Hacıyeva Fatma Ramiz qızı, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Hacıyeva Fatma Ramiz qızı 1959-cu ildə Culfa rayonunun Xanağa kəndində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olmuş, 1983-cü ildə bitirmişdir. 1983–cü ildən Naxçıvan şəhər pionerlər və məktəblilər sarayında işləmişdir. 1997–ci ildən Naxçıvan dövlət Universitetində laborant, 1999–cu ildən isə müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2005–ci ildə baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şagirdlərdə riyaziyyata maraq tərbiyəsinin üsul və vəsaitləri NDU-nun elmi xəbərləri, 3 1999, Səh. 119-121
 2. Vaxt hesablamalarına aid məsələlər həllinin tədrisinə dair NDU-nun elmi xəbərləri, 3 2000, Səh.90-95
 3. 1-100 qədər natural ədədlərin nömrələnməsi, öyrədilməsi texnologiyası, NDU-nun elmi xəbərləri, 2001, Səh. 71-75
 4. Uşaqların riyazi təsəvvürlərininkişafında riyazi məzmunlu süjetli-didaktik oyunlar bir vasitə kimi, NDU-nun elmi xəbərləri ,10 2003, Səh. 93-94
 5. F.Hacıyeva, İ.Rüstəmov, İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində əyləncəli çalışmaların əhəmiyyəti və didaktik funksiyalar, NMİ-nin elmi xəbərləri, 2 2005, Səh. 58-60
 6. F.Hacıyeva , İ.Rüstəmov, İbtidai siniflərdə tənlik qurmaqla məsələlər həllinin təliminə dair, MEA xəbərləri ,2005, Səh. 598-603
 7. F.Hacıyeva , İ.Əliyev, Riyazi anlayış, onun tərifi və tərifə verilən tələblərə dair bəzi mülahizələr, NMİ-nin elmi xəbərləri ,2010, Səh. 4-7
 8. F.Hacıyeva, İ.Rüstəmov, İbtidai siniflərdə ədədi ifadələrin öyrədilməsi metodikası, NMİ-nin elmi xəbərləri, 2010, Səh. 3-8
 9. Şagirdlərdə riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi yolları, ADU-nun Xəbərləri, B 2014 N4, Səh. 428-429
 10. Riyazi təlimin məqsədləri, NDU-nun elmi əsərləri, 2015 N9 (65) Səh. 83-87         11. Психолого-педагогические факторы развития математической речи младших школьников, «Вестник» Научно-теоретический журнал, Волгоград, 2015, Səh. 55-59
 11. Əsas kəmiyyətlərin təlimi prosesində şagirdlərin riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi, (I-IV siniflər), NDU N2 2016, Səh.80-85
 12. Şagirdlərin “Sahə anlayışı”  və ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi prosesində riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi, NMİ N4 2016, Səh.87-90
 13. F.Hacıyeva, S.İbrahimova, İbtidai siniflərdə Riyazi çalışmaların Təsnifi və xüsusiyyətləri, NMİ N1 2017, Səh.90-93
 14. Психолого педагогические факторы развития математической речи младищих школьников, Педагогични науки  2016, Səh.12-15
 15. Məsələ həlli prosesində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün və riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi III-IV siniflər, APİ, Xəbərlər Bakı, № 3-15, Səh.464-466
 16. Hissə və kəsr anlayışlarının öyrədilməsi prosesində şagirdlərin riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi, Fizika riyaiyyat və informatikanın tədrisi, Bakı, №2 2017Səh. 66-71 18. Cismin hərəkət sürəti anlayışını daxil etməklə, şagirdlərin riyazi nitqinin və məsələ həlletmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, NMİ-2018, Səh. 88-92
 17. Naxçıvandakı Əshabi-Kəhf mağarasının Türk Mədəniyyət mirasındakı  yeri, Konfrans məqaləsi, 10 noyabr, 2018, Türkiyə, Urfa,V oturum
 18. Şagirdlərin sahə anlayışları və ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi prosesində riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi, Məqalə, Naxçıvan Müəllimlər institutu, 2019,N 1(55) Səh. 50-51 21. İbtidai siniflərdə məsələ həlli təlimində varislik, Naxçıvan Dövlət Universiteti
 19. İbtidai siniflərdə məsələlərin düzülüşü forması, NMİ
 20. Şagirdlərin sahə anlayışları və ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi prosesində riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi, Məqalə, Naxçıvan Müəllimlər institutu, 2019,N 1(55) Səh. 50-51 21. İbtidai siniflərdə məsələ həlli təlimində varislik, Naxçıvan Dövlət Universiteti
 21. . İbtidai siniflərdə məsələ həlli təlimində varislik, Naxçıvan Dövlət Universiteti
  1. İbtidai siniflərdə məsələlərin düzülüşü forması, NMİ