2 s A. Mehdiyev.,

H. Novruzov

28 Məhsulun mühafizəsi və ekoloji tarazlıq İnformasiya vərəqi YOT 631.46 (480-243)

Naxçıvan, № 11, 1991

2 s A. Mehdiyev.,

H. Novruzov

29 Naxçıvan MSSR otlaq torpaqlarının münbitlik modeli İnformasiya vərəqi YOT 631.47 (480-243)

Naxçıvan, № 12, 1991

2 s Q. Məmmədov
30 Разработки паспорты моделей плодородия каштановых и сероземных почв кормовых угодий Нах. АССР писмо Азгипрозем №48-85 от 27.ХЫ.91  

 

Внедрения

Внедрения закачен. научно-исследоват. и опытно –конструкторский работ инститов акад.наук Азербайджана 1991 г. экз. 078 . Баку, Элм, 1991  

 

13 с

 

 

Г. Мамедов

31 Naxçıvan MR-də şabalıdı və boz torpaqların münbitlik modelinin nəzəri və praktik əhəmiyyəti Tezis Müasir mərhələdə elmi, nəzəri və metodik problemlərə həsr olunmuş Respublika elmi konf. materialları. Bakı, Elm,  1992, s. 95-96 1 s

 

32 Naxçıvan faunasındakı nadir heyvanların ekoloji xüsusiyyətləri  

Məqalə

«Azərbaycan təbiəti» jurnalı. Bakı, № 7-8, 1992, s. 15-17 2 s A.Mehdiyev., H.Novruzov
33 Sərhədyanı zonada torpaqların öyrənilməsi təcrübəsindən  

Tezis

Bazar iqt. Keçid şəraitində sərhədyanı ticarət və iqtisadi əlaqələrin təşkili (Elmi təcr. simp. mat-ı). Bakı, Elm,1992, s. 54-55  

1 s

34 Naxçıvan MR-də üzüm bitkiləri altında torpaqların qiymətləndirilməsi İnformasiya vərəqi YOT 631.4 (479.242)

Naxçıvan № 23 1994

 

2 s

35 Torpaq islahatı və torpaqların qiymətləndirilməsi  

Məqalə

 

Yeni iqtisadi islahatlar şəraitində iqtisadi inkişafın aktual problemləri. Bakı, Elm, 1994, s. 45-47  

2 s

 

D. Abutalıbova

36 Coğrafiyadan test imtahanlarına hazırlaşmaq üçün məsələlər Metodik vəsait Naxçıvan, Siqnal,1996 29 s
37 Naxçıvan MR-də torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi problemləri Məqalə Ali Diplomat Kolleci. Naxçıvan Ali Məkt. Arası konf. mat. Bakı, Diplom, 1998, s. 48-50 2 s
38 Naxçıvan MR-də torpaq mühitinin qorunması Tezis Naxçıvan Özəl Universitetinin konf. mat. Bakı, Elm, 1998, s. 82-83 1 s
39 Naxçıvan MR-də torpaqların ekologiyası Tezis

 

Naxçıvan DU Universitetinin materialları, Naxçıvan, Elm, 1999, s. 64-65 1 s D. Abutalıbova
40 Naxçıvan MR-də torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi problemləri  

Tezis

Naxçıvan Özəl Universitetinin XI Beynəlxalq elmi prakt. Konf. mat. Bakı, Nurlan, 2000, s. 40-42  

2 s

41 Naxçıvan MR torpaqlarından səmərəli istifadə etmək yolları  

Tezis

Naxçıvan MR təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə etmək yolları. «Beynəlxalq simpoziumun materialları» Naxçıvan, Elm, 2001, s. 126-128  

2 s

44  

Təsərrüfat və ətraf mühit

Məqalə Ali məktəblər arası elmi prak. konf. materialları «Ali diplomatiya Kollecinin Naxçıvan Bölməsi», Bakı, Diplomat, 2002, s. 169-171 3 s K.Kəngərli
43 İngilis dili dərslərində müstəqil işlərin təşkili (coğrafiyaya aid) Məqalə “Təhsil, mədəniyyət və incəsənət” jurnalı. Bakı, №4, 2003, s. 38-40 2 s G.Hacıyeva
44 Naxçıvan MR-də torpaqların eroziyası  

