Qasımov Hilal Zülal  oglu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qasımov Hilal Zülal  oglu 01 iyul 1964-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Havuş kəndində anadan olmuşdur.

1971- 1981-ci illərdə orta təhsil almışdır.

1982-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsinə daxil olmuş və 1987-ci ildə həmin fakültənin  meyvə-tərəvəzçilik və üzümçuluk ixtisasını fərqlənmə dşplomu ilə bitirmişdiir. 1987-1998-ci illərdə meliorator aqronom, aqronom və baş aqronom vəzifələrində çalişmişdir.

1997-1998-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Yenidənhazırlanma kursu üzrə orta məktəbdə kimya əlavə biologiya müəllimi

ixtisasına yiyələnmiş 1987-2006-cı illərdə Şərur rayon Xətaikənd əsas məktəbində kimya – biologiya müəllimi işləmişdir. Qasımov Hilal

Zülal  oglu 2006-ci ilin yanvar ayından AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun «Meyvə, tərəvəz və üzüm» laboratoriyasında

kicik elmi işçi vəzifəsində işə başlamışdır. H.Z. Qasımov 2006-cı ildən AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun dissertantı olmuş, 2010-ci ildə  03.00.05 – “Botanika” ixtisası üzrə «Naxçıvan Muxtar Respublikasında florasında yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni istifadə imkanları» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi adı almışdır. 20011-ci ilədək AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun «Meyvə, tərəvəz və üzüm» laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

H.Z.Qasımov 2011-cü ilin fevral ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Botanika kafedrasında tam ştat müəllim vəzifəsində çalışmağa başlamışdır. Hazırda həmin kafedranın dosentidir. Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fatıltəsində tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır. “Təkamül təlimi”, “Fitopatologiya və bitki karantini” və “Meyvə və tərəvəz bitkiləri” fənlərinə aid mühazirə  və praktik dərsləri tədris edir.

H.Z. Qasımovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən 90-dan artıq elmi əsəri xaricdə, respublikanın elmi jurnallarında, simpozium və konfrans materiallarında dərc edilmişdir. 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti, bir monoqrafiya, 2 elmi metodiki vəsait, bir kitab və 3 tədris proqramının müəllifi, bir metodik tövsiyənin tərtibatçısıdır. 5 magistr dissertasiyasına və 10-dan artıq bakalavr pilləsi üzrə buraxılış işinə rəhbərlik etmişdir.

 

Dərsliklər, dərs vəsait, monoqrafiya, elmi metodiki vəsait və tədris proqramları

 

 1. Mədəni bitkilərin mənşəyi. dərslik. Naxçıvan: Əcəmi NPB,2018, 304 s.
 2. Farmakoqnoziya (botanikanın əsasları ilə) – dərslik Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2015, 668 s.
 3. Biki embriologiyası. dərs vəsaiti. Bakı: Viktoriy, 2012, 130 s.
 4. Təbii xarekterli ekoloji fəlakətlər. dərs vəsaiti. Bakı: MBM, 2014, 102 s.
 5. Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki tövsiyyələr Bakı, 2012, 120 s.
 6. “Meyvə və tərəvəz bitkiləri” fənni üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram Naxçıvan: Qeyrət, 2013, 16 s.
 7. “Bitki embriologiyası” fənni üzrə Botanika ixtisası üzrə magistratura təhsil səviyyəsi üçün proqram Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 8 s.
 8. “Yaşıllaşdırma və meşəçilik” fənni üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram Naxçıvan, 2016
 9. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi – elmi metodiki vəsait Naxçıvan: Əcəmi NBM, 2014, 524 s.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri. monoqrafiya. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2018, 416 səh.
 11. Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı. elmi-metodiki vəsait. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 288 s.

 

Xaricdə dərc olunan məqalə və tezislər

 

