Hacıyeva Qalibə Əli qızı

Filologiya uzrə fəlsəfə doktoru

24 may 1965-ci ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Gümüşlü qəsəbəsində anadan olub.

1972-1982-ci illərdə Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbdə təhsil alıb

1982-1985-ci illərdə Naxşıvan 5 saylı tikiş fabrikində tikişçi işləyib.

1985-1990-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakultəsində təhsil alıb.1993-cü ildən NDU-nun dissertantı olub.

1985-1990-cı illərdə Naxçıvan Pedaqoji İnstitunun tarix-filologiya fakultəsində təhsil alıb.

İnstitututu bitirdiyi tarix, ixtisası və diplomun seriyası:(1985-1990; 29 iyun); Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası müəllimliyi. Diplomun verilmə tarixi: 10 iyul 1990-cı il; Qeyd №-104, УВ-I № 114840

Fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiə olunduğu tarix, ixtisasın şifri və adı:  “Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri”: ixtisas kodu:  10.02.02  –    Azərbaycan dili; 29 noyabr 2000-ci il; BDU-nun  Elmi Şurası.

Elmlər namizədi diplomunun verilmə tarixi: Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attеstasiya Komissiyası, 16 yanvar 2001; EN № 02243; Protokol № 5.

Dosent diplomunun verilmə tarixi: Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attеstasiya Komissiyası, 15 yanvar 2010, DS № 03403, Protokol № 3.  

Filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiə olunduğu tarix, ixtisasın şifri və adı: “Naxçıvan dialekt və şivələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu dialektləri ilə müqayisəli tədqiqi”: ixtisas kodu: 5706.01 – Azərbaycan dili; 5710.01 – Turk dilləri; 09 oktyabr 2018-ci il, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurası.

TƏDQİQAT SAHƏSİ: Türkologiya (onomastika, müqayisəli dialektologiya, dil tarixi)

1990-cı ildə Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filologiya fakültəsini bitirmiş, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında Türk dünyasının ayrılmaz parçası – Güney Azərbaycanın itirilmiş bölgələrindən biri “Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini, 2010-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışdır. Kiçik yaşlarından ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan Qalibə Hacıyeva 1992-ci ildə Naxçıvanda Məhəmməd Hadi adına “OCAQ” ədəbi məclisini yaratmış, 2001-ci ilədək məclisə rəhbərlik etmişdir. İlk şeiri Türkiyədə “Qardaş ədəbiyyatlar” jurnalında nəşr olunduqdan sonra 1999-cu ildə Trabzonda Qaradəniz Yazarlar Birliyinin keçirdiyi “Uluslararası 3. Şairlər Şöləni”ndə birincilik qazanaraq “şairlər çempionu” adlandırılmış və Trabzon Bələdiyyəsinin xüsusi mükafatına layiq görülmüşdür. 2006-cı ildə İzmir KBATEK şeir axşamlarında, 2009-cu ildə Bağdadda Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən elmi ədəbi konfransda, 2009-cu ildə Türkiyənin Elazığ şəhərində N.F.Kısakürek anısına düzənlənmiş XVII Beynəlxalq Xəzər şeir axşamlarında və bir çox xarici ölkələrdə keçirilən onlarla bu kimi çoxsaylı beynəlxalq elmi, ədəbi konfranslarda şeirləri və elmi məruzələri ilə çıxış edən Qalibə Hacıyeva beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan elmini və mədəniyyətini layqincə təmsil etmişdir.

