Məmməd Yaqub oğlu Rəcəbov

Memarlıq kafedrasının baş müəllimi

E-mail: mamedrecebov@yahoo.com

25 fevral 1952-ci ildə Şərur rayonunun Diyadın kəndində anadan olmuşdur. 1959-1963-cü illərdə Diyadın kənd ibtidai, 1963-1969-cu illərdə Tumaslı kənd orta məktəbini bitirib. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat ixtisasına qəbul olub, 1974-cü ildə həmin ixtisası bitirib. 1974-1976-cı illərdə Tumaslı kənd orta məktəbində Riyaziyyat müəllimi, 1977-ci ildən Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun “Cəbr və həndəsə” kafedrasında baş laborant, 1980-ci ilin fevralından həmin kafedrada müəllim, 1994-cü ildən baş müəllim, 2004-cü ildən 2018-ci ilədək Memarlıq və mühəndislik fakültəsində dekan müavini işləyib. Hal-hazırda Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin “Memarlıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

1.Rəcəbov M. Cпeцaльное решение дифферециалных yравнений высокого порядка полиноминально  Республиканская научная зависшяших от параметра. Tезис докладов УП Республиканская научная конференция аспирантов вузов, Азерб.Баку. изд-во Аз. ИСИ. Т.1, 1984, 223 с.

2. Rəcəbov M. Исследование спектра одного класса обыкновенных  дифферециалных пучков высокого порядка. Tезис докладов VIII Республиканская научная конференция аспирантов вузов, Азерб.Баку. изд-во Аз. ИНЕФ. ТЕXИМ. т.11, 1985, 19 с.  

3.Rəcəbov M. Разложение по собственном функциям одного класса дифферециалных пучков высокого порядка. Tезис докладов Республиканская научная конференция Материальнодуховные АССР научно-технический прогрес. Нахичевань изд-во.Нах. ЦНТИ, 1986, 49 c.

4 . Rəcəbov M. Виедение рассеяния для дифферециалных пучков высокого порядка и решение обратной задача теориа рассеяния. Материалы IX Республиканская научной конференчии аспирантов вузов, Азербайджана Баку,1987,18-19c.

5. Rəcəbov M. Разложеие по собстетвенном функcиям одного класса дифферециалных пучков высокого порядка,на поли оси. Respublika elmi Konfransı Naxçıvan, 1987.

6.Rəcəbov M. &Maqeramov A.M. Обратные задачи теории рассеяния для одного пучкa высокого порядка на всей оси. Tезис докладов Всесоюзные научная конференция математиков г. Дашкенд, 1988.

7.Rəcəbov M. Построение резольвенты и исследование спектра одного класса верегулярных дифферециалных операторов. Y.Məmmədəliyev adına  Nax.

Dövlət pedaqoji İnstitutu 10-cu elmi konfransının tezisləri. Naxçıvan.str 1989, 144-147s.

8. Rəcəbov M. Спектр и разложение одного класса пучков четверттого порядка на всей оси. Республиканская научной конференция Молодой унений Азербайджана г.Баку, 1989.  

9.Rəcəbov M.& Kazımov Ş.Некоторие вопросы моделирования на практичиских занятиях. Всесоюзнo научнo методичиское конференчый г.Бряанск. 1991.

10.Rəcəbov M. & Kazımov Ş. Təlim sxemlərində praktikum fənninin tədrisində fizika elementlərindən istifadə metodikası.Respublika elmi konfransının tezisləri. 1992.

11.Rəcəbov M & İbrahimov M.N. Simmetrik kommutasiya qurğusu. AzTİ-nin Elmi əsərləri, № 4, Bakı, 1999, 40-43s.

12.Rəcəbov M & İbrahimov M.N. Determinə olunmuş kommutasiya prosesinin idarəedici qurğusu. AzTİ-nin Elmi əsərləri . №, Bakı, 1999, 87-89s.

13. Rəcəbov M& Kazımov.Ş Fürye çevirməsi və sırası vasiəsi ilə elektrik maşınlarının xassələrinin öyrənilməsi. Naxzçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, №5 (106), 2000, 82-85s.

