Leyla Pənah qızı İbrahimova

Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi kafedrasının baş müəllimi

E- mail: leyla_meherremli91@hotmail.com

16 may 1991-ci ildə Şahbuz rayonu Nurs kəndində anadan olmuşdur. 1997- ci ildə F. Hüseynov adına Nurs kənd orta məktəbinin 1- ci sinifinə, 2003- cü ildə isə Ordubad Qız Liseyinə daxil olaraq, 2008 – ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasına daxil olub, 2012- ci ildə həmin universitetin bakalavr səviyyəsini bitirmiş və 2012- ci ildə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “ Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ” ixtisası üzrə magistr səviyyəsinə qəbul olub, 2014- cü ildə eyni ixtisası bitirmişdir. 2012- 2014- cü illərdə Şahbuz rayonu Mahmudoba kənd tam orta məktəbində coğrafiya müəllimi, 2014- 2017- ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsində tyutor vəzifəsində çalışmışdır. 2017- ci ildən  Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi kafedrasının müəllimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır.1 monoqrafiya, 10-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

          Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliyində torpaq mühitinin qorunması, Naxçıvan 2018, S. Hacıyev, L. İbrahimova. (Monoqrafiya)
 2. Magistrantların regional elmi konfransının materialları, N5, Naxçıvan, 2014, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun torpaq və bitki komponentləri və onların əsas xüsusiyyətləri, səh 252- 254. (Məqalə)
 3. Şərur inzibati rayonunda təbii torpaq- kadastr rayon və yarımrayonları- Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, 2017, səh 94-100, Sahib Hacıyev, Leyla İbrahimova. (Məqalə)
 4. Böyükdüz düzənliyi torpaqlarının iqtisadi- coğrafi qiymətləndirilməsi, Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans, 04- 05 may 2018, III hissə, səh 22- 24. (Məqalə)
 5. Arazboyu düzənliyində əkinaltı torpaqların münbitliyinin bərpası və əkinaltında istifadə olunması, Baku 2 nd international conference of science, 1 aprel 2018, səh 158- 159. (Məqalə)
 6. Eco- geographical factors affecting on the soil formation under the cultivated plantes in the Azerbaijan Republic, Scientific Light ( Wroclow, Poland), 2018 Vol 1, N19, səh 8- 11, Hacıyev S. A, Qəhrəmanov S.H, İbrahimova L. P. (Məqalə)
 7. Naxçıvan Muxtar Republikasında yayılan əkinaltı torpaqların deqradasiya proseslərinin tədqiqi, Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2018, N 1, səh 55- 59. (Məqalə)
 8. Şahbuz rayon torpaqlarından kənd təsərrüfatında istifadənin istiqamətləri, Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans, 03-04 may 2019, səh 111-114. (Məqalə)
 9. Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı, Gəncə, 29 oktyabr 2019, elmi- praktik konfrans, səh 178- 180. (Məqalə)
 10.  The ways of increasing fertility of the plain lands used for planting soil (Nakhchivan Autonomous Republic in the example of zone lands along the Aras river). Scientific collection interconf. Ottawa, Canada. № 62. June, 2021.
 11.  Hasanov A., Ibrahimova L., Aliyeva N. Algorithms of Nakhchivan (Azerbaijan) Grasslands  and their economic-geographical assessment, based on landspace planning. Bulletin of Science and practice. 2021, T.7.
 12.  Qəribov Yaqub, professor, İbrahimova Leyla, doktorant. Naxçıvan MR təbii landşaftlarının deqradasiyasını törədən amillərin ekoloji qiymətləndirilməsi. İnformasiya, elm, texnologiya və universitet perspektivləri mövzusunda doktorantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransı materialları. 2020.