Uzun müddət Almaniyada nəşr olunan “21 Azər” jurnalının Naxçıvan təmsilçisi olan Qalibə Hacıyeva 1986-cı ildən 2000-ci ilədək Naxçıvan Dövlət Teleradio Şirkətində ştatdankənar olaraq “Qardaş Türk ellərindən soraq”, “Yurdumuz yurddaşlarımız”, “Müdriklərimizin söz xəzinəsindən”, “Təbrizə gedən yollar”, “Qardaşliq körpüsü” və bu kimi bir çox başqa silsilə proqramların yaradıcısı və müəllifi olmuşdur. Türkiyə, İran, İraq, Amerika, Almaniya, Albaniya, Ukrayna, Moldova, Rusiya kimi dünyanın bir çox ölkələrində keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və ədəbi məclislərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmiş Qalibə Hacıyeva 150-dən çox elmi, publisistik məqalənin və bir neçə kitabın müəllifidir. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının dosenti olan və Türk dünyası ilə bağlı araşdırmalarını davam etdirən Qalibə Hacıyeva 2018-ci il oktyabr ayının 09-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasında “Naxçıvan dialekt və şivələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu dialektləri ilə müqayisəli tədqiqi” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Universitetdə “Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası”, “Qrammatik təhlilin nəzəri əsasları və müqayisəli qrammatika”, “Umumi dilcilik”, “Azərbaycan dilcilik tarixi”, “Müasir dilciliyin aktual problemləri”, “Onomalogiya”, “Dialektologiya” və başqa bu kimi fənnləri tədris edən Qalibə Hacıyevanın bir çox elmi monoqrafiyaları nəşr olunmuş, bir qismi isə nəşrə hazırlanmaqdadır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Güney Azərbaycanın Doğusundakı yer adları, İstanbul: 2001.
 2. Cənubi Azərbaycan toponimləri, Bakı: “Elm”, 2008, 200 s.
 3. Dilimiz, Tariximiz, Yaddaşımız. Dialektoloji tədqiqatlardan ibarət elmi məqalələr top­lusu, (monoqrafiya) Bakı: “Araz”, 2008, s. 200s.
 4. Tənhalığa Gedən Yol, (şeir və dram əsərləri) Bakı: “Sabah”, 2008, 180 s.
 5. Ömər Faiq Nemanzadənin əsərlərində dil ve dilçilik məsələləri. Bakı, “Nurlan”, 2007.
 6. Barışsız Dünyamızın Barışı. (rok musiqisi haqqında elmi monoqrafiya) Naxçıvan, “Əcəmi”, 2014, 280 s.
 7. Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu şivələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu şivələri ilə fonetik və leksik müqayisəsi. Naxçıvan: “Əcəmi”2017,328 s.
 8. Naxçıvan qrupu şivələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu şivələrinin morfoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017, 216 s.
 9. Nahçıvan Grubu Ağızları ve Orhon Yazıtlarının Ortak Leksikası”Uluslararası Tonyukuk SempozyumuTürk Ocakları İstanbul Şubesi’nin Bahçeşehir Üniversitesi 3-4 Haziran 2020.
 10. Onomastikbirimlerinöğrenilmesindetarihidiyalektizimlerinrolü. Türkiye-Ankara: 2020.
 11. Azərbaycan-Türkiyə birliyi elmi müstəvidə.https://nuhcixan.az/news/elm-tehsil/37334-azerbaycan-turkiye-birliyi-elmi-mustevide “Elm və təhsil” 23:16 05.11.2020.
 12. Dialekt leksikasında mövcud leksik vahidlərin struktur-semantik tipləri.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Nəsimi adina Dilçilik İnstitutu. “Dilçilik  araşdırmaları” jurnalı, 2019, № 2, səh.54-63.
 13. The role of dialectological atlases on studying the historical-linguistic features of the world languages
 14. http://www.transylvanianreviewjournal.com/ojsfolder/index.php/TR/issue/view/26
 15. Azərbaycan-türk onomastikasinda Kimmerlərin tarixiizləri.“ELMİ İŞ” (beynəlxalqelmijurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2021.
 16. Ermeni Terörüne Maruz Kalmış Osmanlı Döneminin Türk Kökenli Tarihi Toponimleri.Türkiye-Sakarya: Akademik Tarih ve Düşunce Dergisi. Mart 2021.
 17. TÜRKDED-4, Haziran – June 2022 Rize, 46-68
 18. Azerbaycan Türkçesinin Nahçıvan Ağızları ile Gagauz Türkçesinin Ortak Leksikası. 13-15 Mayıs 2022 Komrat-Gagauz Yeri (Moldova). 783-804
 19. Eski Türk Yazılı Abidelerinin Dili ve Nahçıvan Ağızları. Çankırı-Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstüsü, 8 Haziran 2022

