Ismayıl Bəqiyyət oğlu  Məmmədov

Biologiya elmləri doktoru, dosent

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu  1985-ci ildə Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş,  1991- Baytarlıq ixtisasını fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir. 1991- ci ildə ÜmumRusiya heydarlıqda menecerlik akademiyasının əyani “ insan və heyvan fiziologiyası ixtisası  üzrə əyani aspiranturasına daxil olmuş və 1995- ci ildə həmin ixtisas üzrə biologiya elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır.  1995-2003-cü illərdə  H.Ə.Əliyev  adına “Araz”  Elm İstehsalat  Birliyində  böyük elmi işçi vəzifəsindən elmi işlər direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.  2003-2019 –cü illərdə  AMEA Naxçıvan Bölməsi  Bioresurslar İnstitunda  şöbə midiri elmi işlər direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.2019-cu ildən  ARENT Bioresurslar İnstitutunun (Naxçıvan) direktorudu. 1996-2016 –cı ilədək NDU Zoologiya kafedrasının dosenti 2022–ci ildən isə Biologiya kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. 2017-ci ildən biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır, 130-dan çox elmi metodik məqalə, metodik vəsait və monoqrafiyası nəşr edilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 

 1. Связь асимметрии гонад с продуктивностью  животных. Ж. Зоотехния. Москва, 1993, №9, c.15-18
 2. Анотомо-функциональная асимметрия гонад и надпочечников, как  причина функцииональной асимметрии гонад у коров и телок. Сборник научных трудов (по материалам научно-методической конференции институтов повышения ква-лификации Российской Фед.,23-26 ноября 1993 г.) Быково,  1994, s. 116-118
 3. Значение гормонально-биохимических показателей крови в  оценке репродуктивной функции  быков-производителей. Сборник научных трудов (по материалам научно-методической конференции институтов повышения ква-лификации Российской Фед.,23-26 ноября 1993 г.) Быково,  1994, s. 86-89
 4. Особенности метаболизма в период беременности, родов после отела. В. кн. Проблемы физиологии и патологии репродуктивной  функции коров. п. Быково Подольский р-н, Московская обл., 1997,c. 126-130
 5. Balbas cinsli qoyun cinsi inkişaf etdirilir. Azərbaycan Aqrar elmi, Bakı, 1999.№ 5-6., 63-66
 6. Azərbaycanda camışçılığın inkişaf yolları. Azərbaycan Aqrar elmi, Bakı, 2001.№ 3-4., 70-72
 7. Orqanizmdə  Cu (mis) elementinin  bioloji rolu. Naxçıvan MR flora və faunasının tədqiqi  elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2002, s. 75-77
 8. Sarkosistidilərin (Sarcocystidae) bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Naxçıvanın tarixi, maddi, mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin  öyrənilməsi (21-22 may 2004-cü il tarixdə keçirilmiş elmi konf. mat.). Bakı, 2004, s.228-23
 9. Mikroelementlərin orqanizmdə fizioloji rolu.  Metodik  vəsait.           Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının “ Biologiya” Bölməsinin 11 noyabr 2004-cü il tarixli 33 saylı  protokolu ilə təsdiqlənmişdir, Bakı 2004, 46 s.
 10. Naxçıvan MR-də xırdabuynuzlu heyvanların sarkosporidiozu.Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər (28 fevral-01 mart 2005-ci il tarixdə keçirilmiş elmi konf. materialları). Bakı “Nurlan”, 2005, s. 436-439
 11. Naxçıvan MR şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının sarkosporidiləri. Azərbaycan Respublikası “Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi dərgisi, Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2006, № 1-2, s. 35-38
