Həsənov Əli Məmməd oğlu

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent                  

 

 

1951-ci ildə Babək rayonunun (keçmiş Naxçıvan rayonu) Cəhri kəndində anadan olmuşdurr. 1969–cu ildə  V.İ.Lenin adına APİ-nin Naxçıvan filialının Biocoğrafiya fakultəsinə daxil olmuş və 1973-cü ildə həmin fakultəni coğrafiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.Həmin idən Q.Əkbərov adına Cəhri kənd orta məktəbində coğrafiya müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.. 2004-ci ildə “ Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri və onlrdan istifadə yolları” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur  “014-cü ildən dosentdir. Hazırda “Naxçıvan mMR –in torpaqlarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri və iqtisadi goğrafi qiymətləndirilməsi ” istiqamətində elmi iş aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Ə.Həsənov, N.Babayev, Z.Əlixanbəyli.Naxçıvan MR caylarının çirklənmə mənbələri və onlara qarşı mübarizə.Naxçıvan MR-75.” Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi” elmi praktik konfransının materialları. NDU“Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan-1999. səh.96
 2. Ə.Həsənov “Naxçıvan MR ərazisində leysan yağışları və sel”. Naxçıvan DU Elmi əsərləri № 3. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan-1999. səh.93
 3. Ə.Həsənov Naxçıvan regionunda xalq suvarma sisteminin inkişafı tarixindən”. Naxçıvan DU Elmi əsərləri № 5. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan-1999. səh.84
 4. S.Hacıyev, Ə.Həsənov. Coğrafiyadan test imtahanlarına hazırlaşmaq üçün məsələlər.Metodik vəsait Bakı-2000, 51 səh.
 5. Ə.Həsənov. Naxçıvan MR-in su ehtiyatlarıvə onlardan səmərəli istifadə yolları. “Naxçıvan MR-in təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları” Beynəlxalq simpoziumunun materialları. 2000 -çi il. NDU“Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan-2001, səh. 131
 6. Ə.Həsənov.Naxçıvan MR-in təbii sərvətləri və onlardan istifadə yolları. (monoqrafiya).Araz nəşriyyatı, Bakı -2001, 246 səh.

7.Quliyev Ə.G., Həsənov Ə.M.  Elxanilər dövründə Azərbaycanda su təsərrüfatının inkişafı. Elxanilər dövründə tarix və mədəniyyət. Beyn.konfr. mat-ı, Iran IR, Təbriz Universiteti, 2004, səh. 347-349.

 1. Ə.Həsənov. Naxçıvan MR-in alternativ enerji mənbələri- Günəş enerjisi. Nax.DU xəbərlər,№ 2 (20), Naxçıvan -2006. səh. 80-81
 2. Ə.Həsənov, Ə.Quluyev. “Naxçıvan MR-in günəş enerjisi və onun iqtisadi qiymətləndirilməsi”. Təbiət Kataklizmləri və müasir sivilizasiyanın Qlobal Problemləri. Beynəlxalq konfransı Bakı- İnnsbruck-2007, səh. 672-675 (Sun energy reserves and economical value of Nakhchivan Autonomic Republic. Natural cataclysms and global problems of the modern civilization Special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E. Baku-Innsbruck, 2007, pp.672-675).

10.Həsənov Ə.M. Naxçıvan MR – də kənd əhalisinin sosial- iqtisadi həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması yolları. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması; Tarix və müasirlik. Beynəlxalq konfransının materialları. Naxçıvan-2007,səh 307-312

 1. Quliyev Ə.G., Həsənov Ə.M. Azərbaycanda yeraltı su ehtiyatlarından səmərəli istifadə. «Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizə» akad.H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2007, səh.63-64.
 2. Ə.Həsənov. Səfəvilər dövründə Azərbaycanın kənd təsərrüfatının coğrafiyası. İran Tədqiqatçılarının Üçüncü Milli Konqresinin materialları. İyun 2007. irfo@iranologyfo.com.
 3. Ə.Həsənov.Mənalı ömür yolu. Nax.DU Elmi əsərlər.№3 (23).Naxçıvan-2008,səh.94-95
 4. Ə.Həsənov.Təbii fəlakətlər və onların əvvəlcədən iqtisadi qiymətləndirilməsi. NDU, Elmi əsərlər.№ 1 (26),Maxçıvan,NDU,“Qeyrət” – 2009, səh.155-157

15.А.Гасанов. О сфере обслуживание карвансараев расположенных на щёлковом пути. HDU Elmi əsərləri, Naxçıvan NDU,”Qeyrət” -2010. səh.190-191.