Tezis

Naxçıvan Özəl Universiteti, 2003-cu ildə ETİ-nin yekununa dair nəşr edilmiş konfrans materialları. Bakı, Elm,  2004, s. 45-47  

2 s

 

V. Vəliyev

45 Naxçıvan MR torpaq örtüyünün strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti,təbii sərvətlərin öyrənilməsi. Elmi konfransın materialları, Naxçıvan-80. Bakı, Elm, 2004, s. 324-329 6 s
46 Naxçıvan MR torpaqlarının relyef şəraiti nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməsi  

Məqalə

«Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri» Elmi konf. materialları. Bakı, BDU, 2004, s. 59-62  

3 s

47 Sədərək düzünün torpaq örtüyü struktur tərkibinin öyrənilməsi və onlardan səmərəli istifadə yolları. Məqalə «Azərbaycan elminin inkişafı və regional problemlər». Elmi konfransın materialları, Bakı, Nurlan, 2005, s. 490-496 7 s
48 Sədərək rayonu torpaqlarından səmərəli istifadə yolları Məqalə «Azərbaycanın torpaq ehtiyatları və qorunması» ATC-nin əsərləri, X c., Bakı, Elm, 2005, s. 282-286 5 s

 

49 Naxçıvan MR-də qış otlaq torpaqlarının  münbitlik modelinin idarə olunması. Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №3, 2006, s. 172-176 5 s
50 Naxçıvan MR-də qış otlaqaltı torpaqların ekologiyası.

 

Məqalə Azərbaycan Aqrar Elmi. Bakı, Elm, №5-6, 2006, s. 37-39

 

3 s
51 Şərur rayonu torpaq-bitki kompleksinin iqtisadi qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №5, 2006, s. 199-203 5 s
52 Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq mühitinin qorunmasında ekoloji biliklərin inkişaf tarixi Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və müasirlik, Bakı, Nurlan, 2007, s.368-373 6 s
53 Şərur rayonu torpaq kompleksinin iqtisadi qiymətləndirilməsi Məqalə Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Əsərlər Toplusu. XVII c., Bakı, Elm, 2007, s. 162-165 4 s
54 Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №2, 2007, s. 148-152 5 s
55 Naxçıvan MR-də torpaqların eko-coğrafi pasportu Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №4, 2007, s. 50-53 4 s
56 Naxçıvan Muxtar Respublikasında allüvial-subasar torpaqların eko-coğrafi şəraiti Məqalə Naxçıvan bu gün: İslahatlar və perspektivlər. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, Nurlan, 2008, s. 308-311 4 с
57 Böyükdüz düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası.Naxçıvan, Tusi, 2008, №2, s. 116-119 4 s
58 Naxçıvan düzü torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Məqalə Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı: Tərəqqi, 2008, № 4-5, s. 121-123 3 s
59 Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsində morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, Tusi, 2008, №4, s. 63-66 4 s
60 Ампело-дескрипторная характеристика новых технических сортов винограда. Статья Научный журнал КубГАУ, №-54 (10), 2009 14 с  

