İsgəndərova Ülviyə Nadir qızı

1986-cı ildə Babək rayonunun Kültəpə kəndində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsinin Coğrafiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2009-cu ildən 2013-cü ilədək Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsində tyutor vəzifəsində çalışmış, 2013-cü ildən 2019-cu ilədək Coğrafiya kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2019-cu ildən Coğrafiya kafedrasında müəllim işləyir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqlarının antropogen deqradasiyası və onlara qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Naxçıvan  MR ərazisinin dağarası çökəkliklərindən kənd təsərrüfatında istifadə zamanı yaranan problemlər və onların aradan qaldırılması yolları. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri vəTibb seriyası 2013 №1(49)
 2. Şərur rayonu ərazisində torpaqlara antropogen təsir formaları. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2013 №2(55)
 3. Naxçıvan  MR ərazisinin dağarası çökəkliklərindən kənd təsərrüfatında istifadənin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2015 №3(68)
 4. Земли, неиспользуемые в сельском хозяйстве и проблемы их использования Введение. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2016 №6(76)
 5. Naxçıvan MR-in daş duz ehtiyatları və iqtisadi qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər İctimai Elmlər  seriyası 2017 №2(83)
 6. Naxçıvan MR ərazisində sellərin coğrafi yayılma qanunauyğunluqları və onların vurduğu ziyanın qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2017 №3(84)
 7. Naxçıvan MR-də torpaqların deqradasiyasına dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2017 №7(88)
 8. Naxçıvan MR ərazisində alçaq dağlığında antropogen təsirlərlə yaranan landşaftlar. Müasir Təbiət Elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans 4-5 may 2017, Gəncə
 9. Naxçıvan MR ərazisində orta dağlıq zonaya antropogen təsir formaları. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri İnsan və ətraf mühit münasibətləri XX cild Bakı 2017
 10. Экологическая оценка антропогенных ландшафтных комплексов  в Нахчыванской Автономной Республике. American Scientific Journal Vol.2 №(18) 2018
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq zonasında təbiətə antropogen təsir formaları. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası 2018, №4
 12. Relyef torpaq əmələgətirən əsas alqoritm kimi və onun əsas xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2018 №7(96)
 13. İnteqrasiya və onun həyata keçirilməsinin bəzi problemləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Naxçıvan, 05-06 aprel 2019
 14. Motivasiya mərhələsində müəllim vəzifəsinin problemlərinə dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti Humanitar Elmlər seriyası 2019 №1(98)
 15. Naxçıvan MR ərazisinin subalp çəmənləri zonası torpaqları və onların iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət Elmləri və Tibb seriyası 2019 №1(100)
 16. Naxçıvan MR-də torpaqların texniki işlərlə pozulması torpaq deqradasiyası yaradan amil kimi. Müasir Təbiət Elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans 3-4 may 2019, Gəncə
 17. Потеря плодородности почвы в результате ирригационной эрозии и меры по ее предотвращению. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ Международные научно-практические конференции г. Москва 07.06-21.06 2019