 12. Helmintəleyhi tədbirlərin əsas prinsipləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2006. №3-4,  s.93-94
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında davarların eymeriozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri.  Azərbaycan MEA, Naxçıvan Bölməsi  Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası , Naxçıvan, 2006, №  5, s. 54-58
 14. Kobalt elementinin orqanizmdə fizioloji rolu. NDU, Xəbərlər, Naxçıvan:Qeyrət, 2006, № 19, s. 28-31
 15.   Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev qoyunlarının sarkosporidiozu. AMEA Zoologiya İnstitutunun  əsərləri XXVIII cild,  Bakı, 2006, s.566-569
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasında  balbas cinsli qoyunların məhsuldarlığının artırılması yolları.             Azərbaycan MEA, Naxçıvan Bölməsi  Xəbərləri, Təbiət vəə texniki elmlər seriyası , Naxçıvan, 2006, №  3, s. 64-69
 17. Qanın biosintezində Fe, Ko və Cu mikroelementlərinin tələbələrə çatdırılması yolları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  Xəbərləri, 2007, №1 (9), s. 44-48
 18. İribuynuzlu heyvanların koksidilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan MEA, Naxçıvan Bölməsi  Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası , Naxçıvan 2007, №  2, 153-156
 19. Факторы влияющие на сроки плодонощения у млекопитаюих.     Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2007,  № 1-3, s. 129-130
 20.   Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində  kənd təsərrüfatı heyvanlarının eymeriozunun tədqiqinə dair.            Naxçıvan MR yaranması: Tarix və müasirlik (08 fevral 2007-ci ci ildə keçirilmiş elmi konfransın materialları) Bakı, 2007, s. 357-359
 21. Azərbaycanda muflon və bezoar keçisinin qorunma strategiyası.        Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində davarların eymeriozunun hematoloji göstəricilərə təsiri.            AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə 2007,№29, s. 77-80
 23. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində  qaramalda parazitlik edən eymeriyaların növ tərkibi  və bəzi ekoloji xüsusiyyətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, 2007, №  4, s. 151-155
 24. Преспективные исполъзования лекарственных растений при гелминтозах овец.Труды  географического общ. Дагестана Махачкала вып ХХХ,  2007, с. 53-54
 25. Naxçıvan MR-in bəzi dağətəyi otlaqlarının helmintoloji qiymətləndirilməsi.Naxçıvan bu gün: İslahat, Perspektiv. Beyn. Simpoz. mat. 2008, s. 452-457
 26.  Sink və Manqan elementlərinin orqanizmdə fizioloji rolunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, 2008, №1 (13), s. 25-28
 27. Mandaların lenf sisteminin bəzi özəllikləri.     V Ulusal veteriner anatomi Konqresi, 25-28 Haziran, Van, 2008
 28. Влияние общей массы надпочечников на регуляцию репродуктивной функции у коров.            AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə 2007,№32, s. 103-105
 29. Naxçıvan MR  şəraitində iribuynuzlu heyvanların koksidilərlə yoluxmasının yaş və mövsümdən asılılıq dinamikası.      AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №  2, s. 43-46
 30. Влияние общей массы надпочечников на регуляцию репродуктивной функции у коров.AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə,  2008, № 36, s. 9-12
 31.   Naxçıvan MR  şəraitində  qaramalda  parazitlik edən eymeriyaların epizootologiyası. Azərbaycan Zooloqlar  cəmiyyətinin əsərləri,  I cild Bakı,

