Məmmədov Vahid Məmmədəli oğlu

                                                                                       Sənətşünaslıq  üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim

                                                                                                 E- mail: memmedli74@mail.ru

Məmmədov Vahid Məmmədəli oğlu 01 Mart 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1981-ci ildə orta məktəbə daxil     olmuş və 1989-cu ildə  həmin  məktəbi bitirmişdir. 1989-cu ildə Naxçıvan Orta İxtisas  musiqi texnikumuna daxil olmuş, 1993-cü ildə  müvəffəqiyyətlə  bitirmişdir. 2000-ci ildə  NDU-nun  İncəsənət fakültəsinin İfaçılıq kafedrasının XÇA  tar ixtisasına  qə-bul olunmuşdur. 2004- cü ildə  həmin şöbənin  tar  ixtisasını bitirmişdir . 2006 – ci ildə  NDU- nun  Magistratura şöbəsinin XÇA ixtisasına qəbul olunmuş və 2008-ci ildə isə həmin ixtisası bitirmişdir.2008-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində  müəllim, 2014- cü  ildən baş   müəllim işləmişdir. 2014-ildə aspiranturaya daxil olmuşdur. 2018-ci ildə  “Naxçıvan musiqi mədəniyyətində xalq çalğı  alətlərinin rolu”  mövzusunda disertasiya işini müdafiə edib sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə  doktoru elmi adını  almışdır.  

                                  NDU-nun İncəsənət fakultəsində Xalq Çalğı Alətləri orkestrini  yaratmış və hal  hazırda onun bədii  rəhbəri və  drijorudur.

                                                                                               Dərc olunmuş elmi əsərlər

                                                                                                      MƏQALƏLƏR

1.Məmmədov V.M.XX əsrdə Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafı. “Harmony” международный музыкальный культуралогический журнал. Баку, 2014, №13, c.1-4

2.Məmmədov V.M.Naxçıvan filarmoniyasının xalq çalğı alətləri orkestri. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Türksoylu xalqların musiqi

mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” jurnalı. s.59-60      

3.Məmmədov V.M.Rəşid Məmmədovun səs və xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayiətilə mahnıları. “Harmony” международный музыкальный культуралогический журнал. Баку, 2015, №14       

4.Məmmədov V.M.Müasir dövrdə Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin tədqiqi məsələləri. “Harmony” международный музыкальный культуралогический журнал. Баку, 2016, №15

5.Məmmədov V.M.Жанровые особенноти произведений Азербайджанских композиторов для оркестра народных инструментов. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: Открытия ХХI века,  III Международной научно-практической конференции, Пятигорск, 4-5 февраля 2016, c.115-117

6.Məmmədov V.M.Пути разбитя оркестра народных инструментов в Азервайджане. ПОИСК Международный научный журнал-приложение Республики Казакистан. 2016, №4, c.84-86

7.Məmmədov V.M.Xəlilovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri. “Musiqi dünyası” jurnalı.2016, №4/69, s.60-61

8.Məmmədov V.M.Kamal Əhmədovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün vokal-instrumental əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2016, №4 (78), s.81-85

9. Məmmədov V.M.Naxçıvanda Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin inkişaf yolları. Musiqi dünyası. 2/71, 2017, səh.17-18

10. Məmmədov V.M.Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu. Musiqi dünyası. 4/89, 2021, səh.15-17

11. Məmmədov V.M. “ Kiçik yaşlı uşaqlar üçün xor sənətinin əsasları”. NDU  Elmi əsərlər-jurnalı. 2022-ci il

TEZİSLƏR

1.Məmmədov V.M.Naxçıvan musiqi mədəniyyətində xalq çalğı  alətləri orkestrinin rolu.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri, Naxçıvan, (25-26 oktyabr 2013). s.116-117