14.Rəcəbov M&Abbasov Q.A.О прииципах перезачи информации в нифровых коммтаторах. Аз.АСУ Учение записки № 2, Баку, 2001, 45-48c.

15.Rəcəbov M &Abbasov Q.A. On the Application of various Switching elements for information transmission and distribution. AMEA-nın Fizika inistitutu. Cild 8, № 2, Bakı, 2002, 44-45s.

16.Rəcəbov M &Abbasov Q.A. On the commutator construction the application of diodes on the base of compound semiconductors. AMEA-nın Fizika İnstitutu. №2, Cild 8, Bakı “Bakı elm nəşriyyat”, №3, 2002, 22-23s.

17.Rəcəbov M. Ls dəstəsinin məxsusi ədədləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri , №15, 2004, 45-47s.

18.Rəcəbov M. Асимтотика решений одного дифферециалыного уравнения 4-го порядка c краткыми характеристиками на всей оси.AMEA-nın muxbir üzvü professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2005, 162s.

19.Rəcəbov M. Nüvənin rezolventinin qurulması.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, №4, 2008, 120-123s.

20. Rəcəbov M &Kazımov Ş. Alternativ enerji mənbələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, №4, 2008, 84-85s.

21.Rəcəbov M & Kazımov Ş. Orta məktəbdə əmək təlimi dərsləridə standartlaşdırmaya aid biliklərin verilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, №4, 2008, 99-101s.

22.Rəcəbov M & Kazımov Ş. Orta məktəbdə rəsmxəttin əmək təlimi ilə əlaqəli tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, №4, 2009, 86-87s.

23.Rəcəbov M & Kazımov Ş. Nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsində texniki modelləşdirmənin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, №4, 2010, 216-217s.

24.Rəcəbov M & Kazımov Ş.Tədris prosesində fizika və texnika elementlərinin əlaqələndirilməsi metodikası. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tədbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmipraktik konfransı materialları NMİ, 05 may 2010, 103-106s.

25.Rəcəbov M &Kazımov Ş. Elektrotexniki materiallar. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tədbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransı materialları. NMİ, 06 may 2011,185-188s.

26.Rəcəbov M. Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və analiz kurslarının pedoqoji əsasları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, Cild 10, №2, 2014, 111-115s, İSSN 2303 9116.

27.Rəcəbov M. Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və analiz kurslarının nəzəri əsasları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, №7 (63), 2014, 93-96s.

28.Rəcəbov M. Riyazi analiz və ali cəbr kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları nəzəri problemlər” respublika konfransının materialları. 2014, 98-101s.

29.Rəcəbov M. Cəbr və analiz kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi yolları. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir tədris konversiyaları Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan 16-17 dekabr

2014,118-119s.    

30.Rəcəbov M. Cəbr və riyazi analiz kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi metodikasının ilkin müəllim hazırlığında rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərləri, Cild 11, №4, 2015, 90-93s.

31.Rəcəbov M. Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və riyazi analiz kurslarının təlimi prosesində fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri , №5 (73), 2015, 129-131s. 32.Rəcəbov M. Eylerin qraflar nəzəriyyəsinə aid işlərinin əyləncəli məsələlərə tədbiqi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, №8 (89), 2017, 40-41s. 

33.Rəcəbov M. Eylerin qrafik nəzəriyyəsinə aid işlərin əyləncəli məsələlərə tətbiqi.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, №8 (89), 2017, 40-44s.

34. Rəcəbov M & Məmmədova X. Qrafik təsvirin inkişaf yolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmi əsərlər, №3, 2021, 256-262s.

35. Rəcəbov M & İsmayıllı.İ. Yalnız pəryarla həndəsi qurmalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, №2 (64), 2021, 213-216s.

Rəcəbov M.Qeyri-Evkilid Lobaçıvski müstəvisi.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər №4(113), 2021, s.25-27.

Rəcəbov M &Əhmədov H. Laboçevski müstəvisinin proyekti və konform intepretasiyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Pespublika Elmi konferansı.Naxçıvan 2022. (çapa verilib)