Məhərrəmova İnara Eldar qızı

        Sənətşünaslıq elmləri doktoru, dosent

1964-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunu (fortepiano ixtisası üzrə), 1988-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Fortepiano fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildən (təyinatla) Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində, fortepiano ixtisası üzrə müəllim kimi başlamışdır. 1996-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində ştat üzrə  müəllim vəzifəsində çalışmağa başlamış, 2005-ci ildən Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müdiridir. 2003-cü ildən sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 2019-ci ildən sənətşünaslıq elmləri doktorudur. 2010-cu ildə dosent elmi adı almışdır. Universitet Elmi şurasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimdir.

 Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. Azərbaycan opera sənətinin nəzəri problemləri. Monoqrafiya. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı, 2014, 340s.
 2. Adıgözəlov. “Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün 1№li Konsert”, metodik vəsait., Naxçıvan, 2007, 17s.
 3. Əlizadənin Fis dur Sonatası, metodik vəsait., Naxçıvan, 2007, 13s.
 4. Quliyevin fortepiano işləmələri, metodik vəsait, Naxçıvan, 2009, 15s.
 5. Ф.Амиров и на­родная музыка // Məqalə, “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (Elmi məqalələr toplusu) №20, Bakı, Elm,1999, 91-94 s.
 6. Балет «Тысяча и одна ночь» // Məqalə, “Bilgi” dərgisi.Təhsil. Mədəniyyət. İncəsənət. Bakı, 2000, 88-93 s.
 7. Əmirovun “Ulduz” romansı // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №1(2) Bakı, 2000, 122-124 s.
 8. Əmirovun əsərlərinin milli üslub keyfiyyətləri // Məqalə, Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri (Elmi məqalələr toplusu) №4. Bakı, Elm, 2001, 238-241s
 9. Əmirovun simfonik muğamları (rus dilində) // Məqalə, Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2001, 351-353 s
 10. Əmirovun yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli-xalq yaradıcılığının rolu // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4 Bakı, 2001, 98-102
 11. Əmirovun yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli-xalq yaradıcılığının rolu (ardı) // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №1-2Bakı, 2002, 94-102s.
 12. Əmirovun simfonik muğamlarının bəzi üslub xüsusiyyətləri // Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4 Bakı, 2002, 117-121 s.
 13. Əmirovun “Nizami” simfoniyasının bəzi üslub keyfiyyətləri haqqında // Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Musiqi Akademiyası, “Bəstəkar və zaman” Bakı, 2003, 116-119 s.
 14. Стилистические особенности музы­кального языка не­которых вокаль­ных произведений Ф.Амирова. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Musiqi Akademiyası, “Bəstəkar və zaman” Bakı, 2003, 119-126 s.
 15. Ü.Hacıbəyovun “Şur” və “Çahargah” fantaziyalarında fortepianonun rolu. Məqalə, Mədəni-maarif jurnalı №12, Bakı, 2005, 6-9
 16. Azərbaycanda fortepiano məktəbinin inkişaf tarixi haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №1 (21), Naxçıvan, 2007, 237-241s.
 17. Şərqdə ilk opera. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №4 (24), Naxçıvan, 2008, 256-260s.
 18. Adıgözəlovun 24 prelüd” fortepiano silsiləsində harmonik dilin xüsusiy­yətləri. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №2 (27),  Naxçıvan, 2009, 254-259s.
 19. Hacıyevin yaradıcılığında polifonik üslub. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, (Elmi əsərlər toplusu) №1, Naxçıvan, 2010, 153-155s.
 20. Azərbaycanda ilk operaların yaranması və onların milli özünəməxsus xüsusiyyətləri. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1, Naxçıvan, 2011, 154-157s.
 21. Cahangirovun “Azad” operasının musiqi dilinin xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası”  jurnalı №3/48, Bakı, 2011, 34-37s.
 22. Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən” operasında musiqi dilinin xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı №4/49, Bakı, 2011, 73-75s.
 23. Əmirovun “Sevil” operası – ilk lirik-psixoloji janrlı Azərbaycan operası nümunəsi kimi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası),cild 8 №1, 2013, 275-282s.
 24. Некоторые наблю­дения о творчес­ком стиле Фикрета Амирова на при­мере оперы «Севиль». Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2, Naxçıvan, 2011, 210-213s.
 25. “Sevil” operasının özünəməxsus xüsusiyyətləri haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (44), Naxçıvan, 2012, 138-142s.
 26. “Şah İsmayıl” operasının üslubu haqqında. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Milli Konservatoriyası. Konservatoriya (elmi nəşr) №1 (15). 2012, 51-55s.