 1. Ə.Quluyev, Ə.Həsənov. Kəhrizlərin unudulması torpaqların ekoloji durumunun dəyişilməsinə səbəb olur. ”Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri.(21-22 may 2010), Gəncə-2010, səh. 44-45.
 2. Ə.Həsənov. “Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri” mövzusunun tədrisi zamanı Günəşin düşmə bucağının tapılmasının metodikası. NDU, Elmi əsərləri № 12, Naxçıvan. NDU, “Qeyrət”-2011, səh.118-120.

18.Guliyev A.G., Hasanov A.M. (2012). Azerbajani  kahrizes (qanats). Inter­nat­­ional Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management will be held on 21-23 February 2012, in Yazd, Iran. http://confcd_tkwrm01/files/TKWRM01_224.pdf

 1. Quliyev Ə. G., Həsənov Ə.M. (2011). Naxçıvan MR-in torpaq ehtiyyatlarından səmərəli istifadə yolları. Azərbaycan torpaqşünaslar cəmiyyətinin III qurultayının materialları. Torpaqşünasliq vəAqrokimya institunun əsərləri. XX cild, 2011, səh.301-305.
 2. Quliyev Ə., Həsənov Ə.M.(2012). Bazar iqtisadiyyati şəraitində Nax­çıvan MR-də torpaqehtiyatlarindan səmərəli istifadə.Azərbaycan torpaqşünaslıq elminin görkəmli nümayəndəsi, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, prof. M. R. Abduyevin(www.abduyev.info) 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları.Bakı, 2012.s.445-448.

21.Quliyev  Ə.,  Həsənov Ə.M., (2012).  Arazboyu və dağətəyi torpaqlarının ekomeliorativ qiymətlən­dirilməsinin əsas prinsipləri. Azərbaycan torpaqşünaslıq elminin görkəmli nümayəndəsi, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru,  professor M.R. Abduyevin (www. abduyev.info) 85 illik yubileyinə həsr olunmuş   “Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya”    mövzusunda beynəlxalq konfrans materialları . Bakı, 2012.  səh.453-455.

22.Guliyev A.G., Hasanov A.M.  Türk kulturunda kəhrizlər. II Uluslar arası Aras hövzəsi simpozyumu.13-15 Aralık 2011. Erzurum, 2012,  səh.592-598.

23.Ə.Həsənov. Kənd təsərrüfatında istifadə edilməyən torpaqlar, onların  problemləri. Akademik H.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri”  II Beynəlxalq elmi konfransı.7 – 8 noyabr 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı  7 – 8 noyabr 2012 – ci il, səh.235 – 236

 1. Гулиев А.Г.,Гасанов A.M. « Рациональное использование почвы Нахчыванской AR».Произведение Института «Почвоведение и Агрохимия ». Tom XX, 2011,səh. 301 -305

25.Quliyev Ə.G.,Həsənov Ə.M.”Naxçıvan MR delüvial mənşəli şoran torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi”.Azərbaycan MEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya. Cild 21,№3,Bakı-2013, səh. 484-488

 1. Alovset Guliyev, Ali Hasanov.”Environmental Problems and the Soil Deqeration Process in Central Asia”. Soil-Water Journal .2013 Volume 2 number 2 (1) 01-03 Oktober 2013. Kyrguz-Turkish Manas Universitu (KTMU), səh.2007-2012.

27.Ə.Həsənov,Ü.İsgəndərova”Naxçıvan MR ərazisinin dağarası çökəkliklə­rindən kənd təsərrüfatında istifadə zamanı yaranan problemlər və onların aradan qaldırılması yolları”. Naxçıvan DU .Elmi Əsərlər  2013. №1(49),səh.96-99

28.Əli Həsənov. Darıdağ mərgümüşlü mineral suyu ondan istifadənin perspektivləri və problemləri.NDU, Elmi əsərləri 2013. № 2(55), Naxçıvan, NDU  “Qeyrət” -2013, səh. 59-63.

