Hüseynov Yusif Hüseyn oğlu

02 fevral 1950-ci ildə Naxçıvan  şəhərində anadan olub.  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimidir.

1956-cı ildə  Naxçıvan  şəhər 39 saylı dəmir yol orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub 1966-cı ildə oranı bitirmişdir.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  Naxçıvan Filialının  Tarix fakültəsinin  birinci kursuna qəbul olunub. 1972-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1972-1973- illərdə kənd müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir .

1973-1974-cü illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. Ordu sıralarından tərxis olunduqdan sonra müəllimlik fəaliyyətimi davam etdirmişdir.

1975-ci ildə  Akademik Yusif  Məmmədəliyev adına Naxçıvan  Dövlət  Pedaqoji  İnstitunun  Tədris  hissəsinə  inspektor vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.

1975-1985-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  Tədris hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1986-cı ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Fəlsəfə və Siyasi iqtisad kafedrasında baş  müəllim vəzifəsini tutmuşdur.

1979-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Tarixi materializm” kafedrasının aspirantı olmuşdur.

1991-ci ildə  Azərbaycan Dövət Universitetində  “ Sosial ədalət  və onun həyata keçirilməsi yolları” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası müdafiə edərək,  fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1989-1993-cü illərdə  Naxçıvan Dövət Universitetinin  Pedaqoji fakültəsində dekan müavini işləmişdir.

1993-1994-cü illədə İqtisad Fakültəsində dekan müavini işləmişdir.

1995-ci ildə Fəlsəfə və Politologiya kafedrasının dosenti elmi  vəzifəsinə layiq görülmüşdür.

2003-2009-cu illərdə  Naxçıvan Dövət Universitetinin  Sosial İdarəetmə və hüquq fakültəsində dekan müavini işləmişdir.

2011-ci ildə Naxçıvan Dövət Universitetinin  “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müdiri  vəzifəsinə seçilmişdir.

2016-cı ildən  Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin dekanıdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 