 27. Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin opera yaradıcılığının müqayisəli xarakteristikası. Məqalə, Kültür Evreni jurnalı №12, Türkiyə, 2012, 113-117s.
 28. “Gəlin qayası” operasında muğamdan istifadə. Məqalə, Mədəni həyat jurnalı №6 (256), Bakı, 2012, 75-77s.
 29. Naxçıvanda operetta. Tezis, II Beynəlxalq simpoziumun materialları Türkiyə, 2012, 571-574s.
 30. “Sevil” operasının janr və üslubu haqqında. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/51, Bakı, 2012, 41-44s.
 31. İ.Səfərlinin şeirləri Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı  yaradıcılığında. Məqalə, Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal (26), Naxçıvan, 2013, 205-209s.
 32. Cahangirovun “Xanəndənin taleyi” operasının musiqi dili haqqında. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/51, Bakı, 2013, 112-114s.
 33. Əlizadənin “Ağatlı haqqında əfsanə” rok-operasında fərqli janrların sintezi. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 2/55, Bakı, 2013, 55-57s.
 34. Müasir mövzulu ilk ümumavropa tipli Azərbaycan operası. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası), cild 9, №3, 2013, 229-234s.
 35. Первая общеевропейская азербайджанская опера. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (54), Naxçıvan, 2013, 127-133s.
 36. Нетрадиционные (мугамные) азербайджанские оперы. Məqalə, Материалы VI Международной научно-практической конференции. Невинномысск, 2013, 606-610c.
 37. Azərbaycan operalarında tarixilik və müasirlik. Tezis. Beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2013, 106s.
 38. Азербайджанская опера в аспекте классического жанра. Статья, Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . Журнал научных публикаций №10, Москва, 2013, 272-275с.
 39. Adıgözəlovun “Natəvan” operasında janr, üslub, musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri. Məqalə, “Musiqi dünyası” jurnalı № 4/57, Bakı, 2013, 3-12s.
 40. Опера в Азербайджане. Тезис. Материалы II Международной научной конференции. Статья,Польша, Варшава, 2013, 198-199с.
 41. Творчество народа – основа национального своеобразия азербайджанских опер. Вестник культуры. Статья, Научно-аналитическое издание. №1 (25). Душанбе, 2014, 30-35с.
 42. Azərbaycan opera incəsənətinin inkişaf tarixindən. Məqalə, Elm dünyası. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin elmi-kütləvi jurnalı № 01(05), Bakı, 2014, 69-75s.
 43. Əlizadənin “İntizar” operasının janr xüsusiyyətləri. Məqalə, AMEA. Xəbərlər. Humanitar elmlər № 1,  Bakı, 2014, 204-207s.
 44. Творчество народа – основа национального своеобразия азербайджанских опер. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2014.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (57), Naxçıvan, 2014, 143-147s.
 45. Quliyevin “Aldanmış ulduzlar” operasında janr sintezi və ifadə vasitələri axtarışları. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. (İctimai və humanitar elmlər seriyası), cild 10, №1, 2014, 269-281s.
 46. “Natəvan” operasında baş qəhrəman obrazının musiqili xarakteristikası. AMEA. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. №2  Bakı, 2014, 203-211s.
 47. Azərbaycanda lirik operaların janr müxtəlifliyi. Məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №  5 (61 ), Naxçıvan, 2014, 133-137s.
 48. İ.Məmmədovun alleqorik janrlı “Tülkü və Alabaş” operasının səciyyəvi xüsusiyyətləri. Məqalə, Az. Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1(66 ), Naxçıvan, 2015, 127-134s.
 49. Yeni bədii keyfiyyətli muğam­operası ənənələri. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. № 1 Bakı, 2015, 219-227s.
 50. Azerbaycan’da lirik operaların tür çeşitliliği. Məqalə, Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi.cilt III, sayı 2 (2015) Tokat-Türkiyə, 871-876s.
 51. Opera in Azerbaijan: mugham operas. Lite­ra­ture & History –   Third series.Vol. 84-2016, Issue 1. Manchester. ABŞ.
 52. Adıgözəlov yaradıcılığının janr müxtəlifliyi. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (70), Naxçıvan, 2015, 135-138s.
 53. “Vaqif”operası lirik-dramatik janrın yeni nümunısi kimi. Məqalə, Xəbərlər. Humanitar elmlər. № Bakı, 2017, 227-233s.
 54. Azərbaycanda tarixi-qəhrəman­lıq opera janrının zirvəsi. Məqalə, Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə Dövlət Univer­si­te­ti, 26-27 oktyabr 2017, 306-309s.
 55. Opera in Azerbayjan. Mugham operas. Milton Studies. Journal of the Literary Theory & Criticism; Literature, Poetry. Vol.63, 2. Pennsylvania State University press. USA, 2018, 117-135s.
