Məftun Eynulla oğlu Əliyev

30 noyabr 1980-cı ildə Culfa rayon Qazancı kəndində anadan olmusdur. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mühəndis Pedaqoji fakultəsinin “İnformasiya Sistemləri” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2001-ci ildə həmin ixtisası bitirib magisturaturaya daxil olmuş, 2003-cü ildə magisturaturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elə həmin il Azərbaycan Milli Elimlər Akedemiyasının Fizika İnsitutunun əyanı aspiranturasına daxil olmuşdur. 2008-ci ildə f.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə  Azərbaycan Respubklikası Prezdenti yanında Ali Atestasiya Komissyasının qərarı ilə dosent elmi adı almışdır.

2015-2016-cı tədris ilindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyası kafedrasında 0.5 ştat dosent vəzifəsində çalışmış, 2017-2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Nəqliyyat mühəndisliyi” kafedrasının müdiri, 2018-ci ildən isə “Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri vəzifəsində calışır. Məftun Eynulla oğlu Əliyev “Küyqarışıq seysmoakustik və seysmik siqnalların  sistemli intellektual analizi əsasında biliklər bazasının  yaradılması və onun seysmik stansiyalar şəbəkəsinə inteqrasiyası” mövzusunda Doktorluq işi üzərində işləyir. 2016-cı ildən AMEA İdarəetmə Sistemləri İnsitutunda “Kamputer Elmləri” ixtisası üzrə doktorantdır. 86  elmi  məqalənin,  1  dərs  vəsaitinin,  2  metodik  vəsaitin, 2 patentin,1 monoqrafiyanın   müəllifidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür.  Ailəlidir.  İki övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. N girişli və M çıxışlı kommutasiya sistemi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. №10 NDU “Qeyrət” -2003, səh.35-37.
 2. Spektrometrik əmsalların köməyi ilətorpagın xassələrinin öyrənilməsi. Naxçıvan RegionalElm Mərkəzinin əsərləri vıı buraxılış. Bakı “ELM”2003. səh.153-155.
 3. Asimmetrik fırfıra tipli molekulların daxili fırlanma hamiltonianlarının bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantların Elmi Konfransının Materialları.  Bakı – 2004, səh. 14-15
 4. (CH3)3COH molekulasının mikrodalğalı santimetrik təcrübi udulma spektrinin katoloqu. Fizika İnstitutu. Priprint № 001. Bakı,2004.
 5. Etanol və izopropanol molekullarının submillimetrik təcrübi udulma spektrinin katoloqları. Fizika İnstitutu. Priprint № 002.  Bakı,2004.
 6. Etil spirti molekulasının santimetrik, millimetrik təcrübi udulma spektrlərinin tezlikləri kataloqları. Fizika İnstitutu. Priprint № 003. Bakı,2004.
 7. Propil spiriti molekulasının santimetrik,millimetrik təcrübi udulma spektrinin tezlikləri katoloqları. Fizika İnstitutu. Priprint № 004. Bakı,2004.
 8. Формирователь импульсов для электрической молекулярной модуляции. Приборы и техника эксперимента , 2005, № 2, с. 95-97.
 9. A Pulse shaper for electrical molecular modulation. IET. Vol 48, No.2,  2005,pp.     222-224.
 10. CH3CH2CH2OH molekulunun trans-konformerinin mikrodalğa spektri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantların Elmi Konfransının Materialları.  Bakı – 2006, səh. 27-
 11. Elektron qurguları. Metodik vəsait. Bakı -2006.
 12. (CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerlərinin santimetrik və millimetrik fırlanma spektri. FIZIKA, 2007, c. 12, N 4, s. 41-45.
 13. Təbii obyektlərin spektrofoto-metrlə ölçülməsi və alınan nəticələrin analizi. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2007, N 2, s. 242-245.
 14. «Слабые» вращательные переходы транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2007, N 4, s. 190-195.
 15. The rotations spectrum of (СD3)2CDOHThe forbidden transitions. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 1, s. 38-42.
 16. (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerlərinin “qadağan olunmuş” kecidləri. “Mərkəzəqaçma” kecidləri və “zəif” keçidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 2, s. 88-91.
 17. Запрещенные «центробежные» переходы во вращательном спектре транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH. АМЕА fizika –riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya.XƏBƏRLƏR, 2008, c.XXVII, N 2, s. 91-94.
