Məhərrəmova İnara Eldar qızı

        Sənətşünaslıq elmləri doktoru, dosent

1964-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunu (fortepiano ixtisası üzrə), 1988-ci

ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Fortepiano fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildən (təyinatla)

Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində, fortepiano ixtisası üzrə müəllim kimi başlamışdır. 1996-ci ildən Naxçıvan

Dövlət Universitetində ştat üzrə  müəllim vəzifəsində çalışmağa başlamış, 2005-ci ildən Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının

müdiridir. 2003-cü ildən sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 2019-ci ildən sənətşünaslıq elmləri doktorudur. 2010-cu ildə dosent elmi

adı almışdır. Universitet Elmi şurasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimdir.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 

 1. Azərbaycan opera sənətinin nəzəri problemləri. Monoqrafiya. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı, 2014, 340s.
 2. Adıgözəlov. “Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün 1№li Konsert”, metodik vəsait., Naxçıvan, 2007, 17s.
 3. Əlizadənin Fis dur Sonatası, metodik vəsait., Naxçıvan, 2007, 13s.
 4. Quliyevin fortepiano işləmələri, metodik vəsait, Naxçıvan, 2009, 15s.
 5. Ф.Амиров и на­родная музыка // Məqalə, “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (Elmi məqalələr toplusu) №20, Bakı, Elm,1999, 91-94 s.
 6. Балет «Тысяча и одна ночь» // Məqalə, “Bilgi” dərgisi.Təhsil. Mədəniyyət. İncəsənət. Bakı, 2000, 88-93 s.
 7. Əmirovun “Ulduz” romansı // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №1(2) Bakı, 2000, 122-124 s.
 8. Əmirovun əsərlərinin milli üslub keyfiyyətləri // Məqalə, Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri (Elmi məqalələr toplusu) №4. Bakı, Elm, 2001, 238-241s
 9. Əmirovun simfonik muğamları (rus dilində) // Məqalə, Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2001, 351-353 s
 10. Əmirovun yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli-xalq yaradıcılığının rolu // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4Bakı, 2001, 98-102 s
 11. Əmirovun yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli-xalq yaradıcılığının rolu (ardı) // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №1-2Bakı, 2002, 94-102s.
 12. Əmirovun simfonik muğamlarının bəzi üslub xüsusiyyətləri // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4 Bakı, 2002, 117-121 s.
 13. Əmirovun “Nizami” simfoniyasının bəzi üslub keyfiyyətləri haqqında // Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Musiqi Akademiyası, “Bəstəkar və zaman” Bakı, 2003, 116-119 s.
 14. Стилистические особенности музы­кального языка не­которых вокаль­ных произведений Ф.Амирова. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Musiqi Akademiyası, “Bəstəkar və zaman” Bakı, 2003, 119-126 s.
 15. Ü.Hacıbəyovun “Şur” və “Çahargah” fantaziyalarında fortepianonun rolu. Məqalə, Mədəni-maarif jurnalı №12, Bakı, 2005, 6-9
 16. Azərbaycanda fortepiano məktəbinin inkişaf tarixi haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №1 (21), Naxçıvan, 2007, 237-241s.
 17. Şərqdə ilk opera. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №4 (24), Naxçıvan, 2008, 256-260s.
 18. Adıgözəlovun 24 prelüd” fortepiano silsiləsində harmonik dilin xüsusiy­yətləri. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №2 (27),  Naxçıvan, 2009, 254-259s.
 19. Hacıyevin yaradıcılığında polifonik üslub. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №1, Naxçıvan, 2010, 153-155s.
 20. Azərbaycanda ilk operaların yaranması və onların milli özünəməxsus xüsusiyyətləri. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1, Naxçıvan, 2011, 154-157s.
 21. Cahangirovun “Azad” operasının musiqi dilinin xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası”  jurnalı №3/48, Bakı, 2011, 34-37s.
 22. Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən” operasında musiqi dilinin xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №4/49, Bakı, 2011, 73-75s.
 23. Əmirovun “Sevil” operası – ilk lirik-psixoloji janrlı Azərbaycan operası nümunəsi kimi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası),cild 8 №1, 2013, 275-282s.
 24. Некоторые наблю­дения о творчес­ком стиле Фикрета Амирова на при­мере оперы «Севиль». Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2, Naxçıvan, 2011, 210-213s.
 25. “Sevil” operasının özünəməxsus xüsusiyyətləri haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (44), Naxçıvan, 2012, 138-142s.
 26. “Şah İsmayıl” operasının üslubu haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Milli Konservatoriyası. Konservatoriya (elmi nəşr) №1 (15). 2012, 51-55s.