 1. Protection of some rare and endangered vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR // International Journal of Biodiversity and Conservation, USA, 2011, Vol. 3(6), pp. 224-229
 2. Etnobiological and phytotherapeutic analysis of medicinal herbs of Azerbaijan flora used at cardiovascular diseases treatment // Global Journal Of Biology, Agriculture & Health Sciences, USA, 2015. Vol. 4 (1): s. 38-43
 3. Medico- Ethnobotanical Inventory (Liver and Gallbladder Ducts Illnesses) of Nakhchivan AR, Azerbaijan // International Journal of Sciences, England: Manchester M8 8XG, 2015, v. 4, N0 6, s. 80-87
 4. Infection of bees with the nozema (Nosema apis) parasites in the Nakhchivan Autonomous Republic condition, treatment of bees by scientific and folk medicine methods // European Academic Research, Romania, 2015, Vol. II, Lssue 12, p.15454-15460
 5. Useful features and usage methods of the herbs included into the Astragalus species // European Academic Research, Romania, 2015, Vol. II, Lssue11), p. 14306-14309
 6. Medicinal Herbs of Naknchivan Autonomous Republic Used at Dermatosis Diseases // Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) Baku, 2015, s. 90
 7. The Productivity and Structure of Sage (Salvıa ) Populatıonsın the Terrıtorıes of Lesser Caucasus Range // International Journal of Sciences, England: Manchester M8 8XG, 2016, v. 5, № 02, pp. 70-76
 8. Antimicrobial features of essential oils of some pecies in Apiaceae family // Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) Antaliya, 2016, pp. 121
 9. About Taxonomy of Wild Vegetable Crops of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity, 2017, Minsk-Belarus, pp. 373
 10. Viscum album (Viscaceae)– новый вид для флоры Нахчыванской АР. // Ботанический журнал, Санкт Петербург, 2012, т. 97, № 10, с. 120-121
 11. Thymus hyemalis (Lamiaceae) – новый вид для флоры Азербайджана // Ботанический журнал, Санкт Петербург, 2014, т. 99, № 7, с. 825-827
 12. Дикорастущие растения, используемые в напитках, во флоре Азербайджана: этноботанические исследования // Black Sea scientific journal of academic research Multidisciplinary journal Tbilisi, Georgia, 2015 volume 25 issue 07, с. 73-83
 13. Дикорастущие пишевые растения в Нахчыванский Автономной Республике Азербайджана по материалам етноботанических исследований // Растителные ресурсы, 2009, в.2, т. 45. с. 110-116
 14. Этнобтаническое исследование дикорастущих овощных растений в Нахчыванской АР Азербайджана / Материалы между-народной научно-практическая конфе-ренция «Бекеровские чтения», Волгоград, 2010, ч. 2, с. 357-359
 15. Целебные свойства растения подорожника большого (Plantago Major L.). // Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием /под общ. ред. С.Г.Марданлы, В.В.Помазанова, В.А.Киселевой. ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. с.53-57
 16. Сравнительная оценка выраженности антиоксидантных свойств биологический активных продуктов пцеловодства и препаратов из биомассы фитоадаптогенов / Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов Всероссийской научно- практической конференця. ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. с. 102-105
 17. Перспективы применения композиций,содержащих маточное молочко и другие биологически активные продукты пчеловодства, в качестве актопротекторов. Сборник материалов Всероссийской научно- практической конференця. . ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. с. 105-111
 18. Фармакогностическое исслодование надземной части Calendula Officinalis. Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов Всероссийской научно- практической конференця. . ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. с.149-151
 19. Анализ фенольных соединений, находящихся в растительном лекарственном сырье методом ТСХ/малди. Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов Всероссийской научно- практической конференця. . ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. с.216-223

 

 

Respublikada dərc olunan məqalə və tezislər

 