 18. Qadağan olunmuş kecidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 3, s. 146-148.
 19. Butil spirti molekulunun trans-qoş-trans və trans-qoş-qoş konformerlərinin fırlanma sabitlərinin və dipol momenti komponentlərinin hesablanması. Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri. Naxçıvan-2008, s.112.
 20. Az.Resp., a 2007 0283
 21. Миллиметровый и субмил-лиметровый спектры транс-конформеров молекул этил-ового и нормального про-пилового спиртов. Труды международной конфе-ренции «Научно – Техничес-кий прогресс и современная авиация» посвященной 75-летию академика А. М. Пашаева. Там I. Баку – 2009. с. 213-215.
 22. Konsentratorlu günəş qurğularında çevrici elementlərin stasionar effektləri. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2009, N 2, s. 258-261.
 23. Radiasiya mühitinin yarımkeçirici maddələrə təsiri. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları.Naxçıvan, 2009 s.28.
 24. Təbii obyektlərin vəziyyəti-nin öyrənilməsi üçün ekspert sisteminin yaradılması. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2009, N 4, s.218-220.
 25. YbSe-Bi2Se3 sistemində YbBi2Se4 vəYbBi4Se7fazalarının termodinamik xassələri. Verdizadənin 95 illiyinə həsr olunmuş Resp. elmi konf. mat. ADPU, 2009, s.198-199
 26. Məhlulda baş verən proseslərin entalpiyasına əsasən maddənin əmələgəlmə entalpiyasının hesablanması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2009,№ 4 107-110.
 27. Məsafəli tədris prinsipinin ali məktəblərə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2009, № 3(19) 28-31.
 28. Поперечная Э.Д.С. полупроводниковом соединении ЭдС1,48 возникающая при нагреве световым потоком. Naxçıvan  Dövlət Universitetinin “XƏBƏRLƏR”- i ,2009,səh. 123- 129.
 29. Günəş şüaları konsentratorlu qurgularda çevrici elementlərdə yaranan eninə (çəp)E.H.Q. Fizika 2010 Beynəlxalq konfransının materialları. Səh.63-66. Bakı 2010.
 30. Cu2Se-Sm2Se3 sisteminin termodinamik xassələrinin tədqiqi. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2010, N 2, s.206-209.
 31. Külək enerjisindən elektrik enerjisinin alınmasının əsas xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2010, № 2 95-98.
 32. Nikel tioindatin su mühitindən alinmasi. Bakı Dövlət Universiteti Fizika Problemləri İnstitutu “Fizikanın müasir problemləri” VI respublika konfransı 24-25 dekabr. Səh 121-122  Bakı-2010
 33. Cu2Se- Sm2Se3 sisteminin termodinamik xassələri. Bakı Dövlət Universiteti Fizika Problemləri İnstitutu “Fizikanın müasir problemləri” VI respublika konfransı 24-25 dekabr. Səh240-242 Bakı- 2010
 34. Gadolinium sulfidlərinin (GdmSn) maqnit xassələrinin tədqiqi. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2010, N 4, s. 237-240.
 35. Fizika fənnində temperaturun ölçülməsi və temperatur şkalalaları arasındakı əlaqənin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2011, №1,s.70-73.
 36. Система нечетких диффер- енциальных уравнений и существование его решения. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2011, №2.s.63-71.
 37. Beynəlxalq vahidlər sistemi və Azərbaycan metralogiyası-nın tədrisinə dair. H.Əliyevin 88 “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları (06 may 2011).s.191-198 NMİ- 2011
 38. Orta məktəbdə fizika və astronomiyanin tədrisində fənlərarasi əlaqənin yaradilmasi metodlari. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2011, №3, s.
 39. Hibrid günəş-külək enerji qurğularında germetik qurğuşun-sulfat akkumulyatorlarının tətbiqi. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2011, N 2, s.248-254.
 40. Электрические параметры свинцово- кислотных герметизированных аккумуляторов в солнечных установках. Kimya problemləri , 2011, N 2, s.365-368.
 41. Свинцово- кислотные герметизированные аккумуляторы в солнечных установках. Energetikanın problemləri, 2011, N 1, s.153-157.
 42. Konsentratorlu günəş qurğu-larinin energetik parametrləri-nin təyin olunmasi. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2011, N 4, s.237-247.
 43. AgNO3–In2S3–H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşiliqli təsirin tədqiqi. AMEA,AKJ , Ak.T.N.Şaxtaxtinskinin 85 illik Yubleyinə həsr olunmuş Resp. Elmi konfransın materialları. Bakı -2011, s.218.