Dərs proqramları və dərs vəsaitləri

 1. “Cənubi Azərbaycan toponimləri”. Bakı, 2008.
 2. “Onomalogiya”, Nahçıvan 2012.
 3. “Azərbaycan dilcilik tarixi” Naxçıvan 2013.
 4. “Müasir dilciliyin aktual problemləri” Naxçıvan 2013.
 5. Çağdaş Türk dilləri və Naxçıvan şivələrinin ortaq leksikası. Dərs vəsaiti. Naxçıvan “Əcəmi” nəşriyyatı 2022.
 6. Azərbaycan dilçilik tarixi. Tədris proqramı. Naxçıvan: “Əcəmi” 2022.
 7. Azərbaycan onomastikası. Tədris proqramı. Naxçıvan: “Əcəmi” 2022.
 8. Bir ömrün sənət zirvəsi S.Məmmədovanın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş monoqrafiya. Elmi monoqrafiya. Naxçıvan “Əcəmi” nəşriyyatı, 2022. 164 s.

İştirak etdiyi Beynəlxalq  seminar,  simpozyum  və  konfranslar

 1. 1991: Bakı-Azərbaycan. Azərbaycan qadınlarının I Qurultayı.
 2. 1999:Türkiye – Trabzon: Karadeniz Yazarlar Birliğinin Uluslararası III Şairler Şöleni.
 3. 2001:Türkiye – Trabzon: Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu.
 4. 2005:America-Vermont: “PROJECT HARMONY” Azerbaijani Women’s Leadership Program. US Exchange.
 5. 2006: Türkiye – İzmir – Çeşme: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı.
 6. 2006: Azərbaycan – Bakı: XII. KIBATEK Edebiyat Şöleni.
 7. 2006: Türkiye – İzmir: Uluslararsı KIBATEK Edebiyat Şöleni..
 8. 2006: Türkiye – Trabzon: Trabzon ve Çevresi Uluslararası Kültür ve Tarih Sempozyumu.
 9. 2006: Türkiye – Tarsus: Uluslararası Geleneksel 5. Uluslararası KARACAOĞLAN 400. Şelale Şiir Akşamları
 10. 2006: Azərbaycan – Bakı: I Beynəlxalq Folklor konfransı.
 11. 2006:Türkiye – Kayseri: Osmanlı Döneminde Ermeni-Türk İlişkileri.
 12. 2007: Türkiye – Erzurum: Uluslararası Türk Şöleni.
 13. 2007:Moldova–Kişiniyov: KIBATEK Edebiyat Sempozyumu.
 14. 2007:Türkiye–Isparta: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sem­po­zyu­mu.
 15. 2007: Türkiye – Ankara: I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu.
 16. 2007:Azərbaycan – Bakı: Müasir dilçiliyin problemləri. II Beynəlxalq Elmi Konfrans.
 17. 2007: Azərbaycan – Bakı: IV Uluslararası folklor konfransı.
 18. 2008:Türkiye – Ankara: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.
 19. 2008: Türkiye – Ankara: Uluslararası Türk Dili Kurultayı.
 20. 2008: Türkiye – Antalya: KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu.
 21. 2009: İraq – Bağdad: Füzuli 500 Sempozyumu.
 22. 2009:Türkiye–Kars: Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı.
 23. 2009: Türkiye – Elazığ: N.F.Kısakürek anısına XVII. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları.
 24. 2009: Türkiye-Ankara: I Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu.
 25. 2010:Türkiye-İzmir: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.
 26. 2010: Türkiye-Kayseri: Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştır-maları Çalıştayı.
 27. 2010: Türkiye – Çanakkale: Balkanlar ve İslam Sempozyumu.
 28. 2010: Türkiye – Seferhisar:Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu.
 29. 2011: Türkiye – İstanbul: Eğitimdeki Gelişmeler ve Kültürel Paylaşım Se­mi­nerı.
 30. 2011: Türkiye–Isparta: II Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu.
 31. 2011: Azərbaycan-Bakı: Abbas Zamanovun 100 illik Yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası, axtarışlar, problemlər, perispektivlər” Respublika Elmi Konfransı.
 32. 2012: Azərbaycan – Naxçıvan: Beynəlxalq Elmi Simpozium.
