Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu

Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu 1948-ci ildə Naxçıvan şəhərində  anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin fizika fakultəsini bitirmişdir. 1979-cu ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi texniki fənnlər” kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur.1990-ci ildən fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

76 elmi məqalənin 6  kitabın,Texnologiya müəllimliyi ixtisasında “Fizika” , Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisasında “Enerjinin ötürülməsi və paylanması və Naxçıvan MR-in Elektroenergetika sistemləri” adlı fənn proqramlarının müəllifidir. Hazırda 2009-cu ildən NDU-də Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

 1. Кристаллическая структура и полиморфные превращения в бинарных хольноченидах серебра, Академия наук Азерб. ССР Инстут физики Баку-1987, 43, Асадов Ю.Г
 2. Структурные фозовые переходы в монокристаллах Ag cu Se, ıv всесаюзные соващанание Академия Наук СССР издат . Наука Москва 1986, 1, Асадов Ю.Г
 3. Структурные переходы в Ag Cu Se, Доклады академии Наук Аз.ССР 1986 №11.4 Асадов Ю.Г
 4. Рентгенодифракционные исследование сируктурных Превращений в полупроводниковых соединениях uAg Cu П Всесоюзной школы Семинара Академия наук СССР.Академия Наук УССР г Черновцы 1988. 2
 5. Структурные фазовые пере-ходы в двойних и тройных Халькогенидах меди и серебра

Республиканская научная конференция Г.Нахичеван 1986. 1. Асадов Ю.Г

 1. Исследование структурных превращений в Те. Республиканская научная конферанция Г.Нахичеван 1987. 1
 2. Рентченоструктурное исследование кристалов, Республиканский научный конферанций Г.Нахичеван 1987, 1, Ахмедов И.Ю
 3. Врашивание кристаллов для исследовании, Республиканский научный конферанции Г.Нахичевань 1988, 1, Ахмедов И.Ю
 4. Biliklərin fənlərarası əlavə ilə dərinləşdirilməsi, Əmək və politexnik təlim jurnalı 1989,№2,3
 5. Рентченографическое исследование полиморфных превращении в кристаллах , Извоестия Академии наук СССР Неограничеекие материалы Том 25,№9 Г.Москва 1989,5
 6. Stuructual phase transitons (w herey = 0,05 ; x= S,Se, Te), X European crystallogra phie meetin moscow1989 vol 1, pp155,1, YU.Q.Asadov
 7. Structurl phase Transions in ( Ad ,Cu)S, Se, Te Crystals, Phase Transitions 1990 vol.21,PP11-21 U.S.A, 10, YU.Q.Asadov
 8. Полиморфные провращения в Se,      Известия Академии Наук СССР негранические матерали г.Москва 1991 Том 27 №2, 4, Асадов Ю.Г
 9. Təlim sexlərində praktikum fənninin tədrisində fizika elementlərindən istifadə metodikası, Respublika elmi konfransı Naxçıvan şəhəri 1992, 2, И.Ахмедов, M.Rəcəbov
 10. Иссоедование задач оптимизации в техническом творчестве, Всесоюное научно методическое конференция г.Брански 1991, 2, И.Ахмедов
 11. Некоторые вопросы моделирования на практических занятиях, Всесоюное научно методическое конференция Г.Брански 1991,1, И.Ахмедов
 12. Кристаллографические аспект структурных преврещении в кристаллах Su Sn y S    , Физика и техника полу проводников Сборник трудов Изд.ЕЛМ 1991, 7 , Асадов .Ю Джафаров К.М
 13. Uçma nəzəriyyəsi və modelləşmə, Baki universitetinin 1999 nəşriyyatı, 50
 14. Transfarmatorlar, Baki universitetinin 2000 nəşriyyatı.30
 15. THERMODYNAMİCAL and structural transformations the monocrystal Cu Te, Вестник Иниститут Физики Нан Азербайджан 2001, vol3,4, F.YU.Asadov A.Y.Movlamvemverdiyeva
 16. Cтруктурные превращение в Аg Cu Se Se u Ag Cu , Bakı universitetinin xəbərləri fizika-riyaziyyat elmləri seriyası№4 2001, 6, Асадов Ф.Ю
 17. Yarımkeçirici birləşmələrdə sturuktur faza keçidləri, Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət universiteti№10 2003,1.
 18. Fizika qanunlarının öyrənilmə metodikası, Naxçıvan müəllimlər institutu2003,2.
 19. S monokristalında quruluş çevirmələrinin termodinamik və kristaloqrafik aspekti, Naxçıvan Dövlət universiteti.Xəbərlər2004№215,4.
 20. Yarımkeçirici birləşmələrin elektrik keçiriciliyi mexanizminə struktur faza keçidinin təsiri, NM1 2005 №2, 3.
 21. Se birləşməsinin sintezi və monokristalının alınması, NM1 2008  №4 (16), 4, 124-127.
 22. Политорных превращения в кристалле Ag Cu Se, Fizikanın müasir problemləri mövzusunda III Respublika elmi konfransı
 23. Orta məktəbdə rəsmixəttin əmək təlimi ilə əlaqəli tədrisi, Naxçıvan müəllimlər insitutu.Xəbərlər №4 2009, M.Y.Rəcəbov ,Ş. Y.Kazımov
 24. Alternativ enerji mənbələri, NMİ xəbərlər 2009№4 (20), Ş.Kazımov, M.Rəcəbov S.Novruzova
 25. Nəzəri biliklərin möhkəmlənməsində texniki modelləşmənin rolu, AMİ xəbərlər 2010 (1) (21), M.Rəcəbov,S.Novruzova
 26. Orta məktəbdə əmək təlimi dərslərində standartlaşmaya aid biliklərin verilməsi, Xəbərlər 2010 №1 (22), M.Rəcəbov, Ş.Kazımov
 27. Təlim prosesində fizika və texnika elementlərinin əlaqələndirilməsi metodikası, muasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim – tərbiə prosesində tədbiqi mövzusunda həsr edilmiş elmi –praktik konfransin materialları(05 may 2010)səh 103-106, M.Rəcəbov
 28. kristallarda faza keçid, NDU xəbərlər Elmi əsərlər N1(35) Qeyrət 2011, S.Novruzova
 29. Mis və gümüş hallogenidlərində quruluş və faza keçidləri, M.Rəcəbov, S.Novruzova
 30. Elektrotexniki materiallar, Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim –tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda həsr edilmiş elmi –praktik konfransin materialları(06 may 2011)səh 185-188, M.Rəcəbov
 31. Elektrik maşınlarının fizika qanunları ilə tədris metodikası, NMİ xəbərlər 2011 S №3, M.Rəcəbov
 32. Ümumi Fizika kursu , dərslik, Naxçıvan 2015, S.400, V.İ.Hacıyeva
 33. Proqram 050108-Texnologiya müəllimliyi bakalavr ixtisası üçün Fizika fənninən proqram , Naxçıvan 2015, S.24, V.İ.Hacıyeva
 34. Ümumi Fizika kursundan Fizika Praktikumu Umiversitetlər üçün dərs vəsaiti,

