Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımov. Baş müəllim

06 may 1979 – cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərində anadan olmub. 1985 – ci ildə M.T.Sidqi adına Ordubad şəhər 1 saylı orta məktəbinə daxil olmuş, 1996 – cı ildə həmin məktəbi “Fərqlənmə Attestatı” ilə bitirmişdir. 1996 – cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “İstehsal Proseslərinin Avtomatlaşdırılması” fakültəsinin “Avtomatika və Texniki Sistemlərdə İdarəetmə” ixtisasına daxil olmuş, 2000 – ci ildə ali məktəbi həmin ixtisas üzrə bitirmişdir. 2000 – 2002 – ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2010 Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistr pilləsinə daxil olmuş – 2012 – ci illərdə “İnformasiya Sistemləri” ixtisasını bitirmişdir.

2011 – ci ildən NDU  Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin Nəqliyyat və İnformasiya Texnologiyaları kaferdrasında müəlim, 2014 – cü ildən isə baş müəllimdir.

2012 – ci ildən 2015 – ci ilədək NDU Elektron Təhsil Şöbəsinin müdiri işləmişəm. 2015 – ci ildən 2023-cü ilədək  Xarici Tələbələrlə İş üzrə Dekanlığın dekan müavini vəzifəsində işləyib.

27 may 2023-cü il tarixindən “Elektronika və informasiya texnologiyaları kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsində işləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür.

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun dissertantıdır. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün “Elektron universitetin fəaliyyət konsepsiyasının, model və metodlarının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi üzrə tətdqiqat aparır.

Ailəlidir. 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Нейронные сети и применение их к решению нечеткого линейного програмирования. Научне труды Нахчыванского Государственного Университета – серия физико – математических и технических наук, 43 (1).
 2. Microsoft Vvord – 2003. ( Metodik vəsait ) ADPU – nəşriyyatı. Bakı – 2013. 109 səh.
 3. Elektron universitet elektron dövlətin strateji sahəsi kimi // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı 2014.
 4. İnformasiya cəmiyyətində e-universitin informasiya təhlükəsizliyi //Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifa-qının 150 illiyinə həsr olunmuş informasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı. 2015.
 5. Azərbaycanda elektron universitet zərurəti // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı”, Bakı. 2016.
 6. Elektron universitetlərin növləri, nəzəri əsasları, Azərbaycan təhsil mühitinə uyğun elektron universitet modeli. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri fizika – riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 81(8).
 7. Основные архитектурные компоненты электронного университета // XXIII Международная научная конференция “Актуальные научные исследования в современном мире” Сборник научных трудов, Переяславл-Хмельницкий. 2017.
 8. Elektronik sınavlarda taşınan bilgi taşıyıcıları kullanımının önlenmesi prosedürü // İnternational Conference of Science, Ankara. 2017.
 9. Elektron imtahanlar üçün test suallarında cavab variantlarının yerdəyişməsi alqoritminin işlənməsi // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı. 2017.
 10. Naxçivan Dövlət Universitetində Elektron Təhsil: Nailiyyətlər, Perspektivlər // “Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” elmi konfrans, Naxçıvan. 2017.
 11. Elektron universitet üçün “ onlayn tədris – metodiki komplekslər ” antologiyasının işlənməsi. Gənc tədqiqatçı, 3.
 12. Qloballaşma şəraitində universitetlər. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri, 19 (2).
 13. Application of Rnd() function in the pocess of question choice in electronic exams. European Science Revievv,3-4
 14. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления для нечетких множеств и применение нейронных сетей к решению задачи. European Journal of Technical and Natural Sciences, 4.
 15. Yapay sinir ağları kullanarak öğrencinin bilgi düzeyine daha uygun üniversite meslek seçimine yönlendirilmesi metödünün yapılandırılması // The 2nd International Conference Of Distance Learning And Innovative Educational Technologies, Ankara. 2018.
 16. Bulanık kümeler yöntemi ile öğrencinin intelleküel potensialine uyğun eğitim trayektorisinin seçilmesi metödleri // The 2nd International Conference Of Distance Learning And Innovative Educational Technologies, Ankara. 2018.
 17. Разработка механизма интеллектуального управления отношениями” студент-преподаватель” в пространстве виртуального образования с применением нейронных сетей. Открытое образование, 22(5).
 18. Distant təhsil şəbəkəsindən istifadə qaydaları. (Müəllimlər üçün vəsait) NDU – “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan – 2018. 40 səh.
 19. Methods For Managing Supply And Demand Requirements For Applicants Within The Scope Of Individual Education Trajectory// 5 th international conference on lifelong education and leadership for all – ICLEL 2019, Baku.2019.
 20. Methods For Managing Supply And Demand Requirements For Applicants Within The Scope Of Individual Education Trajectory //5 th international conference on lifelong education and leadership for all – ICLEL 2019, -Baku, – 9 -11 iyul, -2019, s.1282-1288
 21. Qlobal təhsil resurslardan öyrənənin tələbatına uyğun kontent seçiminin dəstəklənməsi metodu. // Təhsildə rəqəmsallaşdırma: elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti – Respublika elmi konfransı – 21 iyun 2021 – Naxçıvan – s. 44-50
 22. Individual Educational Trajectory Ensuring Professionogram-Careerogram Compatibility in the Sphere of Logistics // International Conference on Problems of Logistics, Management and Operation in the East-West Transport Corridor (PLMO), October 27-29, 2021 http://conf.cyber.az , – Baku, – p.41-47

 

E-mail: hqasimov@gmail.com