 1. “Meyvə bitkiləri” mövzusunun tədrisinə dair / H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 83 illik yubileyi, Elmi-praktik konfrans, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 26 may 2006, s. 30-33
 2. Naxçıvan MR ərazisində yayılan mədəni armud sortmüxtəlifliyinin tədqiqi tarixi // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2006, № 2(6), s. 33-36
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının armud sortları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2006, № 5, s. 168-171
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yabanı tərəvəz bitkilərinin tədqiqinə dair / Naxçıvan Muxtar Res-publikasının yaran-ması: tarix və müasir-lik, elmi praktik konfrans. Bakı: Nulan, 2007 s. 390-395
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının bəzi yabanı tərəvəz bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, №2, s. 119-123
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Apiaceae Lindl. fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, №4, s. 131-136
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış bəzi yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun toplanması və pasport diskriptoru // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №2, s. 92-97
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri və onların qida əhəmiyyəti // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2008, XXVII c., s. 174-178
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış yabanı tərəvəz bitkilərinin əmtəə səciyyəsi // Azərbaycan aqrar elmi, 2008, № 4-5, s. 169-171
 10. Naxçıvan Muxtar Respub-likası florasında Asteraceae Martinov fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4, s. 133-138
 11. Kiçiktoxum qoşayuva (uzunşırım qoşayuva) – Bilacunaria microcarpa (Bieb.) M.Pimen. et V.Tichomirov buklet Naxçvan, 2008
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış yabanı tərəvəz bitkilərinin sistematik icmalı // AMEA-nın Xəbərləri, 2008, № 5-6, s. 184-195
 13. Tərəvəz və ədviyyat bitkilərinin  mikroorqanizmlərə təsiri // Naxçıvn Dövlət Universitetnini Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2009, №1 (26), s. 13-16
 14. Bəzi faydalı yabanı bitki toxumlarının cücərmə qabliyyətinin öyrənilməsi // Azərbaycan aqrar elmi, 2009, №1-2, s. 67-68
 15. Polygonaceae juss. fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkilərinin istifadəsi və mühafizəsi yollarının elmi əsasları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 137-143
 16. Изучение всхожести семян некоторых полезных дикорастущих растений / Bakı Dövlət Universi-teti-90, Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2009, s. 142-143
 17. Yabanı tərəvəz bitkilərinin introduksiyası / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın material-ları, Bakı: CBS, 2009, II hissə, s. 126-130
 18. Yabanı tərəvəz bitkilərinin tədrisi metodikası // Naxçıvan Müəllimlər İns-titutunun Xəbər-ləri, 2009, №3 (19), s. 127-130
 19. Polygonaceae Juss. fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər 2009, № 4, s. 118-121
 20. Görkəmli çiriş (Eremurus   spectabilis  ). Buklet. Naxçıvan, 2009
 21. Yeni yabanı tərəvəz bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 76-81
 22. Bəzi yabanı qida bitkiləri haqqında // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı: Elm, 2010, XXX c., s.77-81
 23. Chenopodiaceae Vent fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2010, №1, s. 29-33
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında nadir və məhvolma təhlükəsi qarşısında olan yabanı tərəvəz bitkiləri / Naxçıvan Muxtar Res-publikası Ekoloji Tər-biyə Mərkəzi. Elmi seminar.. Naxçıvan, 2010, s. 30-37
 25. Yabanı tərəvəz bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 4, s. 129-134
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış bəzi prioritet yabanı tərəvəz bitkilərinin ehtiyatı // AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakkı: Elm, 2010, II cild, s. 275-283
 27. Yabanı tərəvəz bitkilərinin bitkilik tiplərində yayılması // AMEA Naxcıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxcıvan: Tusi, 2011, №2, s. 160-165
 28. Allium L. Cinsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri // Naxcıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: Qeyrət, 2011,№ 1(36), s.37-40
 29. Naxcıvan Muxtar Respub-likası florasında şüvərən-yarpaq qaragilə (Solanum sisymbriifolium) növü // AMEA-nın məruzələri, 2011, c.LXVII, № 2, s. 122-125
 30. Gövdəsiz çaşır (Prangos acaulis L.) və çiriş (Eremurus spectabilis Bieb.) bitkiləri, onların faydalı xösusiyyətləri / “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” beynəl-xalq konfransın materialları, Bakı: Elm, 2011, s. 97-100
 31. “Vitaminlər və onlarıin təsnifati” mövzusunun tədrisi metodikasi // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan: Məktəb, 2012, №2 , s. 66-7
 32. “Pomidor və kələm bitkilərinin xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunun tədrisi metodikası / Ə. Əliyevin anadan olmasının 89 illik yubileyi, Elmi-praktik konfrans, Naxçvan Müəllimlər İnstitutu, 04 may 2012, s. 188-193
 33. Meyvəçiliyin tədrisi metodikası // Naxcıvan Dövlət Uni-versitetinin  Elmi əsər-ləri, Naxçıvan: Qeyrət, 2012,   № 1, s.153-157
 34. Dünyanin qlobal problemi-əhalinin ərzaq məhsullari ilə etibarli təminat;/ “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin müha-fizəsi” VII beynəlxalq elmi konfrans, 27-28 iyun, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2012, s.187-193
 35. “Ekoloji biokimya”nın tədrisi metodikası // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2012, №4 , s. 90-93
 36. Botanika üzrə ekskursiyaların təşkili metodikası / Ə. Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi, Elmi-praktik konfrans, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: Məktəb, 2013, s. 198-203
 37. Naxçıvan Muxtar Respub-likası florasının etnobotaniki tədqiqinə dair // Naxcıvan Dövlət Uni-versitetinin Elmi əsər-ləri, Naxçıvan: Qeyrət,  2013, № 2, s. 94-98
