İsmayıllı Türkan Mehrac qızı

 İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

                                                                                                                                                                             

8 iyul 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Cəhri kəndində anadan olmuşdur.  2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dil (İngilis dili müəllimliyi) ixtisasına qəbul olmuş, 2011-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalvr təhsilini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2011-ci ildə

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dilşunaslıq” ixtisasına magistr dərəcəsi almaq üçün daxil olmuş, 2013-cü ildə həmin ixtisası əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2014-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində, “İngilis dili Metodika” kafedrasında müəllim olaraq çalışır. 2018-ci ildə NDU-nun doktorantura pilləsinin, Roman-German dilləri ixtisasına qəbul olmuşdur. “Ingili dili və tərcümə “ kafedrasının dissertantıdır. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün professor Əfqan Abdullayevin rəhbərliyi ilə “Affirmativliyin koqnitiv təhlili” dissertasiya işi üzərində işləyir. Bir neçə elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  • Interrelation between levels of language- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Magistrantların regional elmi konfransının materialları”, № 4 (49), 2013, 139-140
  • Sosial şəbəkələrin xarici dil öyrənilməsi prosesindəki üstün və qeyri-üstün cəhətləri- Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, Naxçivan Dövlət Universiteti, № 1 (86)2018, 75-78
  • Networks’ affect on language learning process- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, № 1 (90), 2018, 133-136
  • Koqnitiv dilçilik- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, №  (), 2018, səh
  • Distant təhsil Xarici dilin tədrisində də müstəsna rol oynayır

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil.html?start=5

  • Zaman və məkan sərhədlərini aşan təhsil sistemində müəllimin dəyişən rolu

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/23334-zaman-vae-maekan-saerhaedlaerini-ashan-taehsil-sistemindae-muaellimin-daeyishaen-

          rolu.html

  1. “Bədii tərcümə sənətinə Həmid Arzulu töhfəsi (Bədii tərcümə sənətində Naxçıvanlı  ziyalıların rolu” adlı respublika elmi konfransının materialı)