Elm 2008, s.40-45

 1. Naxçıvan MR şəraitində ev quşlarının sarkosporidiozunun  epizootologiyası.NDU Xəbərləri, Təbiət və Tibb elmlər seriyası, 2010, s. 176-181
 2. Nahcivan Özerk Cumhuryetinde bazı kanatlılarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığı.  Kars Kafkas Üniversiteti  Veteriner fakültesi dergisi, Kars, 2010, 16 (5), s.857-860
 3. Naxçıvan MR şəraitində  ev toyuqlarının koksidilərlə yoluxmasının mövsümdən asılılıq dinamikası. AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə  2009, № 36,  s.32-34
 4. Helmintozlarda  immunitetin   xüsusiyyətləri. Azərbacan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2009. № 1-2, s.80-81
 5. Sütçü ineklerde  Böbrek üstü bezi ve seksüel siklus arasındak etkileşim.        Tezis    V. ulusal reproduksiyon ve suni toxumlama kongresi    01-04 ekim 2009, Elazığ-Türkiyə,  s. 30-31
 6. Naxçıvan MR şəraitində  camışların  sarkosporidiozu. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki  elmlər seriyası, 2010, № 2, s.163-166
 7. Naxçıvan MR-nın müxtəlif ekoloji zonalarında koksidilərin yayılma dinamikası.       AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə, № 39, 2010, s.19-21
 8. Naxçıvan MR-nın müxtəlif ekoloji zonalarında koksidilərin yayılma dinamikası.       AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin  Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə, № 39, 2010, s.19-21
 9. Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarının sarkosporidiozu.       Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, II c. Bakı: Elm, 2010,76-80
 10. Naxçıvan MR şəraitində ev quşlarının sarkosporidiozunun  epizootologiyası. NDU Xəbərləri, Təbiət və Tibb elmlər seriyası, 2010, s. 176-181
 11. Nahcivan Özerk Cumhuryetinde bazı kanatlılarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığı . Kars Kafkas Üniversiteti  Veteriner fakültesi dergisi, Kars, 2010, 16 (5), s.857-860
 12. Naxçıvan MR şəraitində xırdabuynuzlu heyvanların eymeriozunun epizootologiyası. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki  elmlər seriyası, 2010, № 4, s.176-180
 13. Naxçıvan MR şəraitində xırdabuynuzlu heyvanların eymeriozunun epizootologiyası. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki  elmlər seriyası, 2010, № 4, s.176-180
 14. Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarının assosativ invaziyaları.AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki  elmlər seriyası, 2011, № 4, s. 179-182
 15. Возростная и сезонная динамика кокцидиозной инвазии крупного рогатого скота Нахчыванской АР Азербайджана.Аграрная наука сельскому хозяйству VI международ. научно-прак. конфер. Барнаул 2011, к. III, с.389-392
 16. Naxçıvan MR şəraitində keçilərin  sarkosporidiozunun yaş və mövsümdən asılılıq dinamikası . NDU  Xəbərləri, təbiət və tibb elmləri seriyası, 2011, № 1 (36), 19-21
 17. Nahcivan özerk cumhuriyyetinde keçilerde Sarcocystis türlerinin yayginlığı.Tezis     17. ulusal Parazitoloji kongresi ve kafkasya ve orta-doğu paraziter hastalıklar sempozyumu, 4-10 eylul 2011,  s. 319, Kars-Türkiye
 18. Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarının sarkosporidiozu.Araz hövzəsi I. parazitar xəstəliklər simpoziumu.19-21 mart 2011, Naxçıvan-Kars, s.10-16
 19. Возростная и сезонная динамика кокцидиозной инвазии крупного рогатого скота Нахчыванской АР Азербайджана. Жур.Ветеринария, Москва, 2012, № 2, с.36-38
 20. Naxçıvan MR şəraitində camışların sarkosporidiozunun epizotologiyası və profilaktikası.     NDU  Xəbərləri, təbiət və tibb elmləri seriyası, 2012, № 1, s. 27-31
 21. Naxçıvan MR-in müxtəlif ekoloji zonalarında iribuynuzlu heyvanlarda koksidiozun yayılması .            Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2012, c. 4, № 1,s.131-135
 22. Nahcivan özerk cumhuriyyetinde keçilerde sarcocystis türlerinin yayginlığ.Harran Ünuversitesi veteriner fak.derg.2012, c.1, № 1, s. 84-87
 23. Зараженность саркоцистами (Sarcocystis) домашних живот-ных Нахчыванской АР Азербайджана            Məqalə Аграрная наука сельскому хозяйству VII международ. научно-прак. конфер. Барнаул 2012, к. III, c. 259-261
 24. Naxçıvan MR şəraitində keçilərin  sarkosporidiozunun yaş və mövsümdən asılılıq dinamikası . NDU  Xəbərləri, təbiət və tibb elmləri seriyası, 2011, № 1 (36), 19-21
 25. Саркоспоридиоз овец  в условиях Нахчыванской АР Азербайджана         Məqalə Вестник АГАУ, 2012, № 1, (90), c. 54-56
 26. Qaramalın sarkosporidiozları zamanı  böyrəküstü vəzilərin patomorfologiyası. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, c. 8, № 4, s. 204-208
 27. Heydər Əliyev və Azərbaycanda  heyvandarlığın inkişafı.      AMEA NB Xəbərləri, Xüsusi buraxılış, 2013, s.193-197
 28. Inəklərin Sarcocytis-lə yoluxmasının yumurtalıqların ovulyator fəaliyyətinə təsiri      Tezis    VII. Ulusal reproduksiyon ve suni tohumlama bilim kongresi, 1-4 Temmuz,  Kars-Türkiye, 2013, s. 46-47
 29. Распространение кокцидий сельскохозяйственных животных В Нахчыванской АР Азербайджана.            Вестник АГАУ, г. Барнаул, 2013,  № 4 (102), c.63-66
 30. Влияние саркоспоридиоза  на овуляторную активность яичников у коров  в условиях Нахчыванской АР Азербайджана.Tezis.Мат. межд. нар. научно- практической конф. «Повышение конкуренто-способности животновод-ство и задачи кадровое обеспечения, пос. Быкова, Московской области, вып. 19, 2013, c.153-155
 31. İnəklərin sarkosporidiozunun yumurtalıqların ovulyator fəallığına təsiri. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, c. 9, № 2,