 38. Dağliq zonalarda eroziya prosesinin torpaq nünbitliyinə və bitkilərin məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri // Naxcıvan Dövlət Uni-versitetinin  Elmi əsər-ləri, Naxçıvan: Qeyrət, 2013,   № 1 (49), s. 17-22
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Matricaria recutita L.-aptek çobanyastığının introduksiyası // Gəncə Regional Elm Mərkəzi, 2013, s. 3-8
 40. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yolları // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2013, XXXIII c., s. 75-84
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikasında boyaqçılıq və sarı rəng verən boyaq bitkiləri // Naxçıvan Dövlət Uni-versitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçı-van: Qeyrət, 2014, №4(60), s. 37-43
 42. Baytarliq təbabətində istifadə edilən dərman bitkiləri / “Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: problemlər və pers-pektivlər” beynəlxalq konfransın material-ları, Naxçıvan: Qeyrət, 2014, s. 72-76
 43. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bağçılıq və ənənələr / “Müasir biologiya və və kimyanın aktual problemləri” Ə. Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olun-muş elmi konfransın materialları, Gəncə, 2014, s. 63-68
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asterkimilər (Asteraceae Dumort) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri / “Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri” beynəlxalq elmi kon-fransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2014, s. 98-105
 45. Məişətdə və tikintidə istifadə olunan bitkilərin etnobotaniki və floristik təhlili // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, № 3 (68), s. 23-29
 46. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ikinci dərəcəli nektar verən bitkiləri / “Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, s. 59-63
 47. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən aborigen armud sortları və onların istifadə istiqamətləri / “Kənd təsərrüfa-tının inkişafı: real-lıqlar və perspek-tivlər” beynəlxalq elmi-praktiki konf-ransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, s. 243-246
 48. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asteraceae et J. Persl fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkiləri / “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”  beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə: 2015, s. 130-134
 49. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Brassicaceae Burnett fəsiləsinə aid olan yabanı tərəvəz bitkiləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, № 6 (71), s. 32-39
 50. Darıdağ mineral suyu həyat üçün bioloji stimulyator ehtiyatıdır // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, № 6 (71), s. 131-135
 51. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qırmızı və qəhvəyi rəng verən boyaq bitkiləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2016, № 6 (76), s. 33-40
 52. Xaşa (Onobrychis Mill.) cinsi nümayəndələrinin əhəmiyyətinə dair / “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə: 2016, III hissə, s. 181-184
 53. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının alkoqollu içki və sirkə alılnan bitkiləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2017, № 3 (84), s. 33-40
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının nadir və məhvolma təhlükəsi altında olan yabanı tərəvəz bitkiləri / “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” beynəlxalqelmi konfransın materialları, Gəncə: 2017, II hissə, s. 86-89
 55. Kiçik Qafqaz florasında Apiaceae fəsiləsinə aid bəzi  faydalı bitkilərin istifadə imkanları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri,  Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2017, c. 13№, s. 169-174
 56. Bitki ehtiyatları. Meşələr Naxçıvanı tanıyaq. Məqalələr toplusu. Bakı: Mütərcim, 2017, s. 106-128
 57. Naxçıvan Muxtar Respublikası etnoflorasında Gülçiçəkkimilər fəsiləsinin nadir və məhvolmaya məruz qalan növləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2018, № 7. 6-11
 58. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış Cephalaria procera Et ave-lall.-hündür qantəpər növünün senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2018, № 3. s. 7-14
 59. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə bitkilərinin sistematik təhlili. // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri,  Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2018, № 3. 98-105
 60. Naxçıvan MR florasında paxlalıkimilər (Fabaceae,) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri / Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq konfransı.Naxçıvan 2018, s. 54-58
 61. Təkamül və ya mütasiya // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 7 (96), 2018, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2018, 12-15 s.
 62. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış Chaerophyllum aureum növünün senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi / Müasir Təbiət və İqtisad elmlərinin Aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans. 04-05 may,2018, s. 107-110
 63. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında tülküquyruğu (Alopekurus L.) cinsinin növ tərkibi // Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (100), 2019, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2019, 5-9 s.
 64. Ekoloji kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi / Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri. Respublika elmi konfransın materialları. Naxçıvan, NDU: Qeyrət, 8 aprel 2019, s.10-14
 65. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan adi çaytikanı (Hippophae rhamnoides) növünün təbii ehtiyatı və istifadə perspektivləri / Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri. Respublika elmi konfransın materialları. Naxçıvan, NDU: Qeyrət, 8 aprel 2019, s.126-130