 1. Əli Həsənov.Coğrafiyanın tədrisi metodikası fənninin proqramı. Naxçı­van Özəl Universitetinin Elmi Şurasının 30.09.2013-cü il tarixli 01 saylı protokol qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur.(Bakalavr hazırlığı üçün). Naxçıvan 2013.
 2. Əli Həsənov.Pedaqoji ustalığa aparan yol. Dərs vəsaiti.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 02 aprel 2014-cü il tarixli 376 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.Bakı-Mütərcim-2014, 80 səhifə
 3. Ə. Həsənov, Ü.İskəndərova “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağarası çökəkliklərindən kənd təsərrüfatənda istifadənin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi” NDU, Elmi əsərləri 2015. № 3(68), Naxçıvan, NDU  “Qeyrət” -2015, səh. 94-98
 4. Mübariz Nuriyev, Əli Həsənov,Hilal Qasımov.Darıdağ mineral suyu həyat üçün bioloji stimulyator ehtiyatıdır. NDU, Elmi əsərləri 2015. № 7(72), Naxçıvan, NDU  “Qeyrət” -2015, səh. 131-135.
 5. Əli Həsənov, İsmət Həsənov. Qnomonun kölgəsinə əsasən coörafi enliyin təyin edilməsi. Naxçıvan müəllimlər İnstitunun xəbərləri. Cild12. № 1 2016.Ыэр.129-132.
 6. Əli Həsənov, Ü.İskəndərova. Земли,неиспользуемые в сельском хозяйстве и проблемы их использования. NDU Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU- Qeyrət -2016, № 6(76). Səh. 81-83
 7. Əli Həsənov, Ülviyyə İsgəndərova.Naxçıvan MR-in daş duz ehtiyatları və iqtisadi qiymətləndirilməsi. NDU Elml əsərləri, Naxçıvan, NDU- Qeyrət -2017, № 2(83), Səh.221-224
 8. Əli Həsənov,Həsən Həsənov. Naxcıvan regionunda XIX-XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi vəziyyət. Naxçıvanı tanıyaq. Coğr.kafedrasının nəşri.Məqalələr toplusu. Səh. 333-341, Bakı-Mütərcim-2017
 9. Əli Həsənov, İsmət Həsənov .Kurikulum islahatı ilə əlaqədar coğrafiyadan

icmalların tərtib edilməsi. («Səma cisimləri» mövzusu üzrə. VII sinif). NDU Elmi əsərləri, NDU-  Qeyrət -2017, № 1(82), Səh.209-212

 1. Əli Həsənov, İsmət Həsənov. Qnomonun kölgəsinə əsasən coğrafi enliyin təyin edilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Cild:12 № 1 2016, Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2016, Səh.129-132
 2. Əli Həsənov, Ülvüyə İsgəndərova, Nəcibə Səfərova. Naxçıvan Muxtar Respublikasının filiz və qeyri – filiz faydalı qazıntıları. Naxçıvanı tanıyaq. Coğr.kafedrasının nəşri. Məqalələr toplusu. Bakı-Mütərcim-2017, Səh.48-71

 

 1. Əli Həsənov, Ülvüyə İsgəndərova . Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii şəraiti. Naxçıvanı tanıyaq. Coğr.kafedrasının nəşri.Məqalələr toplusu. Bakı-Mütərcim-2017, Səh.9-38
 2. Əli Həsənov, Şəmil Mahmudov Mineral sular. Naxçıvanı tanıyaq. Coğr.kafedrasının nəşri. Məqalələr toplusu. Bakı-Mütərcim-2017, Səh.71-85
 3. Əli Həsənov, Hilal Qasımov, Jalə Əşrəfova. Bitki ehtiyatları.Meşələr. Naxçıvanı tanıyaq. Coğr.kafedrasının nəşri. Məqalələr toplusu. Bakı-Mütərcim-2017, Səh.71-85
 4. Əli Həsənov, Ülvüyə İsgəndərova, İsmət Həsənov

Naxçıvan MR ərazisində sellərin coğrafi yayılma xüsusiyyətləri və onların vurduğu ziyanın qiymətləndirilməsi. NDU Elmi əsərləri, Naxçıvan, NDU-  Qeyrət -2017, № 3(84), Səh.190-194

