Arzu Fərman oğlu Məmmədov

Biologiya elmləri doktoru doktoru, dosent

Məmmədov Arzu Fərman oğlu 1983 –cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Zoomühəndislilik fakültəsinə daxil olmuşam. 1988-ci ilə həmin fakultəni bitirmişdir. 1988-ci ilədə İnstitutu bitirdikdən sonra Şahbuz payon H.Cavid adına sovxozda baş zootexnik vəzifəsində işləmişəm. 1992-ci ildən – 1996-cı ilədək pəhbərliyin göstərişinə əsasən Babək rayon Ə.Cəfərov adınıa Südçülük sovxozuna baş zootexnik təyin olunmuşam. 2003-cü ildən Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutun Zooloji Tədqiqatlar Şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamışam. 2008-ci ildə müdafiə edib biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 2013-cü ildə isə dosent elmi ad diplomunu almışam.  2009-cu ilin may ayında İnstitutun Zooloji Tədqiqatlar şöbəsində böyük elmi işçi və 2014-cü ilin yavvar ayından aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyirəm. 2023-cü ildə biologiya elmləri doktoru elmi dərəcə almışam. 100-dən artıq elmi metodiki məqalə, dərslik, proqram, metodiki vəsait və dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan MR-in mühüm ornitoloji əraziləri. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (21-22 may 2004-cü il tarixdə keçirilmiş Naxçıvan MR-80 elmi konfransın materialları), Bakı: «Elm», 2004, s. 237-240
 2. Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkının nadir quşları. Bakı. Bilgi  dərgisi, №3, 2004, s.44-46
 3. Ə.Əliyev adına Ordubad Milli Parkının ornitofaunası. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. (28 Fevral-01 mart 2005-ci il tarixadə keçirilmiş AMEA-60, elmi konfransın materialları) Bakı: «Nurlan», 2005, s.362-367
 4. Araz su anbarının ornitokompleksi. AMEA-nın Xəbərləri. Biol. elmiləri seriyası. Bakı: Elm, 2005, № 1-2, s.145-150
 5. Naxçıvan su anbapı Mühüm Ornitoloji Ərazisində mühafizə statuslu su-bataqlıq quşları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2006, №3, s.59-63
 6. Naxçıvan MR və onun Mühüm Ornitoloji Ərazilərinin yirtıcı quşlar dəstəsi. AMEA-nın Xəbərləri. Biol. elmiləri seriyası, Bakı: Elm, 2006, № 3-4, s.85-91
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ornitoloji Xəritəsi. Naxçıvan: Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, 2006
 8. Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı Mühüm Ornitoloji Ərazi kimi. Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. XXVIII cild, Bakı: Elm, 2006, s.532-541
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunasının tasonomik spektri. AMEA-nın Xəbərləri. Biol. elmiləri seriyası. Bakı: Elm, 2006, № 3-4, s.85-91
 10. İlandağ Mühüm Ornitoloji Ərazi kimi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2007, №2,  169-175
 11. Nehrəmdağ Mühüm Ornitoloji Ərazi kimi AZ. 019, B2 . AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2007, №4, s.164-170
 12. Опыт изучения и охраны ключевых орнитологических территорий (КОТ) в Азербайджане.Юг. России, Экология, Развитие, Махачкала: №2, 2007, s.63-68

13.  Опыт организации орнитологических исследований в заповедниках и национальных парках Азербайджана.      Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 1., Махачкала: 2007, s.20-23

 1. Перспективы использования лекарственных растений при гельминтозах овец. Юг. России. Труды Географического общества Дагестана. Выпуск ХХХВ, Махачкала: 2007, c.53-55
 2. Togluyqaya Mühüm Ornitoloji Ərazisi (MOƏ) AZ 054? A3, B2. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər, (5-6 oktyabr 2007- ci il tarixadə keçirilmiş Beynəlxalq Simpoziumun materialları – AMEA, Bakı: «Nurlan», 2008, s. 482-489
 3. Naxıvan Muxtar Respublikasının Mühüm Ornitoloji Ərazilərində yayılmış su-bataqlıq quşları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2009, №2, s.212-217
 4. Naxıvan Muxtar Respublikasının Mühüm Ornitoloji Ərazilərində yayılmış su-bataqlıq quşları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2009, №2, s.97-101
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunasına əlavələr. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2009, №4, s.169-173
 6. Маскированный скопут Lanius nubicus (Lichtenstein, 1823)-Новый вид орнитофауны Азербайджана. Известия Дагестанского государственного педагогического университета (Естественные и точные науки) Махачкала, №4, 2009, c.49-50
 7. Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri. I cild: Abшeron-Qobustan, Kür-Araz ovalığı, Naxçıvan. Bakı: Victory, 2010, 139 s.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu qurşağının ornitofaunası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2010, № 2, c.173-179
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu qurşağının ornitofaunası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2010, № 2, s.173-179
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mühüm Ornitoloji Ərazilərinin başlıca təhlükələri və onların aradan qaldırılma yolları Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri II cild, Bakı: Elm-2010, s.903-910
 11. Резултаты исследований журавлей в Азербайджане в начале ХХ века. Журавли Евразии (биология, pаспространение, миграции, управление) Выпуск 4. Москва, «Типография» Россельхозакадемии, 2011
 12. Некоторые особенности Tubifex tubifex Müller (1774) в условиях Нахчыванского водохранилища. Materily VII mezinarodni vedecko-prakticka konference: Effektivni nastroje modernich ved-2011. Dil 16. Lekarstvi. Biologicke vedy. Praha: Publishing House (Education and Science), 2011, s. 21-25
 13. Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri. II cild: Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Cənubi Qafqaz (Lənkəran) Bakı: Victory, 2011, 139s.
 14. İmperator qartalı, leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda. Naxçıvan: Tusi, 2011, 76s.
 15. Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodik tövsiyələr. Bakı, 2012, (Metodik vəsait), 121s.
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəhərli ilanlar. Bakı, Viktoriy”, 2012, 24s
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə quşları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 2, 2012, 175-185
 18. К изучению пчелиных рода Bombus latreille, 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Apidae) фауны Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Материали за 8-а международна научна практична конференция, Бъдещите изследвания-2012. Том 30. Селскостопанство. Ветеринарна наука.София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2012, s.82-87
 19. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri. Azərbaycanın Qırmızı kitabı. İkinci nəşr. Tərtib edənlərdən: 2013, 680 s.
 20. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunasına əlavələr. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri (Təbiət və техники elmlər seriyası), Naxçıvan: Tusi, Cild 9, № 2, 2013, s. 197-203
 21. Araz su anbarının qışlama və köç ornitokompleksi. Azərbaycan Respublikası Zoologiya İnstutunun əsərləri, cild 5, №1, Bakı: 2013, s.41-45
 22. Araz water rezervoire – new important wetland for wintering and passing birds in Azerbaijan. Conference of the european Bird census council. / Cluj-Romania, 17-21 september 2013, s.127
 23. Şahbuz bölgəsinin herpetofaunası və onun azsaylı növləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri (Təbiət və техники elmlər seriyası), Naxçıvan: Tusi, Cild 9, № 4, 2013, s.233-237
 24. Mühüm Ornitoloji Ərazilər: Naxçıvn (Digər canlılar haqqında da məlumat). Naxçıvan: Tusi, 2014, 199 s.
 25. Ornithofauna of Nakhchivan Autonomous Republic and ecology of some characteristic scanty species. Indian Streams Research Journal. İndia: Maharashtra, Vol 4  Issue  3  April  2014, 1-19
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksonomik spektri. Naxçıvan, Əcəmi, 2014, s.317
 27. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azsaylı sürünən (Reptilia) növlərinin taksonomiyası, mühafizə statusları və ekologiyası.

Azərbaycan Respublikası Zoologiya İnstutunun əsərləri, cild 6, №1, Bakı: 2014, s.76-83

