[ultimate_heading main_heading=”Hüseyn Məhəmməd oğlu Novruzov, Baş müəllim”][/ultimate_heading]

Novruzov Hüseyn Məhəmməd oğlu 1946-cı ildə Naxçıvan rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub.

1964-cü ildə   V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olub,1969-cu ildə həmin ixtisası bitirmişdir.

1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin onurğalılar zoologiyası kafedrasına məqsədli aspiranturasına daxil olub,1982-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

2000-20 illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda, 1976-cı ildən Nxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası. Bakı “Təknur” 2008. 443 səh. (Dərslik)
 2. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına verilən gigiyenik tələblər. NDU “Qeyrət” 2006. 89 səh. (Dərs vəsaiti)
 3. Dayaq-hərəkət aparatı. “Təbib” nəşriyyatı Bakı-1999. 76 səh. (dərs vəsaiti)
 4. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl-tədris praktikasının aparılması. Naxçıvan 1983. 70 səh (Tədris-metodiki vəsait)
 5. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl-tədris təcrübəsinin aparılması. Bakı 1988. 56 səh. (Tədris-metodiki vəsait)
 6. Zoologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair. Bakı 1989. 68 səh. (Metodiki vəsait)
 7. Biologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair metodiki işləmələr. Bakı 1991. 50 səh. (Metodiki vəsait)
 8. Yaxın və Orta Şərqdə biologiya elminin inkişaf tarixindən. Naxçıvan 1992. 40 səh. (Metodiki vəsait)
 9. Naxçıvan MSSR-də bataqlıq bayquşunun yuvalama biologiyasına dair materiallar. Azərbaycan Ali Məktəb ASP-nın Respub. Elmi Konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı 1981 SƏHİFƏLƏR
 10. Naxçıvan MSSR-in avifaunasına dair əlavələr. Azərba. Ali Məktəb ASP-nın V Respub. Elmi Konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı 1982
 11. Hoвыe cвeдeния o птицax Haxичвaнcкoй ACCP. Maтepиaлы–Peспyб. Hayчнoй кoнф. Acпиpaнтoв вyзoв Aзepбaйджaн Бaky 1983
 12. Üstünlük bioloji mübarizənindir. Azərb. tərbiəti jurnalı. № 5. 1983
 13. Hoвыe и peдкиe птицы Haxичeвaнcкoй ACCP. Teзиcы дoклaдoв–Bcecoюзнoй кoнфepeнции зooлoгoв пeд. Инcтитyтoв. Bитeбcк 1984
 14. Kiçik qumrunun biologiyasına dair materiallar. ASP-nın Respub. Elmi Konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı-1984
 15. Naxçıvan MSSR şəraitində bioloji mübarizə. Azərb. təbiəti jurnalı № 6, 1984
 16. Naxçıvan MSSR-də zərərvericilərə qarşı bioloji mübarizənin perspektivləri. Nax. Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi. 1985
 17. Qaraqarın bağrıqaranın çoxalma biologiyasına dair məlumatlar. Azərb. Ali Məktəb. ASP-nın Respub. Elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı-1985
 18. Изyчeниe cocтoяния и apeoлoв peдкиx и иcчeзaющиx птиц Haxичeвaнcкoй  Pecпyб. Нayчнaя кoнф. Teзиcы дoклaдoв 1987.
 19. İlanların mühafizəsi. Azərb təbiəti jurnalı. № 5, 1987
 20. Naxçıvan MSSR-in “Qırmızı kitab”a düşən amfibi növü. Respublika konfransı məruzələrinin tezisləri. Naxçıvan-1988
 21. Naxçıvan MSSR-də yayılmış nadir növlü heyvan və quşların qorunması. Respub. Elmi konf. Məruzəçilərin tezisləri. Naxçıvan-1989
 22. K изyчeнию нeкoтopыx peдкиx видoв фayны Haxичeвaнcкoй ACCP и иx oxpaн Bcecoюзнoe coвeщaниe пo пpoблeмe кaдacтpa и yчeтa живoтнoгo миpa. YФA-1989
 23. Heyvanlar aləminə dair diplom işlərinin yazılması təcrübəsindən. Ali məktəblərarası elmi metodik konfransın materialları. Bakı-1989
 24. Zoologiyadan laboratoriya məşğələlərində çöl təcrübəsi materiallarından istifadə edilməsi. Ali məktəblərarası elmi-metodik konfransın materialları. Bakı-1989
 25. Uşaqlarda beyin yarımkürələrinin təlim potensialı və onun fəallaşdırılması. Azərbaycan məktəbi jurnalı № 3, 1990
 26. Arazboyu düzənlikdə yayılmış quşların mühafizə problemi. XI Elmi Konfransın materialları. Naxçıvan-1990
 27. Naxçıvan MSSR-in torpaq fondundan səmərəli istifadə. Naxçıvan Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi. 1990
 28. Naxçıvan MSSR-də torpaqların qorunması və onlardan səmərəli istifadə olunması. Nax. Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi. № 26, 1990
 29. Məhsulun mühafizəsi və ekoloji tarazlıq. Naxçıvan Elmi-Texniki İnform. mərkəzi 1991
 30. Meyvə zərərvericilərinə qarşı mübarizə. Naxçıvan bağçılıq tarixi-təcrübə və müasir problemlər. Bakı-1991
 31. Naxçıvan faunasının nadir heyvanlarının ekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan təbiəti. Bakı-1992.№ 7
 32. Uşaqların boyartımı və inkişafına xarici mühit amillərinin təsiri. Bakı-1998
 33. Yuvalama dövründə çöl göyərçinlərinin ekoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi. Naxçıvan-1999
 34. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ornitoloji tədqiqatların qısa tarixi. Bakı-2000
 35. Zərərverici həşərata qarşı mübarizə entomofaq quşların rolu. II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan-2000
 36. Ammoperdix qriseqularis Azərbaycan Respublikası üçün yeni növüdür. Az. EA məruzələri; LVİ cild. № 4-6, Elm nəşriyyatı  Bakı-2000
 37. Naxçıvan MR-də quşların praktik əhəmiyyəti və qorunma vəziyyəti. Ak. M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Elm. Bakı-2001
 38. Naxçıvanda ağbığ silvinin (silvia myustacca) çoxalma biologiyası. Nax. MR-in flora və faunasının tədqiqi (elmi konf. mat-rı) Naxçıvan-2002
 39. Heyvanlar aləminin müxtəlifliyi mövzusunun tədrisində yerli materiallardan istifadə. Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri elmi prak. konf. materialları. Naxçıvan-2003
 40. Quşların qidalanması istiqamətində gedən morfoloji uyğunlaşmalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. № 1, 2005
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikasında quşların sinekologiyasının əsas göstəriciləri. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Bakı -2005
 42. Naxçıvan MR-in düzənlik zonasında ornitofaunanın mövsüm xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. № 9, 2006
 43. Zoologiyadan sürünənlər sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. Müasir təlim materialları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi NMİ-2007
 44. Naxçıvan MR-də ornitfaunanın müasir vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan Dövlət Unversiteti-Elmi əsərləri № 1 (26) “Qeyrət” 2009
 45. “Poleozoy erasında təkamülün istiqamətləri və həyatın quruya çıxması” mövzusunun tədris və tərbiyəvi əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti – Elmi əsərlər № 1 “Qeyrət” -2010
 46. Zoologiyadan suda-quruda yaşayanlar sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. M.İ. Elmi-praktik konf. materialları. NMİ-2010
 47. Zoologiyadan balıqlar sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. Elmi praktik Konf. Nax.M.İ
 48. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan adi bildirçinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NDU-nun elmi əsərləri “Qeyrət” 2011. № 1
 49. Antropogen amillərin biosferə təsiri mövzusunun tədris-tərbiyəvi əhəmiyyəti. NDU-nun elmi əsərləri “Qeyrət” 2011. № 2
 50. Naxçıvan MR-da yayılmış qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların autekologiyası. NDU-nin elmi əsərləri “Qeyrət-2012”