 44. Hibrid günəş-külək enerji qurğularında germetik qurğuşun-sulfat akkumulyatorlarının tətbiqi. Gənc Alimlərin Respublika konfransı. Bakı -2011, s.30-34.
 45. Основные параметры стациионарных свинцово-кислотных аккумуляторов применяемых в солнечных установках. Energetikanın problemləri, 2011, N 3, s.91-100.
 46. NTE elementləri sulfidlərinin (GdS1,48 ) optik parametrləri və zonalararasi keçidlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “XƏBƏRLƏR”- i , 2012,səh.97-100.
 47. Fizikanin tədrisində vektor kəmiyyətlər və onlarin məsələ həllinə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” 2012, №1(43), s.97-99.
 48. AGNO3–İN2S3–CH3COONH4–H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşiliqli təsirin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”- i , 2012 №1(48),səh.19-22
 49. Термодинамические расче-ты ЭДС свинцового – кислотных аккумуляторов применяемых  в солнечных установках. Kimya problemləri , 2012,  №1, s.130 -135.
 50. Konsentratorlu günəş qurğu-larinda reflektorun yerləşməsi və ölçülərindən asili olaraq maksimal konsentrasiyanin təyin olunmasi. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2012, № 2, s.230-237.
 51. Günəş fotoelektrik qurğula- rında maksimal konsentrasi- yanın və şüa seli sıxlığının konsentratorun parametrlərin-dən asılı olaraq təyin olunması. FIZIKA, 2012, c., №2, s.15-20.
 52. Tl2SnS3–SnS–H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqi. “Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində”gənc alimlərin elmi konfransı Bakı, 25-27 iyul 2012.22-25.
 53. “Günəş fotoelektrik qurğula- rinda şüa selinin energetik potensialinin qiymətinin za-mandan asili olaraq dəyi-şilməsinin təyin olunmasi”. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2012, № 4.
 54. Определение эдс от плот- ности электролита в свин- цово кислотных аккумул- яторах применяемых в солнечных батареях. Gənc alimlərin əsərləri Baki – 2012. № 6, s.7-19
 55. Istifadə olunmuş akkumulya-tor batareyalarinin ətraf mühi- tə və insan orqanizminə təsiri. Ə.Əliyevin anadan olmasının 105 illiyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət Problemləri” mövzusunda keçirilmiş II Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı 7-8 noyabr 2012.s.40-41.
 56. Günəş radiasiyasinin energetik potensialının qiymətinin zaman-dan asılı olaraq dəyişilməsinin tədqiqi. Fizikanin müasir problemləri VI Respublika konfransi “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikasi”(14-15 dekabr) Baki – 2012.s.321-324.
 57. Применение нейронных сетей к матрично- алгебраич- ескому уравнению риккати. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı” 25-26 aprel 2013-cü il. Səh.353-354.
 58. Investiqations of hourly avarage arrival of sunliqht to randomly oriented receiving site in SPP. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Avropa məkanında yeni çağırışlar: Gənc alimlərin beynəlxalq Bakı Formu” Bakı 20-25 may 2013. Səh.117-120.
 59. Indium (III) sulfidlə kobalt (II) nitratın su mühitində qarşılıqlı təsirinin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”- i, 2013 №1(49),səh.11-14.
 60. (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin mikrodalğa spektri. Bakı – 2013
 61. Microsoft WORD-2003. Metodik vəsait. Bakı -2013.
 62. Günəş enerji qurğularında günəş radiasiya intensivliyinin energetik potensialının qiymətinin təyin olunması. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2013, № 2, s.235-242
 63. Daridağ auripiqment filiz nümunəsi əsasinda gümüş(i) tioarsenitin alinmasi şəraitinin tədqiqi. “Gənc Alimlərin III Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində”gənc alimlərin elmi konfransı Bakı, 2013
 64. Günəş enerji qurğularında sərbəst istiqamətlənmiş qəbuledici sahəyə düşən şüa selinin zamandan asılı olaraq dəyişilməsinin tədqiqi. Gənc alimlərin əsərləri Baki – 2013. № 7, s.15-19.
 65. Kimyəvi çökdürmə yolu ilə alinmiş PbS nazik təbəqələrinin kristallik quruluşu və optik xassələri. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2013, № 4.
 66. Задача оптимального синтеза на конечном интервала времени. XXI международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы технических наук» 25-32.
 67. Задача нечеткого линейного программирования. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı” 18-19 aprel 2014-cü il. Səh.560-563.
