MAHMUDOV CEYHUN İLHAM OĞLU, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mahmudov Ceyhun İlham oğlu 1975-ci il avqust ayının 11-də Naxçıvan Mux­­­tar Respublikasının Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Or­ta məktəbi qızıl medalla bitirən Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1991-1996-cı il­lər­də Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ix­ti­sa­­­sını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1996-2000-ci illərdə Naxçvan Politexnik Tex­­­nikumunda müəllim işləmiş, daha sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan Dövlət Uni­­­­versitetində və haliyədəki “Naxçıvan” Universitetində davam etdirərək hər iki universitetdə çalışmaqdadır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-ci il yanvar ayının 5-də NDU-nun “İq­ti­­­­sadiyyat və tənzimləmə” kafedrasının dissertantı olmuş, 2004-cü il yanvar ayının 30-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 08.00.05.-“Xalq təsərrüfatının iq­ti­­­sadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə “Regional bazarın formalaşması və in­ki­şa­­­fında sahibkarlığın rolu (Naxçıvan Mux­tar Respublikası timsalında)” mövzu­sun­da namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi alimlik də­rə­­­cəsi almışdır

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-2004-cü illərdə NDU-nun “İqtisad-hü­quq” fakultəsində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 2004-2005-ci illərdə “İq­ti­sad” fakultəsində tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, 2005-2016-cı illərdə ha­li­yə­də­ki “Naxçıvan” Universitetinin “İq­ti­sa­diyyat” fakultəsinin dekanı, 2016-2021-ci illərdə Naxçıvan Döv­lət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının müdiri və­zi­fə­­sində ça­lış­mış­dır. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov NDU-nun “İq­ti­­sadiyyat ” ka­fed­­rasının və NU-nun “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

Cey­hun İlham oğlu Mahmudov 15 oktyabr 2021-ci il tarixdən Naxçıvan Döv­lət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri və­zivəsində çalışır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 6 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 21 fənn proq­ramı və 80 elmi məqalənin müəl­­li­fi­dir.