Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva, kafedra müdiri

Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva 1963 – cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1980–ci ildə Naxçıvan şəhər6 saylı orta məktəbini, 1985 – ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix – filologiya fakültəsini bitirmişdir.

1987 –ci ildən 1991 – ci ilədək Rusiya Federasiyasının Oryol vilayətində yaşamış və ordakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmişdir.

1991 – ci ildən 1995 – ci ilədək Naxçıvan Musiqi texnikumunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1995 – ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində saathesabı müəllim işləmiş, 2001 –ci ildə həmin universitetin “Fənlərin tədrisi metodikası” kafedrasına müəllim keçmiş, “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasına dissertant yolu ilə “Azərbaycan dilində sintaktik transformasiya” adlı dissertasiya üzərində işləmiş, 2008 –ci ildə müdafiə edərək filologiya elmlər namizədi adını almışdır. 2011 – ci ildə “Fənlərin tədrisi metodikası” kafedrasına  dosent seçilmişdir. Dilçilik və metodikaya dair 20 məqaləsi, “Azərbaycan dilində sadə cümlə transformasiya” (2010) və “Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlə” transformasiyası” adlı iki dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Hazırda “Azərbaycan dilinin ekspressiv sintaksisi” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Azərbaycan dilində sintaktik transformasiyalar, Məqalə “Elmi əsərlər”, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, 2004, (№3), 94-95 s.