s.179-183

 1. Naxçivan Muxtar Respublikasinin təbii-iqlim şəraitinin Eimeria oosistalarinin sporulyasiyasina təsiri.AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, c. 10, № 4, s. 198-203
 2. Sarcocytis-le yoluxmuş sığırların böbreküstü bezilerinin patomorfolojisi.VII ulusal veteriner patoloji kongresi. (08-10 eylül 2014), Kars-Türkiye, 2014 s. 29
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksanomik spektri.Monoqrafiya,Naxçıvan:Əcəmi, 2014, 230 s.
 4. Fauna of coccidian Parasites of cattles in Nakhchivan Autonomous Republik of Azerbaijan.European Academic Research,2014, p.2448-2455
 5. Sarkosistozla yoluxmuş iribuynuzlu heyvanların kəsim məhsullarının baytar-sanitar qiymətləndirlməsi. Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: problemlər və prespektivlər.Beyn. konf. mat. (23-24 may 2014), s. 129-131
 6. Naxçıvan Muxtar respublikası şəraitində qaramalın sarkosistozunun ekoloji qanuna-uyğunluqları. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, c. 10, № 2, s.156-164
 7. Влияние природно-климатических условий Нахчыванской Автономной Республики на споруляцию ооцист рода Eimeria крупного рогатого скота Məqalə Аграрная наука сельскомухозяйству IX межд.народ. науч-практ.конф. (5-6 февраля),Барнаул, 2014, с. 291-292
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasi şəraitində təkdirnaqlı heyvanların Sarcocystis növləri.AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, c. 12, № 4, s. 184-188
 9. Патоморфологические изменения в надпочечников при саркоцистозе крупного рогатого скота в условиях Нахчыванской АР Азербайджана. Tezis Мат. межд.нар. научно-практической конф. «Повышение конкурентоспособности животноводство и задачи кадровое обеспечения, пос. Быкова, Московской области, вып. 20,  2014, с.224-225
 10. Kənd təsərrüfatı heyvanları və ev quşlarının sarkosporidiozlarında profilaktikanının tətbiq edilməsinə dair. Tovsiyə Naxçıvan MR Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Elmi Texniki Şurasının 09 oktyabr 2014-ci il  tarixli 03 saylı  protokolu ilə  təsdiq edilmişdir.  Naxçıvan, 2014, 15 s.
 11. Naxçıvan Muxtar Respubliksında iribuynuzlu heyvanların eymeriozları.AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, c. 11, № 2, s.198-212
 12. Keçilərdə eymeriyaların yayılması və növ tərkibi. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans (15-16 may), NDU 2015, s.24-29
 13. Zəngəzur dağ silsiləsi regionda bəbirin (Panthera pardus saxicolor, pocock, 1927) vühafizəsi üçün vacib olan landşaftdır .AMEA, Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Cild 33, №1, 2015, s. 26-31
 14. Naxçıvan Muxtar Respubliksında qoyunların sarksporidiozu və profilaktik mübarizə tədbirləri. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri 12-13 may 206-cı ildə keçirilmiş elmi konfransın materilları IV cild s. 43-47
 15. Naxçıvan Muxtar Respubliksı şəraitində xırdabuynuzlu heyvanların eymeriozları və növ tərkibi. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, c. 12, № 2, s. 180-188
 16. Naxçıvan Muxtar Respubliksı şəraitində ev toyuqlarının eymeriozlarında profilaktikanın tətbiq edilməsi dair tövsiyələr. Tövsiyə, Naxçıvan 2016
 17. Naxçıvan Muxtar Respubliksının ekoloji zonalarında qaramalda Eimeria növlərinin yayılma dinamikası. AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki

elmlər seriyası, 2016, c. 12, № 2, s. 170-16

 1. Naxçıvan Muxtar Respubliksı şəraitində ev quşlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis). Naxçıvan:Əcəmi,2017, 125 s.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının eymeriyalarının tədqiqi tarixi. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnoljgiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi, mövzusuna həsr edilmiş konfransın materialları (05 may 2017), Naxçıvan: Məktəb, 2017, s. 149-152
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev qazlarının  (Anser anser domesticus) eymeriyaları. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, № 2, 2017, s.204-208
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində  qoyunların  Sarcocystis-lə yoluxmasının heyvanların yaşından asılılıq dinamikası. NDU Elmi Əsərləri    Təbiət və tibb elmləri seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2017, s. 263-267
 5. Патоморфологические  изменения в  надпочечниках и яичников при саркоцитозе крупного рогатого скота  в условиях Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.Мат. межд. научно-                практической конференции «Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в                   интенсификации животноводства» 24-27 апреля 2017, Дубровицы, 2017, с. 368-372
 6. Взаимодействия гонад и надпочечников в регуляции репродуктивной функции у коров. Мат. межд. научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в интенсификации животноводства» 24-27 апреля 2017, Дубровицы, 2017, с. 363-367
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının eymeriyalarının tədqiqi tarixi. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnoljgiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi, mövzusuna həsr edilmiş konfransın materialları (05 may 2017), Naxçıvan: Məktəb, 2017, s. 149-152
 8. Перспективы использования лекарственных растений при гельминтозах животных в условиях Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Бюллетень науки и практики. Электронный журнал, Россия, Нижневартовск, 2017, №-9, (21),стр.21-25
 9. Эймериозы мелкого рогатого скота в условиях Нахчыванской Автономной Республики. Аграрная наука сельскому хозяйству ХII международ. научно – прак. конфер. Барнаул 2017, книга III, с.380-382

 