 33. 2012: Türkiye –Ankara: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları Uluslararası türkiyat Araştırmaları Sempozyumu.
 34. 2012: Крім-Білогірськ: Міжнародна тюркологічна конференція.
 35. 2012: Albania-Tirana: İBAC 2012. 2nd İntrnational Balkan Annual Confrence.
 36. 2012: Türkiye – Denizli: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.
 37. 2013: Украина-Белагорск: II Международная Тюркологическая Конфренция “Мир Бекира Чобанзаде.
 38. 2013: Türkiye – Eskişehir: Kafkasya Üniversitetlər Birliği Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı.
 39. 2014: Türkiye – Diyarbakır: “Tercihin 100. Yılında Osmanlı’nın Son Dö­ne­mindeki İsyanlar” Uluslararası Sempozyumu.
 40. 2015: Türkiye – Kars: Azerbaycanşinaslık “Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih) Uluslararası Sempozyum.
 41. 2015: Türkiye – Iğdır: Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sem­pozyumu.
 42. 2015: Türkiye – İzmir – Çeşme: Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kon­gresi. “Dede Korkut ve Türk Dünyası”.
 43. 2015: Azərbaycan Naxçıvan: Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu.
 44. 2015: Türkiye – Kars: Azerbaycanşinaslik: “Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih) Uluslararası Sempozyumu. Kafkas Üniversitesi.
 45. 2018: Türkiye – Eskişehir: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempoz­yu­mu.
 46. 2019: Azərbaycan Naxçıvan: Naxçıvan-Türkiyə Diplomatik Əlaqələri Yeni Müstəvidə. Beynəlxalq Elmi Konfrans.
 47. 2019: Türkiye – Ağrı: Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sem­poz­yu­mu. İbrahim Çeçen Üniversiteti.
 48. 2019: Azərbaycan – Naxçıvan: Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubi­le­yinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı.
 49. 2019: Türkiye – Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yazılışının 950. yı­lı Anısına “Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası” Uluslararası Sempoz­yu­mu.
 50. 2019: Türkiye – Samsun: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempoz­yu­mu. On Dokuz Mayıs Üniversitesi.
 51. 2020: Türkiye – İstanbul: BAU Bilge Tonyukuk Yazıtının Dikilişinin 1300 yılı UNESCO Bilge Tonyukuk yılı anısına Uluslararası Sempoz­yum.
 52. 2020: Türkiye – Ankara: TDK: IX Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Bil­ge Tonyukuk Anısına.
 53. 2020: Gürcistan – Tiflis. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı.
 54. 2020: Türkiye – Ankara: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempoz­yumu Gazi Üniversitesi.
 55. 2020: Türkiye – Isparta: Uluslararsı Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmeze Ad verme Çalıştayı. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 56. Konfrans On March 31, 2021 online video International Forum “Bayram Han-the Turkmen and Traditions of Humanism,
 57. Patriotism and Fortitude of Turkmen People” Aşkabad-Türkmenistan.
 58. 29 Eylül. 2021. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Eski Sümerlerin etnik yapısı ve coğrafyası.
 59. 14-16 Ekim 2021. RİZE: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.
 60. 26-27 Eylül 2021. XVI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı. Bildiri: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Nahçıvan Ağızlarının
 61. Ortak Özellikleri. 
