Hacıyeva Validə İbrahim qızı

Hacıyeva Validə İbrahim qızı 21 yanvar 1963-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə indiki ADNSU-nin Elektromexanika  fakultəsini bitirmişdir. 2010-cu ildə AMEA-nın akademik H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır . 40 elmi məqalənin, 4 kitabın, 2 dərsliyin, texnologiya müəllimliyi ixtisası üçün “Fizika” və Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrasında “Enerjinin ötürülməsi və paylanması” Naxçıvan MR-in elektroenergetika sistemləri” adlı fənn proqramlarının müəllifidir. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrasının dosentidir.  Ailəlidir, 3 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

 

 1. Влияние гамма-и электронного оъличениеяна аиизатропию элзлмригескихс войствселенида индиа, Хития высоких эпергий,2010,Т.44.№2 , С 138.141, Аскеров К.А, Багхалов Б.Ш.
 2. Радиационно-стойкие фотодиды с термоэлектричеслим охлаждением,

Прибоы и техника эксперимента, 2009, №5, Аскеров К.А , Багхалов Б.Ш  Алев  Р.Ю,  Бекташи  М.Г.

 1. Influence of ionized radiation on photodiodes with thermoelectrik cooler on the basis of indium selenide. 18-th International Conference on photoelectronics and Night vision Devices, 25-28 May, 2004, Moscow, Russia, Proceedings, P. 312-316 Vol.5834, Аскеров К.А , Abdinov D.Sh
 2. Influence of ionized radiation on anisotropy of electric properties of indium selenide, 18-th Inernational Conference on photoelectronics and Night vision Devices, 25-28 May,2004, Moscow, Russia. Proceedings, P.342-346.Vol. 5834, Askerov K.A.
 3. Перпективные радиационно-стойкие фотоприумнили на оснщве полупровдников типф AIIIBIV, Fizika 2005-elmi konfransının materialları, 7-9 iyun, 2005, Bakı, S. 882-884, Аскеров К.А .Исмайлов Ф.И., Бекташи М.Г

 

 1. Разработка радиационно-стойких фотодиодои на онове селенида индия с термоэлектрическим охлдителем. Fizika-2005 elmi konfransının materialları,7-9 iyun, 2005, Bakı, S. 879-881, Абдинов Д.Ш., Аскеров К.А.,
 2. Радиацонно стойке фотоприемниией на область спектра0,35 1,2 мкм

«Тезисы докладов ХIX Международной научно- технической конференции по фотоелектронике и рриобрат ногного видениния23-26 мая 2006 Москва,Россия,  С.144, Аскеров К.А Бекташи  М.Г Abdinov D.Sh.

 1. Вляние ионизирующих излучений на фотоелектрические свойства фотодиодов на основе селенида индия с тертоэлектрическит охладителет ,

« Тезисы докладов XVIII Международной научно-техническое конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения 23-26. C .138. Аскеров К.А

Абидинов Д.Ш

 1. Effect of gamma and electron-beam irradiation on the anisotropy of electric properties of indium selenide. Прикладная физика,2008 №5. C.106-109. Абидинов Д.Ш. Аскеров К.А. Бекташи М.Г
 2. Effect of gamma and electron-beam irradiation on the anisotropy of electric properties of indium selenide, High Energy Chemistry,2010 No2, P.105-108 Askerov K.A, Barkhalov B.S

 

 1. Вляние ионизирующих излучений на фотоелектрические свойства  фотодиодов на основе селенида индия с тертоэлектрическит охладителет,  Прикладная Физика 2008,№5 , C.109-112, Аскеров К.А, Абидинов Д.Ш
 2. Вляние ионизирующих излучений на спектральные характеристики фоторезисторов на основе селенида индия, AMEA xəbərləri,2010 22 , S.108-111, Аскеров К.А Багхалов Б.Ш.
 3. Mis və gümüş halkogenidlərində quruluş faza keçidləri, NDY Elmi əsərlər N1(43) , S.79-81, Şəmsəddin K.K, Aynur K.K
 4. Изохронный отжиг кристал­­лов селенида галлия, подверг­нутых воздействию ионизи­рую­щих излучений различ­ного вида, Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri, 2013, № 1. S. 8-13, Аскеров К.А., Бархалов Б.Ш., Исмайылов Р.М.
 5. Влияние гамма облучения на фотодиоды Au-InSe с термоэлектрическим
  охлаждением. Труды 9-й Международной конференции «Ядерная и радиационная физика», Алматы, 24-27 сентября, 2013, C. 27-29. Бархалов Б.Ш., Аскеров К.А., Алиев Р.Ю., Нуруллаев Ю.Г.
 6. Günəş enerji çevirici qurğuları, NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2013 № 2(56) , S.64-67, Ş.K.Kazımov, S.Y.Novruzova
 7. Elektrik emissiya -üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, NDU Elmi Əsərlər

Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2014 № 7(63), S.54-56, Ş.K.Kazımov, S.Y.Novruzova

 1. Термоэлектрики и их применения, Федеральное бюджетное учреждения науки Физико-технический институт им.Л.Ф.Иоффе. Российской Академии наук Россиское термоэлектрическое общество 2015 г, C.330-333, Бархалов Б.Ш, Алиев Р.Ю, Багиева Г.З
 2. Fotoelektrik üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, NDU Elmi Əsərlər

Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2015 № 9(65), S.44-45, Ş.K.Kazımov, Faiq Mirişli

Sevinc Novruzova

 1. Ümumi Fizika kursundan Fizika Praktikumu Universitetlər üçün dərs vəsaiti, Naxçıvan 2015, S.200, Ş.K.Kazımov
 2. Proqram 050108-Texnologiya müəllimliyi bakalavr ixtisası üçün Fizika fənninən proqram, Naxçıvan 2015, S.24, Ş.K.Kazımov
 3. Ümumi Fizika kursu, Naxçıvan 2015, S.400, Ş.K.Kazımov
 4. Külək energi ehtiyatları, Naxçıvan NDU Elmi Əsərlər təbiət elmləri və tibb seriyası 2016 №6(76), S. 77-80, M.N.Nuriyev, Ş.K.Kazımov, S.Y.Novruzova
 5. Günəş elektrik stansiyası, NDU Elmi əsərlər № 5(73), S .57-59, Ş.K.Kazımov

S.Y.Novruzova

 1. Proqram 050608-Elektroenergetika mühəndisliyi üçün Elektrik energisinin ötürülməsi və paylanması fənninən proqram, Naxçıvan 2016, S 7, Ş.K.Kazımov

S.Y.Novruzova

 1. Naxçıvan MR-nin elektroenerjetika sistemləri seçmə fənninən proqram, Naxçıvan 2016, S 11, Ş.K.Kazımov, S.Y.Novruzova
 2. Külək elektrik stansiyası, NDU elmi əsərlər Naxçıvan 2016 Təbiət elmləri, M.N.Nuriyev, S.Y.Novruzova, Ş.K.Kazımov
 3. Naxçıvan MR-nin elektroenergetika sistemləri, dərslik, Naxçıvan 2017, 244 səh, S 244, S.Y.Novruzova, Ş.K.Kazımov
 4. Külək energi ehtiyatları, S 7, A.Əliyeva, Ş.K.Kazımov
 5. Naxçıvan MR-in relyefine uyğun hidroenerji ehtiyatları, NDU elmi əsərlər

Naxçıvan 2017 Təbiət elmləri, S.Y.Novruzova, Ş.K.Kazımov

 1. NDU elektroenergetika ixtisasında maddi-texniki bazası gündən- günə zənginləşir, NDU 50 ildə elmi konfransın materialları Naxçıvan NDU, S 61-65, S.Y.Novruzova, Ş.K.Kazımov
 2. Günəş enerji ehtiyatlari ondan istifadə, NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2018 ,NDU Qeyrət, № 8 (89), S 51-53, S.C.Qənbərov, Ş.K.Kazımov
 3. Naxçivan MR-in relyefine uyğun hidroenerji ehtiyatlari, S 91-93, S.Y.Novruzova, Ş.K.Kazımov
 4. Некоторые особенности струкурных преврашений в кристаллах халькогенидах меди                 NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2017 ,NDU Qeyrət № 8 (97) Ш.Казымов Н. Пашаев
 5. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması Naxçıvan 2019 380 səh. Ş. Kazımov
 6. Fizikadan laboratoriya işləri  Dərs vəsaiti  Ş.Kazımov
 7. Günəş enerji ehtiyyatları, ondan istifadə NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2017 ,NDU Qeyrət № 8(89) 60-66 Ş.Kazımov
 8. Müasir dövrdə alternativ    enerjimənbələrindən  elektrik enerjisinin alınması yolları NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2020 ,NDU Qeyrət №4(89)   46-49 Ş.Kazımov
 9. Fürye çevrilməsi və sırası vasitəsilə elektrik maşınlarının xassələrinin öyrənilməsi NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2010 ,NDU Qeyrət № 5(106) 4 B. Hacıyeva Ş. Kazımov
 10. Külək enerji ehtiyatlari NDU elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat texniki elmlər seriyasi .Naxçıvan 2016 №6(76)          77-80 M.Ə.Nuriyev S.Y.Novruzova Ş.Kazımov