В. Кулиев

61 Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq fondunun müasir vəziyyəti. Məqalə Beynəlxalq içtimai elmlər jurnalı, Ankara, BRC BACIM, 2009, №-4, s. 347-355 9 s
62 Gülüstan maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfat bitkiləri altında qiymətləndirilməsi Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2009, №1, s.178-180 3 s
63 Süst maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, Tusi, 2009, №2, s. 80-83 4 s
64 Culfa maili düzənliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA-nın Məruzələri, Bakı, Elm, LXV c., №3, 2009, s. 134-140 7 s
65 Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların üzüm bitkisi altında qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, Tusi, 2009, №4, s. 139-143 5 s
66 Naxçıvan Muxtar Respublikasında tərəvəz bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi Məqalə Beynəlxalq içtimai elmlər jurnalı, Ankara, BRC BACIM, 2010, №-2, s. 385-393 9 s R. Əmirov
67 Gülüstan maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Məqalə Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. Bakı, Elm, XI c., I-hissə, 2010, s. 503-508 6 s
68 Рациональное использование почв кормовых угодий в Нахичеванской Автономной Республике. Статья Известия аграрной науки, Тбилиси, Универсал, 2010, №-1, с. 18-21 4 с Г. Мамедов
69 Рациональное использование почвы виноградныхых угодий в Нахичеванской Автономной Республике. Статья Материалы ХIХ Международного научного симпозиума. Симферопол, 2010, с. 627-632 6 с
70 Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümaltı torpaqların ekologiyası Məqalə AMEA-nın Məruzələri, Bakı, Elm, LXVI c., № 3, 2010, s. 111-118 8 s. V. Quliyev
71 Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni və təbbi bitkilər altında torpaqların qiymətləndirilməsində iqlim ehtiyatlarının rolu Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, Tusi, 2010, № 2, s. 134-139 6 s
72 Yaycı-Dizə maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi. Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan,Tusi, 2010, № 4, s. 99-103 5 s
73 Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılayararlı torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi Məqalə Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. Bakı, Elm, XIX c., 2011, s. 335-340 5 s
74 Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları və təbii-iqtisadi zonaları üzrə torpaqların bonitet balı, müqaisəli dəyərlilik əmsallarının tapılması Məqalə AMEA Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVI cild, Bakı, 2011, s. 315-318 3 s
75 Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii şəraitinin və su hövzələrinin ümumi xarakteristikası Məqalə Naxçıvan DU-nun elmi əsərləri (Təbiət elmləri və Tibb eriyası).Naxçıvan, Qeyrət, № 2, 2011, s.66-68 3 s. S. Qəhramanov
76 Yaycı maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, Elm, 2011, s. 57-59 3 s
77 Naxçıvan Muxtar Respublikasında coğrafi amillərin mədəni bitkilərin ekoloji qiymətləndirilməsində rolu Məqalə Azərbaycan Aqrar Elmi. Bakı, № 2, 2011, s. 50-52 3 s
78 Ordubad maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi Məqalə Torpaqşünaslıq və aqrokimya jurnalı. Бакы, Елм, ХХ c., №1, 2011, s. s. 265-269 5 s
79 Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvə bitkilərinə yararlı torpaqların eko-coğrafi şəraiti. Tezis “Aqrar elmin innovasion tədqiqatlarının mövcud vəziyyəti və perspektivləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Quba, 2011, s. 179-184 6 s R. Əmirov
80 Yaycı maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası.Naxçıvan,Tusi, №4, 2011, s. 104-109 6 s
81 Экологические модели управления плодородия почвы овощных угодий в Нахичеванской Автономной Республике. Статья Научный журнал //КубГАУ, №-66 (02), 2011, 11 с. 11 с
82 Экологические модели управления плодородия почвы кормовых угодий в Нахичеванской Автономной Республике. Статья Известия аграрной науки, Тбилиси, Универсал, 2011, №-2, с. 42-44 3 с Г. Мамедов
83 Экологические модели управления плодородием почв зерновых угодий в Нахичеванской Автономной Республике Статья Материалы ХХ Международного научного симпозиума. Симферопол, 2011, с. 543-547 5 с
84 Naxçıvan seolitinin müxtəlif kartof sortlarının məhsuldarlığına təsiri Məqalə Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri II Beynəlxalq konfransın materialları. Gəncə, 2011, s. 240-244 4 s R. Əmirov.,

S. Qəhramanov

85 Экологические модели управления плодородия почвы виноградных угодий в Нахичеванской Автономной Республике. Статья Научный журнал //КубГАУ, №-76 (02), 2012, 11 с. 11 с
86 Рациональное использование почвы зерновых угодий в Нахичеванской Автономной Республике Статья VII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. г. Барнаул, 2012, с. 131-133 3 с
87 Влияние Нахчыванского Цеолита на количество клубенковых бактерий различных сортов нута. Статья VII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. г. Барнаул, 2012, с. 275-277 3 с Р. Амиров., С..Гахраманов
88 Экологические оценки почвы под виноградные угодья Статья Аграрная наука. Москва, 2012 2 с
89 Arazboyu düzənliklərdə boz-çəmən və ibtidai-boz torpaqlarının morfoloji xüsusiyyətlərinin təhlili.