 1. Leşyeyən quşların yemləndirilməsi zamanı, onların növ tərkibinin və saylarının öyrənilməsi. Azərbaycan Respublikası Zoologiya İnstutunun əsərləri, cild 6, №1, Bakı: 2014, s.61-65
 2. Редкие виды пресмыкающихся (Reptilia) Нахчыванской Автономной Республики. Вестник Инновационного Евразийского Университета. «Вестник Павлодарского университета» N 1 (53) 2014, s.141-144
 3. Виды ядовитых змей фауны Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Научный журнал КубГАУ, №102(08), 2014, 1-13
 4. Leşyeyən quşların limit faktorları və onların neytrallaşdırılması. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 11, №2, 2015, s.222-229
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasnn mağaralarnn Chiroptera faunası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri (Təbiət və техники elmlər seriyası), Naxçıvan: Tusi, Cild 11, № 4, 2015, s.194-203
 6. Impact of Trophic Conditions on Biological Parameters of Egyptian Vultures (Neophron percnopterus) In Azerbaijan volume: 2, Issue: 10, 414-417 Oct 2015, www.allsubjectjournal.com e-ISSN: p-ISSN: 2349-5979 Impact Factor: 5.742, URL: www.allsubjectjournal.com s.414-417
 7. Таксономия и малочисленные виды пресмыкающихся (Reptilia) Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Science and world (international scientific jornal) Volgograd, vol.1, №1(17), 2015, s.70-75
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının herpetofaunası. Naxçıvan: Tusi, 2015, 202 s.
 9. Зимовка пискульки (Anser erythropus) и других водоплавающих и околоводных птиц в долине реки Араз, Нахчыванской АР Азербайджана. Журнал Казарка Москва, том 18, 2015, 119-130
 10. Гусеобразные Нахичеванской Автономной Республики. Гусеобразные Северной Евразии: изучение, сохранение и рациональное использование. Салехард, Россия 30 ноября 06 декабря 2015 г.6
 11. Зимовка пискульки в долине р.. Араз (Нахчыван, Азербайджан). Гусеобразные Северной Евразии: изучение, сохранение и рациональное использование. Салехард, Россия 30 ноября 06 декабря 2015 г.87
 12. Виды ядовитых змей фауны Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Научный журнал Вестник Алтайского государственного Аграрного Университета. Варнаул, №1(123), 2015, 76-84
 13. Leşyeyən quşların (Aegypius monachus, Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus) Azərbaycan Respublikasında yayıldığı ornitocoğrafi sahələr. Zoologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, cild 34, №1, 2016, s. 54-60
 14. Ekoloji dərnək məşğələlərinin nümunəvi tədris proqramı. (Metodik vəsait) Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 312 s.
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğalı heyvanlarının taksonomik spektri. Bakı: “Müəllim”, 2016, 76 s.
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azsaylı quru onurğalıları faunası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 12, №4, 2016, s. 225-233
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azsaylı gəmirici (Rodentia) növləri . ADAU-nun Elmi Əsərləri, 2017, №2, 88-91
 18. Ornithofauna of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan and the its less numbered species. Journal of Entomology and Zoology Studies.; 4(6), 2016, s. 859-863
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunasına əlavələr. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, II hissə, Gəncə, 2017, s.162-164
 20. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış Məməlilər (Mammalia) faunasının mənşəyi və filogenetik şaxələnməsi

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, c. 13, № 4, s.190-197

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gəmiricilər (Rodentıa) dəstəsi və onun azsaylı növləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri 2017, c. 9, № 2, 54-60
 2. Survey of lesser white-fronted goose Anser erythropus in Nakhchivan of Azerbaijan during 20-24 January 2015, Journal of Entomology and Zoology Studies, 2017,  5, No 5, Part N,p.1062-1066
 3. He group carnivora Nakhchivan Autonomous Republic Azerbaijan. Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain) №10 (10)/2017, p.8-10
 4. Naxçivan Muxtar Respublikasinin otlaqlarinin müasir vəziyyəti və onlardan səmərəli istifadə yollari. Naxçıvan “Əcəmi” 2017, s.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda yaşayanlar. Naxçıvan: Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2018, 180 s.
 6. Birdwating Nakhchivan in Azerbaijan. “Ajami” publishing hause, 2018 , 70 p.
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının suda-quruda yaşayanları / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları (04-05 may), Gəncə, 2018, II hissə, 258-260
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının vəhşi cütdırnaqlıları, onların sayı və inkişaf dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №2, 224-232
 9. Azərbaycanda ağqartalın (Neophron percnopterus) qida tərkibi və ona təsir edən amillər. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №4, 206-212
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında quru onurğalıların mühafizəsini təşkilinə dair tövsiyyələr. Naxçıvan, 2018, 12 s.
 11. Impact of trophic conditions on biological parameters of Egyptian vultures (Neophron percnopterus) in Azerbaijan. Portuqaliya. Ciencia e Tecnica Vitivinícola Journal, Vol. 33 (n. 11, 2018), (Thomson Reuters). S.136-143
 12. The Status of Vultures Neophron Percnopterus, Gypaetus Barbatus, Gyps Fulvus, Aegypius Monachus (Accipitriformes )  in Azerbaijan. Ukrainian Journal of Ecology , 2019 9(4) , (Thomson Reuters). p.565-570
 13. Особенности структуры популяции безоарового козла Capra aegagrus aegagru s Erxleben, 1777 в пределах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Acta Biologica Sibirica, 2019, 5( 4 ), (Thomson Reuters). p.175 – 179
 14. The bats chiroptera fauna of nakhchivan autonomous republic: The role in ecosystem and in spreading of some diseases.