 27. Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin opera yaradıcılığının müqayisəli xarakteristikası. Məqalə, Kültür Evreni jurnalı №12, Türkiyə, 2012, 113-117s.
 28. “Gəlin qayası” operasında muğamdan istifadə. Məqalə, Mədəni həyat jurnalı №6 (256), Bakı, 2012, 75-77s.
 29. Naxçıvanda operetta. Tezis, II Beynəlxalq simpoziumun materialları Türkiyə, 2012, 571-574s.
 30. “Sevil” operasının janr və üslubu haqqında. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/51, Bakı, 2012, 41-44s.
 31. İ.Səfərlinin şeirləri Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı  yaradıcılığında. Məqalə, Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal (26), Naxçıvan, 2013, 205-209s.
 32. Cahangirovun “Xanəndənin taleyi” operasının musiqi dili haqqında. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/51, Bakı, 2013, 112-114s.
 33. Əlizadənin “Ağatlı haqqında əfsanə” rok-operasında fərqli janrların sintezi. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/55, Bakı, 2013, 55-57s.
 34. Müasir mövzulu ilk ümumavropa tipli Azərbaycan operası. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası), cild 9, №3, 2013, 229-234s.
 35. Первая общеевропейская азербайджанская опера. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (54), Naxçıvan, 2013, 127-133s.
 36. Нетрадиционные (мугамные) азербайджанские оперы. Məqalə, Материалы VI Международной научно-практической конференции. Невинномысск, 2013, 606-610c.
 37. Azərbaycan operalarında tarixilik və müasirlik. Tezis. Beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2013, 106s.
 38. Азербайджанская опера в аспекте классического жанра. Статья, Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . Журнал научных публикаций №10, Москва, 2013, 272-275с.
 39. Adıgözəlovun “Natəvan” operasında janr, üslub, musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 4/57, Bakı, 2013, 3-12s.
 40. Опера в Азербайджане. Тезис. Материалы II Международной научной конференции. Статья,Польша, Варшава, 2013, 198-199с.
 41. Творчество народа – основа национального своеобразия азербайджанских опер. Вестник культуры. Статья, Научно-аналитическое издание. №1 (25). Душанбе, 2014, 30-35с.
 42. Azərbaycan opera incəsənətinin inkişaf tarixindən. Məqalə, Elm dünyası. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin elmi-kütləvi jurnalı № 01(05), Bakı, 2014, 69-75s.
 43. Əlizadənin “İntizar” operasının janr xüsusiyyətləri. Məqalə, AMEA. Xəbərlər. Humanitar elmlər № 1,  Bakı, 2014, 204-207s.
 44. Творчество народа – основа национального своеобразия азербайджанских опер. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2014.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (57), Naxçıvan, 2014, 143-147s.
 45. Quliyevin “Aldanmış ulduzlar” operasında janr sintezi və ifadə vasitələri axtarışları. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası), cild 10, №1, 2014, 269-281s.
 46. “Natəvan” operasında baş qəhrəman obrazının musiqili xarakteristikası. AMEA. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. №2  Bakı, 2014, 203-211s.
 47. Azərbaycanda lirik operaların janr müxtəlifliyi. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №  5 (61 ), Naxçıvan, 2014, 133-137s.
 48. İ.Məmmədovun alleqorik janrlı “Tülkü və Alabaş” operasının səciyyəvi xüsusiyyətləri. Məqalə, Az. Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1(66 ), Naxçıvan, 2015, 127-134s.
 49. Yeni bədii keyfiyyətli muğam­operası ənənələri. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. № 1 Bakı, 2015, 219-227s.
 50. Azerbaycan’da lirik operaların tür çeşitliliği. Məqalə, Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi.cilt III, sayı 2 (2015) Tokat-Türkiyə, 871-876s.
 51. Opera in Azerbaijan: mugham operas. Lite­ra­ture & History –   Third series.Vol. 84-2016, Issue 1. Manchester. ABŞ.
 52. Adıgözəlov yaradıcılığının janr müxtəlifliyi. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (70), Naxçıvan, 2015, 135-138s.
 53. “Vaqif”operası lirik-dramatik janrın yeni nümunısi kimi. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. № Bakı, 2017, 227-233s.
 54. Azərbaycanda tarixi-qəhrəman­lıq opera janrının zirvəsi. Məqalə, Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə Dövlət Univer­si­te­ti, 26-27 oktyabr 2017, 306-309s.
 55. Opera in Azerbayjan. Mugham operas. Milton Studies. Journal of the Literary Theory & Criticism; Literature, Poetry. Vol.63, 2. Pennsylvania State University press. USA, 2018, 117-135s.
 56. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən bəstəkar­ların fortepiano yaradıcılığında konsert janrı. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, 114-119s.
 57. Avropa musiqi mədəniyyəti kon­tekstində milli opera irsinə nəzər. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar cild 11, №3, 2019, 83-91s.