 

Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №2, 2012, s. 91-98, 8 s F. Nəbiyeva
90 Lizbird çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi, №4, 2012, s. 118-124 5 s R. Əmirov
91 Türkeş çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi Məqalə / Azərbaycanda Ərzaq Təhlükəsizliyinin Həllində Torpaq-Aqrokimyəvi tədqiqatların Polu mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu, XXI c., №-2, 2013, s. 315-319 4 s R. Əmirov
92 Heydər Əliyev və aqrar sektorda aparılan torpaq islahatları Məqalə //AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, xüsusi buraxılış. Naxçıvan, 2013, s. 169-176 7 s
93 Эко-географическая оценка почв овощных угодий в Нахчыванской Автономной Республике.

 

Статья / VIII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. Барнаул: 2013, с. 310-314 4 с Р. Амиров
94 Оценка лесных и лесокустарниковых ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной республике и их экологические особенности Статья // Вестник Алтайского государственного университета. Барнаул: №2 (100), 2013, с. 55-59 4 с А. Ибрагимов
95  Эко-географическая оценка почв овощных угодий Приараксинской низменности в Нахчыванской Автономной Республике Статья / Материалы восьмой Международная научно-практической конференции. Научный журнал «Аспект» №18 (Т. 3). Донетск: 2013, с. 23-33 10 с Ф. Набиева
96 Torpaq münbitliyinin artırılmasında ayrı-ayrı ekoloji parametrlərdən istifadə olunması Məqalə // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 20013, №4, s. 114-121 7 s
97 Экологическая оценка ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной Республике Статья Перспективы развития научных исследований в ХХI веке. IV Международная научно-практическая  конференция. Махачкала, 2014, с. 159-162 4  с Г. Сеидова
98 Nursu çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər  altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi,  №2, 2014, s. 86-93 7 s
99 Naxçıvan Muxtar respublikasında yüksək dağlıq torpaqlarının ekoloji şəraiti Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi,  №2, 2015, s. 152-160 7 s
100 Əbrəqunus çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında ekoloji qiymətləndirilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi,  №4, 2015, s. 155-160
101  Mədəni bitkilər altında torpaq münbitliyinin artırılmasında seolitin rolu Məqalə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi, XXVI cild. Bakı, Müəllim, 2015, s. 451-454 4 s R. Əmirov
1 2 3 4 5 6
102 Naxçıvan Muxtar Respublikasında  mədəni və təbii bitkilər altında torpaqarının səmərəli istifadə olunması. Məqalə Beynəlxalq elmi-praktik konfrns, NDU, Naxçıvan, 2015, s. 217-221 5 s
103 Ordubad maili düzənliyi  torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bikilərı altında  formalaşmasının ekoloji qiymətləndirilməsi. Məqalə Naxçıvan Universiteti, Elmi-praktik konfrans, Naxçıvan, 2015, s. 101-105 5 s T. Hacıyeva
104 Naxçıvan Muxtar respublikasında orta dağlıq torpaqlarının ekoloji şəraiti Məqalə  Beynəlxalq İpək Yolu konfransı, Naxçıvan Universiteti, Naxçıvan, 2015, s. 67-68 2 s
105 Оценка ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной Республике Статья IV Международная научная экологическая   конференция. Краснодар, 2015, с. 404-406 3 c
106 Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların öyrənilməsi Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan Müstəqillik İllərində: Xüsusi Buraxılış. Naxçıvan, Əcəmi,  2016, s. 339-349 10 s
107 Mədəni və təbii bitkilər altında Gülüstan düzənliyi torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məqalə  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild: №1, Naxçıvan,Məktəb,  2016, s. 152-160 8 s İ.Hüseynəlili
108 Theoretical and practical importance of ecological  fertility models of soils. Article International Journal of Multidisciplinary Research and Development Impact Factor: RJIF 5.72 www.allsubjectjournal.com Volume 3;Issue 3;March 2016; PP/ 389-391 3 pp
109 Usage of other ecological parameters in onder to increase soil fertility Article International Journal of Academic Research and Development ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22 www.newresearchjournal. com/academic Volume 1; Issue 4; April 2016; Page No. 55-58 4 pp
110 Практическое использование и значение моделей плодородия почв виноградные угодий Статья  Вестник Алтайского государственного аграрного университета, Барнаул, 2017, № 2 (148), с. 37-44 Режим доступа: www.asau.ru/vestnik/2017/2 7 c С.Кахраманов
111 Оценка полупустынных и сухостепных ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной Республике и их экологические особенностей Статья // The scientific method, (Warszawa, Poland), № 4 (4)/2017, с. 22-27 5 c С. Кахраманов., И.Сеидова
112  Naxçıvan Muxtar Respublikasında Arazboyu səhra və yarımsəhra landşaftının torpaq tipləri

