Məmməd Həsən oğlu Əliyev Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

E- mail:  eliyevmemmed78@gmail.com

Əliyev Məmməd Həsən oğlu 5 sentyabr 1952-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayon Əliabad kəndində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  Tarix-filologiya fakültəsi Tarix ixtisasına qəbul olmuş və bu ixtisası 1981-ci ildə bitirmişdir. 2002-ci ildə “Atabəylər dövründə Naxçıvanda sikkə zərbi, pul dövriyyəsi” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2003-cü ildən “Ümumi tarix” kafedrasına müəllim, 2005-ci ildən isə baş müəllim , 2012-ci ildən “Arxiv işi, muzeyşünaslıq və abidələrin qorunması” kafedrasına ictimai əsaslarla kafedra müdiri keçmişdir.2016-cı ildə isə tam ştat üzrə kafedra müdiri təyin edilmişdir.2017-ci ildə Universitetin 50 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim” adına layiq görülmüşdür.

İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. İşin həcmi Həm müəllif
1 Naxçıvanın orta əsr zərbxanalarında kəsilən sikkələri və dəfinələri haqqında Elmi əsərlər “Azərbaycan arxeologiyasının və etnoqrafiyasının problemləri”. Bakı, 1998. Səh. 46-53  
2 Naxçıvan sikkələri dünya muzeylərində Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. Naxçıvan,1999. №4 Səh.101-105  
3 Əbd Əl-Çəlikin dövründə xilafətdə pul islahatı və zərbxanalar Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. Naxçıvan, 2000. №7 Səh.22-24  
4 Naxçıvanda kəsilmiş sikkələr üzərində zərb olunan təsvirlər tarixi mənbə kimi Məqalə Naxçıvan Özəl Universiteti (Etnoqrafiya problemlərə dair elmi-nəzəri konfrans). Tezislər. Bakı, 2000. Səh.40-41  
5 Sasanilər  dövründə Azərbaycanda sikkə zərbi və pul dövriyyəsi Məqalə Elmi axtarışlar, IV toplu-Filologiya, Tarix, İncəsənət. Bakı, 2001. Səh.237-240  
6 Naxçıvanda zərbxana sistemi və zərb sənəti Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”. Naxçıvan, 2006. №4 Səh.42-46  
7 Atabəylərin pul sistemində ona tabe olan vassal dövlətlərin pulunun tutduğu yer. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”. Naxçıvan, 2006. №3 Səh.80-82  
8 Naxçıvan Dövlət Universitetində muzeylər Elmi jurnal Naxçıvan ictimai-siyasi, ədəbi-bədii elmi publisistik jurnal-“15”. Naxçıvan, 2007 Səh.153-160  
9 Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Naxçıvanda zərbxana işi və pul sistemi Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. Naxçıvan-NDU, “Qeyrət nəşriyyatı”, 2008 Səh.11-12  
10 Naxçıvanda zərbxana işi və pul sistemi probleminin tədrisi təcrübəsində Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”. Naxçıvan, 2008. №3 Səh.27-32  
11 XIII-XIV əsrlərdə Naxçıvanda zərbxana və pul dövriyyəsi sisteminin tədrisi təcrübəsindən Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”. Naxçıvan, 2009. №1 Səh.55-60  
12 Hülakilər dövründə Naxçıvanda zərbxana sistemi və pul dövriyyəsi Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. Naxçıvan-NDU. “Qeyrət” nəşriyyatı.2010 Səh.160-164  
13 Azərbaycan numizmatikası seçmə kursunda Sasanilər dövründə Naxçıvanda sikkə zərbi və pul dövriyyəsi probleminin tədrisi tərcüməsindən Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”. Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2012 Səh.80-84  
14 Sasanilər dövründə Naxçıvanda zərbxana işi və pul sistemi Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. “Qeyrət” nəşriyyatı.  Naxçıvan-NDU. 2010 Səh.68-71 YOX
15 Sasanilər dövründə Naxçıvanda sikkə zərbi və pul dövriyyəsi Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. “Qeyrət” nəşriyyatı.  Naxçıvan 2012 Səh 157-160  
16 Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyləri Kitab Bakı “Elm” nəşriyyatı. 2012 Səh. 47  
17 XIV əsrin II yarısında Naxçıvanda zərbxana sistemi Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan 2013 Səh.36-39  
18 Muzeylər mənəvi sərvətimizdir Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”. “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan 2015 Səh.38-41  
19 Azərbaycanın dissident ziyalılarına Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uzunmüddətli qayğıları və bunun müstəqillik zamanı bəhrələri Elmi xəbərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”. Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan-2015 Səh.44-49  
20 XX əsrin sonlarında Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların son departasiyası Xəbərlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi “Xəbərlər” İctimai və humanitar elmlər seryası №3 Naxçıvan, “Tusi”-2015, cild 11 Səh. 42-52  
21 Söz sənətimizin təbliğ olunduğu muzey Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” №6 (74) Naxçıvan-2016 Səh.149-154 Zenfira Seyidova