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçilərin eymeriozunun epizootologiyası. Azərbaycan Aqrar Universitetin Elmi Əsərləri, Gəncə, 2017, s.68-72
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis). Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2018, 188 s.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda–yaşayanlar. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2018, 188 s
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qoyunların cins və cinsiyyətindən asılı olaraq sarkosporidilərlə yoluxması. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №2, s. 212-217
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekoloji zonalarında qaramalın Coccidia oosistalarının sporlaşmasına təsir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət və tibb elmləri seriyası, 2018, № 7(96), s.61-64 s.
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev ördəklərinin (Anas Platyrhynchos) eymeriyaları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №4, s. 196-200
 7. Краткая информация о некоторых лекарственных растениях, используемых в ветеринарии в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Бюллетень науки и практики. Электронный журнал, Россия, Нижневартовск, 2018, №-1 (4), с.138-143
 8. Кокцидии (Coccidia, Sporozoa) крупного рогатого скота в хозяйствах Нахчыванской Автономной Республики. XIII международная научно-практическая конференция, Россия, Барнаул, 2018, c. 402-405
 9. Патоморфологические изменения в надпочечниках и яичников при саркоцитозе крупного рогатого скота  в условиях Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Мат. межд. научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в интенсификации животноводства» 24-27 апреля 2017, Дубровицы, 2017, с. 368-372
 10. Взаимодействия гонад и надпочечников в регуляции репродуктивной функции у коров. Мат. межд. научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в интенсификации животноводства» 24-27 апреля 2017, Дубровицы, 2017, с. 363-367
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qoyunların Sarcocystis-lə yoluxmasının heyvanların yaşından asılılıq dinamikası. NDU Elmi Əsərləri Təbiət və tibb elmləri seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2017, s. 263-267
 12. Эймериозы мелкого рогатого скота в условиях Нахчыванской Автономной Республики. Аграрная наука сельскому хозяйству ХII международ. научно – прак. конфер. Барнаул 2017, книга III, с.380-382
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçilərin eymeriozunun epizootologiyası. Azərbaycan Aqrar Universitetin Elmi Əsərləri, Gəncə, 2017, s.68-72
 14. Azərbaycanda ev toyuqlarının qarışıq invaziyalarının mövsimi dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, № 4, 2017, s. 188-192
 15. Sarkosporidilərin sistematik təhlili. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiq mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (08 may 2018). Naxçıvan, 2018, s. 126-130
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçilərin sarkosporidiozu və ona qarşı profilaktik mübarizə tədbirləri. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransının materialları. GDU. 04-05 may 2018, s. 124-127
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiqyönümlü yabanı və mədəni qida bitkiləri. Bakı:Ecoprint, 2019, 260 s.
 18. Использование лекарственных растений при гельминтозах животных в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Материалы XIV Международной научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству» 7-8 февраля 2019, c. 318-320
 19. Краткая информация о некоторых лекарственных растениях, используемых в медицине в Нахчыванской Автономной Ре¬спублике Азербайджана. Роль метоболомики в совершенствовании биотехнологических средства производства”, II Международная научная конференция, 6-7 июня 2019 г. ФГБНУ Вилар. с. 411-415
 20. Изучение Биоэкологических особенностей шафрана посевного (Crocus sativus L.) в условиях Нахчыванской Автономной Республики. Бюллетень науки и практики. Электронный журнал, Россия, Нижневатовск, 2019, Том 4, №-10, с.164-170
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikasında camışların sarkosporidiozunun yaşdan və mövsümdən asılılıq dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 16, №6, s. 186-192
 22. Bal arılarının aspergillyozunun diaqnostikası. V Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, 24-25 may 2019-cu il, Naxçıvan Dövlət Universiteti, s. 87-91
 23. Bal arılarında xəstəliyin və tələfatın yaranması. V Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, 24-25 may 2019-cu il, Naxçıvan Dövlət Universiteti, s. 91-94
 24. Koksidiozların profilaktikasında bitki ekstraktlarından istifadə. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin actual problemləri Beynəxalq elmi konfransının materialları (02-03 may 2019-cu il). Gəncə Dövlət Universiteti. 2019, s. 91-93.
 25. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaramalda parazitlik edən eymeriyaların növ tərkibi və yaş dinamikası. “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda respublika elmi konfransinin materiallari. (8 Aprel, 2019), Naxçıvan:Qeyrət, 2019, s.180-183
 26. Bal arılarına köməkçi yemlərin verilmə qaydaları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 17, №, s. 186-192
 27. Загрязнение окружающей среды в сельском хозяйстве и пути ее защиты. Magyar Tudomаnyos Journal (Budapest, Hungary), № 38 (2020), c. 13-16
 28. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində hind toyuqlarının koksidilərlə yoluxmasının mövsümdən və yaşdan asılılıq dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2020, cild 16, № 2, s. 172-175.
 29. Исследование кокцидиозов сельскохозяйственных животных в Нахчыванской АР Азербайджана. İnternational İndependent Science Journal, Vol. 1., 2020, Jule, p. 11-13.
 30. Кокцидиофауна (Apicomplexa, Coccidia) индеек в Нахчыванской АР Азербайджана. Аграрная Наука – Сельскому Хозяйству XV Международная научно-практическая конференция Сборник материалов Книга 2, Барнаул, 2020, c. 325-328
 31. Кокцидиофауна (Apicomplexa, Coccidia) индеек в Нахчыванской АР Азербайджана. İnternational İndependent Science Journal, Vol. 1., 2020, Jule, p. 11-13.
 32. Кокцидиофауна (Apicomplexa, Coccidia) индеек в Нахчыванской АР Азербайджана. Аграрная Наука – Сельскому Хозяйству XV Международная научно-практическая конференция Сборник материалов Книга 2, Барнаул, 2020, c. 325-328
 33. Naxçıvan Muxtar Respublikasinda qoyunların sarkosporidiozunun epizootologiyası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki

elmlər seriyası, 2020, cild 18, № 4, s.184-189

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii iqlim şəraitinin Eimeria oosistalarinin sporulyasiyasina təsiri. Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, 2020, cild 17, № 2, s. 224-229
 2. Results of Remote Sensing of a Leopard (Panthera pardus saxicolor, Pocock, 1927) in the Aliyev Zangezur National Park of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan. Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №10. С. 61-72. https://doi.org/10.33619/2414-2948/59/06

124.Naxçıvan Muxtar Respublikasinda ev qazlarının  (Anser anser domesticus) eymeria invaziyalarının mövsümi və yaş dinamikası. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin actual problemləri Beynəxalq elmi konfransının materialları (02-03 may 2019-cu il). Gəncə, 2020,   II hissə, s. 61-64.