Naxçıvan 2015, S.200, V.İ.Hacıyeva

 1. Fotoelektrik üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, NDU Elmi Əsərlər, NDU Qeyrət -2015 № 9(65), S.44-45, V.İ.Hacıyeva, F.Ə. Mirişli, S,Y.Novruzova
 2. Elektrik emissiya -üsulla enerji çevirən günəş qurğuları , NDU Elmi Əsərlər, Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2014 № 7(63), V.İ.Hacıyeva, S,Y,Novruzova
 3. Günəş enerji çevirici qurğuları, NDU Elmi Əsərlər, Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2013 № 2(56), S.64-67, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova
 4. Mis və gümüş halkogenidlərində quruluş faza keçidləri, NDU Elmi əsərlər N1(43) 2012, S.79-81 , V.İ.Hacıyeva, A.Ş.Kazımova
 5. Azərbaycan astronomu, NDU Beynəlxalq konfrans 20-21 noyabr, 2015, S. 127-129, S.127-129, M.N.Nuriyev, B.T.Hacıyeva
 6. Günəş elektrik stansiyası, NDU Elmi əsərlər № 5(73) 2015, S .57-59, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova
 7. Günəş enerji çevirici qurğuları, NDU Elmi Əsərlər

Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2013 № 2(56), S.64-67, Ş.K.Kazımov, S.Y.Novruzova

 1. Elektrik energisinin ötürülməsi və paylanması, Naxçıvan 2016, S.7, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova
 2. Naxçıvan MR-nin elektroenergetika sistemləri seçmə fənninən proqram, Naxçıvan 2016, S.11, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova
 3. Külək elektrik stansiyası, NDU elmi əsərlər, Təbiət elmləri, Naxçıvan 2016,

