İsmayıllı Türkan Mehrac qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının  müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

İsmayıllı Türkan Mehrac qızı 1990-cı il 8 iyul tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Cəhri qəsəbəsində anadan olmuşam. 1996-cı il sentyabrın 1-də Q.Əkbərov adına 1 nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam. 2007-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dil (ingilis dili müəllimliyi) ixtisasına dövlət sifarişi əsasında qəbul olunmuşam. 2011- cil ildə həmin ixtisası əla qiymətlərlə başa vuraraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dilşünaslıq” ixtisası üzrə Magistratura pilləsinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə həmin ixtisasdan əla qiymətlərlə məzun olaraq NDU-da saat hesabı müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışam. 2014-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili”, 2015- ci ildə isə “İngilis dili və metodika” kafedrasında müəllim olaraq çalışıram. 2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “German dilləri” ixtisası üzrə ödənişsiz əsaslarla doktorantura pilləsinə daxil olmuşam. 2022-ci ildə oktyabrın 25-də “Affirmativliyin koqnitiv təhlili (ingilis dili materialları əsasında)” adlı dissertasiya işimi uğurla müdafiə eləmişəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2023-cü il 22 iyul tarixli iclas qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adlı elmi dərəcəsi almışam. 20-dən artıq elmi və konfrans məqalələrinin müəllifiyəm. 2021-ci ildə “Əczaçılıq terminləri-ingiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə lüğət” adlı metodik vəsaitim nəşr olunmuşdur. 2022-ci ildə NDU-nun IELTS imtahan mərkəzində imtahan verərək beynəlxalq səviyyəli IELTS sertifikatı almışam. 2022-ci il sentyabr ayında ITTI Bakı Beynəlxalq TEFL Təlim institutunun keçirdiyi təlimlərdə iştirak edərək  TEFL sertifikatı almışam. 2023-cü-il noyabr ayının 24-dən “İngilis dili və Metodika” kafedrasının müdiri və 0,5 ştat baş müəllimi vəzifəsində çalışıram. Hal-hazırda Naxçıvan şəhər 48-ci məhəllə, ev 13 A ünvanında yaşayıram. Ailəliyəm, 3 övladım vardır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər: 

 1. Interrelation between levels of language- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Magistrantların regional elmi konfransının materialları”, № 4 (49), 2013, 139-140
 2. Sosial şəbəkələrin xarici dil öyrənilməsi prosesindəki üstün və qeyri-üstün cəhətləri- Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, Naxçivan Dövlət Universiteti, № 1 (86)2018, 75-78
 3. Networks’ affect on language learning process- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, № 1 (90), 2018, 133-136
 4. Koqnitiv dilçilik- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, №  (1), 2020, səh 140-142
 5. “Bədii tərcümə sənətinə Həmid Arzulu töhfəsi (Bədii tərcümə sənətində Naxçıvanlı ziyalıların rolu” adlı respublika elmi konfransının materialı), 2020
 6. “Afirmativlik anlayışının Koqnitiv Təhlili”. Konfrans məqaləsi. I Humanitar və ictimai elmlər üzrə Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları 24 iyul 2020, Bakı, səhifə 162-165
 7. Afirmativlik anlayışının çatdırılmasında jest və mimikaların rolu (The Role of Gestures and Mimics in Conveying Affirmation Concept). Məqalə. Bulletin of Science and Practice Scientific Journal, İSSN 2414-2948, 2021, Volume 7, İssue 4, səhifə 357-363. (Rusiyada çıxmış), Penza
 8. Təsdiqlər, öz təsdiqlər. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, “Axtarışlar”, İSSN 2311-8482, №1, cild 15, 2021, səhifə 105-109.
 9. Affirmativlik anlayışının çatdırılmasında paralinqvistik ifadə, Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, Humanitar elmlər seriyası, 2021, səh.82-85
 10. Əczaçılıq terminləri. İngiliscə-Azərbaycanca, Azərbaycanca-İngiliscə Lüğət, Metodik vəsait, NDU, Qeyrət, 2021, 111 s.
 11. Colloquial expression of affirmative category, European Research, XXXV International Scientific Conference,  Penza , Russia,  February 7, 2022, p. 155-157
 12. İnkarlıqla ifadə olunan affirmativlik, Naxçıvan Universiteti Elmi Əsərləri, Naxçıvan “Nuh”, 2022 № 1 (24), səh 172-176
 13. General cognitive overview to the category of affirmation, Deutsche internationale Zetschrift für zeitgenössische Wissenschaft, Sattledorf, Germany, № 31,  53-55
 14. Tərcümə zamanı lüğətlərdən istifadə meyarları, Xarici dillərin tədrisi və tədqiqində ənənəviliyin və müasirliyin vəhdəti mövzusunda Respublika konfransı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2022, s.66.
 15. The concept of affirmativeness in linguistics and philosophical studies, Вченı Записки, Таврıйского нацıонального унıверситету ıменı В.I.Вернадського, Серiя: Фiлологiя. Журналicтика, ТОМ 33 (72) № 4 2002, Частина 1, c.244-249.
 16. Linguistic characteristics of exotisms. NDU, Elmi Əsərlər, Qeyrət nəşriyyatı, ISSN 2224-5529, Naxçıvan-2023, №1(122), səhifə 56-59
 17. İngilis dilində oxunun psixolinqvistik xüsusiyyətlərinə dair, Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi” mövzusunda elmi-praktiki respublika konfransı, Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2023, s.78-79
 18. The rules of writing scientific articles. Annali d’Italia, № 49, Florence, Italy, ISSN 3572-2436, 2023, səhifə 96-98
 19.  İngilis dilində alınma ifadələr və onların bəzi xüsusiyyətlərinə dair.Ancient land. International online scientific journal. Qədimdiyar Beynəlxalq onlayn elmi jurnal, volume 5, issue 11,  Baku-2023, Azerbaijan,  səhifə 26-31
 1. İngilis Dilində Modallığa Dair. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Tərcüməşünaslığın müasir problemləri Respublika elmi konfransı, ADU/NDU, 2023.
 2. A cognitive perspective on the delivery of affirmation in stylistic devices in english. German İnternational Journal of Modern Science Deutsche İnternationale Zeitschrift für zeitgenössische wissenschaft, №68, 2023, səhifə 31-33
 3. The importance of learning and teaching vocabulary in the foreign language. Danish Scientific Journal, №78, 2023, səhifə 76-78
 4. A general overview of the notional parts of speech in English and Azerbaijani. Slovak international scientific journal, ISSN 5782-5319, №78, Paris-2023, səhifə 114-115
 5. Mürəkkəb və budaq cümlələrdə affirmativ modallıq. Qədim Diyar Beynəlxalq onlayn elmi jurnal, Bakı, 2023 (Çapda)
 6. Culture-bound problems in translating children’s literature. Znanstvena misel journal, №85, 2023, səhifə 32-34