 

Məqalə  AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası,  Naxçıvan: Tusi, 2017, cıld 10, № 2,  s.97-104 7 c
113 Şərur düzənliyi torpaqlarının aqro-ekoloji qiymətləndirilməsi Məqalə Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, №1(4). Naxçıvan, 2017, s. 235-240 5 s H. Seidova., T.Paşayev
114  “Torpaqşünaslıq və  Torpaq coğrafiyasaı” fənnindən cöl təcrübələrinin kecirilməsi metodikası Məqalə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №3(84). Naxçıvan, 2017, s. 280-283 3 s H.Seidova
115 Результаты   почвенных  водорослей, распространенных  в почвах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан Статья Вестник Алтайского государственного аграрного университета, Барнаул, 2017, № 6 (152), с. 97-101 4 c С.Кахраманов
116 Şərur inzibati rayonunda təbii torpaq-kadastr rayon və yarımrayonları Məqalə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №7(88). Naxçıvan, 2017, s. 94-100 6 s L.İbrahimova
117 Sədərək inzibati rayonunda təbii torpaq-kadastr rayon və yarımrayonları Məqalə  Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, № 4 (7). Naxçıvan, 2017, s. 235-242 7 s H.Orucov
118 Sədərək inzibati rayonunun torpaq-kadastr xəritəsi. Xəritə Naxçıvan Torpaq Komitəsi. 2018 1 s. H.Orucov
119  Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların deqradasiya proseslərinin tədqiqi. Konfrans Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə: 2018, s.85-88 3 s
120 Kəngərli inzibati rayonunda torpaq-kadastr rayonlaşdırılması Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası,  Naxçıvan: Tusi, 2018, cıld 10, № 2,  s.138-145 7 s H.Orucov
121 Eco-geographical factors affecting on the soil formation under the cultivated plants in the Nakhchivan Autonomous Republic. Article The scientific method, (Warszawa, Poland), № 19, 2018, Page No. 8-12 4 pp S.Qahramanov., L.Ibrahimova
122 Şahbuz rayonun orta dağlıq zonasında yayılan papaqlı göbələklər Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №7(88). Naxçıvan, 2018, s. 94-100 6 s H. Seyidova
123 Arazboyu zonada əkinəyararlı ərazilərdə torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və əkin dövriyyəsinə qaytarılması Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası,  Naxçıvan: Tusi, 2018, cıld 10, № 4,  s.130-137 3 s V.Vəliyev
124 Naxçıvan MR-də üzüm bitkisinə təsir edən əsas ekoloji amillərin təsnifatı və xüsusiyyətləri. Məqalə ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2018, № 3, s.3-110 13 s V.Quliyev
125 Kəngərli inzibati rayonunda torpaqlarin ekoloji qiymətləndirilməsi

 

Məqalə AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri seriyası, Bakı: Elm, 2018, cild 73, №3, s. 112-115 5 s V Vəliyev., H Seyidova
126 Şərur inzibati rayonunda təbii torpaq-kadastr yarımrayonlarının xəritə-sxemi

 

Xəritə Naxçıvan Torpaq Komitəsi. 2019, 1 s. 1 s H. Orucov
127  Babək inzibati rayonun torpaq-kadastr yarımrayonları

 

Konfrans Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə: 2019, s. 312-314 2 s S. Qəhramanov
128 Babək inzibati rayonunda torpaqlarin ekoloji qiymətləndirilməsi

 

Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası,  Naxçıvan: Tusi, 2019, cıld 15, № 2,  s.143-147 5 s
129 Naxçıvan Muxtar Respublikasinin boz və qəhvəyi torpaqlarinin münbitliyinin artirilmasinda yosunlarin rolu

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, №3(100). Naxçıvan, 2019, s. 64-67 3 s S. Qəhrəmanov
130 Naxçıvan Muxtar Respublikasinda qədim dövrdən xx əsrin başlanğicina qədər əkinçiliyin inkişaf tarixi

 

konfrans  Naxçıvan Dövlət Universiteti,  Elmi konfrans,  Naxçıvan, 2019, s. 122-124 2 s A. Novruzlu