 1. Экологический анализ видов семейства Fabaceae Lindl. во флоре летних пастбищ. Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №10. С. 35-43.
 2. Нахичеванской автономной республики Азербайджана. https://doi.org/10.33619/2414-2948/59/03
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev qazlarının (Anser anser domesticus) koksidilərlə yoluxmasının epizootologiyası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2021, cild 17, № 4, s.156-161
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların sarkosporidilərlə yoluxmasının cins və cinsiyyətdən asılılıq dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2021, c.19, №4, s. , s.156-162
 5. Взаимодействия гонад и надпочечников в регуляции репродуктивной функции у коров. Аграрная Наука – Сельскому Хозяйству XVI Международная научно-практическая конференция Сборник материалов Книга 2, Барнаул, 2021, c. 179-181
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bezoar keçisinin (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877) senurozla (Coenurus cerebralis) yoluxması və ona qarşı profilaktik mübarizə tədbirləri. Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər və innovasiyalar elmi-praktik onlayn konfrans (06 oktyabr). Bakı, 2021, s. 55-59.
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev toyuqlarının koksido faunası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2021, №1 (63), s. 165-168.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında davarların Sarkosporidilərinə (Sarcocystis, Apicomplexa) qarşi profilaktikanın tətbiq edilməsinə dair tövsiyələr. Naxçıvan, 2021, 26 s.
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev qazlarının (Anser anser domestıcus) eymeriyalarla yoluxmasının epizootologiyası. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun yaranmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Baytarlıq elmi XXI əsrdə – Gələcəyə doğru innovasiyalar” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı: Müəllim, 2021, s. 165-169.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların sarkosporidiozunun profilaktikası. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransının materialları (18 may) Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə, 2021, II hissə, s. 68-70
 11. Сельскохозяйственные источники (животноводство) окружающей природной среды, пути их преодоления в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Журн. Евроазийский Союз Ученых, 2021, №3, (84), Т.3. с. 16-20.
 12. Status of the (wild) goat Capra aegagrus Erxleben and Asiatic mouflon, Ovis orientalis gmelini Blyth 1841 (Mammalia: Cetartiodactyla)- the main prey species of the leopard Pantera pardus-in Nakhchivan (Azerbaijan). Caprinae news  Newsletter of the IUCN/SSC Caprinae Speccialist Group, 2022 (1), p. 7-10 .
 13. 2. Состояние безоарового козла (Capra aegagrus Erxleben) и азиатского муфлона (Ovis gmelinii Blyth)  в пределах регистрации леопарда (Panthera pardus L.) в Нахичевани (Азербайджан). Бюллетень науки и практики.  2022, T. 8, №3, c. 58-69.
 14. Связь анатомо-функциональной асимметрии гонад и надпочечников у коров / Наука и Просвещение: Актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей VII Международной научно-практической конференции, (25 февраля 2022), Пенза, 2022, с. 95-98.
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev ördəklərinin (Anas Platyrhynchos) eymeriyalarının bioloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan  Universitetinin Elmi əsərləri, 2022,  № 1(25), s. 269-272.
 16. Связь анатомо-функциональная асимметрия гонад и надпочечников у коров /Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 25 февраля 2022г. в г. Пенза, с.95-98
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasında  asiya muflonun (Ovis orientalis Gmelin.) qorunma strategiyası. Heydər Əliyev və Azərbaycan Təbiəti, beynəlxalq konfransın materialı, Bakı, 2023, 68.
 18. Ümummilli Lider heydər Əliyev və Azərbaycan təbiəti. AETN Bioresurslar İnstittutunun  (Naxçıvan) Elmi Əsərləri, 2023, № 1, 7-29
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasında buzov və danaların Eimeria növləri ilə yoluxma dinamikası. AETN Bioresurslar İnstittutunun (Naxçıvan) Elmi Əsərləri, 2023, № 1, 30-55
 20. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Asiya Muflonun(Ovis Orientalis Gmelin.) müasir vəziyyəti. Международный научно-практический журнал

ENDLESS LIGHT inSCIENCE, c. 568-573.

 1. Naxçıvan Muxtar RespublikasI Ərazisində Avropa Vaşaqının (Lynx Lynx LInnaeus, 1758) öyrənilməsində fototələlərdən istifadənin nəticələri. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan “Elmi tədqiqatların aktual problemləri: zoologiyanın nəzəri və praktiki aspektləri” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. Bakı, 2023, s. 55-56
 2. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı II hissə. Bakı, 2023, 276 s.
 3. Использования лекарственных растений при гельминтозах животных в условиях Нахчыванского Автономной Ресрублики Азербайджана. Международный научно-практический журнал.Алматы,Казахстан.25 сентября – 2023. c.346-349