22 Muzeylərin bəşər mədəniyyətində yeri və rolu   Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2016    
23 Naxçıvanda muzey quruculuğunun sürətli inkişafı   Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2017    
24 Nizami Gəncəvinin poemalarının təbliğində illüstrasiyaların rolu Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2017, № 1-(82) Səh. 238-243 Zenfira Seyidova
25 Naxçıvanda Açıq Səma Altında Muzeylər Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”, ictimai elmlər seriyası Naxçıvan-2017, № 2-(83) Səh.16-19  
26 “Azərbaycan tarixinin  tarixşunaslığı” Metodiki vəsait Naxçıvan Dövlət Universiteti  “Qeyrət” nəşriyyatı-2017 52.səh AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev
27  “Arxiv işinin yaranma tarixi və Arxivşünaslıq” Dərs vəsaiti ADPU-nun mətbəəsi, Bakı , Ü.Hacıbəyli küçəsi, 68  Bakı 2017 Poliqrafiya@gmail.ru 103 səh Tarix üzrə elmlər doktoru Fəxrəddin Cəfərov
28 “Bəhruz Kəngərlinin bədii irsi xalqımızın milli sərvətidir” Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universiteti  “Qeyrət” nəşriyyatı-2018, №1 (90) 107-113 səh Nazəndə Məcidli
29 “Mədəni irsin mənimsənilməsinin muzeyşünaslıq aspektləri” Məqalə ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Problemləri II Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı-2018 s.138-142  
30 “Müasir muzey fəaliyyətinin elmi tədqiqat işlərində yeniliklər” Məqalə ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Problemləri II Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı-2018 s.143-147 Nərmin Orucova
31 “Naxçıvanda memorial muzeylər” Məqalə AMEA Naxçıvan bölməsi Axtarışlar jurnalı 2018 s.100-103 Zenfira Seyidova
32 “Naxçıvanqala tarix-memarlıq muzey Kompleksi” Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  № 5 (94) II cild 2018 s.120-124 Nərmin Orucova
33 “Muzeylər – Tariximizin yaddaşı” Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  № 6 (95) 2018 s.30-32 Nərmin Orucova
34 Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində muzeylərin rolu Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları 2019 s.84-87 Nərmin Orucova
35 Atabəylər dövründə Naxçıvanın sikkə zərbi və pul dövriyyəsi Dərs vəsaiti Naxçıvan Dövlət Universiteti  “Qeyrət” nəşriyyatı 2019    
36 Mədəniyyət incilərimiz Dünya muzeylərində   Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019 s.218 Nərmin Orucova
37 Muzeylərin ictimai həyatda rolu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019 s.21 Nərmin Orucova
38. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri Məqalə ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Problemləri III Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı-2019 s.211 Zenfira Seyidova
39. Нумизматические материалы Алинджагале Статия национальний педагогичний университет имени М.П.Драгоманова. ВГО Украйнська академия наук Видавництво  «Гилея». Випуск 154(Ио 3) .Кийв 2020 с.7  
40. Vahid Təhsil Mühitinin təşkilində Muzeylərin və ali təhsil məktəblərin birgə fəaliyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. II cild №1 (102) s. 112  
41 Muzeylərin maarifləndirici funksiyaları Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası   Zenfira Seyidova
42 Hüseyn Cavid vətənə qayıdışının ekspozisiyada təbliği Məqalə ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Doktorant və gənc tədqiqatçıların XIV beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı-2021 s.175 Zenfira Seyidova
     43 Muzeylərin elmi tədqiqat işində problemlər, prespektivlər Məqalə ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Doktorant və gənc tədqiqatçıların XIV beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı-2021 s.179 Nərmin Orucova
     44 Muzeydə fond işinin əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. №1(110) 2021 s.199 Zenfira Seyidova
     45. Muzey işinin əsasları Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022   Zenfira Seyidova
46. İxtisasa giriş Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022   Nərmin Orucova
47. Təsviri incəsənət tarixi Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022   Nərmin Orucova
48. Mədəni irs Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022   Sevda Ocaqquliyeva
49. Muzeyşünas mütəxəssislərin hazırlanmasında əyani vasitələrədən istifadənin əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Yeni fikir” qəzeti. 2022    
50. Azərbaycan tarixinin təbliğində muzeylərin təhsil müəssisələri ilə qarşılıqlı əlaqələri Məqalə AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar jurnalı, 2022-ci il, № 1, cild 16 198-206 s Z.Seyidova