 62. 2-14 Temmuz 2021.“Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına
 63. Uluslararası Türkçenin YazıDili Oluşu Sempozyumu. Türk dilinin Yunus Emre Yüceliği.
 64. 22-24 Nisan 2021. I.Uluslararası Adbilim Sempozyumu. İzmir: Ege Onoma ad- Sempozyumu. Osmanlı kaynaklarında
 65. Azerbaycanın tarihi Etnik Manzarası.
 66. 20-21 Mayıs 2021. ANKARA: .Bilge Tonyukuk Anısına 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu.
 67. Güney Azerbaycanda edebiyatın durumu.
 68. 24 aprel 2021. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Quba filialının təşkilatçılığı ilə   Zoom platforması üzərindən Aşıq
 69. Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyine hesr olunmuş “SCIENCE AND EDUCATION: PRESERVING THE PAST, CREATING THE FUTURE” adli XIll Beynalxalq onlayn elmi praktik simpozium.
 70. 23-25 Noyabr Özbəkstanda Əlişir Nəvainin yaradıcılığına həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan ədəbiyyatında Əlişir Nəvainin Yaradıcılığına münasibət.
 71. 2021: Туркменистан – Ашхабад: Международный форум «Мухам­мет Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и му­жества туркменского народа».Министерство Иностранных Дел Турк­менистана Министерство Образования Туркменистана Акаде­мия Наук Туркменистана.
 72. 2021: Türkiye – Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları Yunus Emre’nin ve­fatının 700. yıl dönümü Anısına Uluslararası Türkçenin Anadolu’da yazı dili oluşu Sempozyumu.
 73. 2021: Türkiye – Ankara: Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bilge Ton­yukuk Anısına Uluslararası Sempozyum.
 74. 2021: Türkiye – İzmir: Uluslararası Adbilim Sempozyumu. İzmir: Ege Onoma – Ad Sempozyumu.
 75. 2021: Türkiye – Ankara: Bilge Tonyukuk Anısına 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu.
 76. 2021: Türkiyə – Kars: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Quba filia­lının təşkilatçılığı ilə Zoom platforması üzərindən Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyine hesr olunmuş “Science and Edu­cation: Preserving the past, creating the future” adli XIII Beynəlxalq on­layn elmi praktik simpozium.
 77. 2021: Türkiye – Rize: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempoz­yu­mu.
 78. 2021:Türkiye – Ankara: Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı.
 79. 2021:Узбекистан–Навои: IV трдицонный научно-практической кон­френции на тему место творчесто нааследия Алишера Навои в человеческом духовно просветительском развитии Министерство Высшего и среднеспециального образования Узбекстана Но­воий­скй Государственый Педогагический Институт Узбекистан горoд Навои.
 80. 2021: Türkiye – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları Yunus Emre’nin vefa­tının 700. yıl dönümü Anısına Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu.
 81. 2021: Uzbekistan – Taşkent: The international scienftic-educational con­fe­rence “Promotion of the Uzbek Language and Literature in the world”.
 82. 2022: Kazakistan–Nur-Sultan. Uluslararası Adbilim Sempozyumu.
 83. 2022: Moldova – Komrat: Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu.
 84. 2022: Türkiye – Ankara: Türk Dünyasında Alp Kadın obrazı.
 85. 2022: Türkiye – Çankırı: Uluslararasi Türkiyat Kongresi.
 86. 2022:Azərbaycan – Naxçıvan: Çağdaş Azərbaycan dilinin problemləri II Respublika konfransı.
 87. 2022: Türkiye –Alanya: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.