İbrahimli Nərmin Qurban  qızı                                                                                                                                                                          

 İngilis dili və metodika kafedrasının baş müəllimi

İbrahimli Nərmin Qurban qızı 16 may 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olub.  1998-2009-cu illərdə Naxçıvan şəhər  14 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb. 2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili müəllimliyi” ixtisasının bakalvr pilləsinə qəbul olub. 2013-cü ildə həmin ixtisası əla qiymətlərlə bitirmişəm. Həmin ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili)” ixtisasının magistr pilləsinə qəbul olub. Həmçinin 2013-2014-cü illərdə Naxçıvan şəhər 9 saylı tam orta məktəbdə İngilis dili müəllimi kimi fəaliyyət gostərmişdir. Daha sonra 2014-2015 ci illərdə “Naxçıvan” Universitetində fakültə katibi vəzifəsində çalışmışdır. 2015-ci ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimidir. 2016-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetində magistr təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Bununla yanaşı 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təlim tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası” ixtisası üzrə dissertantdır. 6 məqalə müəllifidir.  Ailəlidir. Bir övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. olunmuş “Tərcüməşünaslığın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, ADU/NDU, 2023, (Çapda)
 2. Şifahi nitqin inkişafında sosial-mədəni amillərin rolu. Məqalə. AMEA “Axtarışlar”, 2023 (Çapda)
 3. Təlim materiallarının seçilməsinə dair tövsiyələr. Naxçıvan dövlət Universiteti/ Elmi əsərlər 2020 №1 (102) II cild, səh. 92-96
 4. Şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş çalışmalar sistemi. AMEA, Axtarışlar 2021 №1, cild 15. Səh. 100-104
 5. İngilis dilində Şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin nəzəri əsasları. Naxçıvan Universiteti/Elmi əsərlər 2021 №1, cild 15 səh. 186-190.
 6. İngilis dilində şifahi nitq vərdişlərinin inkişafında dialoq yolu ilə tədrisin rolu, Axtarışlar 2021 № 4, cild 15, səh. 96-100
 7. Kommunikativ bacarıqların formalaşmasında autentik dialoqlardan istifadə, the XXII International Scientific Symposium, “Turkic  World Between East and West”, Kars, Turkey-Andijan/Uzbekistan, 29th of January 2022, səh.117-120
 8. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki konfransı tezilər toplusu, Bakı, 23 dekabr 2021, 125-126
 9. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (ingilis dili) fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram, həmmüəlliflər Zeynalova Leyla Kazım qızı, Sadiqova Sərcan İslam qızı, Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı, Babasoy Yeganə Kazım qızı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2022, 23 s
 10. İngilis dilinin tədrisində autentik dialoqlardan istifadənin linqvistik əsasları, Azərbaycan Respublikası təhsil institutu, Elmi əsərlər, cild 89, №3, 2022, s. 171-176,
 11. The effectiveness of using authentic in English language teaching authentic dialogue, Науки, новые технологии Кыргызстана, № 1, 2022, p.211-215
 12. Tələbələrdə mədəniyyətlərarası ünsiyyətin formalaşmasında orijinal dialoqların rolu, “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”, V Beynəlxalq elmi konfrans materialları, ADU 2022, 108-109
 13. İngilis dilində kommunikativ bacarıqların formalaşmasında autentik dialoqların roluna dair, Xarici dillərin tədrisi və tədqiqində ənənəviliyin və müasirliyin vəhdəti mövzusunda Respublika konfransı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2022, s.28-29.
 14. İngilis dilində kommunikativ səriştələrin formalaşmasında autentik dialoqlardan istifadənin metodoloji əsasları. Məqalə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №1, BSU, Bakı, 2023, səhifə 222-227
 15. İngilis dilində şifahi niq vərdişlərinin formalaşmasında koqnitiv amillərin rolu. Respublikada konfrans məqaləsi. Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi” mövzusunda elmi-praktiki respublika konfransı, Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2023, s.80-81
 16. İngilis dilində autentik dialoqların yaranmasında nitq qrammatikası nəzəriyyəsi. Respublikada konfrans məqaləsi. Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “TƏDRİS, ÖYRƏNMƏK VƏ TƏHSİL” mövzusunda Respublika emi-praktik konfransının materialları, 5 may, 2023, Bakı, səhifə 197-198
 17. Autentik dialoqların istifadəsində sosial-psixoloji amillər. Məqalə. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, №2. Cild 71, 2023, səhifə 151-158
 18. Orijinal dialoqların istifadəsində tələbələrin rolu. Məqalə. AMEA Naxçıvan bölməsi, Axtarışlar, №3, cild 17, 2023, səhili .Azərbaycan və ingilis dillərində söz birləşmələri və onların  yaranması. Respublikada konfrans məqaləsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr