Könül Nizami qızı Məmmədova

İnformatika  kafedrasının müdiri, baş müəllim

E-mail:rustemli1976@gmail.com

1976-cı ildə Babək rayonunun Cəhri kəndində anadan olub. 1994-ci ildə Memarlıq İnşaat Universitetinin Tikintinin avtomatlaşdırılması ixtisasına qəbul olunub, 1995 – ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakultəsinin Riyaziyyat ixtisasına köçürülüb. 1998- ci ildə riyaziyyat ixtisasını bitirib. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakultəsinin İnformatika ixtisasına qəbul olunub və 2000 – ci ildə bitirib.  2018 – ci ildə “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə müdafiə etmişdir.

            2000 – ildən Naxçvan Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında operator,  baş laborant vəzifələrində işləyib. 2010-cu ildən müəllim, 2016-cı ildən isə baş müəllim vəzifəsində işləyir. 2020 -ci ilin oktyabr ayından İnformatika kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1.  Behaviour of solution degenerate elliptic equations. The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TÜMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p.56.
 2. On behavior Behaviour of solution to degenerate parabolic equationts. Dedicated to the of solutions of higher order degenerate parabolic equations. Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. 2011. Issue 74. p.41-46.
 3. 70 th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences the 120 th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelishvili, September  15-19,2011, Batumi, Georgia, p.95.
 4. Yüksək tərtib cırlaşan parabolik tənliklərin həllərinin qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər” 2012 №1(43). s.34-37.
 5. On behavior of solutions degenerate parabolic equations. Transactions of NAS of Azerbaijan, 2012, vol. XXXII, No 4. p. 43-50.
 6. On behavior of solutions of higer  order degenerate parabolic equations in nonsmooth bounded domains. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2012, vol. XXXVI (XLIV). p. 69-74.
 7. Behavior of solution degenerate elliptic and parabolic equations. International Conference Mathematical Analysis Diferenstial Equations and their Applications, 04-09 September, 2012, Mersin, Turkey. p.48.
 8. The removable of solution degenerate elliptic and parabolic equations. IV annual conference of the Georgian Mathematical Union Dedicated to academican Victor Kupradze on his 110-th birthday anniversary and Georgian Mathematical Union on his 90-th year from founding September 9-15, 2013, in Tbilisi and Batumi, Georgia, p. 96.
 9. Removable singularity of solution degenerate nonlinear parabolic equations. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2013, vol. XXXVIII (XLVI). p. 99-102.
 10.  Heydər Əliyev və müasir təhsil. Heydər Əliyev 92. Respublika elmi-praktik konfrans. NMİ-2015
 11.  Elliptik-parabolik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xüsusiyyətləri. Riyaziyyat Mexanika İnstitutu və SDU-nun keçirdiyi elmi konfrans. 2017. s. 68.
 12.  Cırlaşan parabolik tənliklərin həllərinin aradan qaldırıla bilən çoxluqlarının       tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər” 2017№4(85). s.60 -63.
 13.  Qeyri-xətti elleptik–parabolik tip tənliklərin həllərinin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2017, № 8 (89), səh. 29-31.
 14. Sərhəd nöqtəsi ətrafında qeyri-xətti parabolik tənliyin həllinin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2018, № 4(93), səh. 62-64
 15. Поведение решений задачи Дирихле для некоторого класса не дивергентных линейных уравнений. Нахичеванский Государственный Университет. Научные труды, 2018, № 8 (97), стр. 20-25
 16. Теоремы типа Фрагмена–Линделефа для решений нелинейных параболических уравнений в неограниченных областях. Bakı Universitetinin xəbərləri (fizika-riyaziyyat elmləri seriyası), 2018, № 4.
 17. Uniqueness classes of generalized solutions for degenerate parabolic equations in unbounded noncylindrical domais. Transactions of NAS of Azerbaijan series of fizical- texnical and mathematics sciences ( issue mehanics) vol. 2019, №7, Baku, ELM, (2019)
 18. The behaviour of generalized solutions degenerate parabolic equations in nonregular domains. International Conference «Modern Problems of Mathematica and Mechanics», 23-25 October, Baku, 2019.
 19. Ümumtəhsi məktəblərində riyaziyyatın tədrisində müasir təlim metodlarından   istifadə məsələləri. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”. Respublika elmi-praktik konfransın materialları. NMİ-2019
 20. Həndəsi fiqurların parametrlə müqayisəsinə dair bəzi məsələlər. Xəbərlər. NMİ – 2019.
 21.   Ekstremal qiymətlərin həllinə aid funksional asılılıq. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2019.
 22. Kompüter modelləşdirməsinin köməyilə cisimlərin hərəkət trayektoriyası və qrafiklərin qurulması. Xəbərlər.NMİ-2019
 23. Tahir S. Gadjiev., Konul Mamedova . The behavior of solutions of nonlinear degenerate parabolic equations in nonregular domains and removability of singularity on boundary. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Mathematics, 40 (4), 1-9 (2020).
 24.  İnformasiya müharibəsindən qalib çıxan Azərbaycan. Yeni fikir qəzeti 31 mart 2021 – ci il, № 3 (37)