İradə Əsrafil qızı Qasımova

baş müəllim

1969–cu il yanvarın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Cəhri kəndində anadan olub. 1989-1994-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin fransız və ingilis dilləri ixtisasını bitirib. 1994-cü ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Roman-german dilləri” kafedrasında fransız dili müəllimi kimi işləyir.  2001-ci ilidən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.  Bir sıra beynəlxalq seminarlarda fəal iştirak etmişdir: 1995-ci ildə  Fransanın Bezanson, 2000-ci ildə Strazburq, 2017-ci ildə  Bezanson şəhərlərində təkimilləşmə kurslarında iştirak etmiş və sertifikatlar almışdır. Müxtəlif illərdə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi kurslarda iştirak edərək sertifikatlar almışdır. 2006-cı ildən NDU-nun dissertantıdır. Professor Sədaqət  Həsənovanın rəhbərliyi ilə  “Azərbaycan və fransız dillərində sadə cümlənin genişləndirən vasitələr” adlı elmi iş üzərində çalışır. 1

 

Dərc olunmuş elmi məqalələr:

 1. Sadə cümlənin genişlənməsinə dair bəzi qeydlər. Məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2008
 2. Mürəkkəbləşmiş cümlə və mürəkkəbləşdirici vasitələrə dair, Məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı, 2009
 3. Xitab cümləni mürəkkəbləşdirən vasitə kimi, Məqalə, Kültür Evreni, üç ayda bir yayımlanan uluslararası sosyal bilimlər dergisi, Ankara, 2010
 4. Azərbaycan və fransız dillərində sadə cümlənin genişləndirmə vasitələri, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universiteti.“Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı. 2015
 5. Azərbaycan və Fransız dillərində sadə cümlənin modal sözlər vasitəsilə  genişlənməsi, Məqalə,      AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu.  “Axtarışlar” elmi toplu, №4, 2016,  Səh.97-101
 6. Atalar sözləri, zərb məsələləri və onların Azərbaycan, Fransız dillərində işlənmə məqamları Konfrans məqaləsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti.“Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı. 2017.
 7. Azərbaycan və fransiz dillərində sadə cümlənin əlavələr hesabina genişlənməsi, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universiteti.“Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı. 2017.
 8. Sadə cümlədə genişlənmənin əhəmiyyəti, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 5, “Qeyrət” – 2018 səh.146
 9. Fransız dilində cümlənin genişlənməsində sözönülərin rolu, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 1, 2019, səh. 77
 10. Azərbaycan və fransız dillərində üzvlənməyən cümlənin genişlənməsi Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu. “Axtarışlar” elmi toplu, №4, 2019,  Səh.88-93
 11. Azərbaycan və fransız dillərində inkarlıq əlamətinin sadə cümləni genişləndirməsi məsələsi Azərbaycan Texniki Universiteti “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları I hissə, Bakı, 2019, səh. 353-357
 12. Fransa-azərbaycan dil əlaqələri Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № , 20 , səh.
 13. ,, Azərbaycan və fransız dillərində sadə cümlənin feli birləşmələr vasitəsilə genişlənməsi’’
 14. ,, Azərbaycan və fransız dillərində sadə cümlənin cümlə üzvülərinin əlavəsi və əlavə sözlər vasitəsilə genişlənməsi’’
 15. Qasımova İ.Ə. Fransa-Azərbaycan dil əlaqələri Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, №01(102) , I cild, 2020, səh. 119-122
 16. Qasımova İ.Ə.Expansıon Of The Sımple Sentences By Means Of The Verb Compounds İn French And Azerbaıjanı (Fransız Və Azərbaycan Dillərində Sadə Cümlənin Feli Birləşmələr Vasitəsi İlə Genişlənməsi) , Мıнıстерство Освıти ı Науки Украïни Державний Вищий Навчальний Заклад ,, Ужгородський Нацıональний Унıверситет’’, Наукове видання, Закарпатськı фıлологıчнı студıï, Випуск 13, Том 3, Видавничий Дiм ,, Гельветика’’ 2020 c. 11- 14.
 17. Qasımova İ.Ə.The Role Of Words In The Extensıon Of Sımple Sentence Whıch Is Not Grammatıcally Dependent On Sentence Members In French And Azerbaıjanı (Fransız Və Azərbaycan Dillərində Qrammatik Cəhətədn Cümlə Üzvləri İlə Bağlı Olmayan Sözlərin Sadə Cümlənin Genişlənməsində Rolu ), International Centre For Scientific Cooperation ,, Science And Education’’  Mеждународный Центр Научного Сотрудничества ,, Наука И Просвещение ‘’ XXVI International Scientific Conference EUROPEAN RESEARCH Сборник Статей XXVI Mеждународной Научно- Практической Конференции, Состоявшейся 7 Апреля2020 Г. В Г. Пенза, Пенза Мцнс ,, Наука И Просвещение ‘’ 2020, C. 95-99
 18. Fransız və Azərbaycan ədəbi-mədəni əlaqələrinin dil əlaqələrinə təsiri, Mingəçevir- 2020
 19. Nizami Gəncəvi fransız şərqşünaslarının araşdırmalarında, NDU, 2021
 20. Fransız və Azərbaycan ədəbi-mədəni əlaqələrinin dil əlaqələrinə təsiri, Beynəlxalq Konfrans, Mingəçevir – 2020