International Journal of Entomology Research, Impact Factor: RJIF 5.24, Volume 4; Issue 6; November 2019;. ), s. 74-77 (Thomson Reuters).

 1. Систематическое положение видов, входящих в отряд Xищные фауны Нахчыванской Автономной Республики.

Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransının materialları (02-03 may 2019-cu il). Gəncə Dövlət Universiteti. 2019, s. 91-93.

 1. Culfa rayonunda yarasalar (Chiroptera) faunasının növ tərkibi, mühafizə statuslu nadir növlərin müəyyən edilməsi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 16, №6, s. 205-212.
 2. Kiçik Qafqazın cənub-şərqində yayılmış yırtıcı quşların (Falconıformes) məskunluğu və qorunma statusları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild, s.200-209
 3. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 300 s.
 4. Bırd collisions with power lines in Nakhchıvan Autonomous Republıc. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1),
 5. 180-185
 6. Azrbaycan faunasının taksonomok spektri. (Onurğalılar). Bakı: Elm və təhsil, 2020. 143s
 7. Spur-Winged Lapwing Vanellus spinosus, a new species for Azerbaijan and the Nakhchivan Autonomous Republic. Sandgrouse 43 (2021), p. 293-295 (Thomson Reuters)
 8. Great spotted cuckoo Clamator glandarius, a new species for Azerbaijan and the Nakhchivan Autonomous Republic.

Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), p. 75-78(Thomson Reuters)

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərtənkələlər (Saurıa) dəstəsi. Gənc tədqiqatçıların V beynəlxalq elmi konfransı. Baku Engineering University, 29-30 April 2021, Baku/AZERBAIJAN s.1098-1100
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gəmiricilər (Rodentia) faunası. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2021№ 2, 167-170
 3. Azərbaycan ornitofaunasının ququkimilər (Guculıforımes) dəstəsi. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 06-07 may 2021, 1098-1100
 4. Macrozoobenthos of rivers of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(8) 35-42,  (Thomson Reuters)
 5. Current status of the Vultures (Aves: Falconiformes) in Azerbaıjan. Ciencia e Tecnica Vitivinícola Journal, Vol.33(n.12,2018), ),  p. 205-210  (Thomson Reuters)
 6. Dwarf vipers come out big: perspectives on distribiton, taxsonomy, and conservation of grassland vipers in West Asia. Biodversiy of conservation Belgirad, 2022, v.9, pp. 61-78.
 7. Changes in the species abundance and vertical distribution of insecticides “Karate”, “Decis profi” and “Flint” in the soil of the Goygol National Park of Azerbaijan İnternational Journal of Biology Sciences, Australia, 2022; № 10, pp. 46-49
 8. Фауна грызунов (RODENTIA) Нахчыванской Автономный Республики. World sciences: Problems and innovations. Состоявшейся 28 февраль 2022 г.вг. Пенза: с.24-26
 9. Ordubad rayonunda yayılmış gəmiricilər (Rodentia) faunası və bəzi növlərin bioloji təsərrüfat əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2022, cild 18, № 2,  192-199
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasinin faunasına əlavələr.Müasir təbiət və iqtisad elminin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans II hissə, Gəncə 2022, s.228-230
 11. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı” Bak,-2023, II hissə 275s.
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış quru tısbağaları – (Testudinidae Batch. 1788) fəsiləsi ARETN Bioresurslar İnstitutunun (Naxçıvan) elmi əsərləri. s.84-97

Azərbaycan faunasının informasiya sistemi (Onurğalılar). Bakı, 2023 “Tərəqqi” MMC, 59