 56. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən bəstəkar­ların fortepiano yaradıcılığında konsert janrı. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, 114-119s.
 57. Avropa musiqi mədəniyyəti kon­tekstində milli opera irsinə nəzər. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 11, №3, 2019. 83-91
 58. Xəyyam Mirzəzadənin fortepiano məcmuələri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 11, №3, 2020. 91-98
 59. Bəstəkar Y.Xəlilovun fortepiano və simfonik orkestr üçün Konserti. Tezis. VI Uluslararası müzik və dans kongresi. Özet kitapçığı. Türkiyə, Alanya, 2020. 63-64
 60. Bəstəkar Y.Xəlilovun fortepiano və simfonik orkestr üçün Konserti. Məqalə. VI Uluslararası müzik və dans kongresi. Konfrans materialları. Türkiyə, Alanya, 2020. 224-235s.
 61. Специфические особенности азербайджанских опер. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər II cild (humanitar elmlər seriyası) № 1(102), Naxçıvan, 2020, 107-111s.
 62. Албанская рапсодия. Məqalə. Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər II cild (humanitar elmlər seriyası) № 4(105), Naxçıvan, 2020. 211-214
 63. Bəstəkar F.Hüseynovun fortepiano üçün Sonatinasında orijinal janr əlamətləri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15, №2, 2021.173-179
 64. Cahangir Cahangırovun irihəcmli əsərlərində səciyyəvi keyfiyyətlərin təcəssümü. Özet kitapçığı. VI Uluslararası müzik və dans kongresi. Özet kitapçığı. Türkiyə, Alanya, 2021
 65. Cahangir Cahangırovun irihəcmli əsərlərində səciyyəvi keyfiyyətlərin təcəssümü. Məqalə. VI Uluslararası müzik və dans kongresi. Konfrans materialları. Türkiyə, Alanya, 2021
 66. Bəstəkar V.Allahverdiyev və onun “Ömür yolu”. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №3 (41), 2021. 84-88
 67. XX əsrin əvvəllərində milli musiqi üslubu. Məqalə. Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər II cild (humanitar elmlər seriyası) № 1(102), Naxçıvan, 2021, 173-180s
 68. XX əsrin 30-cu illərində Azər­baycan bəstə­kar­larının yaradıdıcılıq üslubu­nun formalaşması. məqalə AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 16 №2, 2022, 98-106s.
 69. Концерт для фортепиано с оркестром Вагифа Мустафазаде. məqalə. Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (Humanitar elmlər seriyası) № 1 (110), Naxçıvan, 2022, 142-147s.
 70. Milli bəstəkarlarımızın yaradıcılığında Naxçıvan mövzusu. məqalə. Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. “Azərbaycan sənətşünaslığında Naxçıvan ənənələri” Respublika elmi konfransı  Naxçıvan, 2022
 71. Azərbaycan fortepiano musiqisi milli fortepiano ifaçılığı sənəti ilə qarşılıqlı vəhdətdə. məqalə. The XXVIII International Scientific Sympozium “Qarabağ – Dünyam mənim”. Amsterdam/Holland, 2022, 145-147s
 72. Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin formalaşmasında milli musiqinin rolu. Bakı Musiqi Akademiyası. “Multikultural mühitdə ənənəvi və klassik dəyərlər”  beynəlxalq elmi-praktik konfrans.  Bakı, 6-7 dekabr 2022.
 73. Əmirov və Azərbaycan musiqisi. Əcəmi nəşriyyatı. Naxçıvan, 2022. 168s.
 74. Əmirovun fortepiano əsərlərində musiqi dilinin xüsusiyyətləri. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (İctimai və humanitar elmlər seriyası) № 5 (118), Naxçıvan, 2022, 151-157s.
 75. 1941-1945-ci illər Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq üslubunun inkişafında yeni mərhələ kimi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər (İctimai və humanitar elmlər seriyası). Cild 19 № 1. Tusi, Naxçıvan, 2023, 195-201s.
 76. Некоторые стилистические особенности балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амиров. Məqalə, Вопросы истории. №2 (1). Moskva, 2023, 212-219 с.
 77. Milli bəstəkarlarımızın yaradıcılıgında Naxçıvan mövzusu. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər (İctimai və humanitar elmlər seriyası). Cild  № . Tusi, Naxçıvan, 2023, 260-269s.
 78. XX əsrin 50-60-cı illəri Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq üslubunda yeni təmayüllər. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar №4 cild 17, 2023
 79. XX əsrin  sonlarına doğru Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında yeni ifadə vasitələri. Məqalə, Buta İnternational Journal of Scientific Research 4 (13) 2023, 84-92s