 1. Azərbaycan dilində transformasiya kostruksiyaların formalaşdırılmasına dair, Məqalə, “Xəbərlər”, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan, 2005, (№17), 112-113 s.
 2. Müasir Azərbaycan dilində transformalaşan üzvlərin strukturu və onların yaranma modelləri, Məqalə, “Xəbərlər”, Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Bakı, 2006 (Dekabr№4 ), 132-143 s.
 3. Müasir Azərbaycan dilində transformasiya və cümlə kompleksləri, Məqalə “Dil və ədəbiyyat jurnalı” Bakı, 2006, 4 (52), 26-28 s.
 4. Müasir Azərbaycan dilinin sadə cümlə strukturunda mürəkkəb söz birləşməsi, transformal üzv və budaq cümlə məsələləri, Məqalə “Elmi əsərlər”, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 1 Naxçıvan, 2007, (№21), 189-192 s.
 5. Azərbaycan dilində sadə cümlə formalarının neytrallaşması və transformasiya tipologiyası, Məqalə “AMEA” Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, 1, Naxçıvan, 2007 , 189-193 s.
 6. Azərbaycan dilində sintaktik transformasiyanın əsas tipləri, Məqalə Folklor və Edebiyyat, Türkiyə-Kızılay-Ankara Türkiyə, 2007, №3, 123-127 s.
 7. Budaq cümlələrin tərkiblərəTransformasiyası haqqında, Məqalə Filologiya məsələləri” Bakı, 2008, 4(9), 371-380 s.
 8. Transformasiyada funksional-üslubi ekvivalentlikvə somfonimlik məsələləri, Məqalə “Xəbərlər”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan, 2008, №4(16), 111-115 s.
 9. Transformal konstruksiyalarda adekvat mənalar haqqında, Məqalə “Filologiya məsələləri, “Elm və Təhsil”, Bakı, 2009, №8, 446-449 s.
 10. Zərflik budaq cümlələrin sadə cümləyə transformasiyası haqqında, Məqalə “Beynəlxalq elmi-nəzəri” jurnal, Bakı, 2009, 3(69), 68-70 s.
 11. Azərbaycan dilində sadə cümlə transformasiyası, Dərslik “Elm və təhsil”, Bakı, 2010 №5 48 s.
 12. Sintaktik transformasiyanın invariantlıq məsələləri ilə əlaqəsi haqqında, Məqalə “Elmi əsərlər”,  Bakı,  2010, №1, 127-131 s.
 1. Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlə transformasiyası, Dərslik “Elm və təhsil”, Bakı, 2011 №5, 60 s.
 2. Mürəkkəb cümlə transformasiyasının bəzi xüsusiyyətləri haqqında., Məqalə, “Elm və təhsil”, Bakı, 2011, №6, 10-17 s.
 3. 16. Transformasiyanın dominasiya, dereviasiya, “Semantik nüvə” və omonim cümlələrlə bağlılığı, Məqalə AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər, Naxçıvan, 2011, №3 149-154 s.
 4. Azərbaycan dili dərslərində müqayisədən istifadəyə dair Məqalə NDU elmi əsərlər, Naxçıvan, 2011, №2  274-278 s.
 5. Transformasiyanın təyin olunması və trans-nın hadisəsinin cümlə kompəri ilə bağlılığı haqqında Məqalə, NDU, Elmi əsərlər 2014 №2 275-279s.
 6. Transformal konstruksiyalarda adekvat mənalar, Məqalə Filologiya məsələləri, № 2, Bakı ,2014 190-195s.
 7. Azərbaycan dilinin tarnsformalaşan üzvlənən modelləri. Məqalə APİ-nin xəbərləri Bakı 2014 178-182s.
 8. Zərflik budaq cümlənin sadə cümləyə transformasiyası, Məqalə Dil və ədəbiyyat jurnalı. Bakı 2014 №2 125-129s.
 9. Azərbaycan dili dərslrəində müqayisəyə dair. Məqalə AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər, Naxçıvan, 2014, №3 124-127s.
 10. Azərbaycan dilində transformlaşan üzvlərin strukturu və onların yaranma modelləri. Məqalə ADPU, № 3 Bakı, 2015 235-239s.
 11. Təyin budaq cümlələrinin sadə cümləyə transformasiyası haqqında. Məqalə Dil və ədəbiyyat,№ 3 Bakı, 2015 200-205s.
 12. Transformasiya hadisəsinin cümlə kompleksləri ilə bağlılığı haqqında. Məqalə Filologiya məsələləri, № 2, Bakı ,2015 198-102s.
 13. Feli birləşmələrin həmcins üzvlər arasında genişləndirilməsi Məqalə “Dil və ədəbiyyat” Bakı 2016 N3  140-145s.
 14. Müasir Azərbaycan dilində transformalaşan üzvlərin sturukturu və yaranma modelləri haqqında Məqalə “APİ xəbərləri” Bakı 2016 N4           138-143s.
 15. Sadə cümlənin semmatik sturukturu haqqında Məqalə “AMEA” xəbərləri Bakı 2016 N3    110-114s.
 16. Müasir Azərbaycan dilində transformalaşan üzvlərin stukturu və onların yaranma modelləri haqqında Məqalə APİ Xəbərlər-2018,  №4         s.132-134
 17. Zərflik budaq cümlələri sadə cümləyə transformasiyası haqqında Məqalə     Bakı.-2018, Dil və Ədəbbiyyat, №4                                s.68-70
 18. Budaq cümlələrin tərkiblərə transformasiyası                      Məqalə     Bakı-2108. Filologiya məsələləri , №9                                 s.370-375
 19. Azərbaycan dilində transformasiya konstruksiyalarının formalaşması Məqalə “Filologiya Məsələləri” Bakı №2     s.95-99
 1. Sadə cümlənin semantik strukturu haqqında, Məqalə “Filologiya Məsələləri” Bakı №2 s.90-95
 2. Transformasiya hadisəsinin cümlə kompleksləri ilə bağlılığı haqqında, Məqalə“Dil və ədəbiyyat” Bakı №2          s.47-52
 3. Transformal konstruksiyalarda adekvat menalar haqqında Məqalə     “Dil və ədəbiyyat”   Bakı №2         s.53-60
 4. Azərbaycan dili və Nitq mədəniyyəti       Proqram “Qeyrət” Naxçıvan 2019      20s.