 1. Vətən daşlarının poetik fəlsəfəsi. Məqalə. Qardaş ədəbiyyatlar. Üç aylıq ədəbi dərgi, İzmir kasım 1993,səh. 36-39      4
 2. Məmməd Araz fəlsəfəsi. Məqalə. Məmməd Araz-60 , Millilik və bəşərilik, Azərnəşr-1993 3
 3. Əski oğuz mitlərinin fəlsəfi boyutu. Məqalə . Bilig, Hoca Ahmed Yasəvi Türk-kazak Universtesinin Bilim və kültür  dərgisi  №-2 ,yaz-1996. səh. 149-152  4
 4. Oğuz tayfalarının müdriklik dastanı . Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi xəbərlərinin “Kitabi Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illik yubleyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı, №-2 1998. səh. 40-43 4
 5. Azərbaycan Nağıllarının fəlsəfi əsasları. Tezis. “Naxçıvan” Universiteti professor-müəllim heyətinin 1998-ci ilin ETİ-nin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransdakı məruzənin materialları. Bakı,1999     2
 6. Həqiqətin sorağında. Tezis. Keçmişimiz- Gələcəyimizdir, mövzusunda “Naxçıvan” Universitetində keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı.2000. 2
 7. İslahatlar şəraitində sosial fəallığın yüksədilməsinə regional münasibət .Tezis . “Naxçıvan” Universitetində keçirilən II Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları, Naxçıvan -2000    2
 8. Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Tezis. “Naxçıvan” Universiteti professor-müəllim heyətinin 2003-cü ilin ETİ-nin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransdakı məruzənin materialları. Bakı,2004 2
 9. “Böyük Ermənistan” xülyası və ermənilərin tarixi xəyanətkarlığı. Məqalə. ”Naxçıvan” jurnalı. 2001- №-5 səh-50-55 5
 10. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının fəlsəfi əsasları. Məqalə. Nax.DU- Elmi xəbərlər, 2002, №-9 , səh-29- 33 5
 11. Qloballaşma və Azərbaycanda sosial-mədəni inkişafın bəzi xüsusiyyətləri. Məqalə. Naxçıvan dövlət Universiteti. Elmi əsərləri №-2, 2007, səh-120-124 4
 12. “Ekologiya”anlayışı və onun strukturu haqqında. Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər №-3,2007.səh. 126-131 4        M.Rzayev
 13. Fəlsəfə dərslərində hüquqi dövlətin formalaşmada şəxsiyyətin rolunun öyrənilməsi. Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər №-1, 2008 .səh.72-78 4          M.Rzayev
 14. Müasir fəlsəfə dəyər anlayışı haqqında. Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər №-2, 2008, səh-23-30 5 M.Rzayev
 15. Cəlil Məmmədquluzadənin dünyagörüşü. Məqalə. Cəlil Məmmədquluzadə taleyi və sənəti (məqalələr toplusu) Elm-təhsil nəşriyyatı, Bakı 2010 , səh.39-42 4
 16. H.Əliyev və Azərbaycanın beynəlxalq uğurları. Məqalə. Ümumilli lider Heydər Əliyevin iris və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri üzrə 2010-cu il 5 may tarixli ümumrespublika elmi nəzəri konfransın materialları.Bakı -2010, səh- 207-219 11
 17. M.Ə.Sabirin dünyagörüşü və əxlaq fəlsəfi. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri -2010, №-2 səh-30-35 5
 18. Nizami Gəncəvinin kamillik fəlsəfəsi. Məqalə. Nizami Gəncəvidən Yunis İmrəyə, Kamal Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi və barış yolu beynəlxalq simpozium bildiriləri səh,110-114 Ankara- 2011 5
 19. Heydər əliyevin xarici siyasətinin başlıca prioritetləri Məqalə        NDU-un elmi əsərləri (İctimmai elmlər seriyası) №-2,2011, səh,32-37     5
 20. Nizami hikmətində kamillik. Məqalə NDU-nun elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası)  №-1, 2012, s.20-255
 21. C.Məmmədquluzadənin İnsan və vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəsi . Məqalə NDU-nun elmi əsərləri( İctimai elmlər seriyası )№ 1,(45), 2012 , səh. 134-138 5
 22. Müstəqil Azərbaycanın düşünülmüş və gələcəyə istiqamətlənmiş xarici siayasət stratetegiyası . Məqalə H .Əliyev dövlətçilik təliminin işıqları. NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı №-1, 2013 səh 70-73        4
 23. H.Əliyev xarici siyasəti Azərbaycanın milli manafeyinin ifadəsi və müstəqilliyimizin əbədiliyinin təminatıdır . Məqalə. ASİA MİNOR STUDİES (Ulislararası hakemli sosial bilimlər dərgisi) Haydar Aliev özel sayısı, Kulis-2013 səh. 54-58 5
 24. “Əli və Nino” əsərində Avro-paya inteqrasiya məsələləri. Məqalə. NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-2, 2013. səh.121-126 6
 25. C.Məmmədquluzadənin dünyagörüşünün tədqiqinə yeni yanaşmalar. Məqalə. NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-9, 2014 ,səh. 108-113 6
 26. “Molla Nəsrəddin” və Azərbaycançılıq. Məqalə. NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) say-6, 2015,səh-93-98 6
 27. “Molla Nəsrəddin” məktəbinin estetikası. Məqalə .NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-2, 2015 ,səh.84-89 6
 28. “Molla Nəsrəddin” də əxlaqi məsələlər və etik fikirlər. Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, C.11, №-3, 2015 ,səh. 8-13 6
 29. Nəsrəddin Tusinin hikmət dünyası. Məqalə.Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi, NDU-Beynəlxalq konfrans Naxçıvan 20-21 noyabr 2015. səh. 60-63 4
 30. Xarici siyasət strategiyamız Azərbaycanın gələcəyinin etibarlı təminatıdır . Məqalə. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, №-1, 2015, səh. 57-66 10
 31. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi: Səıləflər və xələflər. Məqalə. NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-6, 2016.səh.104-110 6
 32. Mollanəsrəddinçilərin dinə münasibəti və müasirlik. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri,( ictimai elmlər seriyası) 2017, №-3, səh. 273-277 5
 33. Mollanəsrəddinçilərin cəmiyyətşünaslıq konsepsiyasında ənənəviliklə müasirliyin vəhdəti. Məqalə “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, №-3, 2017. səh.196-204 8
 34. Azərbaycanın ilkin maarifçi mütəfəkkirlərinin milli maarifçi fəlsəfi şüurun təşəkkülündə rolu . Məqalə NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-6, 2017.səh.100-106 6
 35. Мировоззрение выдающегося молланасреддинца Абдуррагима Ахвердиева статья ГİЛЕЯ- Нацiональний  Педагогi- чний Унiверситет  iменi М. П. Драгоманова , ВГО Украiнська академiя наук- Науковий вiсник, випуск 126 (№11) Kиiв 2017 , cтр. 207-210 4
 36. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma Mono-qrafiya “Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan -2017     288
 37. Ömər Faiq Nemanzadənin fəlsəfi görüşləri. Məqalə. Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin elmi məcmuəsi № 28, dekabr 2017 səh. 207-215         8
 38. Mollanəsrəddinçilər Azərbaycan Xalq Cüumhuriyyəti dövründə. Məqalə. NDU-nun elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası )cild-1, №1, 2018, səh. 182-189 8
 39. Mollanəsrəddinçilərin azərbaycançılıq məfkurəsi uğrunda mübarizəsi . Məqalə NDU Elmi əsərlər (ictimai elmlər seriyası) №-2, 2018,səh.122-128 7
 40. Общественно-философское наследие Молла Насред-динистов и учение государ-ственности Г.Алиева статья         Актуальнı  проблеми философii   та социологii  (науково-практичний журнал) Випуск 22 Одеська юридична Академıя, Одеса 2018. стр.51-55   5
 41. The philosophical outlook of Mollanasreddints as the embodiment of modernist ideas in Azerbaijan Article Milton Studies Journal;-E-ISSN: 2330-796X Print ISSN: 0076-8820 / www.miltonstudiesjournal.org. United States, Indexed by Thomson & Reuters, Art and Humanities Citation Index  Volume 63, Issue 1,  2018, page-122-143          21
 42. Mollanəsrəddinçilərin ictimai-fəlsəfi irsi və Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi. Məqalə        Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu, Elmi əsərlər,Beynəlxalq  elmi jurnal, № 1 (30) ,Bakı 2018. səh 43-50.         8
 43. Mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsinə Heydər Əliyevin münasibəti. Heydər Əliyevin siyasi iris və Azərbaycançılıq (II kitab ) “Elm və təhsil”  B.-2020 səh.79-96
 44. XX əsrin əvvəllərində mollanəsrəddinçilərin dinə münasibəti. Dövlət və din- №01 (68)2021. Səh. 72