 68. Powerpoint tətbiqi proqramının distant formada təhsildə tətbiqi. Heydər Əliyev 91.”Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014) NMİ 2014 Səh.166-168.
 69. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında electron universitetin rolu. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxaq İpək yolu konfransı 16-17 oktyabr 2015. Naxçıvan, s 93-95.
 70. Paint proqramının distant formada təhsilə tətbiqi. Heydər Əliyev 92.”Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları(05 may 2015)NMİ 2015 Səh.119-121.
 71. Численно решение задачи оптимального управления с переменной структурой. Dedicated to the 92nd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Haydar Aliyev III İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONFERENCE YOUNG RESEARCHERS 17-18 Aprel 2015, Baku, Azerbaijan. 327-329.
 72. Предпосылки применения fuzzy logic к анализу noise характеристик сейсмоакустических сигналов. ІНФОРМАТИКА ТА СИСТЕМНІ НАУКИ (ІСН — 2016) МАТЕРИАЛИ VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 10–12 березня 2016 року) Полтава ПУЕТ 2016. C.15-17
 73. Qeyri səlis çoxluğa nəzərən optimal idarəetmə məsələləri. “Naxçıvan” Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2016, №1, s.308-311.
 74. Naxçıvanın seysmik təhlükəsizlik zonasının təyin edilməsi. İnternational youth forum. Ganja.10-14 october, 2016, s.183-186.
 75. Determining the seismic safety zone for the nakhchivan autonomous republic. VIII All-Ukrainian Scientific-Practical Conference  «Informatics and Systems  Sciences» Poltava  16 18 march 306-308
 76. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления относительно пар множеств. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции № 6 (5) c.21-28.Декабрь 2017.
 77. Программно-технические средства сети RNM ASP станций. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının XƏBƏRLƏRİ, Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası, İnformasiya və İdarəetmə Problemləri, 2017, Cild XXXVII, № 3, s. 108-118.
 78. Метод определения погрешности результатов интерполяции и сглаживание технологических сигналов. Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации : материалы I Международной научно-технической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. 21-22 сентября Уфа : РИК УГАТУ, 2017.
 79. Нармирования ADSL физический уровень. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2017, №8 (89), s.89-94.
 80. Forecastıng of seısmıc and technologıcal processes usıng autoregressıve movıng average method. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ FİZİKA-TEXNİKA VƏ RİYAZİYYAT ELMLƏRİ SERİYASI CİLD XXXVIII №3 s.54-63. Bakı-2018.
 81. Naxçivan RNM ASP stansiyasi ətrafinda təsərrüfat fəaliyyətində qeyri seysmik periodikliyin təyin edilməsi. Dedicated to the 95th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS Baku Engineering University 27-28 April 2018, Baku, Azerbaijan
 82. Алгоритм для численного решения задачи оптимального управления относительно пар множеств и применение нейронных сетей к решению задачи. Российско-китайский научный журнал «Содружество» Ежемесячный научный журнал № 24/2018 1 часть. C.30-37
 83. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin seysmik təhlükəsizlik zonasının təyini. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ FİZİKA-TEXNİKA VƏ RİYAZİYYAT ELMLƏRİ SERİYASI CİLD XXXVIII №3 s.84-91. Bakı -2018
 84. Forecastıng of seısmıc and technologıcal processes usıng autoregressıve movıng average method AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ FİZİKA-TEXNİKA VƏ RİYAZİYYAT ELMLƏRİ SERİYASI CİLD XXXVIII Məqalə.№3 s.54-63. Bakı-2019
 85. Laydan neftin qeyri stasionar üsulla cıxarılması. Avrasiya patenti № 034621
 86. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları. Proqram. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət Nəşriyyatı”-2020
 87. Sistem mühəndisliyi. Proqram. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət Nəşriyyatı”-2020
 88. Yeni nəsil informasiya texnologiyalarının təhsildə rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2020, №5 (106), s.126-128
 89. Snow loads on tall structures and tower constructions in territory of Nakhchivan. The 17th International Conference on “Technical and Physical Problems of Engineering” (ICTPE-2021), 145-148.
 90. Задачи нечеткого линейного программирования и применения нейронных сетей к ее решению. Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. 7(88), 2021
 91. Avtomobilin informasiyalılığının hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri. Dedicated to the 99th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev.VI International scientific conference of young researchers. Bakı-2022

E-mail: meftun-aliyev@rambler.ru