 1. Əli Həsənov, İlahə Seyidova. Sellər və onların vuracağı ziyanın əvvəlcədən iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi (Naxçıvan MR çayları nümunəsində ). NDU Elml əsərləri, Naxçıvan, NDU- Qeyrət -2017, № 2(83), Səh.221-224
 2. Həsənov.Ə.,Novruzlu A.,Həsənov İ. Müasir şəraitdə Naxcıvan Muxtar Respublikasının torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə yolları.Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XX cild.Ak. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş “İnsan və Ətraf mühit münasibətləri”mövzusunda elmi konfransın materialları,Bakı-2017
 3. Ə.Həsənov, Ü.İsgəndərova, F.Həsənova, H.Həsənov.Motivasiya mərhələsində müəllim vəzifələrinin problemlərinə dair. Naxçıvan Ndu, Qeyrət nəşriyyatı2019, № 1(98, Səıh. 171-174)
 4. Əli Həsənov,Ülviyə İsgəndərova. Əkin altında istifadə edilən düzənlik torpaqların münbitliyinin artırılması yolları.(Naxçıvan MR Arazboyu zona torpaqlarının nümunəsində)

                       

 1. 5. Əli Həsənov, Ülviyyə İsgəndərova, Həsən Həsənov, Röya Məmmədova. Kurikulum islahatında motivasiyanın aparılmasının metodikası. NDU, Elmi Əsərlər. Humanitar Elmlər seriyası, №-1 (90), II cild.Naxçıvan, NDU, Qeyrət-2018,səh.71-78.

 

 

 1. Əli HəsənovÜlviyyə İsgəndərova, lahə Seyidova Naxçıvan MR ərazisində sürüşmələrin coğrafi yayılması, onlara qarşı mübarizə tədbirləri və iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. Naxçıvan, NDU- Qeyrət -2018, № 3(92), Səh.207-212
 2. Əli həsənov, F.Həsənova, Ü.İsgəndərova, H.Həsənov. Motivasiya mərhələsində müəllim vəzifələrinin problemlərinə dair. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası., №98 Naxçıvan, NDU. “Qeyrət” 2019, səh 171-173

 

 1. Ə.Həsənov, Ü.İsgəndərova Naxçıvan MR-də torpaqların texniki işlərlə pozulması, torpaq deqradasiyası yaradan amil kimi. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri . Beynəlxalq Elmi Konfrans Gəncə, 03-04 may 2019. Səh. 317-319

 

 1. Əli Həsənov, Ülviyə İsgəndərova, Fəridə Həsənova. İnteqrasiya və təlim prosesində onun həyata keçirilməsinin problemləri (müəlliklər institutu konfrans)

56 Naxçıvan MR ərazisində subalp çəmənləri zonası və onların iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. (Ü.İsgəndərova) Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası., №100 Naxçıvan, NDU. “Qeyrət” 2019, səh 176-178

 

 1. Əli Həsənov, Ülviyə İsgəndərova, Aytən Novruzlu Naxşıvan Dövlət Universiteti.Naxçıvan MR ərazisinin alp çəmən zonası torpaqlarının alqoritmləri və onların iqtisadi-coğrafi

qiymətləndirilməsi –

58.Ə.Həsənov, Ü.İsgəndərova. Relyef torpaq əmələgətirən əsas alqoritm kimi və onun xüsusiyyətləri Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası. №96 Naxçıvan, NDU. “Qeyrət” 2018, səh 167-

59.А.Гасанов и Ульвия Исгендерова “Потеря плодородности почвы в результате ирригационной эрозии и меры по ее предотвращению” Технологическое развитие наукие: тенденции, проблемы и перспективы каторая проходила 7 июня 2019 г.в Центре научного развития Большая книга г Москва (Ü.İsgəndərova)

 

 1. Ə.Həsənov, Ü.İsgəndərova, İ.SeyidovaNaxçıvan MR –in orta dağlıq zonasınada təbiətə antropogen təsir formaları.AMEA Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan, “Tusi” № 4, 2018, Cild 14, səh.302-304

61.Гасанов А.М., Искендарова У.Н. Потеря плодарности почвы в результате ирригационной эрозиеи и мерыпо ее предотвращению.Сборник материалов международные  научно-практические конференции г. Москва 07.0- 21.06.    2019. Стр.16-20

62.Ə.Həsənov, Ü. İsgəndərova, F.Həsənova.İnteqrasiya və onun həyata keçirilməsinin bəzi problemləri.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları:nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”.Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan 05-06 aprel 2019, səh.30-31.