M.N.Nuriyev, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova

 1. Naxçıvan MR-nin elektroenergetika sistemləri, Naxçıvan 2017

244 səh, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova

 1. Некоторые особенности струкурных преврашений в кристаллах халькогенидах серебра, NDU Elmi Əsərlər, Naxçıvan ,NDU Qeyrət -2017 № 4(85), Б. Т. Гаджиева, Г.Н.Маммедова
 2. Külək energi ehtiyatları, NDU Elmi Əsərlər, S.7, V.İ.Hacıyeva , A.S.Əliyeva
 3. Naxçıvan MR-in relyefine uyğun hidroenerji ehtiyatları, NDU elmi əsərlər

Naxçıvan 2017, Təbiət elmləri, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova

 1. NDU elektroenergetika ixtisasında maddi-texniki bazası gündən- günə zənginləşir, NDU 50 ildə elmi konfransın materialları , Naxçıvan NDU, S.61-65, V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova
 2. Günəş enerji ehtiyatlari ondan istifadə, NDU Elmi Əsərlər, Naxçıvan 2018 ,NDU Qeyrət №8 (89), S 51-53, V.İ.Hacıyeva, S.C.Qənbərov
 3. Naxçivan MR-in relyefine uyğun hidroenerji ehtiyatlari, NDU elmi əsərlər, Naxçıvan 2018

Təbiət elmləri № 7 (88), V.İ.Hacıyeva, S.Y.Novruzova

 1. Külək enerji ehtiyatlari, NDU elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat texniki elmlər seriyasi .Naxçıvan 2016 №6(76),S.77-80, V.İ.Hacıyeva, M.Ə.Nuriyev, S.Y.Novruzova
 2. Külək enerjisi və ondan istifadə, NDU elmi əsərlər, Naxçıvan 2018

Təbiət elmləri № ), V.İ.Hacıyeva, A.S.Əliyeva

 1. Muxtar Respublikada Heydər Əliyevin enerji siyasəti
 2. Elektrik sistem və şəbəkələrində enerjinin ötürülməsi və paylanmasının effektivliyini artırma yolları, peşə təlimi və insan kapitalı  N 2
 3. Lazer şüaları əsasında qurulan cihaz və avadanlıqların iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları və tətbiq olunma oblastı
 4. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması, dərslik. 2019. 480s, V.İ.Hacıyeva

63.Lazer şüaları əsasında qurulan cihaz və avadanlıqların iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları və tətbiq olunma oblastı  Peşə təhsili və insan kapitalı     №4 2019 Elmi-praktiki,metodiki jurnal

64.Некоторые особенности струкурных преврашений в кристаллах халькогенидах меди NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2017 ,NDU Qeyrət

№ 8 (97) Н. Пашаев

 1. Maşın və avadanlıqların dayanıqliliğı,istismar xüsusiyyətləri və səmərəliliyinin artırılmasında modelləşmənin rolu NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2017 ,NDU Qeyrət № 8 (97)2

66.Fürye çevrilməsi və sırası vasitəsilə elektrik maşınlarının xassələrinin öyrenilməsi NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2010 ,NDU Qeyrət № 5(106)4 B.Hacıyeva V.Hacıyeva

67.Alternativ enerji ehtiyyatları və ondan istifadə NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2018 ,NDU Qeyrət № 7(96) 171-174 A.Əliyeva

 1. Günəş enerji ehtiyyatları, ondan istifadə NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2017 ,NDU Qeyrət № 8(89) 66-60 V.Hacıyeva

69.Müasir dövrdə alternativ enerji mənbələrindən elektrik enerjisinin alınması yolları NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2020 ,NDU Qeyrət

№4(89) 46-49 V.Hacıyeva

70.Günəş şüalarının fiziki-biloji xassələri  və tətbiqi sahələri Peşə təhsili və insan kapitalı №2 2021Elmi-praktiki,metodiki jurnal 52-53 S.Novruzova

71.Texniki modelləşmə elm və texnikada rolu, səmərələliyi Peşə təhsili və insan kapitalı №4 2020 Elmi-praktiki,metodiki jurnal       68-71 S.Novruzova

72.Günəş qurğularında innovasiya yolu ilə enerji təminatını yaxşılaşdırmaq NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2021 ,NDU Qeyrət №4(89) A.Əliyeva

73.Günəş enerjisinin alınmasının əyani vasitələrlə tədrisi Sumqayıt dövlət universiteti S.Novruzova

74.Generasiya  sistemləırində  yaranan  dinamik  proseslər NDU Elmi Əsərlər Naxçıvan 2020 ,NDU Qeyrət №4(89) S.Novruzova

Ş.Babayev