Naxçıvan   Muxtar Respublikasında yayılmış xəzər ularının bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NDU-nun  elmi  əsərləri “Qeyrət”-2012

 1. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına verilən gigiyenik tələblər. NDU.“Qeyrət”-2006.Dərs vəsaiti
 2. Naxçıvan MR-də ağacdələnlər fəsiləsinə daxil olan quşların bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NMİ-nin elmi xəbərləri-2013.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış Silvilər və milçəkqapanlar fəsiləsinə daxil olan quşların autekologiyası. NDU-nun elmi xəbərləri-2015.
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış qumrunun (streptopelia seneqalensis) çoxalmasına dair məlumatlar. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Cild-II №3-2015.
 5. Qərəzsiz elmi müzakirə həqiqəti üzə çıxarmağın yeganə yoludur. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. №1 Bakı-2016
 6. Naxçıvan florasının vələmir (avena) cinsinin növ tərkibi. NDU-nun elmi xəbərləri.“Qeyrət”-2016.
 7. Zoologiyadan quşlar sinfinin tədrisində yerli materiallardan istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri. Cld 12. №3. 2016
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasıın Arazboyu düzənliyindən yayıəlmış çöl və yarımsəhra quşlarının autekologiyası. Bakı- Mütərcim. 2017 25 səh.
 9. Naxçıvan MR-də yayılmış leyləkkimilər dəstəsinə daxil olan quşların növ tərkibi və bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NDU-nun elmi xəbərləri 2018
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında tülküquyruğu (alopecurus) cinsinin növ tərkibi